facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 4/2014 , ERP systémy

Společenská odpovědnost řízená technologiemiAltecSpolečenská odpovědnost firem již dávno nezahrnuje jen velké korporace, které ji využívají jednou ročně ve zprávách pro vylepšení postavení na trhu a marketingové účely. Stále více společností si uvědomuje důležitost a v dlouhodobém horizontu i ziskovost těchto aktivit. I proto je nutné znát, sledovat a prezentovat data, která jsou často považována za „měkká“ a obtížně dohledatelná.


Společenská odpovědnost firem (CSR – corporate social responsibility) zahrnuje společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči lokálním i globálním občanským skupinám a realizace veřejně prospěšných projektů. Jsou to aktivity, v jejichž důsledku jsou splněny všechny zákonné normy, ale společnost díky nim naplňuje také etická a společenská očekávání. Z jiného úhlu pohledu je možné pojmem CSR označit zodpovědnost korporace za udržitelný rozvoj celé společnosti při zachování ziskovosti. Nejde přitom o protiklad. V poslední době se stále častěji mluví o propojení společenské odpovědnosti (CSR) s vytvářením společných hodnot (CSV). Koncept vytváření společných hodnot (creating shared values) je postaven na integraci CSR aktivit přímo do klíčových procesů firmy. Díky CSR aktivitám tak firma získává konkurenční výhodu na základě respektování základních potřeb vlastní firmy i celé společnosti. CSR tak přestává být izolovaným výkazem, který se vytváří jednou ročně. Stává se souborem aktivit, které slouží k lepší celkové efektivitě firmy, lepší kvalitě výrobků, spokojenosti pracovníků i dobrému jménu na trhu.
 

Altec

Význam technologie pro CSR

Společnost IDC prováděla v říjnu 2012 nezávislý průzkum týkající se stavu CSR ve firmách. Vyplynulo z něj, že 72 procent podniků sleduje CSR aktivity a výsledky zahrnuje do výročních zpráv. Finanční vyhodnocení aktivit provádí 63 procent firem, ale z těchto firem jsou jen dvě třetiny přesvědčeny o správnosti daných vyhodnocení.

Osm z deseti společností totiž nemá podporu pro sledování CSR aktivit ve stávajícím informačním systému. Dochází tedy k použití vlastních tabulek nebo aplikací třetích stran. S tím jsou samozřejmě spojeny další náklady a následné problémy s konsolidací dat a výkaznictvím. Průzkum potvrdil velký zájem (61 %) společností o integraci CSR dat a procesů do celofiremního informačního systému. Podle respondentů jsou hlavními prováděnými a sledovanými aktivitami: dopady na životní prostředí (sledování emisí, nebezpečné látky, životnost produktu) a následně snižování nákladů (na základě lepších dat) a zlepšení vnímání ze strany zákazníků.

CSR a ERP

Uběhl jen rok od publikace studie, a trh informačních technologií má řešení – aktivity, které se k CSR přímo vztahují, lze nyní již snadno řídit s pomocí moderních ERP systémů. Jejich součástí bývají navíc mobilní aplikace, které umožňují zadávat data a pořizovat dokumentaci přímo na pracovištích s využitím tabletů nebo mobilních telefonů. Velkou výhodou je, pokud lze v systému nastavit a sledovat rozdělení zodpovědností mezi odděleními (segregation of duties analysis). Podle pracovních pozic je pak automaticky zobrazeno nebezpečí konfliktu, nebo přímo zákaz provádění některých činností. Dle nastaveného procesu je také možno definovat přístupová práva k jednotlivým oblastem. V ERP bývají obvykle integrovány následující oblasti.

Eco-footprint management

Tento modul slouží ke sledování a řízení dopadů činností na životní prostředí. Umožňuje sledovat vlastnosti vstupních surovin, procesu i výrobků z hlediska obsahu a spotřeby určených komponent (REACH, ROHS, WEEE). Propojuje „hlavní proces“ (výroba, prodej, servis), který je základem v ERP systému, s environmentálními aspekty tohoto procesu. Použití modulu je základem pro data potřebná pro certifikaci podle normy ISO 14001. Zpracováním dat v tomto modulu se velmi zefektivní práce při důsledném respektování legislativy a odpovědném přístupu organizace k trvale udržitelnému rozvoji a vlastnímu okolí.

