facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla

Archiv zpráv

Komunikace a sítě - 3. 4. 2006

GTS dokončila 1. fázi integrace akvizic

Český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera završil první fázi integrace operátorů, jejichž akvizici dokončila mateřská skupina GTS CEH na přelomu ledna a února. 1. dubna 2006 došlo k přejmenování společností Contactel na GTS Novera Contact a NEXTRA Czech Republic...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Hardware - 3. 4. 2006

Nadstandardní záruka u Fujitsu Siemens

Nadstandardní záruka u Fujitsu Siemens
Společnost Fujitsu Siemens Computers v České republice standardně prodává všechny notebooky modelové řady LIFEBOOK s celosvětovou tříletou záruku již od roku 2002, s výjimkou modelu C. S uvedením nového modelu typu C, LIFEBOOK C1410, který přijde na trh v červenci 2006, se společnost Fujitsu Siemens Computers rozhodla...  více
 
IT Projekty - 3. 4. 2006

Start projektu eKariéra

V posledním březnovém týdnu odstartoval jeden z největších e-learningových projektů svého druhu v Evropě, unikátní projekt eKariéra, na kterém se podílí i společnost Oracle.V jeho rámci se budou kantoři základních a středních škol v Česku zdokonalovat v oblasti kariérového poradenství formou elektronického vzdělávání. Celkově se virtuálních kurzů zúčastní v následujících dvou letech zhruba 5500 učitelů....  více
 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Komunikace a sítě - 3. 4. 2006

Merak Mail Server na Linux EXPO

Merak Mail Server na Linux EXPO
IceWarp Czech Republic a ZONER software zvou všechny zájemce o moderní komunikační řešení na letošní ročník...  více
 
Komunikace a sítě - 3. 4. 2006

Generické domény levnější

Společnost IGNUM nabízí od 1. do 15. dubna 2006 registrace generických domén COM, NET, INFO, BIZ, ORG a NAME za zvýhodněné ceny. Pro velký zájem o nabídku dvou virtuálních serverů za cenu jednoho bude ve stejném termínu prodloužena i akce 1+1. Registrace generických domén...  více
 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Hardware - 31. 3. 2006

RFID čipy hlídají krevní konzervy

RFID čipy hlídají krevní konzervy
Zajímavé rozšíření už běžícího projektu využití RFID (Radio Frequency Identification) čipů představil koncern Siemens na klinice v Saarbrückenu. Zde tuto technologii začali používat již v roce 2005. Pacienti kliniky jsou...  více
 

Pohotovost pro BYZNYS Win zdarma

Pohotovost pro BYZNYS Win zdarma
Softwarová společnost J.K.R. se rozhodla od 1. 4. 2006 rozšířit služby uživatelům svého systému a poskytnout jim zdarma tzv. Pohotovost. Registrovaný uživatel má možnost se v mimopracovní čas (17.00 - 21.00) a mimopracovní dny a svátky (9.00...  více
 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT Projekty - 31. 3. 2006

Internetový portál Jihomoravského kraje

Společnost AutoCont CZ uspěla ve výběrovém řízení a odstartovala práce na analýze řešení internetového portálu Jihomoravského kraje. Záměrem projektu je získat potřebné...  více
 
Komunikace a sítě - 31. 3. 2006

Nové telefony a akční sady ve VoIPEX

Nové telefony a akční sady ve VoIPEX
Alternativní telekomunikační operátor IPEX rozšířil nabídku IP telefonů o nové modely a zároveň uvedl v akci, která potrvá do konce dubna, dvě nové cenově výhodné sady. Nabídka se rozšířila o dva nové telefony - Linksys Sipura SPA-941 a eyeBeam Softphone....  více
 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

OpenEdge pro vývoj podnikových aplikací

Společnost Progress Software Corporation uvedla na trh novou verzi platformy určené pro vývoj a provoz podnikových aplikací orientovaných na služby. Díky lepším komponentovým službám, zdokonaleným možnostem převodu do jiných jazyků, novým nástrojům a integrovanému vývojovému...  více