facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2023 , Plánování a řízení výroby , Logistika

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023

Rasmus Smet Jensen


Automatizace postavená na autonomních mobilních robotech (AMR) představuje pro velký počet společností významný potenciál jak zvýšit svou efektivitu. Tito autonomní pomocníci mohou navýšit kapacitu skladu, zlepšit pracovní prostředí a uvolnit cenné lidské zdroje. Odborníci z MiR vyhodnotili své zkušenosti u stávajících zákazníků a sumarizovali tak klíčové trendy, o kterých jsou přesvědčeni, že přispějí ke zvýšení tempa automatizace v letošním roce.


Trend 1: Investice do automatizace znovu rostou

Válka, energetická krize, následky pandemie COVID, to vše způsobilo rostoucí nejistotu ohledně vývoje v ekonomice a společnosti. Tato nejistota vedla mnoho firem k závěru, že musí odložit své projekty, včetně těch automatizačních. Nyní však vidíme, že podniky působící například v logistice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu – stejně jako ve výrobním sektoru obecně – postupně vykazují zájem znovu rozjet své projekty a lze očekávat, že se úroveň investic bude do konce roku 2023 víceméně normalizovat.

Rozvoj technologií a vyhlídky na větší stabilitu zvyšují poptávku po nových logistických řešeních a tím i po automatizaci. Stále více podniků investuje čas a finanční prostředky do logistických řešení navržených tak, aby jim pomohly udržet si konkurenceschopnost ve daném oboru. Podle průzkumu společnosti McKinsey řada firem pravděpodobně v příštích pěti letech věnuje až 25 % svého investovaného kapitálu do automatizovaných systémů.

Trend 2: Nedostatek pracovních sil nahrává automatizaci

Vzhledem k tomu, že se trhy opět začaly stabilizovat a výroba se postupně přibližuje úrovni před pandemií, musí společnosti stále řešit jednu velkou výzvu: přetrvávající nedostatek kvalifikované pracovní síly. Nestabilní dodavatelské řetězce zároveň podnítily mnoho společností, aby své výrobní zařízení přiblížily svým domácím trhům prostřednictvím reshoringu a onshoringu, což nevyhnutelně zhoršuje problém hledání lidí na obsazení stále rostoucího počtu volných pracovních míst.

Prostřednictvím automatizace mohou si tyto firmy zajistit optimální využití zdrojů a uvolnit si lidské ruce a intelekt pro komplexnější úko­ly. Jako bonus navíc tyto společnosti pak také zaznamenávají zlep­še­ní pracovního prostředí tím, že roboty přebírají rutinní úkoly, které jsou často téměř synonymem monotónních a nepopulárních pracov­ních činností. Další z velkých výzev v oblasti automatizace je aktuál­ní nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s dovednostmi nutnými pro implementaci samotných robotů. To vyžaduje dodatečná školení, a to jak v rámci jednotlivých podniků, tak ve společnosti celkově.

Trend 3: Zapojení zaměstnanců do automatizace

Stále větší počet společností zvyšuje své investice do autonomních mobilních robotů a dalších forem automatizace, ale myšlenka mít roboty za kolegy obvykle není mezi zaměstnanci automaticky považována za důvod k oslavám. Je velmi běžné, že s takovýmto oznámením přicházejícím od vedení formy se mnoho pracovníku může začít cítit nejistě ohledně svých vlastních kompetencí a pracovních příležitostí. A jedním z klíčových úkolů, kterým společnosti čelí, je rozptýlit tyto obavy. Ve skutečnosti může být totiž pro zaměstnance velmi jednoduché, bezpečné a intuitivní osvojit si práci s roboty, jen k tomu potřebují dostat příležitost.

Strategií úspěšného zavedení automatizace je tedy to, aby společnosti se svými zaměstnanci jasně komunikovaly před, během i po samotné implementaci robotů. Při automatizaci procesu je nezbytné zapojit zaměstnance s požadovanými procesními dovednostmi a znalostmi od samého začátku, a tím jim umožnit, aby na finálním implementovaném řešení zanechali svůj podpis. Zapojení zaměstnanců v rané fázi jim také pomůže zjistit, jak velký potenciál roboty mají pro veškerou budoucí práci.

