facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 7-8/2009 , Plánování a řízení výroby

PLM systémy pro řízení životního cyklu výrobku

Tamara Mazlová


Stálý nárůst konstrukčních a technologických požadavků na efektivní, a hlavně rychlý vývoj nového výrobku při předvýrobních etapách a následující výrobě a servisu staví každou strojírenskou společnost před náročný úkol, jak zvládnout vznikající přísun a aktualizaci nestrukturovaných dat a informací. Nezbytnou spoluprací všech složek předvýrobních i výrobních etap při inovaci či uvedení nového produktu na trh vzrostla nutnost řízení a správy firemních dat a on-line přístupu ke konstrukčním, technologickým a výrobním datům. Tato spolupráce se stále častěji odehrává v prostředí, které využívá souběžnou činnost – concurrent engineering. V takovém prostředí musí být důkladněji zajištěna správa dokumentů a řízení podnikových procesů v součinnosti s řízením jakosti. Bezpečná ochrana a kontrola podnikových dat a informací je tedy analogicky jedním z hlavních zájmů dnešních průmyslových výrobních společností. Řešení se nabízí v důsledném zavedení systémů správy životního cyklu výrobku.


Životní cyklus výrobku – PLM

Co se vlastně skrývá pod označením PLM, případně PDM systémů? Vznik těchto softwarových aplikací vychází z doby, kdy se přecházelo z 2D kreslení na 3D modelování, ale hlavně z doby, kdy se začalo úzce spolupracovat v projektových týmech a bylo nutné zabezpečit sdílené informování aktuálními verzemi. Stále dokonalejší konstrukční (CAD/CAE) systémy dovolují totiž konstruktérům, technologům a dalším pracovníkům předvýrobních etap vytvářet mnohem složitější návrhy, varianty i komplexní řešení nového produktu nebo jeho inovaci. Bylo také žádoucí, aby tyto systémy měly integrace do jednotlivých CAD systémů. PLM řešení představovala robustní modulární systémy, které se tímto vyznačovaly. Následně na tuto etapu navázaly jednotlivé vývojářské firmy CAD systémů, které pro svoje řešení uplatnily vlastní PDM systém napojený na konkrétní CAD systém. Product lifecycle management představuje řešení umožňující spravovat tyto veškeré informace v průběhu celého životního cyklu produktu, od vývoje po realizace, dále servis a opět k případné inovaci. Tyto systémy zabezpečují a spravují vztahy mezi produkty, lidmi, procesy, daty a aplikacemi. Jsou to systémy řešící většinu organizačních problémů, které vznikají při týmové spolupráci nad jednotlivými projekty nejen interně, ale i ve vztahu k zákazníkovi a dodavatelům.

Obr. 1


Obecně lze konstatovat, že PLM systémy umožňují při organickém začlenění s CAD/CAM/CAE systémy a ERP systémy:

Zvýšení produktivity a efektivity práce

To je podchyceno ve správně řízených modifikacích, variantách, správně nastavených uživatelských přístupech, které umožňují rychlý přístup k datům, efektivní organizaci dat. Jednotlivé projekty zahrnují stovky nebo tisíce navzájem provázaných dokumentů různých verzí. Řízení tvorby, ukládání a přístup k těmto dokumentům je kritický bodem při tvorbě nových řešení. Dále umožňuje souběžnou týmovou práci a sdílení dat. S nárůstem dat, dokumentů a informací v podnicích a jejich jednotlivých pobočkách rostou exponenciálně požadavky na jejich bezpečnou kontrolu a sdílení tohoto ohromného množství vznikajících informací. PLM systém zabezpečuje ochranu a bezpečnost dat, provádí autorizaci přístupů, zvyšuje kvalitu při rozhodovacích procesech a zajišťuje automatizaci a souběžnost rutinních procedur a řízení.

Vazby na výrobní systémy ERP

Ze 3D CAD systému je možné pomocí PDM, PLM systémů generovat sestavy kusovníků, které jsou důležitým podkladem pro kalkulaci a plánování výroby. Přenos konstrukčních návrhů kusovníků (BOM) do výrobních procesů je rozhodujících a náročná činnost, která podporuje ucelené řešení životního cyklu tvorby výrobku. Je potřeba zajistit, aby jednotlivé plány výroby, výrobní kusovníky a technologické postupy správně odrážely aktuální technický návrh. Jedná se o převod konstrukčního kusovníku definujícího strukturu výrobku, který sestává z nakupovaných nebo vyráběných komponent, technologickou rozpisku přiřazující komponenty, které vstupují do operací technologického postupu, dále technologický postup popisující sled a náplň výrobních nebo montážních operací a v neposlední řadě technicko-hospodářské normy materiálů a výkonů vyhodnocující plánované přímé náklady výroby. Při nasazení systému správy dat a dokumentů konstruktér může navrhnout výrobek s využitím dostupných materiálu a dílů, i s ohledem na jejich cenu. Vzhledem k tomu, že již v okamžiku návrhu výrobku je znám seznam požadovaných dílů, materiálů a jejich množství, je možné automaticky vystavovat objednávky na chybějící položky na skladě.

Vazby na změnová řízení

Jakákoliv změna ve výrobě se zpětně promítne do konstrukce a po schválení může být brána za platnou verzi. Je zajištěn životní cyklus a také je požadováno vést veškerou servisní dokumentaci. Tato dokumentace také může mít vazbu na změny, které se následně podchytí až do konstrukční a technologické etapy a mají vliv na inovaci daného výrobku.

Základní funkce PLM systémů

 • bezpečná správa technické dokumentace se stanovenými přístupovými právy
 • sledování a řízení změn (vedení automatických verzí) nad touto dokumentací
 • spolupráce jednotlivých uživatelů a projektových týmů
 • automatické integraci do většiny moderních CAD systémů (SolidWorks, SolidEdge, I-deas, NX, CATIA, Pro/Engineer, AutoCAD, Inventor)
 • integraci pro kancelářské systémy MS Office
 • přístupy přes webové rozhraní pro vzdálené uživatele
 • nastavení workflow pro změnové a schvalovací procesy
 • vazbu na ERP systém – správa kusovníků a jejich konfigurace
 • řízení projektů, zdrojů a jejich vyhodnocování
 • snadnou simulaci výrobních procesů

 

Obr. 2: Průběh PLM
Obr. 2: Průběh PLM

 

Jak správně vybrat PLM systém

Výběr a implementace systémů správy dat a procesů ve firmách v rámci České republiky má stále dvě základní podoby. První z nich je možno vidět ve společnostech, které mají zahraničního partnera a přejímají tak přirozeně systém zavedený u této partnerské společnosti. Vstupem do kooperačního řetězce firma přebírá i kulturu řízení procesů a správy dat. Druhá podoba charakterizuje situaci v dynamicky se rozvíjející firmě, která se dostala do situace, kdy zvyšování efektivity vývoje a výroby je závislé na zavedení technologie správy a řízení dat a procesů – tedy nasazení některého ze systémů správy dat.
Management podniku, který stojí před rozhodnutím o nasazení systému správy a řízení dat, si nejprve musí ujasnit priority a pojmenovat skutečné potřeby z hlediska budoucnosti dané společnosti. V podniku bez vize a ujasněné koncepce řízení se jen velmi obtížně bude uplatňovat moderní řešení zajišťující správu komplexního životního cyklu. Dalším krokem je popsání současného stavu procesů a následná optimalizace těch procesů, které se budou vztahovat k nasazení PLM systému. Optimalizace procesů a nasazení systémů PLM se neobejde bez vážných procesních a organizačních změn. Nutno zdůraznit, že úspěšná implementace systému v podniku je možná pouze za plné součinnosti top managementu, zástupců jednotlivých útvarů a pracovníků IT podpory. Každá skupina však má jiné cíle a očekává od systému jiné funkce. A tato očekávání je potřeba sladit dříve, než se vybere PLM systém. Pak je teprve možné vytvořit si z nabídky různých systémů ucelenou představu možností těchto systémů a jejich využití pro daný podnik.

Závěr

Na českém trhu je široká nabídka softwaru pro správu technické dokumentace a přitom je možné určitě říct, že neexistuje jeden nejlepší PLM systém, ale existuje nejlepší řešení pro danou společnost. Vždy je potřeba brát na zřetel všechny aspekty, které ovlivňují celý životní cyklus produktu, a dle těchto aspektu vybírat nejlepší řešení.
Proč je pro průmyslová odvětví správa technické dokumentace v návaznosti na obchodní a projektovou dokumentaci tak důležitá? Mezi hlavní priority určitě platí:

 • zajištění konkurence schopnosti, ziskovosti podniku,
 • zkrácení doby uvedení produktu na trh,
 • zrychlení vnitropodnikových procesů,
 • zvýšení produktivity zamezením časově náročného hledání dat,
 • zajištění vazeb na ISO normy a jejich certifikaci,
 • zabezpečení know-how firmy.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -