facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2018 , ITIL – Řízení IT , Banky a finanční organizace

Stěhování datového centra velké banky

Pohled do zákulisí projektu

Renata Dvořáková, Josef Dušek


11-deoitte-01Podívejme se společně na projekt, který jsme realizovali ve čtvrté největší finanční instituci na českém trhu, v MONETA Money Bank. Stáli jsme zde před úkolem vybrat a naplnit nejlepší scénář nové strategie provozu datového centra této velké banky.


Změna status-quo může přinést neočekávané benefity

Všichni jsme svědky enormně rychlého vývoje technologií, který zažíváme i ve svém běžném každodenním životě. Tento vývoj se týká i datových center. Společnosti, které mají za sebou již nějakou historii, zjišťují, že jejich datová centra (DC) jsou zastaralá a nedokáží vyhovět měnícím se potřebám a zrychlujícím se procesům společnosti. Provoz DC je často neekonomický díky neefektivní energetické a chladící á infrastruktuře. Přitom právě tato infrastruktura tvoří nejvýznamnější část v nákladech nonIT technologií datového centra. Neefektivita a předimenzovanost instalovaných kapacit je způsobena tím, že tato datová centra byla navržena v době, kdy IT infrastruktura potřebná pro zajištění provozu společnosti výrazně rostla každým rokem co do objemu i spotřeby energie. Avšak tento trend každoročního nárůstu spotřeby energie a zvětšení objemu infrastruktury se již před řadou let otočil. Zejména díky masivnímu využití virtualizace a neustálému vývoji HW, který poskytuje stále více výkonu na jednotku objemu či příkonu. Zatím se zdá, že tento trend bude pokračovat i díky nástupu cloudových a hybridních scénářů zajištění provozu IT služeb, nebo díky aplikaci přístupu „Software Defined Everything“.

Proto je vhodné u příležitosti konsolidace společností, jejich plánované relokace či změny provozní strategie analyzovat současný stav datových center a s ohledem na strategické cíle a směřování společnosti vhodně konsolidovat, optimalizovat, migrovat či redesignovat i datová centra. Při této analýze je přínosné zvážit různé způsoby, jak zajistit provoz datového centra, a to od využití specializovaného housingu, migrace do cloudu, outsourcingu, on-premise řešení či vhodné kombinace různých možností. Právě změna status-quo, kterým často bývá on-premise řešení, může přinést neočekávané benefity, ačkoli u řady zejména českých společností doposud převládá tendence držet si IT infrastrukturu pod vlastní střechou.

 

11-deoitte-02

 

Stěhování datového centra MONETA Money Bank

Podívejme se nyní blíže na konkrétní projekt, který jsme realizovali v MONETA Money Bank. Definovali jsme strategii možného zajištění provozu služeb DC, provedli výběr poskytovatele, optimalizaci DC, plánování a vlastní realizaci migrace DC.

Návrh strategie zajištění provozu DC

Před zahájením projektu byla Moneta v situaci, kdy věděla, že se její ústředí bude stěhovat do nové kancelářské budovy stavěné jí na míru, a tam chtěla rovněž migrovat své primární datové centrum. Díky otevřenosti vedení Monety jsme posoudili stav současných datových center a navrhli strategii, jak nejvhodněji zajistit jejich budoucí provoz. Jedním z faktorů, který hrál významnou roli pro naše doporučení varianty přesunu datového centra do specializovaného housingu, byla právě možná flexibilita co do budoucího zvyšování nebo snižování potřebného prostoru či využití energetické infrastruktury, popřípadě možnosti úplného opuštění nového DC. Spolu s nižšími cenami energie, lepším PUE a eliminací vstupních investic se právě řešení přesunu do specializovaného housingu jevilo jako nejvýhodnější s minimálními riziky. Dalším kritickým faktorem byl samozřejmě omezený čas pro realizaci stěhování a opuštění stávajících prostor.

Na základě analýzy DC jsme rovněž navrhli optimalizační kroky, které vedly k zefektivnění provozu nového DC. Řada datových center trpí totiž různými historickými neduhy, na které jsme se zaměřili. Patří mezi ně například topologie datové kabeláže, způsob a hustota chlazení, způsob a výkon napájení jednotlivých racků, zastaralé technologie či dostatečně nevyužívaný prostor.

Zvažovali jsme rovněž i přesunutí datového centra do cloudu. Nicméně v dané situaci s existujícími časovými omezeními a heterogenní IT infrastrukturou jsme tuto variantu nedoporučili jako proveditelnou s ohledem na možná rizika či celkové TCO.

Na úrovni vedení Monety byla na základě našeho doporučení zvolena varianta využití specializovaného housingového partnera. Připravili jsme proto podrobnou dokumentaci výběrového řízení, která obsahovala řadu příloh s požadavky a specifikací služeb datového centra a rovněž text budoucího kontraktu a oslovili jsme všechny relevantní poskytovatele housingových služeb. Ve více kolovém výběrového řízení s použitím naší vlastní hodnotící metodiky bylo vybráno housingové centrum TTC TELEPORT DC2. Toto housingové centrum patří v současné době k nejmodernějším v České republice, splňuje nejpřísnější kritéria pro výstavbu a provoz datových center a je certifikované na úroveň TIER III.

 

11-deoitte-03
Tab. 1: Hlavní charakteristiky zvažovaných scénářů projektu v MONETA Money Bank.

