facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace

Logistika

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika: články
IT SYSTEMS 5/2020, 15. 6. 2020 - Matěj Kapošváry

(Ne)změněné trendy v e-commerce

(Ne)změněné trendy v e-commerce
Začátkem roku jsme pro náš e-commerce magazín EXEC dělali velký výzkum s 55 osobnostmi z řad předních e-shopů o očekávaném rozvoji tohoto odvětví v České republice do roku 2025. V dalších měsících se pak objevila „černá labuť“ v podobě pandemie...
  

- Inzerce -

Revoluce výdejních boxů

Balikobot.cz propojí výdejní boxy novou službou Lockers.ai


Balikobot.czTech­no­lo­gic­ká fir­ma Ba­li­ko­bot.cz, přes kte­rou tech­nic­ky proj­de oko­lo 10 % všech ba­lí­ků v Čes­ké re­pub­li­ce, při­pra­vu­je spuš­tě­ní no­vé služ­by Lock­ers.ai. Ta­to služ­ba umož­ní Če­chům vy­u­žít růz­ných vý­dej­ních bo­xů od růz­ných pro­vo­zo­va­te­lů v kom­bi­na­ci s běž­ný­mi do­p­rav­ci. Lock­ers.ai pro­po­jí do­p­rav­ce, e-shopy, spo­tře­bi­te­le a pro­vo­zo­va­te­le sa­mo­ob­služ­ných boxů.

IT SYSTEMS 5/2020, 10. 6. 2020 - Martin Plajner

Nakažený Supply Chain

Nakažený Supply Chain
Na začátku současné krize vyvolané nemocí COVID-19 snížil Mezinárodní měnový fond očekávání růstu globální ekonomiky o 0,5 %. O několik měsíců později pak publikoval odhad, že se světová ekonomika propadne o tři procenta, přitom Česká republika...
IT SYSTEMS 5/2020, 4. 6. 2020 - Karel Krčmář

Chytré plomby a kontrolování baterií

Příklady využití LowPower 5G v logistice a dopravě

Chytré plomby a kontrolování baterií
Logistika a doprava jsou dalšími oblastmi, které mohou jednoduchou aplikací řešení s využitím LowPower 5G sítí výrazně snížit náklady, zjednodušit nákupní proces nebo zvýšit kontrolu nad výrobou a distribucí. Inspirujte se konkrétními případy...
IT SYSTEMS 1-2/2020, 6. 4. 2020 - Přemysl Horáček

Business Intelligence v logistice

Business Intelligence v logistice
Sběr dat, jejich následná integrace, analýza a přetavení do podoby byznysově využitelných informací označujeme už řadu let termínem Business Intelligence. BI dokáže zlepšit fungování firmy v mnoha oblastech a s trochou nadsázky se dá říct, že...
IT SYSTEMS 1-2/2020, 23. 3. 2020 - Peter Bílik

Akcelerace inteligentní automatizace v logistice a e-commerce

Akcelerace inteligentní automatizace v logistice a e-commerce
Digitální dvojčata a umělá inteligence se v současnosti zařazují mezi klíčové trendy v automatizaci logistiky, včetně vychystávání a doručení poslední míle.
IT SYSTEMS 1-2/2020, 19. 3. 2020 - Adéla Mikschiková

IoT v logistice

Moderní technologie pro řízení skladů

IoT v logistice
Pojem Just in Time byl aplikován již v roce 1926 a od té doby se definice tohoto přístupu moc nezměnila a aplikuje jej většina firem. Dynamicky se ale od té doby mění rychlost a optimalizace výrobního procesu a také pohybu materiálu ve skladech...
IT SYSTEMS 1-2/2020, 17. 3. 2020 - Ivo Procházka

Holistický přístup k zásobování výroby

Holistický přístup k zásobování výroby
Interní a externí logistika je ve výrobních firmách často zanedbaná. Při plánování a řízení výroby jde o okrajový proces, na který se příliš nepomýšlí. Zvláště dnes, kdy se ještě stále vyrábí v opojení z levné pracovní síly a levné koruny. Pokud...
  

- Inzerce -

Klíčem k rozvoji je automatizace skladových procesů pomocí hlasu

KODYSRoz­voj va­ší spo­leč­nos­ti mů­že nab­rat vel­mi rych­lé ob­rát­ky. Po­čet zá­kaz­ní­ků ros­te, zvy­šu­je se ob­rat, ale co dě­lat, když na­jí­má­ní no­vých za­měst­nan­ců ne­s­ta­čí na zpra­co­vá­ní všech ob­jed­ná­vek? Pro­to jsme vy­vi­nu­li efek­tiv­ní způ­sob, jak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu při stá­va­jí­cích zá­so­bách a sta­vech až o 35%!

IT SYSTEMS 1-2/2020, 16. 3. 2020 - Tomáš Kormaňák

Velký bratr ve skladu

Pohyb zboží ve skladech dnes můžete sledovat on-line v reálném čase

Velký bratr ve skladu
Řízení skladů se poslední roky vyvíjí ohromující rychlostí. Začalo to přesnější evidencí pozic zboží nebo optimalizací tras skladníků, pokračuje technologiemi typu Bluetooth Beacon, díky které on-line sledujete polohu každé položky zboží ve...
akce
IT SYSTEMS 1-2/2020, 10. 3. 2020 - Ing. Luboš Doležal

Trendy v oblasti řízení skladů

Trendy v oblasti řízení skladů
Pohled na fungování skladu se postupně proměňuje, což souvisí s řadou faktorů, jako je růst ekonomiky, vývoj nezaměstnanosti, příchod nových generací „tech-friendly“ pracovníků, nebo dostupností technologií a jejich vývojem. Dříve převládal...
  

- Inzerce -

Jak s Balíkobotem optimalizovat expediční procesy a ušetřit tak stovky tisíc ročně

GUMEXDí­ky za­ve­de­ní služ­by Ba­li­ko­bot.cz, kte­rá po­má­há fir­mám agre­go­vat da­to­vé na­po­je­ní na dop­rav­ce a zefek­tiv­nit sys­tém ex­pe­di­ce a sle­do­vá­ní zá­si­lek, se spo­leč­nos­ti GU­MEX, kte­rá je vel­ko­ob­chod­ním ex­per­tem na pry­žo­vé a plas­ti­kář­ské zbo­ží, po­da­ři­lo ušet­řit prá­ci dvou li­dí a sní­žit ná­kla­dy na ex­pe­di­ci o 750 ti­síc Kč roč­ně při ná­růs­tu ex­pe­di­ce o 15 %.

IT SYSTEMS 1-2/2020, 4. 3. 2020 - Rostislav Schwob

Automatizace interní logistiky

Automatizace interní logistiky
Automatizace je slovo, které si většina z nás spojuje především s průmyslovou výrobou a při jeho vyslovení si vybavíme zejména výrobní linky obsluhované roboty. Co vás ale napadne, když se řekne automatizace interní logistiky? Bezobslužné vozíky?...
 
Další stránky tematické sekce: 12345678910111213141516
Ceník inzerce portálu SystemOnLine
Helios
- inzerce -