facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 7-8/2010 , ITIL – Řízení IT

Blýská se na lepší časy ve sporech o domény .cz

Zbyněk Loebl


Až do 15. června tohoto roku měli majitelé práv k významným značkám a jiné osoby, které se chtěly soudit s držiteli domén .cz shodných nebo zaměnitelných s jejich značkami, dvě možnosti: buď jít cestou žaloby u obecného soudu s předpokladem několikaletého sporu, nebo cestou rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (Rozhodčí soud). Spory před Rozhodčím soudem však také trvaly poměrně dlouho – typicky téměř jeden rok – a soudní poplatky mohly být v řádu několika set tisíc korun za prostý převod sporné domény.


V blízké budoucnosti se blýská na lepší časy pro vlastníky práv k chráněným označením, jako jsou ochranné známky, označení původu aj., a doménoví spekulanti snad budou mít o něco těžší pozici. Rozhodčí soud totiž schválil nový Řád pro spory o domény .cz (Řád .cz), který nabyl účinnosti k 15. červnu 2010. Nový Řád .cz byl zveřejněn v Obchodním věstníku a na webové stránce Rozhodčího soudu na https://domeny.soud.cz. Níže uvádím přehled hlavních ustanovení Řádu.cz a nového sazebníku administrativních poplatků.

On-line rozhodčí řízení

Co nového Řád .cz přináší? Důležité je především to, že spory budou řešeny on-line, bez použití papíru prostřednictvím speciální on-line platformy podobné té, která se používá pro řešení sporů o domény .eu a spory o domény nejvyšší úrovně podle pravidel tzv. UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). On-line platforma obsahuje formuláře žaloby a žalobní odpovědi a řada kroků se provádí automatizovaně. Příprava procesních dokumentů, ale i správa sporu by tak měla být snazší než nyní (viz § 3 Řádu .cz). Nicméně Řád .cz obsahuje také možnost pro strany, které nechtějí komunikovat pouze elektronicky, například proto, že nedůvěřují bezpečnosti elektronické komunikace, a to komunikovat v rámci rozhodčího řízení tradičně doporučenou poštou nebo faxem. Pokud si strana zvolí jiný způsob komunikace než elektronický, je tato zvolená komunikace ve vztahu k této straně rozhodující z procesního hlediska (např. pro dodržení lhůt), avšak stejně musí tato strana navíc provádět také komunikaci elektronicky prostřednictvím on-line platformy. To je kvůli vedení elektronického spisu sporu a proto, že Rozhodčí soud v oblasti sporů o domény obecně považuje elektronickou komunikaci za hlavní směr.
V každém sporném řízení, rozhodčím či soudním, je jednou z nejdůležitějších zásad to, že žalovaný musí dostat reálnou příležitost se s žalobou seznámit a má právo na ni odpovědět. V tradičním papírovém světě je prostředkem k doručování žalob doporučená pošta, elektronické prostředí je složitější. Každý držitel domény musel ve své žádosti o doménu uvést svou e-mailovou adresu, na kterou je možné zasílat e-mailem přístupový login pro přístup na on-line platformu do elektronického spisu příslušného sporu. Tam si žalovaný může přečíst žalobu a související komunikace, ale co když žalovaný zmíněný e-mail s loginem nedostane? Nebo ho dostane, ale nepoužije login a nepodívá se na on-line platformu? V takovém případě, kdy žalovaný nepotvrdí elektronicky příjem loginu do pěti dnů od jeho zaslání e-mailem, zašle Rozhodčí soud žalovanému tento login doporučenou poštou (viz § 3 odst. 2 Řádu.cz).
V rámci každé elektronické komunikace je třeba vyřešit okamžik doručení. Musel to udělat i Řád .cz. Uvádí v § 3 odst. 7 následující pravidla:

a)pokud je zpráva zasílána internetem, považuje se za doručenou v den přenosu zprávy, pokud toto lze ověřit,
b)pokud je zpráva zasílána faxem, v den uvedený na potvrzení přenosu,
c)pokud je zpráva zasílána doporučeně poštou nebo kurýrní službou, v den vyznačený na doručence, nebo pokud oznámení není možno doručit tímto způsobem, uplynutím dvanácti dnů od předání zprávy poště nebo kurýrní službě.

Konečně, Řád .cz uvádí v § 3 odst. 8, že záznamy datových zpráv Rozhodčího soudu se pokládají za platné v případě, že neexistují žádné důkazy o chybném fungování systému Rozhodčího soudu. Toto je obecně uznávané pravidlo ohledně dokazování autenticity datových zpráv a doplňuje technická a organizační opatření on-line platformy a správy každého sporu o domény Rozhodčím soudem.

Kratší rozhodčí řízení

Dále se mi velmi líbí, že nový Řád .cz předepisuje lhůty nejen pro žalovanou stranu, ale především nově pro rozhodce pro vydání jejich rozhodčích nálezů a dále rovněž pro správu sporu. Doménový spor by tak již neměl trvat rok, ale přibližně tři měsíce.
Co se týče přípravy žalobní odpovědi, řád předepisuje žalovanému třicetidenní lhůtu (viz § 8 odst. 1 Řádu .cz). Rozhodčí senát pak má vydat rozhodčí nález do třiceti dnů od svého jmenování, pokud nenastanou výjimečné okolnosti. Takové okolnosti však musí být opravdu výjimečné (např. vážné zdravotní komplikace) a rozhodce je musí Rozhodčímu soudu odůvodnit.

