facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 10/2007 , Účetní a ekonomické systémy

Ekonomický systém Sysel

Podrobná recenze

Patrik Svoboda


Firma CSH se věnuje vývoji ekonomických systémů již od roku 1990. Mezi její produkty patří program Syslík pro vedení mzdové agendy, program Syslíček pro vedení daňové evidence a program Domovník pro správce nemovitostí. Vlajkovou lodí nabídky je pak ekonomický systém Sysel, který jsme v naší redakci podrobili důkladné recenzi. Ekonomický systém Sysel slouží k vedení účetnictví a souvisejících agend v podnikatelských subjektech, případně příspěvkových organizacích. Z naší recenze vyplynulo, že je vhodný zejména pro podnikající fyzické osoby a malé obchodní společnosti.


První dojmy – ovládání, účtování

Systém Sysel je koncipován jako modulární produkt. Spouštění jednotlivých modulů je možné pouze myší přes ikony, klávesové zkratky bohužel nelze přiřadit. Pro vlastní vkládání, opravu, mazání záznamů či další operace již lze použít funkční klávesy F2 až F8. Ovládání programu je velmi snadné, při vkládání záznamů lze v případě potřeby výpočtů vyvolat kalkulačku s obrácenou logikou a s možností výpočtů DPH a ukládání pásky (tradiční pomůcka účetních).
K vyšší přehlednosti a omezení možných chyb přispívá ve všech formulářích oddělování řádu tisíců, na druhé straně v programu chybí možnost uživatelské úpravy barev, velikosti písem i uspořádání nabídek či tabulek. Zaúčtování účetních případů do účetních knih může proběhnout buď ručně přímo v deníku, nebo jednorázovým či hromadným přenesením záznamů z jednotlivých agend. V modulu Deník uživatel nejprve zadá počáteční stavy jednotlivých účtů (první rok ručně, v dalších letech proběhne otevření účtů automaticky po roční uzávěrce) a poté účtuje obvykle pouze operace vytvořené na základě vnitřních účetních dokladů, tedy zejména operace účtované v rámci roční účetní uzávěrky. Ostatní operace jsou účtovány až v dávkách – výběrem z jednotlivých modulů, v nichž uživatel nastavuje příslušnou předkontaci. V rámci jednotlivých agend (například pokladny či bankovního účtu) bych však přivítal i snadnější nastavení počátečního stavu, například s volbou „neúčtovat“ či nastavení účetního období „0“. Záznamy v deníku nelze přímo kopírovat, je však možné vytvořit šablony často používaných případů s určitou předkontací a ty pak klávesou F12 vyvolat. Z deníku si pak lze jednoduše prohlédnout zdrojový doklad, kde zápis vznikl. Deník dále disponuje řadou kontrolních vazeb, například nezaúčtovaných dokladů, návazností syntetických a analytických účtů a kontrolami DPH. Mnoho uživatelů, zejména v případě, kdy vstupy zadává více pracovníků, ocení možnost pohodlného přečíslování dokladů. V deníku lze komfortně přečíslovat doklady i s možností vytváření „mezer“ pro zaúčtování chybějících dokladů, automaticky jsou kromě deníku přečíslovány zdrojové doklady v jednotlivých agendách. Deník lze stejně jako jakoukoliv jinou sestavu pro tisk uživatelsky upravit v dodávaném editoru.

Účetní zápisy v deníku jsou rozděleny do přehledných skupin podle vzniku v příslušném modulu. V případě potřeby lze otevřít zdrojový doklad s dalšími informacemi. Samozřejmostí je možnost účtovat v rozlišení na střediska či zakázky. Snadno lze zápisy filtrovat, v případě potřeby také snadno přečíslovat.
Účetní zápisy v deníku jsou rozděleny do přehledných skupin podle vzniku v příslušném modulu. V případě potřeby lze otevřít zdrojový doklad s dalšími informacemi. Samozřejmostí je možnost účtovat v rozlišení na střediska či zakázky. Snadno lze zápisy filtrovat, v případě potřeby také snadno přečíslovat.

