facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 6/2015 , Plánování a řízení výroby

Manufacturing Operations Management

MOM systém je mozkem řízení výrobyAimtecNeustálý tlak na rychlejší zavádění novách výrobků na trh vyžaduje pružnější reakce na změnu iniciovanou zákazníkem a to při stále větší variabilitě a škále produktů. Samozřejmostí je přitom požadavek na 100% kvalitu a každý rok o několik procent nižší cena. Je také nutné řešit efektivitu, eliminovat plýtvání, zlepšovat flexibilitu, zvyšovat spolehlivost, omezovat rizika. Způsobem, jak vyhovět těmto na první pohled protichůdným požadavkům je nasazení řešení pro MOM, neboli Manufacturing Operations Management.


Výzvy výrobních společností v blízké budoucnosti

 • Zvyšuje se tlak na pružnější zavedení nového výrobku na trh; rychlejší reakce na změny iniciované koncovým zákazníkem je konkurenční výhodou.
 • Zákazník chce stále větší variabilitu a škálu produktů, chce mít možnost produkt do poslední chvíle měnit, zejména ve spojení s konfigurací a designem „on-line“. A to nejen u super luxusních výrobků.
 • Platí i pro sériovou výrobu, kde dochází k designovým změnám.
 • Probíhá tlak na 100% kvalitu, zaváhání může mít v době internetových médií dalekosáhlý dosah.
 • Každý rok nižší cena o několik procent a k tomu s větší funkčností.
 • A za současného generování toho nejdůležitějšího – zisku pro akcionáře. Nyní i v budoucnosti.

Aby tyto výzvy bylo možné naplnit, dochází ke stále hlubšímu propojování virtuálního světa a fyzického světa výrobků, strojů a pracovníků. Vše začíná a končí u výrobku a zákazníka. Zákazník na začátku výrobek definuje a určuje, následně má možnost jej měnit a na konci jej přebírá a používá. Výrobek je tedy „ušitý na míru“ zákazníkovi, je jedinečný. A mozkem řízení výroby jedinečného výrobku je právě MOM systém.

MOM systém je vrstva informačního systému, která je nejblíže fyzickým procesům ve výrobě či v logistice. V rámci jednoho systému je zde řešena podpora řízení specializované expedice (JIS/JIT/TMS), řízení intralogistiky (WMS), řízení výroby (MES), řízení kvality (QMS), řízení údržby (EAM) a pokročilé plánování (APS). S ohledem na podporu úzce specializovaných procesů musí být systém MOM nasazen na míru konkrétního podniku, byť s využitím přednastavených transakčních šablon.

Význam a role MOM vedle ERP systému

Skutečná podpora řízení procesů v informačním systému na úrovni dílny – vlastní výroby, údržby a intralogistiky vyžaduje maximální adaptabilitu a flexibilitu informačního systému. Je to dáno jak například širokou škálou typů výroby, tak i vlastním charakterem vyráběných produktů. I v takovém sektoru, jako je automobilový průmysl, vedle sebe často funguje například opakovaná sériová výroba a výroba zakázková. Tak je tomu třeba u náhradních dílů, u komponent pro užitková vozidla (zejména exteriérové díly), nebo při vlastní výrobě a údržbě nástrojů. Charakter výrobků, vstupujících komponent či materiálu a jejich balení pak může mít zcela zásadní dopad na vlastní proces a transakci, která tento proces podporuje. Jinak probíhá proces příjmu pro roli s látkou použitou pro interiérové aplikace, jinak pro plastový granulát či dvouúrovňové mixované balení drobných komponent. ERP systémy se svou historií, provázaností a integrovaností tento trend maximální přizpůsobivosti a pružnosti nejsou schopny z principu jednoduše pokrýt.

Aimtec

Proto i největší hráči na trhu ERP, jako je dnes třeba SAP, jdou cestou specializovaných externích aplikací. U SAP ERP jsou to moduly ME+ MII (Manufacturing Execution) nebo EWM (Extended Warehouse Management) integrované se SAP ERP prostřednictvím standardizovaných rozhraní. A právě díky uvedeným požadavkům začínají dnes specializované aplikace spadající do kategorie MOM (Manufacturing Operations Management) být tak úspěšné.

