facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 10/2011 , HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů

IT firmy mohou čerpat dotace na mzdy svých zaměstnancůLetos v září bylo vyhlášeno pokračování třetí výzvy programu ICT a strategické služby, který umožňuje podnikatelům v oblasti ICT či outsourcingu služeb čerpat dotace na mzdy nových zaměstnanců. Nově je možné čerpat dotace také na vybudování a rozvoj datových center.


Jaké aktivity program podporuje?

Základním cílem programu je podpořit růst nových pracovních míst v ICT sektoru a zvýšení efektivity činností v podnicích díky využití strategických služeb. Pokud tedy vaše společnost vyvíjí software nebo poskytuje strategické služby formou outsourcingu, máte nyní příležitost ušetřit až šedesát procent výdajů na mzdové náklady nových pracovníků díky dotacím z EU. V rámci programu ICT a strategické služby lze dotovat následující pozice:

 • programátoři,
 • vývojáři,
 • testeři,
 • analytici,
 • SW inženýři,
 • IT projektoví manažeři,
 • vedoucí týmu vývoje,
 • konzultanti implementující produkt u klienta (částečně),
 • systémoví integrátoři,
 • pracovníci datových center.

Hlavní náplní projektu musí být vývoj softwaru, ať už se jedná o zcela nový produkt, novou verzi, upgrade stávajícího řešení, přidání nového modulu apod., nebo outsourcing IT systémů. V případě druhé varianty musí minimálně čtyřicet procent tržeb v rámci projektu pocházet od zahraničních subjektů.
V obou případech je však nutné vytvořit minimální předepsaný počet nových pracovních míst. V případě tvorby softwaru se dle aktuální výzvy jedná o tři místa pro malé podniky, pět míst pro střední podniky a deset míst pro velké podniky.

výzva programu ICT a strategické služby


Program ICT a strategické služby se vztahuje na podniky všech velikostí, čerpat dotace z EU mohou i firmy se zahraničním vlastníkem. Samotná výše dotace se pohybuje se v rozmezí čtyřiceti až šedesáti procent způsobilých výdajů, přičemž platí, že malým podnikům přísluší dotace ve výši šedesáti procent, středním padesáti procent a velkým čtyřiceti procent. Za malý podnik se přitom považuje podnik, který má méně než padesát zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje deset milionů eur. Střední podnik má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat menší než padesát milionů eur. Absolutní výše dotace se přitom pohybuje od jednoho a půl milionu do sto milionu korun (ve vybraných regionech až 150 milionů korun) na jeden projekt.
Dotace lze žádat například na:

 • hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích po dobu dvou let,
 • odvody na sociální i zdravotní pojištění,
 • poplatky za nájem budov a pozemků.

Malé a střední podniky mohou navíc získat dotaci i na další výdaje, například na externě nakupované poradenství, související s předmětem projektu.

Jak dotaci získat a na co si dát pozor?

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím aplikace eAccount, do níž se lze přihlásit z webových stránek agentury CzechInvest. Ta je z poveření ministerstva průmyslu a obchodu zodpovědná za hodnocení a administraci žádostí.
Toto hodnocení probíhá ve dvou krocích. Nejprve je nutné podat tzv. registrační žádost. Ta sama o sobě není složitou záležitostí a slouží především k posouzení ekonomického zdraví firmy a obecného souladu projektu s podmínkami programu. Nutností je vlastnictví elektronického podpisu s kvalifikovaným certifikátem nebo delegování práva na podpis na poradenskou firmu.

7 tipů na úspěch

1. Hlídejte si termíny

Všechny programy mají své termíny pro podání jak registračních, tak plných žádostí. Pokud tyto termíny nedodržíte, musíte si počkat na další výzvu. Protože je program ICT a strategické služby otevřen v tomto plánovacím období zřejmě naposledy, můžete přijít o svou šanci na dotaci nadobro. Registrační žádosti je možné podávat od 1. října 2011 do 15. ledna 2012, je však velice pravděpodobné, že dojde k předčasnému uzavření příjmu žádostí kvůli překročení alokace. Všem potenciálním zájemcům o dotace v rámci tohoto dotačního titulu proto doporučujeme podat registrační žádosti co možná nejdříve.

2. Dobře zvažte rozpočet projektu a stanovené cíle

Rozpočet projektu si pořádně promyslete už před podáním registrační žádosti. Ten už totiž nelze v plné žádosti navýšit. Nesnažte se ale naopak rozpočet projektu neuměřeně navyšovat ve snaze získat co největší dotaci. Projekt by měl být přiměřený možnostem společnosti, finančním i personálním, jejímu know-how apod., musí vycházet z reálných požadavků firmy. Vězte, že hodnoticí komise na základě posudků externích hodnotitelů rozpozná, snaží-li se žadatel vymyslet projekt pouze proto, aby mohl čerpat dotaci, či neopodstatněně navyšovat jeho rozpočet, aby získal co nejvíce peněz.
Při psaní podnikatelského záměru si také dávejte pozor, abyste si stanovili cíle, kterým jste schopni dostát. V rámci projektu je nutné dodržet tzv. závazné ukazatele, pokud se tak nestane, budete muset celou dotaci vrátit.