Sklady a majetek

Program Sysel podporuje přímo vedení evidence nakupovaných zásob, sklady jsou rozčleněny na sklad materiálu a zboží. Program však lze použít i v účetních jednotkách s vlastní výrobou. V rámci modulu Kalkulace zakázek lze sestavit výslednou nebo předběžnou kalkulaci ceny produkovaného výrobku, případně poskytované služby. Modul Kalkulace může čerpat data ze skladu materiálu a číselníku prováděných činností se svými zadanými cenami. Po stanovení ceny je pak možno vlastní výrobky naskladňovat a vyskladňovat v modulu Zásoby zboží, kde uživatel nastaví vlastní předkontace pro přijetí na sklad a pro vyskladnění výrobků. Domnívám se, že k větší přehlednosti sestav i orientaci managementu by přispělo oddělení zásob vlastní výroby do zvláštního modulu, případně možnost rozdělení skladů do sekcí, za které je možno tisknout sestavy či provádět inventarizaci.
V modulu nazvaném Investiční majetek lze evidovat hmotný, nehmotný i finanční dlouhodobý majetek. Evidovaný hmotný majetek lze odpisovat pouze individuálně, není podporováno odpisování souborů movitých věcí a následné rozšiřování či vyřazování položek ze souboru. Na druhou stranu jsou už s programem dodány správné odpisové sazby a koeficienty pro daňové rovnoměrné a zrychlené odpisování, a to i při možnostech navýšení odpisů u prvního vlastníka v návaznosti na způsob využití majetku. Při změně zákona o daních z příjmů je možná uživatelská změna v číselníku odpisových sazeb bez nutnosti stahování updatu. K vyšší přehlednosti by však přispěla možnost zadání období platnosti odpisové sazby či koeficientu pro danou skupinu, poté by mohly být na kartě majetku přehledně zobrazeny spočítané odpisy každého období. Přeřazení do jiné odpisové skupiny či jinou změnu je možno v programu zohlednit zadáním daňové zůstatkové ceny k prvnímu dni zdaňovacího období, vyplněním číselníku odpisových sazeb, případně uvedením počtu let, po které majetek nebyl odpisován. U dříve pořízených položek hmotného majetku je možnost evidence uplatněného reinvestičního odpočtu. Výrobcem je podporováno automatické zaúčtování zařazení dlouhodobého majetku do užívání (tedy automatické vynulování kalkulačního účtu, na kterém jsou sledovány složky jeho vstupní ceny), zaúčtování účetních odpisů, i vyřazení majetku jeho obvyklými způsoby. Účetní odpisy je možné konstruovat v podstatě jen ve výši daňových odpisů (což rozhodně nevypovídá o skutečném odhadnutém opotřebení) či rovnoměrně podle zadané doby odpisování či měsíční částkou. V oblasti odpisů je přednastaveno účtování účetních odpisů na analytické účty, kdy z jednoho analytického účtu je přímo zřejmá připočitatelná či odčitatelná položka k dani z příjmů. Když už zmiňujeme daň z příjmů, v případě dobře vyplněného účtového rozvrhu a po doplnění údajů, které nejsou v systému evidovány, program umožní generování přiznání k dani z příjmů ve vlastním tabulkovém procesoru. V samostatném modulu je pak možno evidovat hmotný majetek se vstupní cenou nižší, než je stanovená hranice hmotného majetku pro daňové účely. Tento majetek je pak po stanovenou dobu odpisován do účetních nákladů, které zároveň budou daňově uznatelné. V recenzované verzi by naopak bylo vhodné zapracovat na evidenci nehmotného majetku, který je daňově odpisován po v zákonu o daních z příjmů v měsících stanovenou dobu.
K evidenci najatého majetku formou finančního leasingu slouží modul Leasingové karty. Do tohoto modulu je možno zadat údaje dle leasingového kalendáře, a to buď formou generování splátkového kalendáře v případě pravidelných měsíčních, čtvrtletních či pololetních splátek, u nepravidelných splátek lze zadat částky ručně. Program myslí i na smlouvy sjednané před rokem 2004, kdy je u finančního leasingu osobních aut možný odpočet z finanční činnosti pronajímatele při uplatnění snížené sazby daně, a to až do ukončení finančního pronájmu. Spuštěním příkazu program automaticky spočítá výši daňově uznatelných nákladů připadajících na příslušné účetní období (s přesností na měsíce pronájmu) a zaúčtuje je do deníku. Tím, že je možné zadat i příslušné účty a v nastavení uvést, zda chceme do nákladů účtovat měsíčně či ročně, nečiní problém zaúčtovat leasing s variantou nulté či první zvýšené splátky, stejně tak jako smlouvy se zálohou na budoucí leasingové splátky. Vlastní zaúčtování pak probíhá až v dalším kroku, je možné jej provést například v rámci měsíčních či ročních uzávěrkových prací. Tiskovou sestavu Přehled karet lze použít pro podporu inventarizace namísto nutnosti majetek ještě zaznamenávat do podrozvahy. U leasingové smlouvy lze generované splátky převést do knihy závazků a odtud je zaúčtovat do deníku (případně zaúčtovat až likvidaci těchto závazků). K dokonalosti chybí pouze zaznamenání údajů o způsobu převodu vlastnického práva a uvedení odkupní ceny a kontrola, zda kupní cena není příliš vysoká pro možnost daňové uznatelnosti nájemného. Modul je sice primárně určen pro evidenci majetku z finančního leasingu, správným nastavením je však možné sledovat a účtovat i závazky z operativního pronájmu. Složitější případy, jako zahraniční leasing v cizí měně či předčasné ukončení či postoupení leasingu, nejsou podporovány, lze je však ručním zadáním kurzu či ručním doúčtováním do deníku zohlednit. Podnikatel ocení i Knihu jízd dodávanou jak s programem Sysel pro účetnictví, tak Syslíček pro daňovou evidenci.

