facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 6/2015 , Plánování a řízení výroby

Jak může IT přispět k ziskovosti výrobního podnikuJak může IT přispět k ziskovosti výrobního podnikuZisk je obecně definován jako jeden z cílů podnikání a poněkud exaktněji jako rozdíl mezi výnosy a náklady. V praxi to tedy znamená, že pokud chceme zvýšit zisk, musíme buď zvýšit výnosy (víc vydělat) nebo snížit náklady (víc ušetřit), případně obojí. Uvedené možnosti mají vždy přímou vazbu na současnou tržní situaci. Pokud se výrobní podnik nachází v tzv. období trhu dodavatele (tržní poptávka převyšuje výrobní kapacitu podniku) je možné investovat, rozvíjet se, zvyšovat výnosy a tolik se nezabývat náklady. Pokud je období trhu zákazníka (výrobní kapacita podniku převyšuje tržní poptávku) vede to obvykle spíše k utlumení investic a snižování nákladů. Uvedené zákonitosti nejsou samozřejmě úplně shodné pro všechna odvětví a typy výrob, ale v obecné rovině platí.


Nutné, ale nedostačující

Otázkou, kterou si tu klademe je, zda a nakolik jsou současné informační technologie schopné přispět k systematickému zvyšování zisku, tedy k navyšování výnosů a současnému snižování nákladů? V roce 2000 definoval jeden z vizionářů průmyslového managementu, dr. Eli Goldratt, tehdejší pozici informačních systémů slovy „Necessary, but not sufficient“, tedy nutné, ale nedostačující. Rozumějme, nutné pro standardní chod současného výrobního podniku například z důvodů vedení průkazného účetnictví, ale zároveň nedostačující právě z hlediska schopnosti cíleně zvyšovat zisk. Je situace v roce 2015 stále stejná nebo došlo k nějakému významnějšímu posunu? Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, bude vhodné podívat se na výrobní podnik procesním pohledem a zkoumat vliv jednotlivých procesů na výnosy a náklady a následně i možnosti podpory těchto procesů informačními technologiemi.

Standardní výrobní podnik zahrnuje procesy hlavní a podpůrné (někde jsou uváděny ještě procesy řídící jako např. strategické řízení, řízení kvality, řízení rizik apod.). Hlavním procesem se rozumí takový proces, který vytváří přidanou hodnotu a má přímou vazbu na externího zákazníka. Ve výrobním podniku to jsou ve většině případů procesy související s uspokojením zákazníka příslušným produktem. Všechny další procesy, které mají vazbu na interního zákazníka, je možné chápat jako podpůrné. Obvyklé hlavní procesy výrobního podniku zahrnují získání kontraktu nebo objednávky, návrh produktu, případně technologie jeho výroby, nákup surovin, materiálu nebo komponent, vlastní výrobu produktu a jeho finální prodej, případně expedování zákazníkovi.

Ziskové zakázky

Získání kontraktu nebo objednávky je zcela nepochybně hlavním procesem – zákazník je ochoten zaplatit za náš produkt. Jak již bylo zmíněno v úvodu, situace se zásadně liší podle situace na trhu. Je-li trh zákazníka, vyvíjí tento zákazník tlak na snížení ceny (našeho výnosu) a tím i našeho zisku. Je-li trh dodavatele, může si dodavatel například na základě Troughput Accountig (průtokového účetnictví) vybírat z tržních poptávek ty nejvýhodnější, to znamená ty, které přinesou nejvyšší zisk. Aby bylo možné získat z trhu ty "nejvýživnější" poptávky, je nutné znát naprosto přesně technologické, kapacitní a termínové možnosti výroby, včetně všech možných variant. Tyto znalosti by se měly nacházet v klíčovém útvaru plánování výroby a měly by být získávány ze sofistikovaného informačního zdroje – APS systému, kapacitního modeláře, systému na řízení projektů, simulačního software apod. Jedině na základě precizní znalosti technologických, kapacitních a termínových možností je pak možné získat z okamžité situace na trhu to nejlepší. Případné zájemce o tuto problematiku odkazuji na podrobnější článek s názvem Teorie omezení a zvyšování ekonomické efektivity podniku, který vyšel v IT Systems už v květnu roku 2007, nicméně je stále platný.

 • Název procesu: získání objednávky
 • Typická informační podpora: APS
 • Vliv na zvýšení výnosů: významný
 • Vliv na snížení nákladů: minimální

Předprodejní aktivity

Získání objednávky obvykle předchází proces předprodejní aktivity – znalost trhu, marketingové průzkumy, znalost zákazníků, znalost konkurence, vybudování osobních vazeb, protože obchody dělají lidé s lidmi a nikoliv firmy s firmami. Data a informace z těchto oblastí se typicky nachází v CRM systémech a různých znalostních databázích.

