facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2023 , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Optimalizace výroby pomocí ERP systému je příležitostí ke zvýšení efektivity až o 30%

Ing. Vladimír Bartoš


Pokud se vám nedaří optimalizo­vat výrobu, můžete dosahovat až o 30% nižší efektivity se všemi negativními dopady, které to způsobuje. Zejména jde o skluzy v dodávkách zákazníkům a zbytečně vysoké náklady na výrobky.


Zvládnutí optimalizace výroby začíná střednědobým plánováním

ERP systém musí dokázat dynamicky v čase vyhodnotit zakázky a prognózy prodeje, porovnat je se zásobami, rozpracovaností a materiálem na cestě a navrhnout hrubý plán výroby a nákupu včetně optimalizace dávek. Hlavním cílem je včasné zabezpečení materiálu pro výrobu, příp. identifikace kritických úzkých míst ve výrobě pro jejich včasnou eliminaci.

Navazuje krátkodobé rozvrhování výroby

Pak teprve navazuje krátkodobé rozvrhování výroby, jehož cílem je stanovení optimálního pořadí operací na pracovištích a organizace materiálového toku. Při této činnosti musí ERP systém obsahovat rozdílnou podporu pro opakovanou a pro zakázkovou výrobu.

V případě opakovaných výrob jsou firmy většinou vybaveny speci­ali­zo­va­ný­mi linkami, na nichž se vyrábějí větší série. Dopředu jsou vymyšleny postupy pro přestavby linek, výrobní dokumentace je graficky propracovaná tak, aby byly minimalizovány chyby, operátoři jsou detailně školeni na konkrétní operace a promyšlen je i materiálo­vý tok. ERP systém transformuje výrobní příkazy vygenerované střednědobým MRP plánováním do rozvrhů pro klíčová pracoviště, která určují takt výroby (tzv. pacemakery). Rozhodující je při tom optimalizace pořadí výrobků na takovém pracovišti s cílem splnit termíny zakázek a minimalizovat přestavby linek. Od výrobních rozvr­hů těchto linek se pak odvíjejí rozvrhy předchozích případně násled­ných pracovišť. Často se s výhodou využívá organizace materiálové­ho toku pomocí KANBANu a principů štíhlé výroby. V ERP systému se pro každý artikl (tedy vstupní materiály, díly, polotovary, podskupiny i výrobky) definují KANBAN smyčky. Obsahují vždy zdrojový super­mar­ket, cílový supermarket, KANBAN množství a optimální množství KANBANů v cílovém supermarketu. ERP systém obvykle dokáže tyto parametry i automaticky vypočítat dle poptávky, informací z postupů a historie výroby. Jakmile klesne množství v cílovém supermarketu pod nastavené optimum, ERP systém generuje tahový signál na zdrojový supermarket pro doplnění. Zdrojem může být sklad, mezisklad nebo pracoviště a ERP systém optimalizuje pořadí práce ve zdrojích i při manipulaci dle priorit. Veškeré aktivity ve zdroji, na cestě i v cílovém supermarketu přitom monitoruje díky skenování operátorů RF terminály nebo průjezdy zásob RFID branami či hromadným snímáním štítků KANBAN karet kamerami.

U zakázkových výrob mají firmy místo optimalizovaných výrobních linek k dispozici spíše univerzální stroje a obráběcí centra, na nichž lze realizovat velké množství velmi rozdílných operací. Pro krátkodo­bé rozvrhování výroby je pak rozhodující příprava CNC programů, pořadí operací se zohledněním výměny nástrojů a výměny vstupního materiálu. Tady se nelze spolehnout na připravené šablony pro sta­no­ve­ní pořadí operací, ale ERP systém musí nabídnout pokročilé APS rozvrhování, které dle termínů poptávky a dostupnosti materiálů stanoví priority operací a dle kapacit primárních zdrojů (pracovišť, pro která stanovujeme fronty operací), sekundárních zdrojů (dostup­nos­ti přípravků, operátorů, …) a seřizovacích časů (definovaných pomocí matic dle parametrů vstupních materiálů a operací) vypočítá optimální pořadí operací pro jednotlivá pracoviště. Dobře optimalizovanou výrobu poznáte nejen dle vyšší efektivity pracovišť, ale i dle snížení zásob v meziskladech a eliminace zaskladňování a vyskladňování pro následující operace, protože materiál a polotovary putují přímo z pracoviště na pracoviště a nikde se nehromadí.

Součástí optimalizace je i zajištění schopných výrobních operátorů

U opakovaných výrob firmy nešetří na školitelích, školicích místnos­tech se vzorovými pracovišti a školicích procedurách. Cílem je průběžné proškolování nových i stávajících operátorů na konkrétní operace pro dosažení spolehlivého výkonu. Díky optimalizaci praco­višť, výrobních postupů a dokumentace existuje mnoho operací, pro které lze relativně rychle zaškolit i zcela nezkušené pracovníky.

U zakázkových výrob je takových příležitostí méně. Rozmanitost úkonů a operací neumožňuje tak důslednou standardizaci jako opakovaná výroba a operátoři musí svou zkušeností eliminovat absenci propracovaných grafických návodek.

Optimalizaci výroby také výrazně ovlivňuje nekvalita

Zejména opakovaná výroba je velmi citlivá na nečekané zmetky, protože nabourávají nastavené optimální dávky, KANBAN a většinou nejsou k dispozici rezervy na jejich doplňování. Proto firmy hodně investují do předcházení nekvalitě. Již při návrhu výrobků akcentují nemožnost záměn podobných dílů při montáži a jednoduchost operací. V grafických průvodkách upozorňují operátory na kritická místa výroby a hojně využívají i samokontrolu operátorů. U zakázkových výrob jsou standardní součástí postupů kontrolní operace a ERP systém musí dohlídnout na jejich poctivé provádění.

Shrnutí

Optimalizace výroby je nikdy nekončící proces zasahující návrh výrobku, podobu pracovišť, skladovací i výrobní prostory, lidi i organizaci práce a materiálového toku. Zejména poslední jmenované aktivity výrazně ovlivňuje ERP podnikový informační systém. Pokud má potřebnou funkcionalitu a vy ji dokážete využít, můžete svou efektivitu skokově zvýšit.

Vladimír Bartoš Ing. Vladimír Bartoš
Autor článku je ředitelem pro strategii ve společnosti Minerva Česká republika, a.s.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.