Výhody integrovaného systému MOM

Stále více výrobních společností hledá jedno integrované řešení, které na úrovni dílny komplexně řeší celou problematiku a doplní již zavedený ERP systém. Příkladem je právě MOM, kde je v rámci jednoho systému řešeno řízení specializované expedice (JIS/JIT/TMS), řízení intralogistiky (WMS), řízení výroby (MES), řízení kvality (QMS), řízení údržby (EAM) a pokročilé plánování (APS). MOM systém je vrstva informačního systému, která je nejblíže fyzickým procesům ve výrobě či v logistice. Škála těchto často úzce specializovaných procesů je až extrémně pestrá, systém musí být nasazen na míru a k tomu musí být jeho použití jednoduché pro uživatele, operátory. Navíc zde dochází k neustálému vývoji, zlepšování. Jediná jistota je neustálá změna. To vše klade obrovský důraz na pružnost a variabilitu systému. Navíc je zde trend u pokročilých zákazníků budovat si svůj vlastní tým, který umí nastavovat systémy až do úrovně modifikací přednastavených transakčních šablon.

Mezi výhody jednoho integrovaného systému MOM patří zejména skutečnost, že:

 • Poskytuje řídícím pracovníkům komplexní a přitom jednoznačné informace pro rozhodování, tzv. „single version of truth“.
 • Dává zákazníkovi možnost rychlých a agilních reakcí na poruchy a nečekané události ve výrobě či logistice a rovněž nástroje na predikci a prevenci poruch.
 • V době velkých svolávacích akcí „rozměru Takata“ pomáhá komplexně řešit sledovatelnost od příjmu až po expedici a navíc pomáhá zajistit bezchybnost výrobního procesu zavedením nejmodernějších technologií až na pracoviště.
 • Zlepšuje využití výrobních zdrojů.

Jako u každé investice, kterou je i zavádění MOM systému, je třeba brát ohled také na náklady. S jedním integrovaným MOM systémem v porovnání s heterogenními MES, APS, JIT/JIS, EAM snižujete nejen pořizovací náklady, ale hlavně každoroční provozní náklady související s:

 • množstvím interních a externích specialistů, kde je často požadována dostupnost 24/7 pro kritické aplikace,
 • řešením vysoké dostupnosti pro více systémů a často administrace heterogenních IT platforem,
 • upgrade a update jednotlivých systémů,
 • údržbou a modifikacemi rozhraní specializovaných systémů a ERP a mezi specializovanými systémy samotnými. Rozhraní jsou často připravována na míru a i menší změna systému může mít na něj výrazný dopad,
 • složitá a nákladná koordinace změn ve více systémech u procesů, které jdou napříč těmito systémy.

Pro MOM systém je kritickou vlastností schopnost integrace. Ať již se jedná o klasickou formu prostřednictvím EDI, integraci se zařízeními s využitím standardů OPC, nebo o obecnou API integraci. Ta může být například využita na on-line napojení nejrychleji se rozvíjejících aplikací pro kontakt se zákazníkem – na prohlížeči v PC, aplikaci na telefonu nebo v automobilu. Celý proces integrace může zásadně urychlit standardizace, zejména u rozhraní pro komunikaci systémů, strojů, lidí a dalších chytrých objektů.

Industry 4.0

Koncepce Industry 4.0 je projektem německé vlády, která silně podporuje uplatnění moderních technologií ve výrobním průmyslu. Do jisté míry jde o reakci na podobnou iniciativu v USA pod označením Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC).

Označení Industry 4.0 odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci. První průmyslová revoluce mechanizovala výrobu pomocí vody a páry. Druhá průmyslové revoluce zavedla sériovou výrobu s pomocí elektrické energie. Třetí průmyslová revoluce se vyznačuje digitalizací řízení technologických veličin s využitím IT a průmyslové elektroniky při automatizací výroby.

