facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
ERP systémy I , ERP systémy

Lokální i globální trendy ERP pro rok 2015VŠERok 2015 je pro ERP významným jubileem. Uplyne totiž čtvrtstoletí, kdy v roce 1990 byla tato klíčová aplikační oblast podnikového softwaru společností Gartner pojmenována právě zkratkou ERP. Společnost Gartner dodnes zůstává se svými analýzami významný zdrojem pro poznání rozvoje oblasti ERP a jejich doporučení a poznatky budou proto využity i v následujícím textu.


Tento článek v sobě komprimuje pohledy na rozvoj ERP v nejbližším období tak, jak se v odborných studiích objevily v závěru minulého roku. Přestože některé IT trendy nejsou pro rok 2015 úplnou novinkou, potvrzuje se, že i tak rozsáhlá (a to jak z pohledu nabídky, tak i poptávky) a relativně konzervativní oblast ERP systémů je dotčena nejnovějšími IT trendy a poměrně dynamicky se vyvíjí.

ERP za uplynulé čtvrtstoletí dosáhly v praxi podniků, institucí a organizací značné penetrace. O rozsáhlosti uplatnění ERP systémů v celém spektru podniků české ekonomiky hovoří aktuálně zveřejněná data Českého statistického úřadu.

  Počet podniků celkem1 Podniky používající
ERP CRM
Podniky celkem (10+) 38 149 27,7 19,1
Velikost podniku
10–49 zaměstnanců 30 196 19,5 14,7
50–249 zaměstnanců 6 428 53,3 34,3
250 a více zaměstnanců 1 524 81,1 41,9
Tab. 1: Přehled podniků využívajících aplikace ERP a CRM v České republice podle velikosti podniku. Zdroj: ČSÚ

Tato data potvrzují, že větší podniky v drtivé většině využívají ERP systémy pro podporu svého chodu a svých podnikových procesů. Jsou to právě tyto podniky, které ve velké míře investují své prostředky i do softwarových produktů kategorie CRM. Na druhé straně výsledky získané v rámci zpracování statistik ČSÚ potvrzují dosud stále nízkou úroveň penetrace obou kategorií, tj. jak ERP, tak i CRM v kategorii menších podniků. Tato úroveň je stále nízká, přestože se do této kategorie jejich dodavatelé snaží dlouhodobě více proniknout.

Podniky tak na jedné straně poměrně ve vysoké míře ERP systémy využívají a provozují, co se ale týče jejich dalšího rozvoje, je na druhé straně mnoho podniků, které příslušné další investice do ERP odkládají a doba, po kterou jsou naimplementované aplikace ERP užívány, přesahuje v mnoha případech 5-7 let.

Inovační cyklus nasazení ERP v podniku, ale i vlastního vývoje ERP systémů, je tedy poměrně delší. Tento stav jako by tak na první pohled nebyl zcela v souladu s obecným dynamickým vývojem ICT. Možnosti ICT se totiž trvale rozvíjejí a rozšiřují, přičemž zároveň vznikají i zcela nové příležitosti pro podporu podnikového businessu a podnikových procesů.

Obecně se na vývoji ERP projevují trendy na trhu poskytovatelů IT služeb, kde se i v tomto roce očekává další konsolidace. Tuto restrukturalizaci trhu bude ovlivňovat rozvoj IT trendů, ale i nejistoty v rámci globální ekonomiky. Gartner v této souvislosti předpokládá vyšší uplatnění low-cost cloudových služeb. V souvislosti s big daty se pak v roce 2015 předpokládá požadavek ve výši 4,4 milionů pracovních pozic, který ale bude pokryt podle prognózy Gartner pouze z jedné třetiny. Podniky přitom budou potřebovat pracovníky s novými kompetencemi – zejména spojené s oblastmi managementu dat, datové analytiky a business expertizy, ale půjde také o specialisty a designery zaměřující se na vhodnou vizualizaci zpracovaných dat.

Možnosti, které jsou a budou k dispozici uživateli v podniku při výběru, nasazení a využívání vhodného ERP, se tak soustavně rozšiřují. Je tudíž vhodné trvale sledovat nové ICT trendy a jejich postupné sbližování se systémy ERP. Především se přitom jedná o trendy v oblasti mobilních zařízení, zmíněné trendy v oblasti cloudů a big dat, ale také v oblasti sociálních medií, internetu věcí. V neposlední řadě půjde v podnikové praxi např. o rozvoj uplatnění dronů, které začaly ovlivňovat a budou nadále v roce 2015 ovlivňovat podnikové aplikace včetně ERP systémů. Bližší specifikaci těchto trendů je věnován tento článek.