3. Podnikatelský záměr formulujte konkrétně, nezacházejte však do zbytečných detailů

Vyvarujte se příliš obecných a vágních formulací v podnikatelském záměru. Všechny parametry svého projektu specifikujte, avšak dejte si pozor na uvádění přílišných detailů, které by vám mohlo zbytečně zkomplikovat realizaci projektu. Neuvádějte například konkrétní dodavatele, jelikož jste jakožto příjemce dotace povinni vypisovat na veškeré dodávky nad pět set tisíc korun výběrové řízení. Zbytečné komplikace si můžete přivodit také v případě, že v podnikatelském záměru budete uvádět takové podrobnosti, které se potom při realizaci mohou velmi snadno změnit, například když při vytváření nových pracovních míst uvedete, ve kterých konkrétních kancelářích v místě realizace budou pracovníci sedět. Dostanete se tím do situace, kdy budete muset žádat o změnové řízení při každém přesunu jednotlivých pracovníků do jiné kanceláře.

4. Pečlivě si prostudujte všechny dokumenty

Všechny relevantní dokumenty byste si měli samozřejmě nastudovat ještě předtím, než vůbec žádost o dotaci podáte, nicméně je potřeba pečlivě přečíst potřebné dokumenty také poté, co je váš projekt úspěšně schválen. Zvláštní pozornost byste měli věnovat především Pokynům pro žadatele a příjemce z OPPI a Pravidlům pro výběr dodavatelů. Ačkoliv se znění těchto dokumentů může v průběhu času trošku změnit, vždy se řiďte podle pravidel, která jsou platná v okamžiku, kdy podepisujete podmínky poskytnutí dotace, nikoliv jejich nejaktuálnější verzí.
Pravidla pro příjem dodavatelů jsou klíčovým dokumentem, pokud budete v rámci projektu provádět investici přesahující pět set tisíc korun. V takovém případě jste povinni uskutečnit výběrové řízení. Vězte, že výběrová řízení jsou velice pečlivě kontrolovaná, a pokud jej neprovedete v souladu s pravidly, budete muset získanou dotaci vrátit.

5. Při realizaci projektu dbejte na soulad s podnikatelským záměrem

Mějte na paměti, že vše co uvedete v podnikatelském záměru, se pro vás v případě schválení dotace stává závazným. V případě jakýchkoliv změn a odchylek je nutné žádat o změnové řízení, a to před tím, než daná změna vůbec nastane. Před i v průběhu realizace projektu pravidelně a důsledně kontrolujte, zda skutečně postupujete podle podnikatelského záměru a zavčas všechny změny nahlaste.

6. Dejte si pozor na účetnictví

Veškerý majetek pořízený v rámci projektu od třetích stran je nutné účtovat do dlouhodobého majetku, jinak vám na něj nebude dotace proplacena. Pokud platíte několik faktur od stejného dodavatele, doporučujeme uhradit každou zvlášť s příslušným variabilním symbolem, aby byly výdaje k projektu snadno dohledatelné. Pokud máte na jedné faktuře od dodavatele způsobilé i nezpůsobilé výdaje, požádejte o vystavení dvou individuálních faktur, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím při proplácení dotace. Mějte také na paměti, že výdaje související s projektem musíte vést na zvláštních analytických účtech. Účetnictví k projektu a s ním související dokumenty evidujte zvlášť, a to jejich originály kvůli případným kontrolám. Nezapomeňte také, že je nutné je archivovat déle, než je standardní doba, a to deset let po ukončení projektu, či do roku 2025, podle toho, který okamžik nastane později.

7. Nebojte se zeptat

Nejste-li si něčím jistí ani po prostudování příslušných dokumentů, neváhejte se obrátit na pracovníky agentury CzechInvest, kteří vám ochotně pomohou a poradí v případě jakýchkoliv nejasností. CzechInvest má pro dotazy žadatelů zřízenou Zelenou informační linku 800 800 777, na kterou se dovoláte každý všední den od 9 do 13 hodin.
V případě, že si netroufáte na celý proces získání a udržení dotace sami, nebo pokud do něj nechcete investovat svůj čas a energii, můžete se obrátit na odborníky, kteří mají s podáváním žádostí o dotace bohaté zkušenosti a měli by nezbytnou administrativu vyřídit za vás. Kvalitní poradenské společnosti vám pomůžou nejen s vyřízením žádosti o poskytnutí dotace, ale také s následnou realizací projektu a minimalizují riziko chyb. Nevýhodou je fakt, že tyto služby nemůžete očekávat zadarmo, nemáte-li však s podávání žádostí o dotace zkušenosti, tato investice se vám určitě vyplatí.

Milan Struna
Autor působí jako senior projektový manažer společnosti eNovation, odborník na dotační poradenství pro IT a technologický sektor.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.