Program podporuje evidenci a zaúčtování hlavních operací s hmotným i nehmotným dlouhodobým majetkem, stejně tak jako leasingových smluv najatého majetku. Automaticky zvládá výpočet daňově uznatelných nákladů každého období.
Program podporuje evidenci a zaúčtování hlavních operací s hmotným i nehmotným dlouhodobým majetkem, stejně tak jako leasingových smluv najatého majetku. Automaticky zvládá výpočet daňově uznatelných nákladů každého období.

Fakturace

V rámci modulu, který je nazván Faktury přijaté, lze evidovat jakékoliv závazky, tedy nejen dluhy z obchodního styku. Fakturu lze jak zadávat ručně položkově, tak generovat podle již zaúčtované příjemky zboží či materiálu, nebo podle ceníku zboží či služeb. Pro každou položku lze zadat vlastní předkontaci, popřípadě jiný typ či sazbu DPH. Je možno se rovněž přímo propojit s modulem Sklad a naskladnit právě fakturované zásoby. Analogicky u faktur vystavených lze využít již vygenerované výdejky ze zvoleného skladu či vyfakturovat provedenou kalkulaci. Firma CSH volí pro evidenci záloh v praxi častěji používaný způsob, tzn. že o zálohové faktuře není účtováno jako o pohledávce nebo závazku a v deníku a hlavní knize se objeví až proplacení faktury. Následně je v okamžiku proplacení programem vyžadována informace, zda bude pro odběratele vystavován daňový doklad k přijaté záloze, či zda DPH bude zaúčtována a odvedena až při vystavení konečné faktury, což je pochopitelně přípustné pouze v případě, že nedojde ke zkreslení daňové povinnosti k DPH. Vlastní proplacení všech pohledávek nebo závazků se provádí buď přímo z tohoto modulu s výběrem proplacení hotově či na účet, nebo z modulu pokladny či banky. Možné je i provádění vzájemného zápočtu pohledávky či závazku, to však musí proběhnout jako dvě operace proplacení přes interní doklady se zadáním čísla pomocného účtu. U zahraničních faktur je možné zadání pouze jednoho kurzu cizí měny, je tedy nutné i do knihy závazků přebírat kurz k datu vystavení faktury, který je zároveň kurzem pro DPH.
Na základě jednotlivých zápisů, které mají uvedeno datum zdanitelného plnění, dochází automaticky k výpočtu DPH a sestavení daňového přiznání k požadovanému datu. S programem je dodáván již pro většinu firem dostatečně obsáhlý číselník typů DPH umožňující zachycení většiny obchodních operací. Sestavené přiznání se otevře ve vlastním tabulkovém procesoru Tabulka, data však lze uložit i ve formátu XLS. Sestavením přiznání však nedojde k uzavření období. Data tím nejsou chráněna proti změnám a může dojít i k zaúčtování účetních případů do období, za které již bylo podáno daňové přiznání. Uživatel může pouze uzavřít zvolený měsíc v účetním deníku, a to v nastavení, v záložce internet.