 • Název procesu: předprodejní aktivity
 • Typická informační podpora: CRM
 • Vliv na zvýšení výnosů: částečný
 • Vliv na snížení nákladů: minimální

Návrh produktu

Návrh produktu je dalším hlavním procesem, protože vytváří konečnou podobu a funkcionalitu produktu, který je nabízen zákazníkovi. Zároveň má tento proces i významný vliv na náklady, které jsou s výrobou produktu spojené. Informačních systémů na podporu návrhu produktu existuje celá škála počínaje CAD/CAM přes systémy podporující TPV až po PLM/PDM produkty a konče konceptem Digital Factory. Všechny uvedené systémy podporují vývojové a inovující činnosti konstruktérů a návrhářů, umožňují shromáždění konstrukčních a technologických dat produktu a technologie jeho vývoje. Zároveň zavádějí kategorizaci, zamezují konstruování již zkonstruovaného, šetří čas využíváním principů podobnosti a neopakování již učiněných chyb, spravují životní cyklus produktu a jeho vývoje a významné místo zde zaujímá i řízení změn.

Procesní schéma výrobního podniku a jeho podpora informačními technologiemi
Procesní schéma výrobního podniku a jeho podpora informačními technologiemi
 
 • Název procesu: návrh produktu
 • Typická informační podpora: CAD/CAM, PLM/PDM
 • Vliv na zvýšení výnosů: významný
 • Vliv na snížení nákladů: rozhodující

Plánování a řízení výroby

Výroba produktu je ve výrobním podniku bezesporu hlavním procesem, nicméně jeho hybatelem je již zmíněný útvar plánování, který lze chápat jako ruce podané mezi výrobou a obchodním útvarem. V ideálním případě by výrobní plánovači měli říkat obchodníkům, jaké kontrakty by měli do podniku přinést a výrobě jak je optimálně vyrobit. Informačních systémů na podporu plánování je celá řada, ať už integrovaných v ERP systémech nebo samostatných. Velmi významnou podmnožinu tvoří APS systémy, jejichž podrobný popis je k dispozici v celé řadě článků z předchozích čísel IT Systems.

 • Název procesu: výroba produktu
 • Typická informační podpora: APS, ERP
 • Vliv na zvýšení výnosů: rozhodující
 • Vliv na snížení nákladů: významný

Řízení dodavatelského řetězce

Nákup je rovněž hlavním procesem, protože se významně podílí na spokojenosti zákazníka a podle průzkumů ovlivňuje 40-60% nákladů výrobního podniku. Kromě elektronického objednávání a elektronických aukcí se dnes prosazuje informační podpora řízení dodavatelských řetězců ve smyslu on-line sdílení informací o objednávkách a skladových zásobách. Toto sdílení by mělo přinášet výhody na obou stranách řetězce (win win strategie). Nekrachující a spolehliví dodavatelé tvoří významnou konkurenční výhodu pro každý výrobní podnik. Typický informační systém v této oblasti představují SCM (Suply Chain Management) systémy, které mohou být stejně jako APS samostatné nebo integrované do ERP systému.

 • Název procesu: nákup
 • Typická informační podpora: SCM, ERP
 • Vliv na zvýšení výnosů: významný
 • Vliv na snížení nákladů: rozhodující

Podpůrné a řídící procesy výrobního podniku

Mezi tradiční podpůrné, případně řídící procesy výrobního podniku patří například logistika (skladování a transport), facility management (správa majetku a jeho údržba) a quality management (řízení jakosti). Informační systémy podporující tyto procesy slouží zejména ke shromažďování dat, jejich systematizaci, zrychlení rutinních činnosti a zamezování lidským chybám, což znamená, že jejich vliv na zisk je spíše nepřímý. U logistiky to může být výše a obrátka zásob, u facility managementu například optimalizace počtu pracovníků údržby a jejich doplňování externími pracovníky ve špičkách (údržba v době celozávodních dovolených), u quality managementu systematické vyhodnocování příčin neshod a přijímání včasných nápravných opatření. Průkazné vyhodnocení přínosu nasazení informačních technologií je zde poměrně obtížné. Je možné sledovat statistická data před a po zavedení informační podpory, ale je nutné zachovat shodné metriky a vyloučit ostatní vlivy, které by měření mohly ovlivnit.

Shrnutí

Závěrečným sdělením knihy Necessary but not sufficinet, kterou jsem zmínil v úvodu článku, bylo konstatování, že informační technologie mají vliv na zvýšení zisku pouze v případě, že pomáhají překonat nějaké omezení. Pokud bychom měli toto obecné sdělení aplikovat na informační podporu současných výrobních podniků, domnívám se, že přímý vliv na zisk, tedy na zvýšení výnosů nebo snížení nákladů, mají informační technologie v hlavních procesech - prodej (APS), návrh produktu (CAD/CAM, PLM/PDM), nákup (ERP, SCM) a výroba/plánování výroby (ERP, APS). Pokud bych se tedy rozhodoval o investicích do informačních technologií z hlediska přímé vazby na zvýšení zisku, upřednostnil bych tyto oblasti. U ostatních procesů zastávají informační technologie spíše evidenční a systematizačně-organizační roli, nicméně na základě sběru a vyhodnocování takto získaných dat je možné vysledovat skutečnosti, které mohou mít významný vliv na rozhodování i v rámci hlavních procesů.

Jiří Loffelmann

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.