facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 5/2013 , AI a Business Intelligence

Možnosti business intelligence v oboru automotiveInekon SystemsÚspěch v oboru automotive stále více závisí na kvalitní plánovací a analytické podpoře rozhodování a řízení. Přirozeně se proto do popředí dostávají otázky využití prostředků pokročilé business intelligence (BI), které mohou pomoci zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost firmy. V této souvislosti lze za naprosto zásadní považovat respektování specifik odvětví a okamžité reakce na jeho aktuální potřeby. Podívejme se na tyto otázky detailněji.


Modelování budoucnosti

Podnikání v automotive je běh na dlouhou trať. Řízení výkonnosti probíhá ve víceletých cyklech, jež odpovídají stádiím životnosti produktu – dílu (vývoj, certifikace, uvedení na trh, náběh výroby, dosažení plné kapacity, útlum a ukončení hlavní výroby a následně povinná výroba náhradních dílů). V této oblasti jde o to, aby se prostředky BI nestaly pouze analytickými nástroji na hodnocení minulosti, ale byly využívány především k modelování budoucnosti pomocí plánů, výhledů a pracovních simulací. Pohledy na minulost nejsou pro rozhodování dostačující. Business potřebuje čelní výhled a BI mu jej musí poskytnout. Budoucnost je však na značně turbulentním trhu automotive těžké v jednom okamžiku přesně odhadnout. Ukazuje se proto, že plánovat jednou za rok nestačí. Je nutné provádět průběžné aktualizace plánů a jejich zpřesňování. Při modelování budoucnosti hrají důležitou roli i předpovědi. Ty mohou mít dvě podoby. Výhled (forecast) slouží k odhadu vývoje od současnosti do budoucnosti. Prognóza (expectation) formuluje očekávanou skutečnost, tj. součet dosažené skutečnosti uplynulých měsíců a již zmíněného výhledu. K řešení potřeb modelování budoucnosti musí kvalitní business intelligence přispívat podporou kontinuálních, variantních a klouzavých plánů a předpovědí. Cílem je, aby „business logika“ vestavěná do BI ve spojení s pokročilou technologickou platformou umožňovala rychlý propočet platného modelu či plánu s novými čísly. Vše by mělo mít navíc automatickou či poloautomatickou podobu s minimálními nároky na čas manažerů a firemních specialistů.

Syntéza informací

Přístup k využití prostředků BI v automotive se liší podle toho, zda strategický management firmy působí v zahraničí a lokální výrobce vykonává pouze funkce výrobní jednotky, nebo zda má větší samostatnost. V prvním případě BI podporuje jen operativní úroveň řízení výkonnosti s cílem plynulého a bezproblémového plnění výrobních úkolů stanovených centrálou. BI je zde využívána pro analýzy plnění plánů a smluvních závazků, pro monitoring dodržování stanovené úrovně nákladů, termínů, výpadků ve výrobě, zmetkovitosti, spolehlivosti a další. Controlling výrobních kapacit přispívá k lepšímu rozhodování o krytí požadavků výroby interními či externími výrobními zdroji (technologie, personál, směnnost, prostoje atd.). Ve druhém případě, pokud firma rozhoduje například o struktuře výroby a prodeje, může BI účinně přispívat k řešení koncepčních otázek, jež se týkají prodejní a nákupní logistiky a zajišťování průběžné finanční rovnováhy. Pro komplexní řízení výkonnosti je důležité, aby byly klíčové ukazatele a procesy navzájem kauzálně propojeny tak, že se každá změna v BI modelu projeví ve všech místech, které ovlivňuje.

Flexibilita a přizpůsobivost

Aktuální výsledky jsou ovlivněny mnoha minulými rozhodnutími. Schopnost přizpůsobovat se odhadovaným budoucím změnám na trhu i v interních procesech je proto pro podnikatelský úspěch naprosto zásadní. Aby měl management a firemní specialisté více času na tvůrčí práci, musejí být zbaveni pracných, těžkopádných a tím i nákladných procesů plánování, forecastingu a reportingu. Smyslem nasazení BI do plánovacích procesů není sestavit plán, ale firmu plánem řídit. Pokud plán není schopen reagovat na turbulentní vývoj a přizpůsobit se mu, stává se souborem mrtvých čísel. S využitím BI je tak možné například promítat odběratelská zpřesnění smluvních dodávek (množství, ceny, termíny) i změny nákupních parametrů do aktualizovaných verzí plánu, pohotově bilancovat kapacity a upravovat kalkulace nákladů.

Rychlá a spolehlivá prezentace výsledků

Cílem BI je včas detekovat odchylky mezi plánem a skutečností a směřovat manažerské rozhodování tak, aby nedocházelo k nežádoucím a dlouhodobějším ztrátám. Analýze rozdílů mezi plánem a skutečností významně pomáhá pokročilá vizualizace, která umožňuje mapovat příčinné vazby mezi ukazateli a procesy. Automatické výpočty a detekce datových nekonzistencí eliminují lidské chyby, mnohdy i vědomou manipulaci s čísly. K nové kvalitě číselného obrazu přispívají i funkce OLAP – multidimenzionalita a drill-down.

Upevnění procesních standardů v řízení a reportingu

Moderně koncipovaná BI řešení nejsou tvořena jen datovým, ale i procesním modelem. Procesní model pracuje s hodnotami plánu a skutečnosti, definuje konzistentní metodiku tvorby plánu a řízení firmy plánem. Častou slabinou dosavadních nasazení BI totiž bývá, že potřebné „namapování“ systému na procesy zákazníka buď zcela chybí, nebo je provedeno nedůsledně či chybně. Řešení BI se pak opírá pouze o datový model a to je málo, stává se pouze jakousi luxusní nadstavbou nad provozními daty, jež však praktickým potřebám managementu příliš neslouží. V moderně koncipovaném řešení BI tedy není datový model konečným cílem, ale jen prostředkem k dosažení kvalitního procesního modelu řízení. V BI dostávají procesy manažerského řízení pravidla, standardy a řád, stávají se přehledným systémem schopným dlouhodobé údržby a rozvoje. Správná podpora klíčových rozhodovacích úloh pomocí BI není pouze formou, jak zvýšit zisky, ale často je pro firmu existenční. Obvyklé rozhodovací úlohy v automotive lze strukturovat do čtyř funkčních oblastí: prodejní výkonnost, řízení nákladů, řízení finanční výkonnosti, zdroje a potenciály. V oblasti prodejní výkonnosti se jedná o podporu rozhodování o ceně. Vzhledem k možnému vstupu zákazníka do ceny musí být zejména dolní – nákladová poloha ceny v BI přesně kalkulovaná tak, aby obstála při vyjednávání s odběrateli. Při větší podnikatelské samostatnosti sehrává důležitou roli rozhodování o portfoliu produktů, projektů a zákazníků. Při řízení nákladů je důležitá podpora rozhodování o jednicových nákladech. BI pomáhá odkrývat rezervy při spotřebě přímých vstupů ve výrobě i úspory v nákupu. Samostatnými oblastmi jsou kalkulace cílových nákladů (target costing) a kalkulační odpisy. Uvedenými přístupy se lze úspěšně vyrovnat s nutností neustálého snižování nákladů. Další rozhodovací úlohu představuje alokace společných nákladů na výkon a určení nákladů, které se na produkt rozvrhují, a těch které zůstanou nerozvrženy. Zdaleka tedy nejde o pouhé přeskupení nákladů, ale také o základní zjištění, které náklady lze řídit jako přímé, nepřímé, případně fixní a variabilní. Při rozhodování o optimálním rozsahu výkonu je simulován bod zvratu. Pro každý vyráběný autodíl lze určit, při jakém objemu výroby se pokryjí jeho fixní náklady a odkdy začíná být výroba zisková. Oblast řízení finanční výkonnosti vyžaduje od BI obvyklou podporu řízení likvidity, hospodaření režijních středisek, alokaci kapitálu a rozhodování o investicích. V oblasti zdrojů a potenciálů BI podporuje rozhodování o kapacitách, nákupu, dodavatelích a zásobách a o lidských zdrojích i motivaci zaměstnanců.

O krok napřed

Na závěr dodejme, že model řízení dodavatelských řetězů v automotive průmyslu založený na výrobě velkých sérií na dlouhodobé objednávky (odvolávky) od konkurujících si dodavatelů se stále více uplatňuje i mimo tento obor. Lze se s nimi setkat například v nábytkářství či při výrobě spotřební elektroniky. Přesto je zřejmé, že oblast automotive je v těchto metodách nejdále, a vyžaduje tudíž nejpokročilejší a nejnáročnější BI řešení.

Václav Houser
Autor je výkonným ředitelem společnosti Inekon Systems.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.