Termín „Industry 4.0" byl poprvé použit v roce 2011 na veletrhu v Hannoveru, kde také byla v roce 2013 prezentována finální podoba doporučení. Jejich cílem je inteligentní továrna (Smart Factory), která se vyznačuje vysokou schopností adaptace, efektivním využíváním zdrojů, integrací zákazníků a obchodních partnerů do podnikání. Charakteristické pro průmyslovou výrobu v prostředí Industry 4.0 je důraz na schopnost přizpůsobení produktů zákazníkům i při zachování masové výroby. Technologickým základem jsou informační systémy jako integrální součást všech průmyslových výrobních elementů.

Proč je MOM systémem budoucnosti?

Jaké je budoucnost MOM systémů ve světle hlavních současných průmyslových trendů, jak je popisuje například projekt německé vlády Industry 4.0? Ten mimo jiné definuje, že nezbytnou vlastností informačního systému výrobního podniku je sledování a řízení na úrovni unikátně identifikovaného výrobku či balení. Právě proto je MOM systémem budoucnosti, když:

 • přebírá instrukce a informace o výrobku z aplikací určených pro zpracování objednávky a konfiguraci produktu – z webových aplikací, ERP a PLM.
 • V případě tzv. „chytrého objektu“ MOM systém prostřednictvím koncových zařízení „komunikuje“ s čipem, který je přímo součástí výrobku nebo je k výrobku připojen, např. RFID tag. Data do čipu i předává (sledovatelnost).
 • Předává řídící informace zařízením, strojům či robotům a sbírá zpět informace o skutečných výrobních parametrech a další data, např. soubory s fotodokumentací.
 • Zprostředkovává komunikaci mezi strojem a obsluhou nebo vlastním MOM systémem a obsluhou. Předává pracovníkovi instrukce, vyžaduje a kontroluje provedení a vyhodnocuje hodnoty provedeného úkonu.
 • Řídí veškeré materiálové toky, ať již komponent, polotovarů, či samotných unikátních finálních výrobků. To probíhá prostřednictvím řízení systémových dopravníků, technologií typu Pick by Light a automatizovaných systémů. Lidská obsluha logistiky je pak instruována a řízena prostřednictvím on-line RF terminálů.
 • Plánuje a synchronizuje veškeré zdroje potřebné pro výrobu a manipulaci, v návaznosti a souladu s fyzickými systémy řízení.
 • Identifikuje zastavení kritických pracovišť či technologií. Ihned informuje odpovídající úrovně managementu a vynucuje řešení vzniklé situace v určeném čase.
 • Poskytuje přesná a detailní data pro manažerské analýzy, zaměřené například na OEE, identifikaci úzkých míst a další zlepšování procesu, prediktivní údržbu, kvalitativní analýzy. Data pro analytické rozhodování a predikci.

MOM systém v praxi

Učebnicovou ukázkou naplnění vize Industry 4.0 a uplatnění koncepce MOM je „digitální podnik“ společnosti Siemens vyrábějící v německém Ambergu zařízení Simatic. Využitím pokročilých systémů plánování a řízení výroby zde dosáhli fascinujících výsledků – například zvýšení produktivity minimálně šestkrát za posledních deset let či čtyřicetinásobné snížení chybovosti za posledních pět let až na faktor 99.99885. Mozkem informačního systému továrny v Arnbergu je mimo vyspělý PLM systém právě MOM/MES systém Simatic IT, vlastněný a rozvíjený přímo společností Siemens. Otázkou však zůstává, kolik nasazení těchto systémů v Ambergu stálo a zda se nejedná především o výborně zvládnutý marketing společnosti. Právě cena MOM řešení a jeho integrace do stávajícího prostředí byla do nedávna limitem pro střední a menší podniky.
Roman Žák Roman Žák
Autor článku je zakladatelem a předsedou představenstva společnosti Aimtec, která je v České republice lídrem v oblasti IT řešení pro automobilový průmysl, výrobní, logistické a distribuční firmy.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.