facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu

DMS/ECM - Správa dokumentů

Správa dokumentů, EDM, Spisová služba, Webové aplikace, E-shopy, B2B portály

clanky DMS/ECM - Správa dokumentů: články
IT SYSTEMS 5/2016, 8. 6. 2016

Liferay 7

Liferay 7
Popularita Liferay portálu pro řešení webových prezentací, intranetů a zejména jako integrační platformy aplikací stále roste. V dubnu spatřila světlo světa nová verze Liferay 7. Jaké změny přináší?
  

- Inzerce -

Digitalizace je na pořadu dne více než kdy jindy

Konica MinoltaTak­zva­ná di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je ja­ko ces­ta k zefe­k­tiv­ně­ní pod­ni­ká­ní sklo­ňo­vá­na čím dál čas­tě­ji. V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ní si­tu­a­cí ješ­tě ví­ce na­bý­vá na výz­na­mu a stá­vá se exi­s­ten­ční otáz­kou, ne­jen pro fir­my ale pro kaž­dé­ho člo­vě­ka. Ve spo­je­ní s di­gi­ta­li­za­cí fi­rem se ta­ké čas­to ho­vo­ří o clou­do­vých tech­no­lo­giích. Jak ale mo­hou kon­krét­ně po­mo­ci? Jak je sprá­vně za­vést a vy­u­žít a ja­ké si vů­bec vy­brat?

IT SYSTEMS 3/2016, 11. 5. 2016

Digitální dokumenty zrychlují firmu

Digitální dokumenty zrychlují firmu
O praktických a ekonomických přínosech digitalizace papírových dokumentů pochybuje jen málokdo. Jednoznačným trendem je přitom maximální jednoduchost a efektivita při zpracování a vytěžení dat.
IT SYSTEMS 4/2016, 10. 5. 2016

Moderní digitalizace dokumentů aneb Skenováním to teprve začíná

Moderní digitalizace dokumentů aneb Skenováním to teprve začíná
Najít dnes společnost, která nepracuje s žádnými dokumenty, by bylo velmi těžké, ne-li nemožné. Některé musí denně zpracovat stovky, i tisíce dokumentů různého účelu a důležitosti. Ačkoli jsou již na trhu dostupné technologie...
IT SYSTEMS 3/2016, 6. 5. 2016

Vývoj v oblasti datových schránek

Vývoj v oblasti datových schránek
Informační systém datových schránek (IS DS) spatřil světlo světa v červenci roku 2009. Od té doby se komunikace prostřednictvím tohoto informačního systému stala pro veřejnou správu rutinou. Bylo učiněno několik nepřímých...
IT SYSTEMS 1-2/2016, 23. 3. 2016

Nevystavujte své smlouvy zbytečně rizikům lidského faktoru

Nevystavujte své smlouvy zbytečně rizikům lidského faktoru
Povinnosti, platby, termíny plnění či jiné závazky obsahuje každá smlouva. A na jejich základě funguje každý byznys. Správné plnění těchto závazků je tedy pro úspěšnou firmu bezpodmínečně nutné. Zpracování smluv, stejně jako jejich...
IT SYSTEMS 10/2015, 22. 11. 2015

Jak skutečně fakturovat elektronicky

Jak skutečně fakturovat elektronicky
Elektronická faktura a elektronická fakturace jsou pojmy, které širší veřejnosti dnes již nejsou neznámé. Tyto termíny bývají nicméně laiky často zaměňovány či směšovány. Obecně se elektronickou fakturou (e-faktura) rozumí datový soubor...
IT SYSTEMS 7-8/2015, 8. 9. 2015

Centralizace správy dokumentů a obsahu

Centralizace správy dokumentů a obsahu
Nastartovat vnitřní procesy ve firmě zní jako velká výzva. Ve skutečnosti ale nemusí jít o tak složitý úkol. Pojďme se podívat, jak přitom dokáže být užitečná centralizace správy obsahu. V této oblasti existuje spousta mýtů...
  

- Inzerce -

Digitalizace firmy získala v čase korony na významu

KMDi­gi­tál­ní bu­douc­nost fi­rem ne­ní pou­ze v na­sa­ze­ní prů­mys­lo­vých ro­bo­tů, chyt­rých ka­mer ne­bo zá­kaz­nic­kých sys­té­mů s umě­lou in­te­li­gen­ci. K to­mu, aby fir­ma vý­raz­ně pok­ro­či­la v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce, při­tom mnoh­dy sta­čí zefek­tiv­nit ad­mi­nis­tra­ti­vu po­mo­cí mo­der­ních cloud­ových ap­li­ka­cí. Prá­vě je­jich výz­nam pro­vě­ři­ly před­chá­ze­jí­cí mě­sí­ce ve stí­nu ko­ro­na­vi­ru.

IT SYSTEMS 6/2015, 23. 7. 2015

Zpracování faktur je agenda s vysokým potenciálem pro zefektivnění

Zpracování faktur je agenda s vysokým potenciálem pro zefektivnění
Administrativní zpracování dokumentů je pro mnoho společností často zdrojem vysokých finančních nákladů, chybovosti či neadekvátního časového vytížení zaměstnanců. Důvodem je velice detailní, avšak rutinní práce s velkým množstvím...
akce
IT SYSTEMS 3/2015, 14. 4. 2015

Význam BPM pro akviziční procesy

Význam BPM pro akviziční procesy
Vytvoření běžného účtu klientovi - 3 minuty. Předschválení spotřebitelského úvěru - 4 minuty. Jak toho dosáhnout? S pomocí business process management řešení (BPM). S jeho pomocí totiž mohou moderní finanční domy snadno a rychle...
  

- Inzerce -

Na dokumenty se musí chytře

Po staru to jde taky, ale …


OnlioV civilizovaném světě bychom jen stěží našli organizaci, která by nepracovala s dokumenty. S interními i s nezbytnými pro komunikaci s okolím. Navíc také platí, že množství zpracovávaných dokumentů neustále roste.

IT SYSTEMS 3/2015, 13. 4. 2015

Klasifikace informací a její prosazování v praxi

Klasifikace informací a její prosazování v praxi
Klasifikace informací je jedním ze základních pilířů systémů řízení informační bezpečnosti. Pokud chceme informace organizace účinně a přitom efektivně chránit, musíme nejen definovat kategorie a bezpečnostně-organizační pravidla pro...
 
Další stránky tematické sekce: 123456789101112131415161718
Časopis IT Systems
IT Systems 9/
IT Systems 7-8/
IT Systems 6/
IT Systems 5/
Edice IT Systems Special
příloha #1 9/
příloha #1 7-8/
příloha #1 6/
příloha #1 5/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine