facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla

Archiv zpráv

Komunikace a sítě - 12. 4. 2005

Nové hostingové služby Explorer

Společnost Explorer na základě požadavků a potřeb svých zákazníků změnila nabídku svých služeb, která se dnes zaměřuje především na malé a střední firmy. Změna se nejvýrazněji dotkla především samotných hostingových programů, kde lze najít jak nabídku pro ty, kteří mají...  více
 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

IT společnost - 12. 4. 2005

Nové vzdělávací kurzy Microsoft

Společnost Microsoft již tradičně podporuje své partnery, a to nejen jako dodavatel inovativních technologií. Kromě známých technologických školení nyní Microsoft přichází s nabídkou manažerských tréninků pro zakladatele a management českých technologických firem. Jedním z nových kurzů Microsoft pro manažery a majitele firem je Strategický management služeb v IT, který vznikl v Austrálii ve spolupráci...  více
 
IT Business - 12. 4. 2005

Společnost Adastra se stala partnerem SAS Institute

Společnosti Adastra a SAS Institute uzavřely smlouvu o partnerství v oblasti Business Intelligence, Data Warehousing a Data Mining. Na jejím základě se Adastra stává partnerem SAS Institute s právem autorizované implementace řešení na platformě SAS v České republice,...  více
 
  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.

Hardware - 12. 4. 2005

Serverová řešení ASUS nabízí možnost aktualizace BIOSu

Společnost ASUS představila v návaznosti na uvedení nejnovějšího 64-bitového procesoru Intel Xeon s 2 MB L2 Cache (kódové označení Irwindale) aktualizace systému BIOS (Basic Input/Output System) pro své serverové systémy a serverové desky. Serverová řešení ASUS, na která...  více
 

Nová verze open source OLAP systému pro podporu rozhodování

Společnost Insight Strategy uvolňuje verzi 2.0 analytické a prezentační vrstvy open source systému pro podporu rozhodování „The BEE Project”. Cílem této platformy je zpřístupnit zákazníkům ze sektoru středně velkých organizací robustní technologii pro analýzu podnikových dat při zachování nízkých nákladů na vlastnictví takového systému. Verze 2 přináší zásadní technologický posun v možnosti zpracovávat...  více
 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

IT společnost - 12. 4. 2005

Informační systém Masarykovy univerzity

Databázový cluster dvou mid-range serverů SGI Altix 350, který je technologickou platformou Informačního systému Masarykovy univerzity, byl v uplynulých dnech uveden do ostrého provozu. Implementované řešení splnilo očekávaný cíl vývojového týmu IS a výborně obstálo...  více
 
Hardware - 12. 4. 2005

Tech Data distributorem notebooků značky ASUS

Od 11. 4. 2005 zahájila společnost Tech Data Distribution v ČR distribuci notebooků značky ASUS a rozšířila tak svou nabídku v oblasti přenosných počítačů o další významnou značku. Společnosti Tech Data Europe a ASUSTeK podepsaly již v prosinci 2004 dohodu o distribuci....  více
 
  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?

IT Business - 11. 4. 2005

Unicorn expanduje na Moravu

Skupina společností Unicorn pokračuje v růstu a otevírá novou pobočku v Brně, která zahájí 1. května svůj plný provoz. Unicorn se rozroste o 10 až 15 nových zaměstnanců a do Brna přejde i několik stávajících zaměstnanců z pražského pracoviště. Nové pracoviště bude sloužit jako lokální vývojové centrum, v kterém budou realizovány dílčí softwarové projekty. Hlavním sídlem holdingu Unicorn je moderní...  více
 
IT Business - 11. 4. 2005

Siemens zajišťuje provoz informačního systému pojišťovny Gerling

Siemens Business Services zajišťuje od dubna 2005 provoz informačního systému pojišťovací skupiny Gerling v Německu a ve většině evropských zemí. Gerling patří mezi největší německé pojišťovny a má pobočky ve více než 20 zemích. Kontrakt byl uzavřen na sedm let a má hodnotu více než 300 miliónů eur. V rámci dohody Siemens odkoupil IT divizi Gerling Gesellschaft für Informationsmanagagement und Organisation...  více
 
  

- Inzerce -

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace


Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

IT společnost - 11. 4. 2005

Microsoft odstartoval soutěž Gatekeeper

Společnost Microsoft spouští soutěž Gatekeeper jako součást svého celosvětového úsilí o zvýšení povědomí o počítačové bezpečnosti. Gatekeeper je on-line test týkající se počítačové bezpečnosti, jehož cílem je informovat a vzdělávat IT profesionály v Evropě a poskytnout...  více