Automaticky jsou sestavena daňová přiznání k dani z příjmů i DPH (na obrázku) dle údajů zadaných v jednotlivých agendách. Příslušné přiznání je otevřeno ve vlastním tabulkovém procesoru Tabulka, kde je lze dále uživatelsky upravit či exportovat.
Automaticky jsou sestavena daňová přiznání k dani z příjmů i DPH (na obrázku) dle údajů zadaných v jednotlivých agendách. Příslušné přiznání je otevřeno ve vlastním tabulkovém procesoru Tabulka, kde je lze dále uživatelsky upravit či exportovat.

Analytické funkce

Od moderního ekonomického systému uživatelé požadují nejen pomoc při zaúčtování všech hospodářských operací v rámci platných právních předpisů, ale také podporu při vyhodnocování minulých transakcí i pro další rozhodování managementu, například pro získávání informací o nových obchodních příležitostech. Určité úkoly v tomto ohledu mohou plnit některé sestavy v rámci jednotlivých modulů, zejména pak ale samostatně pracující modul Finalytik. Ten může čerpat jak data externí, tak i účetní data z modulů Sysla a umožní vyhodnotit řadu ukazatelů finanční analýzy za zvolené období. Průměrný uživatel je schopen nadefinovat potřebné rozdílové či poměrové ukazatele, přímo s modulem jsou již nadefinované ukazatele čerpající data z pokladny a bankovních účtů a poměrové ukazatele likvidity, rentability a zadluženosti. Uživatel může vybrat jakýkoliv typ grafu zobrazující vývoj ukazatele, podle svých představ jej lze upravit a uložit v potřebném formátu.

Zájemce může zakoupit i nadstavbu Finalytik pro výpočet definovaných ukazatelů a jejich grafické zobrazení. Na obrázku jsou zřejmé definované běžně užívané poměrové ukazatele dodávané s produktem. Definování vlastních ukazatelů zvládne i běžný uživatel, grafy lze dle potřeby rovněž snadno upravovat.
Zájemce může zakoupit i nadstavbu Finalytik pro výpočet definovaných ukazatelů a jejich grafické zobrazení. Na obrázku jsou zřejmé definované běžně užívané poměrové ukazatele dodávané s produktem. Definování vlastních ukazatelů zvládne i běžný uživatel, grafy lze dle potřeby rovněž snadno upravovat.

Propojení s webem

Kromě možnosti propojení systému s e-obchodem u SQL verze boduje Sysel svým internetovým publikačním systémem I-partner. Ten mohou využít například účetní kanceláře či firmy k umožnění prohlížení zpřístupněných sestav klientům či jiným uživatelům po síti on-line v běžném internetovém prohlížeči prostřednictvím web serveru od firmy Microsoft či populárního web serveru Apache. Princip práce je takový, že jsou prostřednictvím editoru uživatelských účtů definováni uživatelé příslušných informací a je jim nastaveno připojení na data s příslušnými hesly. Aby nemusel administrátor zadávat každému uživateli zvlášť, kam má a nemá přístup, jsou definovány tzv. role s přiřazenými právy přístupu. Kromě dat zpřístupněných ze systému lze uživatele spojit s provozovaným e-obchodem či jiným programem, který potřebuje komunikovat se zpracovávanými daty, případně lze uživatele informovat prostřednictvím nástěnek.

Verze

Systém Sysel je nabízen ve verzích PX a CS podle použité databáze v Paradoxu nebo v SQL serveru. Nabízeny jsou také různé cenové varianty podle počtu modulů (ne všechny varianty jsou ale dostupné na obou databázových platformách): verze Mini obsahuje pouze moduly pohledávek a závazků, banky a knihu jízd, verze Standard má navíc pokladnu, evidenci majetku, cestovních příkazů a podporu cizích měn, verze Business podporuje také vedení skladů, připojení pokladních systémů a e-obchodů. Ve verzi Plus jsou navíc podporovány kalkulace.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Lepší je být bohatý a zdravý...

IT Systems 11/2022Aktuální vydání IT Systems vás zavede do světa peněz, které necinkají, ale přesouvají se mezi účty díky novým metodám placení. Je to další proces, který lze díky chytrým digitálním technologiím zefektivnit. Modernizace platebních metod a souvisejících služeb zajímá firmy v oblasti e-commerce, ale i klasický retail a další obory.