facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla

Archiv zpráv

Komunikace a sítě - 21. 6. 2012

Nové služby pro Státní veterinární správu

GTS propojí pobočky SVS

Nové služby pro Státní veterinární správu

Telekomunikační operátor a poskytovatel služeb datových center GTS Czech (GTS) poskytne Státní veterinární správě (SVS) služby IP VPN a housing v datovém centru a propojí tak zhruba 210 jejích krajských a okresních poboček včetně...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Project Management Office pro Škoda Auto

Project Management Office pro Škoda Auto

Společnost Unicorn Systems doplnila tým ŠKODA AUTO a pomáhá implementovat IT Project Management Office ve ŠKODA AUTO. Unicorn Systems je zodpovědný za nastavení procesů, nástrojů a přípravu efektivní podpory projektových manažerů. Cílem implementace projektové kanceláře je...  více

 

Počet virtuálních strojů do dvou let vzroste

na dvojnásobek oproti počtu fyzických zařízení

Počet virtuálních strojů do dvou let vzroste

Virtualizace se využívá na většině nových serverů a během dalších dvou let dosáhne počet virtualizovaných strojů 18 milionů. Jejich počet tak bude dvojnásobný oproti počtu fyzických zařízení. Vyplývá to z analýzy celosvětového trhu,...  více

 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Komunikace a sítě - 20. 6. 2012

O2 zahajuje komerční provoz sítě LTE

O2 zahajuje komerční provoz sítě LTE

Telefónica jako první operátor v Čechách spustila LTE (Long Term Evolution), síť čtvrté generace mobilní komunikace. Zahájila také komerční prodej služeb na bázi LTE pro zákazníky. Nová síť přináší nejrychlejší mobilní...  více

 
Komunikace a sítě - 20. 6. 2012

Cisco uvádí Linksys EA Smart Wi-Fi routery

s podporou aplikací, chytrých zařízení a vzdálenou správou

Cisco uvádí Linksys EA Smart Wi-Fi routery

Společnost Cisco představuje novou produktovou řadu routerů Linksys EASmart Wi-Fi Routers s podporou pro mobilní aplikace a s možností vzdálené správy pomocí služby Cisco Connect Cloud....  více

 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Přínosy a náklady business intelligence

Přínosy a náklady business intelligence

Na téma přínosů řešení business intelligence (BI) již bylo napsáno mnoho článků. O potřebných nákladech na vytvoření opravdu pracujícího a uživateli akceptovaného řešení BI je však informací poměrně málo....  více

 
Hardware - 19. 6. 2012

SGI UV The Big Brain Computer

Největší systém SGI se sdílenou pamětí pro datově náročné problémy

SGI UV The Big Brain Computer

Společnost SGI oznámila dostupnost nového systému SGI UV 2, který oproti předchozí generaci, zdvojnásobuje počet jader (až 4096 jader) a čtyřnásobí množství koherentní hlavní paměti (až 64 TB), jež je k dispozici pro výpočty v paměti...  více

 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT Projekty - 19. 6. 2012

V Unipetrolu bude hlídat složení produktů systém na bázi neuronové sítě

V Unipetrolu bude hlídat složení produktů systém na bázi neuronové sítě
Společnost Unipetrol RPA implementovala software STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + generátor kódu. Software funguje jako nástroj pro vytvoření modelu neuronové sítě, která slouží pro okamžitý odhad složení vyráběných produktů, jakými jsou například...  více
 
Hardware - 19. 6. 2012

Nová generace notebooků ThinkPad

Nová generace notebooků ThinkPad

Lenovo představilo nové manažerské notebooky ThinkPad pro náročné uživatele, kteří od počítače pro své podnikání požadují vysoký výpočetní výkon, odolnost i pokročilé funkce nejen v oblasti zabezpečení. Představenými novinkami jsou vlajková loď -...  více

 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Komunikace a sítě - 19. 6. 2012

Nová nabídka datových tarifů O2

pro chytré telefony

Nová nabídka datových tarifů O2

Telefónica nabízí od 18. června 2012 nové portfolio datových tarifů pro chytré telefony. Všechny tyto tarify obsahují neomezené SMS do sítě O2 a jsou určené pro uživatele předplacených služeb i pro zákazníky s tarifem. Dalším bonusem pro všechny...  více