facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy I , ERP systémy , Projektové řízení

Projektový management je klíčem k úspěchu při implementaci ERP systémů

Zuzana Kubíková


Projektový managment hraje klí­čovou roli při implementaci sys­tému ERP – je nezbytný pro zajiš­tění úspěšného průběhu a dokon­čení celého projektu. Každá fáze tohoto procesu má svůj specific­ký význam a přispívá k úspěšné­mu dokončení celého projektu.


1. Přípravná a plánovací fáze

Plánovací fáze jakéhokoliv projektu je jednou z nejdůležitějších částí celého procesu a při implementaci ERP systémů to platí dvojnásob. V této fázi se vytváří podrobný plán, který mimo jiné stanovuje, jakým způsobem budou dosaženy jednotlivé úkoly a cíle projektu. Na začátku plánovací fáze si projektový manažer a jeho tým společně identifikují všechny klíčové aspekty projektu – od definování rozsahu práce přes určení cílů a očekávaných výsledků až po důkladné porozumění všem požadavkům a omezením. Na základě toho je pak třeba vytvořit detailní plán projektu, který zahrnuje časový harmonogram, rozpočet, plán zdrojů a strategii řízení rizik. Časový harmonogram je zásadní pro sledování pokroku projektu a zajišťuje, že všechny úkoly budou dokončeny včas.

Zcela klíčovou součástí plánovací fáze je řízení rizik. To zahrnuje především identifikaci potenciálních rizik, která mohou projekt ohrozit, a vytvoření plánů pro jejich řešení nebo zmírnění. Díky tomu bude celý projekt schopen efektivně čelit nečekaným výzvám a komplikacím. Další důležitou částí plánovací fáze je vytvoření plánu komunikace. Ten stanovuje, jak a kdy budou informace o průběhu projektu sdíleny s týmem a dalšími zainteresovanými stranami. Efektivní komunikace je nezbytná pro udržení transparentnosti a podpory všech zainteresovaných stran. Ani sebelepší ERP totiž nemůže fungovat bez podpory lidí, kteří s ním mají pracovat.

2. Analýza a návrh

Druhá fáze zahrnuje důkladnou analýzu stávajících procesů a potřeb společnosti. Na základě této analýzy se pak navrhuje, jak bude ERP systém konfigurován a přizpůsoben, aby co nejlépe vyhovoval požadavkům podniku a efektivně sloužil svým účelům.

Na začátku analytické fáze se projektový tým soustředí na shromažďování a analýzu informací. To může zahrnovat rozhovory s klíčovými uživateli a manažery, monitoring a dokumentaci současných pracovních procesů a sběr detailních dat o operacích společnosti. Cílem je získat komplexní přehled o tom, jak organizace funguje, a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení nebo automatizaci pomocí ERP systému.

Na základě získaných informací vytvoří projektový tým podrobný návrh ERP systému, který zahrnuje specifikaci funkcí, procesů, modulů a integrací, které mají být v systému implementovány. Návrh také určuje, jakým způsobem bude systém interagovat s již existujícími systémy a technologiemi v organizaci a jaké nové technologie nebo infrastruktury budou potřebné.

3. Vývoj a testování

V další fázi se provádí vlastní nastavení a konfigurace systému, po kterých by mělo následovat důkladné testování. Tato část procesu je zásadní pro identifikaci a řešení jakýchkoli problémů či chyb v systému před jeho nasazením. Zajišťuje, že systém bude plně funkční a připravený pro uživatele. Testování je v zásadě rozděleno do dvou částí – připravenost a funkčnost systému nejprve otestuje dodavatel a následně ho předá budoucím uživatelům k tzv. uživatelskému akceptačnímu testování (UAT). Zaměstnanci, kteří budou se systémem skutečně pracovat, testují, že je systém intuitivní, snadno použitelný a splňuje očekávání a potřeby. UAT je tedy kritickým krokem pro zajištění toho, že systém bude v organizaci efektivně přijat a využíván.

Nepodceňujte change management

Klíčovým prvkem při implementaci ERP systému je také change management neboli řízení změn. ERP projekt přináší značné změny, které mohou ovlivnit procesy, technologie, a nejvíce ze všeho zaměstnance napříč společností. Efektivní řízení změn pomáhá zajistit hladký přechod a maximalizuje přijetí systému uživateli. Mezi klíčové aspekty change managementu při implementaci ERP patří transparentní a otevřená komunikace, důkladné školení uživatelů, poskytnutí dostatečné podpory během i po implementaci, zapojení vedení, monitorování zpětné vazby. Neméně důležitý je flexibilní a vstřícný přístup k řešení problémů.

4. Implementace a nasazení

Po důkladném otestování a případném podchycení problémů přichází fáze implementace a nasazení, kdy se systém reálně spustí do provozu. V této fázi je nezbytné zajistit školení klíčových zaměstnanců a poskytnout patřičnou uživatelskou podporu. Chybět by neměla detailní dokumentace a materiály pro školení ve formě prezentace, ideálně i video tutoriál a podrobný uživatelský průvodce, vše snadno přístupné a snadno pochopitelné pro různé skupiny uživatelů (od těch, kdo budou se systémem pracovat denně až po příležitostné uživatele). Čím dříve a lépe budou budoucí uživatelé systém chápat, tím rychleji ho začnou efektivně využívat.

5. Hodnocení a ukončení

Poslední fáze zahrnuje hodnocení úspěšnosti projektu a jeho dopadu na organizaci. Je důležité vyhodnotit, jak byly splněny původní cíle a jak systém přispívá k efektivitě podniku. Tato fáze také zahrnuje přijetí systému do běžného provozu a jeho integraci do každodenních procesů napříč organizací.

Zuzana Kubíková Zuzana Kubíková
Autorka působí jako Management Consulting Manager ve společnosti RSM Technology CZ.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.