Výrazně nižší soudní poplatky

Řád .cz obsahuje i nové administrativní poplatky, shodné jako pro spory o domény .eu. Tyto poplatky jsou výrazně nižší než stávající. Nejčastějším sporem je spor o jednu až dvě domény, u tohoto sporu zaplatí žalobce za požadavek převodu sporných domén u jednočlenného senátu celkem 34 tisíc korun, bez ohledu na to, o jakou doménu se jedná. Naproti tomu před účinností nového Řádu .cz si rozhodčí poplatky stanovoval rozhodčí senát tak, že odhadl sám podle vlastních pravidel hodnotu domény (domény obsahující známé značky měly typicky vysokou hodnotu) a z takto vypočtené hodnoty se počítal soudní poplatek.
Nynější způsob stanovení poplatku za převod domény je mnohem transparentnější. V případě požadavku na náhradu škody nebo přiměřené zadostiučinění v penězích se tyto částky příslušně navýší podle stávajícího sazebníku Rozhodčího soudu, který platí pro všechny spory a s ohledem na shodný typ nároků (náhrada škody nebo přiměřené zadostiučinění v penězích), nebyl důvod stanovovat v tomto ohledu pro spory o domény .cz zvláštní pravidla.

Rozhodování sporů o domény

Podle nového Řádu .cz jsou spory o domény .cz řešeny jedním rozhodcem určeným soudem, pokud se strany nedohodnou na tom, že chtějí, aby jejich spor řešili tři rozhodci (viz §9 Řádu .cz). V doménových sporech bude pravděpodobně případ tříčlenného senátu výjimečný, protože většina sporů se týká případů tzv. cybersquattingu, tedy nekalosoutěžního jednání držitele domény, který si spornou doménu obsahující chráněné označení jiné osoby registruje za účelem nekalosoutěžního jednání (např. snahy prodat spornou doménu vlastníkovi chráněné značky za cenu výrazně převyšující náklady registrace domény). Avšak ve složitějších sporech, kdy strany mají zájem na podrobném posouzení složitějších a nejednoznačných otázek více rozhodci, je možné, že se na tříčlenném senátu dohodnou. Bez dohody se nicméně ustanoví jednočlenný senát.
Rozhodci musí být samozřejmě nestranní a nezávislí. Nestrannost a nezávislost rozhodování je hlavním znakem dobrého soudu a Rozhodčí soud si proto musí nezávislost a nestrannost svých rozhodců střežit jako oko v hlavě! Řád .cz také výslovně uvádí, že strany mohou podat proti jmenování rozhodce námitky. Strana podávající námitky proti jmenování rozhodce musí Rozhodčímu soudu zdůvodnit, proč proti jeho jmenování námitky podává. Námitky musí být podány do pěti dnů od přijetí oznámení o jmenování příslušného rozhodce, nebo poté, co se strana dozví o okolnostech vedoucích ke vzniku důvodných pochybností ohledně nestrannosti nebo nezávislosti Rozhodce.
Rozhodce má právo se k podání námitek vyjádřit do pěti dnů po obdržení námitek. O námitkách proti jmenování rozhodne Rozhodčí soud, přičemž jeho rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Ústní jednání se nekonají s tím, že rozhodčí senát má právo ústní jednání nařídit, nebo může nařídit telekonferenci, videokonferenci nebo webinar (viz § 14 Řádu .cz). I toto ustanovení je v českém právním řádu, pokud vím, novinkou. Doufejme, že možnost nahradit ústní jednání videokonferencí nebo webinarem bude co nejdříve přijata i pro jiná rozhodčí řízení a v oblasti civilního soudnictví obecně.
Rozhodčí senát má právo si podle svého uvážení vyžádat další vyjádření nebo vysvětlení od kterékoliv strany a taktéž vyhovět žádosti stran o podání dalších důkazů, vysvětlení aj.

První ohlasy

První ohlasy na nový Řád .cz jsou podle mého velice pozitivní. Neberu v úvahu kritiku ze strany doménových spekulantů, ale právní veřejnosti v České republice a v zahraničí a také lidí z prostředí internetu, což je stále rostoucí a významnější skupina techniků, obchodníků i právníků živících se internetem a jeho mnoha aspekty. Je pravděpodobné, že vlastníci známých značek z tuzemska i ze zahraničí budou podávat více žalob o domény .cz, protože v naší doméně je dnes příliš mnoho spekulací a to není ani dobré pro doménu .cz ani pro Českou republiku. V krátké době od nabytí účinnosti jsem dostal několik dotazů od kolegů-právníků ze zahraničí, kteří se na nová pravidla ptali. Kromě všeobecných dotazů také chtěli vědět, zda po podání žaloby o doménu bude tato doména „zmrazena“, tedy Cz.nic neumožní její další převod na jinou osobu před vydáním rozhodčího nálezu. Toto není v novém Řádu .cz řešeno a Cz.nic nic podobného neprovádí. Je proto nutné požádat o vydání předběžného opatření u obecného soudu.

Závěr

Spory o domény .cz jsou jedním z prvních typů rozhodčího řízení, které se uskutečňují pouze on-line. Bude zajímavé sledovat, jak se tato možnost ujme a zda se postupně rozšíří i do jiných typů sporů řešených Rozhodčím soudem. Jde rovněž o inspiraci pro obecné soudy.

Autor článku, Mgr. Zbyněk Loebl, LLM, působí v advokátní kanceláři Rowan Legal.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.