 

Plánování a příprava migrace datového centra

V projektu jsme se poté posunuli do fáze plánování migrace datového centra. Bylo třeba vytvořit migrační strategii, naplánovat a realizovat všechny potřebné přípravné činnosti včetně obvykle komplikovaného přesunu řady externích konektivit a změny páteřní síťové topologie. Zvolili jsme migrační strategii, kdy část infrastruktury byla v DC budována zcela nová, aby mohlo být DC plně propojeno do systému stávajících lokalit a plně otestovány potřebné infrastrukturní funkce. Vzhledem k aktuálnímu životnímu cyklu IT infrastruktury Monety byla hlavní část plánována k přesunu metodou „Lift &Shift“.

Započala rovněž příprava sálů v housingovém centru (HC). Do smlouvy jsme za stranu klienta definovali rozsah zátěžových testů HC pro akceptaci datových sálů a byli jsme přítomni při jejich provedení. Díky těmto testům se podařilo najít a odstranit slabiny i ve špičkovém HC a zajistit tak vysokou stabilitu budoucího provozu datového centra klienta.

Z dalších přípravných kroků můžeme zmínit přípravu plánu LAN, SAN, kabelážní a napájecí infrastruktury v novém DC. Celkovou inventarizaci stávajícího hardwaru a zařízení v primárním datovém centru. Zpracování detailního rack-layoutu jednotlivých serverových stojanů či návrh síťové topologie.

Stěhování

V rámci realizace migrace datového centra bylo potřeba vybrat dodavatele, který poskytne stěhovací a demontážní služby. Připravili jsme proto zadávací dokumentaci, která zohledňovala specifické parametry na vybavení stěhovacích vozů jako například pneumatické odpružení nákladního prostoru pro minimalizaci nárazů a otřesů IT zařízení, vybavení vozidel výstražným zabezpečovacím zařízením proti neoprávněnému vniknutí, zařízením pro sledování polohy vozidel, GSM kamerou a elektronickým zámkem či regulací teploty.

Pro stěhování citlivých IT zařízení byly použity na míru vyrobené speciální vypolstrované boxy. Společně s vybranou společností jsme připravili podrobnou logistiku stěhování s ohledem na rozměry všech stěhovaných zařízení, jejich hmotnost, pořizovací cenu, logickou souslednost, cílové umístění a maximální počty zařízení v jednotlivých boxech.

Současně jsme připravili detailní migrační harmonogram, tj. podrobný časový plán jednotlivých stěhovacích dnů včetně koordinace zúčastněných dodavatelů. Díky metodě „Lift & Shift“ bylo nutné dobře naplánovat i fáze vypínání zařízení a přechod do DR pro aplikace, pro které to bylo relevantní a informovat business o dočasné nedostupnosti některých aplikací (služeb) z důvodu celkového vypnutí primárního datového centra v den stěhování. Rovněž jsme připravili podrobný plán zapojení veškerých datových či napájecích kabelů všech stěhovaných zařízení. Pro komunikaci během migrace jsme použili platformu WhatsApp, což se nám osvědčilo i na jiných projektech k hromadné komunikaci jednotlivých milníků a sdílení aktuálních informací v reálném čase širšímu okruhu příjemců, které jsme měli rozdělené do několika komunikačních skupin.

Celkem se stěhovalo ve dvou migračních vlnách. Během migrace DC nedošlo k žádným incidentům, průběh byl hladký a stěhování včetně oživení techniky, infrastrukturních a business testů skončilo před plánovaným termínem. V průběhu stěhování bylo nutné zajistit součinnost a komunikaci cca 25 subjektů a více než 100 osob. K vlastní přepravě bylo použito 12 nákladních aut a více než 50 speciálních stěhovacích boxů.

 


 

Dosažené přínosy relokace datového centra

A jaké byly hlavní přínosy přibližně roční spolupráce během realizace projektu relokace datového centra MONETA Money Bank? Pečlivě připravenou a zrealizovanou migrací datového centra došlo ke:

  • Snížení celkového TCO na provoz nonIT infrastruktury datového centra o více než 50 % proti předchozímu stavu.
  • Redukci počtu plochy a využívaných stojanů o cca 70 %.
  • Redukci nákladů na elektrickou energii nutnou k napájení DC o více než 50 %.
  • Dosažení excelentní flexibility průběžného snižování i zvyšování potřebné prostorové i výkonové kapacity.
  • Zvýšení technologické úrovně zázemí DC s vyšším fyzickým zabezpečením.

Na závěr uveďme, že přínosem je pro MONETA Money Bank jistě také robustní smlouva včetně podrobné specifikace služeb, parametrů DC, zabezpečení, SLA a sankcí za případné porušení vysoko nad tržními zvyklostmi.

Renata Dvořáková
Autorka článku je manažerkou v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika, kde se zaměřuje na oblast strategie provozu datových center. Odborně se zaměřuje na proces řízení kontinuity podnikání, fyzické bezpečnosti, informační bezpečnosti a oblasti krizového řízení.
Josef Dušek
Autor článku je senior manažer v týmu zaměřeném na datová centra a IT Infrastrukturu. Specializuje se na architekturu, implementaci, optimalizaci a provoz IT infrastruktury a navazujících firemních procesů. Zejména pak na migraci/konsolidaci či outsourcing provozu datových center.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.