facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2008 , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Specifika plastikářské výroby v ERP systémech

Rostislav Schwob


Plastikářský průmysl v České republice prožívá v posledních letech nebývalý rozvoj a jeho postavení v rámci domácího zpracovatelského průmyslu neustále posiluje. Význam odvětví ještě vzrostl díky těsné vazbě na dynamicky se rozvíjející automobilový a elektrotechnický průmysl. Tempo růstu odvětví výroby plastů u nás roste ročně o více než deset procent. Jeho perspektiva je dále posilována dobrou surovinovou základnou, širokými dodavatelskými vazbami s navazujícími průmyslovými segmenty, dosavadní nízkou spotřebou plastů na obyvatele v porovnání se zeměmi západní Evropy i rostoucí konkurenceschopností domácích výrobců díky přílivu špičkových technologií.I přes přetrvávající silnou poptávku po výrobcích z plastů pociťují výrobci a zpracovatelé rostoucí konkurenci na trhu. Prosadit se v tomto prostředí a udržet si trvalý růst nutí podniky zvyšovat produktivitu a adoptovat moderní inovace v oblasti výroby, nákupu, logistiky a obchodu. Vedle osvědčených metod průmyslového inženýrství tak výrobci plastů objevují přínosy, které nabízejí pokročilé informační systémy a specializované softwarové aplikace.

Lisování již nestačí

Základním výrobním programem plastikářských firem nejčastěji bývá lisování plastů pomocí vstřikolisů. V současné době je však v oblasti výroby plastových produktů patrný trend, že firmy do svého výrobního procesu začínají přidávat další přidanou hodnotu tím, že kromě samotného lisování provádějí lakování dílů, a často i komplikované finální montáže. S rozšířením výroby do více úrovní se zvyšují požadavky na plánování a sledovaní aktuálních dat z výroby a tím se firmy začínají potýkat s nedostatečným technologickým zázemím. Při počátečním plánování několika lisů je dostatečným nástrojem tabulka v excelu, případně tužka a papír. S nárůstem výroby, například díky novým zakázkám nebo uvedenému rozšíření výroby do lakování a montáže, je stále složitější správně naplánovat a zorganizovat vytížení jednotlivých lisů, zajistit dostatek lidských zdrojů, materiálu a případně i vratných obalů.
Celý proces dále komplikují měnící se požadavky zákazníků, přičemž změny mohou být tak zásadní, že vyžadují aktualizaci plánu. Výsledkem je pak úprava plánu lakovny a podle toho plánu lisování, a tím přetvoření celého výrobního procesu.

Plynulá výroba rovná se základ úspěchu

Nejdůležitější potřebou plastikářských firem je tak optimální sladění plánů výroby lisovny, lakovny a navazujících montáží tak, aby vše na sebe plynule navazovalo a zabránilo se ekonomicky kritickým prostojům ve výrobě. Plánování tedy musí řešit i řazení výrobků na lisech, kdy jedním z kritérií je minimalizování počtu výměn forem na lisech. Dále je třeba uvažovat o změnách vstupního materiálu a při změnách barev i o dodržení správného pořadí. Současně se již musí vycházet z plánu lakovny, kde je zase podstatné naplánovat pořadí lakování podle druhů laků a barev, tak aby se minimalizovaly ztráty a prostoje.
Do základních kritických oblastí plánování výroby patří také plánování lidských zdrojů a obalů. Prostoje ve výrobě jsou způsobeny přenastavováním strojů, včasným nedodáním potřebného materiálu, nebo dokonce i tím, že u stroje chybí operátor nebo není připraven vhodný obal. A každý prostoj v řádech desetin procenta znamená při miliardových obratech ztráty v řádech sta tisíců až milionů.
Pokud jsou zákaznické potřeby pokryty funkční výrobou, pak se její plynulost musí udržet včasným zajištěním materiálu. A tady je další prostor pro rychlou komunikaci plánování se sklady a s nákupním oddělením. Nejefektivnější a nejplynulejší proces doplňování dnes nestojí na vlastních skladových zásobách, ale na správném řízení logistických toků a vztahů s dodavateli. Pak je možné spoléhat na minimum vlastních zásob a prostředků pro jejich skladování.
Kromě plánování celého výrobního procesu, plánování lisovny a lakovny, případně montáže finálních produktů řeší společnosti silnou poptávku po aktuálních datech o právě probíhající výrobě. Tyto informace jsou důležité pro případné operativní změny plánu, pro sledování stavu rozpracovanosti nebo i pro plánování údržby zařízení.
Obecně lze tedy shrnout, že firmy působící v plastikářském průmyslu si často kladou následující otázky:
  • Jak naplánovat výrobu pro každý jednotlivý stroj?
  • Jak sledovat a zaznamenávat aktuální průběh výroby?
  • Jak porovnat výrobní plán se skutečností?
  • Jak sledovat prostoje ve výrobě po jednotlivých strojích?
  • Jak sledovat využití forem a plánovat jejich údržbu?
  • Jak zajistit dostupnost materiálu pro výrobu?
  • Jak harmonizovat jednotlivé stupně výrobního procesu včetně lisování, lakování, montáže apod.?
  • Jak zajistit sledování a snižování množství odpadu ze spotřebovaného materiálu?