Díky integraci na hlavní proces je zaručena kvalita dat, efektivní administrace, přímá vazba na sledované procesy (distribuce, výroba), kontrola nákladů, kalkulace a analýzy dopadu na životní prostředí.

QA modul – prokazování kvality

Sledování a řízení kvality v celém procesu fungování společnosti (TQM) je v současné době standardem u většiny firem. Modul věnující se prokazování kvality je určen pro efektivní práci se všemi aspekty TQM. Díky integraci přímo v ERP a DMS je zaručena integrita a aktuální dostupnost dat. V první částí je zajišťována shoda pomocí definovaných nástrojů. Nástroje jsou voleny podle procesů společnosti a dají se kombinovat podle různých oblastí aplikace. Základní nástroje jsou: plánování shody, provádění auditů, záznamy a řešení neshod (NCR) a provádění nápravných a preventivních opatření (CAPA). Všechny tyto nástroje nadřízené procesní úrovně lze připojovat ke zvoleným objektům ERP systému, a je tak možné zajistit rychlou a efektivní spolupráci všech oddělení pří zlepšování kvality procesu ve společnosti. Na základě definovaných procesů a udržovaných dat je každá další certifikace (externí ISO, zákaznická) velice efektivní.

Sledování kvality a následujících opatření na úrovni nákupu, výroby a skladu jsou další důležitou částí, která slouží k vytváření kontrolních mechanismů řízení kvality (tzv. kontrolních plánů), vkládání výsledků kontrol (analýz) a evidenci jejich závěrů. Pro každou položku je možno předepsat a udržovat kontrolní plán (seznam kontrol a kontrolovaných atributů). Kontrola kvality probíhá ve dvou úrovních bezpečnosti. První úroveň je potvrzení každého provedeného měření. Druhá úroveň je potvrzení celkové analýzy, tedy finální propuštění kontrolované položky do procesu zpracování.

Analýzu kvality je možno provádět při nákupu, ve skladu a ve výrobě. Z výsledku zpracovaných analýz je podporována řada tiskových výstupů, certifikáty, bezpečnostní listy atd., se zobrazenými kvalitativními ukazateli dle požadavků zákazníků. Z výsledku zpracovaných analýz je možné provádět statistickou kontrolu procesu (SPC) a rovněž je možné provádět výpočet ukazatelů způsobilosti s grafickou podporou.

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců

V tomto modulu bývá řešena správa legislativních požadavků a kvality pracovního prostředí. Jedním z hlavních kladů je propojení zdrojů dat s celofiremním informačním systémem, takže máme k dispozici zaměstnance, pracovní pozice i pracoviště. Vše je aktuální a zdroj je vždy jen jeden. Součástí modulu je obvykle řešení správy incidentů, bezpečnostní prohlídky, odhad rizik, zdravotní a bezpečnostní politika.

Kontrola exportu

Modul kontroly exportu slouží k efektivní správě položek při dodávkách specifických zařízení a produktů do lokalit, pro které platí zvláštní pravidla. Typicky se jedná o pravidla pro high-tech a vojenské produkty. Tato pravidla se liší podle země, ve které společnost podniká. Atributy položek je možno nastavit tak, aby vyhovovaly lokálním požadavkům. Předdefinovány jsou například požadavky ITAR.

Parametry se nastavují na položkách finálních i vstupujících. Pro definované položky je možno nastavit zvláštní přístupová práva. Shromážděná data se dají efektivně využít při auditech a udělování exportních licencí. Kontroluje se, „co“ a „kam“ je možno vyvézt. Všechny požadavky založené na vládních předpisech a normách jsou přiřazeny přímo k položkám ERP systému a je zaručena kontrola přímo v hlavním procesu.

Aktuální data se vyplatí

Ať jsou plány společensky odpovědných aktivit a obor podnikání společnosti jakékoliv, vždy je vhodné a efektivní využívat aktuální a přesná data. Jedině na základě správných informací je možné určit, jak se v minulosti provedená opatření vyplatila a tak plánovat aktivity budoucí.

Radim Mrkvička

Autor pracuje jako senior konzultant IFS Aplikací ve společnosti Altec.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.