Rozvoj významnosti ERP

ERP systémy jsou tedy velmi rozšířenou formou podnikových aplikací s poměrně dlouhou historií i dlouhou dobou svého životního cyklu v podniku. Tomu odpovídají i cykly širšího zájmu o tuto tématiku, protože ERP sice jsou trvale v hledáčku dodavatelů i uživatelů, ale ne vždy obsazují hlavní témata konferencí a důležitých veletrhů. Připomeňme si, že z tohoto pohledu měly ERP systémy svým způsobem své „zlaté časy“ v 90. letech minulého století, tj. v době svého nástupu a rychlého rozvoje. Ten následně ovlivnil v plné míře (a to pozitivně i negativně) boom tzv. „doc.com“ firem. Lze ale vypozorovat, že v poslední době jako by se ERP systémy vracely na scénu do oblasti zvýšeného dění, které jim a jejich důležitosti přináleží.

Signifikantním příkladem je, že ERP systémy se v loňském roce tematicky vrátily jako „ERP 2020“ na významný ICT veletrh CeBIT v německém Hannoveru. V rámci CeBIT 2014 převládalo zaměření trendů ERP na mobilitu, uživatelnost systému a konektivitu. Dále pak byla zdůrazňována snaha spojit osobní, pracovní a obchodní aktivity v rámci ERP systému, ale o tu již usilovala se svými produkty řada firem dodávajících ERP systémy ve zmíněném období boomu tzv. „dot.com“. Aktuálně ale již nejde jen o vliv internetu, ale o vliv sociálních sítí a Business Apps.

Zájem o ERP na CeBIT bude tedy pokračovat i v tomto roce. Na březnový CeBIT 2015 je tématika ERP opět ohlášena. Na rozdíl od minulého roku se má zájem zaměřit na flexibilitu a agilitu podnikových ERP systémů. U agility půjde hlavně o schopnost ERP pružně, proaktivně a upravitelně reagovat zejména na měnící se vnější podmínky a dále na poruchy. Podle ohlášeného programu CeBIT 2015 se v rámci ERP budou dále diskutovat trendy ve spojení s Industry 4.0, smart zařízeními, bezpečností a právními aspekty.

Lze říci, že veletrh CeBIT bude bezesporu zajímavým indikátorem rostoucího znovuoživeného zájmu o ERP řešení. Na druhé straně jsou ale ERP trendy trvale monitorovány a jsou jim pravidelně věnovány různé analýzy a studie.

Specifické trendy ERP pro rok 2015

Nejsou to dnes již jen klasické ERP, které reflektují trendy v ICT a v ekonomice, ale jak uvedl ve své úvaze o trendech ERP v listopadu minulého roku Eric Kimberling, odehrávají se změny v rámci forem, funkcionality, celkové architektury, ale i způsobu poskytovaní služby ERP. Jeho představy jsou hlavním východiskem pro následující text, jsou ale strukturovány a doplněny o trendy z dalších vybraných studií (seznam použitých zdrojů je uveden na konci článku):

Trendy v celkové architektuře ERP

 • Budoucí ERP trh již nemusí být reprezentován jen „tradičními” ERP. Příkladem může být Salesforce, který bývá považován za důležitého představitele CRM produktů. S rostoucím podílem apps a bolt-ons Salesforce ale i další non-ERP dodavatelé začínají narušovat představu o ERP aplikacích, jak jsou dnes známy. Tím pádem podnik může uvažovat vedle pořízení tradičního ERP i o pořízení samostatného CRM, finančního nebo logistického systému a jeho následném dalším rozšíření do funkcionality představované ERP systémem.
 • Návrat významu řešení typu best-of-breed. Výše uvedený trend poskytovatelů non-ERP řešení poskytuje možnost integrace do komplexního celkového řešení na základě vybraných nejvhodnějších řešení pro danou oblast. Tím existuje více možností a podnik není omezován limity integrovaných ERP systémů. Dobrou zprávou tak je, že k dispozici pro podnik je více možností, ale tak to na druhé straně může znamenat ještě složitější proces výběru vhodného systému, včetně zajištění jeho integrace.
 • Rostoucí důležitost integrace a požadavků na celkovou vhodnou architekturu. Rostoucí význam best-of-breed systémů a dalších možných doplňkových aplikací zvyšuje nároky na CIO a také na konzultanty ERP. Důležitá tak bude otázka integrace systémů včetně sdílení dat. Vhodná celková architektura řešení proto bude důležitou nedílnou součástí dodání.
 • Oslabující se rozdíly mezi ERP a CRM. Z hlediska funkčnosti mohly být ERP a CRM v minulosti někdy chápány jako dva samostatné systémy, ale postupně dochází k eliminaci rozdílů mezi nimi, tedy dochází ke snižování rozdílů mezi tzv. back a front officem.
 • Oslabující zřetelné rozhraní mezi ERP formou SaaS and on-premise software. Dlouholetá diskuse o těchto dvou formách a jejich vhodnosti se zdá být do budoucna méně významná. Prodejci ERP nabízejí stále častěji obě formy a v mnoha případech podniky také obě formy využívají. 
VŠE

IT trendy v ERP

 • Mobilita - Pokračování využívání možnosti mobility. V rámci ERP pro rok 2015 pokračuje trend mobilní dostupnosti podnikových aplikací a to nejen pro manažery a obchodníky, ale také například pro techniky a finančníky.
 • Data - Rozšiřující se uplatnění řešení typu Business Intelligence. Většina podniků po vyčerpání potenciálu přínosů ERP typu „tzv. nízko visícího ovoce“ začala investovat do nejen od mobilních aplikací, ale také do analytických nástrojů typu BI. Tím se snaží více získat z realizovaných implementací ERP v oblasti podpory rozhodování a tím mohou podpořit zvýšení ekonomický přínosů podniku a zároveň zlepšit návratnost implementace ERP.
 • Data – Big Data. V roce 2015 se v rámci ERP očekává rozšíření efektivních nástrojů pro analýzu big dat. Tyto nástroje budou zpracovávat nejen existující data, ale i nové zdroje dat. Očekává se současně také vyšší automatizace práce s daty s menším zásahem uživatelů.
 • Cloudová řešení ERP. Pojem cloud a jeho užití se v posledních letech trvale prosazuje a logicky ovlivňuje i ERP řešení. Vedle on-premise řešení se v roce 2015 očekává rozvoj cloudového přístupu, tj. očekává se, že většina podniků bude uplatňovat minimálně kombinaci, tedy určitý hybridní přístup. Jedním důvodem je mj. i to, že ERP systémy stále představují relativně složitá řešení pro používání v rámci cloudu.
 • Internet věcí. Svět ERP ovlivní i internet věcí. Internet věcí může nabídnout transfer dat prostřednictvím sítě bez zásahu člověka a jejich vložení do ERP v cloudu pro další analýzu.
 • In-memory computing. In-memory computing je pak další významný inovační prvek přístupu ERP. Tento trend se může stát významným prvkem odlišnosti systémů zejména pro větší podniky. Předpokládá se, že dodavatelé, kteří u svých řešení tento trend neuplatní, budou ztrácet na lídry v ERP branži.
 • Konfigurovatelnost ERP. Od budoucích ERP se očekává i vyšší míra konfigurovatelnosti podle potřeb podniku. Jedním z aspektů, že toto bude možné, je vyšší počet modulů pro určitý proces nebo sektor. Přínosem uplatnění tohoto trendu pro uživatele bude nižší pracnost při realizaci upgradu.
 • Konvergence systémů ERP s trendy v uživatelském rozhraní. V posledních letech patří k důležitým trendům bezesporu i sociální média a sociální sítě typu Facebook nebo Twitter. ERP bohužel po dlouhý čas setrvávaly na využívání vlastního a komplexnějšího, ale zároveň i méně uživatelského vzhledu i způsobu ovládání. Nový vzhled systému jako JDEdwards, Epicor nebo Infor ale naznačují, že by v následujícím roce mohlo dojít u ERP k uplatnění přístupů odvozených od sociálních médií. Současně to znamená, že složitost vlastních ERP systémům zůstává v pozadí, ale kontakt s nimi bude jednodušší a personalizovaný, více uživatelský.
VŠE

Trendy ERP v oblasti implementace

Trendy jsou očekávány nejen v rámci řešení ERP systémů, ale i při jejich implementaci. Mezi trendy uváděnými ve studiích pro tento rok patří zejména:

 • Problémy a chyby při implementaci ERP přetrvávají. Jejich důvodem je dosud přetrvávající přílišná komplexita ERP a celkově vysoká rizikovost úspěšnosti, což platí pro všechny typy organizací. Za trend je považována zároveň očekávaná větší možnost využít ERP nezávislých implementačních poskytovatelů. Ti mohou poskytnout možnou další volbu k technickým a funkčním konzultantům, kteří v minulosti převažovali na trhu.
 • Zvýšení dichotomie mezi úspěšnou a neúspěšnou implementací ERP. Tak, jak zůstávají problémové implementace ERP, jsou i úspěšná nasazení. Očekává se ale, že rozdíly v těchto dvou směrech budou výraznější.

Závěr

Další vývoj nabídky produktů ERP a s tím souvisejících služeb závisí i na chování a postojích podniků například ve velikosti rozpočtů pro rozvoj podnikových IS včetně inovace ERP. Většina finančních prostředků, mnozí autoři uvádějí až 80 %, je totiž v podnicích věnována zajištění provozu a jen menší část prostředků je pak k dispozici pro rozvoj. Tento trend dále prohlubují další tlaky na snižování nákladů. Proto nacházejí uplatnění inovační kroky, které tomuto vycházejí vstříc, spočívající např. ve využití outsourcingu nebo SaaS a cloudů. Další velkou inovační příležitost představují trendy, které v zahraničí označuje spojení „lean IT“, kdy „lean“ tématika po oblasti výroby (lean manufacturing) a administrativy (lean administration) oslovuje i IT specialisty a specialisty na řízení podnikových IS/ICT.

Prof. Josef Basl

Autor působil na Západočeské univerzitě v Plzni, následně pracoval na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze, kde v roce 2004 získal titul profesora oboru informatika. Zaměřuje se na podnikové informační systémy, modelování a optimalizaci podnikových procesů. Od roku 1998 je viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci.
Hlavní použité zdroje:

 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.