Systém jako průvodce plánováním

Komplexním řešením této problematiky je vyspělý informační systém, který dokáže přehledně zobrazit data potřebná pro plánování výroby a logistiky, který avizuje a vizualizuje odchylky reality od plánu a který umožňuje změny plánu provádět jednoduše, a především v on-line módu podle předem definovaných plánovacích strategií. Systém, který dokáže uvažovat v dimenzích pracovišť, strojů, potřebných materiálů a komponent, pracovníků, vratných obalů, podmínek náhrad a dalších omezujících podmínek, a to v několika vzájemně se ovlivňujících stupních výroby.
Praktické je zobrazení plánu v grafické podobě, kde je přehledně vidět rozložení výroby na jednotlivá pracoviště nebo stroje (obr. 1). Změny se pak provádí buď automatickým přeplánováním, nebo manuálně jednoduchým principem „tažení myší“ neboli drag&drop.

Obr. 1: Ukázka grafické plánovací tabule
Obr. 1: Ukázka grafické plánovací tabule

Dobře sestavený a vyvážený plán je ale jen jednou částí celého logistického toku. Do plánu musí mít přístup nejen pracovníci výroby, ale i nákupu a prodeje, aby se uzavřel celý informační řetězec. Na základě aktuálního stavu výroby se všichni účastníci chtějí dozvědět, zda výroba běží podle plánu, nebo zda jsou některé termíny ohroženy. Systém pak musí na takovou otázku odpovědět a dát příslušnému pracovníkovi signál – automaticky odeslaný e-mail s popisem problému. V systému je také možné sledovat, které zakázky jsou ohroženy a čím je to způsobeno. Červené symboly znamenají problém, kterému je třeba se věnovat (obr. 2).

Obr. 2: Grafické zobrazení možných „ohrožených“ zakázek zákazníků
Obr. 2: Grafické zobrazení možných „ohrožených“ zakázek zákazníků

Obdobně jako Prodej také Nákup a Logistika čerpají ze stejného systému a pracují se stejnými prostředky. Nákup tak díky tomu může vycházet ze stejných informací a je schopen určit, kdy a jaký materiál má nakoupit a zda je či není někde zpoždění v dodávce.
Samozřejmostí je propojení informačního systému s realitou, přičemž jsou data o aktuálním stavu výroby sbírána pomocí čárových kódů. Nedílnou součástí takového systému jsou také vyhodnocovací a statistické tabulky, které obsahují odpovědi na otázky prostojů, zmetkovitosti, vytíženosti, efektivitě, nákladovosti atd.

Přínosy jistě uvítáte

Zavedením informačního systému do výroby, plánování a do interní logistiky získá výrobní společnost silný nástroj pro řízení a optimalizaci interních procesů. Pak je relativně jednoduché synchronizovat potřeby a výstupy v prostředí výrobce plastů. Přínosem a cílem zavedení informačního systému je včasné a přesně plnění zákaznických požadavků bez dodatečných vícenákladů spojených s náhradní dopravou, sobotními nebo nočními směnami, náhradními přehozy, brigádníky atd. Cílem může být i uvolnění kapacit výroby pro nové projekty. Dalšími přínosnými efekty jsou schopnost plánovat nákup při nižších bezpečnostních zásobách materiálu a tím uvolnit vázaný kapitál, plánování a organizování vratných obalů bez vícenákladů na nákupy nových obalů a řízení pracovníků. V nemalé míře se projevuje i snížení pracnosti a úspora pracovních sil.
Pro úspěšnou realizaci je vedle výběru vhodného informačního systému důležitá i volba implementačního partnera. Správný implementační partner dokáže posunout návratnost počáteční investice do systému z několika let do několika měsíců a zabezpečí splnění stanovených cílů do půl roku a ne až po doladění za dva roky.

Autoři působí ve společnosti Aimtec, která má za sebou několik úspěšně realizovaných projektů nasazení informačních systémů v oblasti plastikářské výroby, logistiky, nákupu i prodeje ve firmách, jako je například BTV Plast, Intertell, Plastika, Cadence Innovation apod.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.