facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy I , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Co je třeba vědět o řízení dodavatelů a systémech SRM

Brent Dawkins


Společnosti potřebují mít přehled o svých dodavatelích z mnoha důvodů. Globální sítě poptávky a dodavatelských řetězců přiroze­ně obnášejí problematiku vzdále­nosti, rozdílných kultur, časových pásem, tarifů, geopolitických podmínek a dalších výzev komplikujících práci s dodavateli. V důsledku toho je obtížné najít kvalifikované dodavatele, efektivně s nimi spolupracovat a rychle řešit neočekávané události v oblasti dodávek.


V dnešní době si společnosti stále intenzivněji uvědomují výhody utužování vztahů s dodavateli v zájmu kvalitnější správy zajišťování dodávek a nákupů i snižování nákladů na dodávky. Prostřednictvím kooperativních procesů se obvyklé transakční vazby s dodavateli mění na oboustranný dialog a vzájemně výhodný vztah. Následně vznikají efektivnější a trvanlivější partnerství, která snižují náklady na příchozí dodávky a zlepšují výkon dodavatelů. Při této transformaci dodavatelských vztahů využívá mnoho společností digitální technologie a software pro řízení vztahů s dodavateli.

Význam řízení vztahů s dodavateli

Mnoho společností dodnes využívá zastaralé procesy nebo si neuvědomuje, jakou roli hraje řízení vztahů s dodavateli (SRM – Supplier Relationship Management) při maximalizaci výkonnosti dodavatelského řetězce. Podniky, které však již posunuly řízení dodavatelů na vyšší úroveň, dokážou nyní dodavatele přesněji vybírat, rychle zapojovat a s klíčovými dodavateli lépe komunikovat.

Úskalí řízení dodavatelů

Zajištění odpovídajících informací o dodavatelích a vztahů s nimi bude do budoucna pro splnění očekávání zákazníků a získání konku­ren­čních výhod stále důležitější. Společnosti, se kterými spolupracu­je­me, si často přejí najít jakýsi univerzální zdroj poznání, který by jim usnadnil rozhodování ve styku s dodavateli na základě jednotného souboru informací. Výzvy v oblasti příchozích dodávek zahrnují kromě globální, rychle se proměňující povahy zásobování také:

 • držení nadbytečných zásob pro řešení možného přerušení dodávek,
 • nadměrné poplatky za zrychlenou přepravu zboží v zájmu splnění zákazníkem očekávaných termínů,
 • neefektivní zajišťování dodávek a přijímání dodavatelů,
 • nekvalitní správa dokumentů a chyby při zpracování, vedoucí společně ke zpomalení cyklů,
 • neefektivní vyhledávání a kvalifikace dodavatelů,
 • vytěžování nákupčích „hašením požárů“ a řešením náhlých problémů v zásobování.

Získejte důležité informace o dodavatelích včas

Odborníci na nákup obvykle zahajují sourcingové projekty průzkumem příslušné kategorie nákladů a dodavatelů pomocí cílené analýzy nákladů. Nelze tedy tak zcela říci, že na počátku sourcingu stojí řízení dodavatelů. I při pečlivém vedení analýzy výdajů se příslušné informace o dodavateli týkají především podrobností o nákupu, jako např. termíny a zdroj, a nikoliv klíčových atributů dodavatele, jako jsou výsledky v oblasti OTIF (On Time In Full – včasné a úplné dodání), ESG (Environmental, Social, Governance – ekologická a společenská udržitelnost), ukazatele kvality, finanční stabilita a další zásadní faktory. Tyto informace v podstatě popisují spíše vzorce nákupů vaší společnosti než kvality samotných dodavatelů. Chcete-li tedy rozhodování o zajišťování dodávek zefektivnit, váš nákupní tým musí získat komplexní škálu informací o dodavatelích již v rané fázi procesu zajišťování dodávek. Tento předběžný krok je nezbytným opatřením pro odfiltrování nevhodných dodavatelů a právě zde se systémy pro správu dodavatelů (např. QAD SRM), které umožňují strukturovaný a digitalizovaný sběr a analýzu údajů o dodavatelích, neocenitelně osvědčují.

Získejte obchodní výhody díky spolupráci

Úspěšné řízení dodavatelů a spolupráce s nimi je otázkou transparentnosti a sladění cílů s vašimi obchodními partnery v oblasti dodávek. Základ pohotové, flexibilní sítě dodavatelů, která okamžitě reaguje na nestálost trhu a měnící se požadavky zákazníků, tvoří procesy založené na spolupráci. Díky lepší provázanosti a spolupráci s dodavateli může vaše organizace dosáhnout obchodních výhod, jako je např.:

 • omezení nutných investic do zásob bez rizika nedostatku materiálu a prostojů,
 • eliminace chyb při zpracování díky nahrazení manuálních postupů digitální komunikací,
 • snížení COGS (Cost Of Goods Sold – náklady na prodané zboží) a nepřímých nákladů na nákup,
 • zlepšení souladu se smlouvami a omezení úbytku smluvní hodnoty,
 • zmírnění rizik spojených s dodávkami,
 • zlepšení výkonu dodavatelů,
 • zjednodušení přijímání, kvalifikace a klasifikace dodavatelů,
 • zvýšení souladu se zásadami ESG u dodavatelů.

Budujte dlouhodobé partnerské vztahy s dodavateli

Včasné zajištění přesných informací o dodavatelích má význam nejen pro zlepšení rozhodování o nákupu a optimalizaci postupů při zajišťo­vá­ní dodávek. Přínos dobré informovanosti o dodavatelích se vztahu­je také na vaše dodavatelské partnery, protože předchází neúmysl­né­mu zahrnutí nekvalifikovaných dodavatelů do výzvy k předkládání návrhů (Request For Proposal – RFP), čímž dodavatelům šetří zbytečné náklady a udržuje stávající partnerství. Stejný princip platí i pro dodavatele, kteří jsou již vázáni smlouvami. Při rozhodování na základě zastaralých nebo neúplných údajů může docházet k nepřesnostem, které pověst dodavatele neprávem poškodí. A především – bez komplexního přehledu o jeho schopnostech přichází dodavatel o možnost přispět k úspěchu vaší společnosti a také z něj oprávněně těžit. Využijte software pro správu dodavatelů a budujte dlouhodobé, pevné vztahy se svými dodavateli.

Brent Dawkins Brent Dawkins
Autor je ředitelem produktového marketingu QAD s více než 20 lety zkušeností s řízením výroby a dodavatelských řetězců.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.