Trend 4: Trh vyžaduje flexibilitu

Trh s mobilními roboty a automatizací stále dospívá, ale není pochyb o tom, že se vyvíjí exponenciální rychlostí. Zaznamenáváme rostoucí tendenci u stále většího počtu společností používat mobilní roboty k automatizaci ve vyšším počtu a pro rozmanitější pracovní procesy než dříve.

Společnosti také začínají integrovat komplexnější procesy, které zahrnují mobilní roboty spolupracující s jinými automatizovanými systémy. Nově zavedené automatizované procesy navíc vyžadují roboty se schopností přepravovat různé materiály a předměty různé hmotnosti a vykonávat řadu funkcí, které jsou v souladu s výrobními procesy společnosti. To přirozeně vyžaduje větší flexibilitu jak při výběru robotů a příslušenství, tak i souvisejícího softwaru.

Trend 5: Větší flotily robotů

V důsledku zvýšených investic do automatizace počet robotů v jed­no­tli­vých společnostech neustále roste. To platí zejména pro velké globální společnosti, které dnes obvykle disponují velkým množstvím robotů, jež zvládají různé úkoly na více lokacích. S ohledem na to je nezbytné implementovat robustní a pokročilá softwarová řešení, aby velké flotily robotů mohly fungovat optimálně.

Má-li být automatizace velkých robotických flotil úspěšná, je také nutné redukovat čas – a s tím spojenou komplexnost – nutné k řízení každého robota. Například musí být snadné a intuitivní upravovat programování robotů, kdykoli mají provádět nové a odlišné úkoly. V takových situacích je nepraktické každého robota nastavovat manuálně. Software pro inteligentní správu vozového parku je rov­něž zásadní při řešení každodenních rutin: například zajišťuje, aby se roboty automaticky vracely do svých nabíjecích bodů, aby nepřed­sta­vo­va­ly překážku sobě ani svým lidským kolegům a aby je bylo možné integrovat do dalších firemních systémů jako ERP a WMS.

Příklad z praxe: Flotila mobilních robotů ve Faurecii

Příkladem z lokální praxe je implementace flotily robotů ve Faurecii v Písku. Závod Faurecia Clean Mobility se zaměřuje na výrobu výfukových systémů pro široké spektrum zákazníků. Výrobní areál v Písku je v provozu od roku 2006 a v současnosti zaměstnává kolem 500 lidí. Aby společnost dokázala neustále držet krok, spustila některé automatizační projekty včetně nasazení technologie mobilních robotů v oblasti logistických procesů.

V současné době je v píseckém závodě nasazeno 14 robotů MiR. Z toho 7 robotů zaměřených na přepravu těžších nákladů, zejména MiR600, operuje v oblasti hotového zboží, když přivážejí prázdné palety k montážním linkám a vychystávají plné palety do expedice. Druhou oblastí, kam byly roboty instalovány, je zásobování komponent ze skladu na montážní linky – zde byly nasazeny MiR250. Roboty operují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zvládnou kompletně pokrýt třísměnný provoz.

K organizaci jednotlivých misí se zde využívá software MiR Fleet pro řízení robotických flotil, který i s pomocí vlastních skriptů pomáhá v tomto výrobním závodě optimalizovat logistický tok materiálu k linkám a mezi linkami. Veškerá komunikace s dveřmi, vraty, páskovačkou a jinými zařízeními je plně automatická bez potřeby asistence ze strany operátorů.

Dříve logistika v závodě Faurecia v Písku spoléhala převážně na manuální procesy, vysokozdvižné vozíky a nakladače. Dnes je plně autonomní a technologie jako taková v zásadě nepotřebuje žádný lidský zásah. Namísto práce s manuální nakládkou a vykládkou materiálů a hotových výrobků se nyní zaměstnanci v provozu mohou soustředit na činnosti s vyšší hodnotou, jako je supervize či programování robotů.

Rasmus Smet Jensen Rasmus Smet Jensen
Autor článku je viceprezidentem společnosti Mobile Industrial Robots.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.