facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 9/2010 , Plánování a řízení výroby

Vyšší produkce a štíhlejší spotřeba: utopie, nebo realita?

Jana Binová


V době zhoršeného ekonomického klimatu má většina podniků stejný cíl – zvýšit produkci, ale zároveň snížit spotřebu. Je to vůbec možné? V době vyspělých informačních technologií ano, a sice s pomocí tzv. lean manufacturingu neboli štíhlé výroby. Jde o koncept, který umožní vyrábět více za současné spotřeby méně zdrojů – času, výrobních prostředků, místa, lidských zdrojů i finančních prostředků.


Lean manufacturing je komplexní přístup orientující se na identifikaci a eliminaci jakýchkoli zbytečných prvků, které nepřinášejí zákazníkovi požadovanou hodnotu, za kterou by byl ochoten zaplatit. Zahrnuje nejen výrobní proces jako takový, ale i související činnosti – například řízení vztahů s dodavateli, zákazníky, distributory a dalšími partnery. Cílem je maximální zvýšení efektivity podniku, tedy optimalizace výroby, skladového hospodářství, vyšší výkonnost zdrojů, lepší kvalita produktů a celková spokojenost zákazníka – tedy zvýšení a zkvalitnění výroby za současného snížení nákladů a zkrácení výrobních a dodacích lhůt. Bohužel neexistuje kouzelné tlačítko, pomocí kterého by výrobní podnik jednoduše přepnul svoji činnost na štíhlou výrobu. Celý proces přechodu na novou koncepci představuje souvislý řetězec postupného zlepšování komplexních firemních procesů a aktivit.

Obr 1


Klíčové funkce, které podporují koncepci lean manufacturing:

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Optimální řešení CRM je řešení postavené na pevných principech prodeje a marketingu. Efektivní řešení CRM musí vždy obsahovat komplexní nástroje pro zajištění optimální úrovně služeb zákazníkům a efektivity prodeje, v závislosti na typu a komplexnosti požadavků každé jednotlivé společnosti.

Řízení vztahů s dodavateli (SRM)

Zavedením řešení SRM získává podnik nové možnosti k lepšímu využití nákladů v oblasti prodeje, docílení efektivity a vyšších kvalitativních úrovní v oblasti nákupu a zároveň může přijímat strategická rozhodnutí ohledně svých výdajů. SRM zahrnuje řízení vztahů s dodavateli v propojení s operacemi nákupu na základě aktuální poptávky a mimo jiné pomáhá snižovat náklady na nedokončenou výrobu.

Správa životního cyklu výrobku (PLM)

Ve firmách, které navrhují, vyrábějí a prodávají vlastní produktové řady, je řízení velkého objemu informací o životním cyklu výrobku těžko zvládnutelným úkolem, a je tedy v popředí zájmu nových technologií zaměřených na výrobní problematiku. Nástroje pro integraci CAD usnadňují tok potřebných informací pro konstruktéry, prodejce, odborníky ve výrobě, manažery kontroly kvality, jakož i pro celé vedení podniku, aby mohli provádět zasvěcené rozbory a pružně zavádět nové postupy k zajištění efektivní výroby svých produktů.

Výroba na výzvu (metoda kanban)

Automatizace procesu doplňování zásob na základě požadavku z výroby není pro mnohé výrobce ničím novým. Plynulé doplňování zásob k zajištění výroby je klíčovou koncepcí, která se stala zásadním funkčním požadavkem softwarových řešení již v osmdesátých letech minulého století a je i v současné době klíčovým bodem.
Řada softwarových řešení „našroubovaných“ na externí systémy pro řízení výroby zaměřené na demand pull (řízení výroby tažené či aktivované poptávkou) nebo work orderless (automatizovaný sběr dat pro výrobu na bázi poptávky bez nutnosti zadání pracovních příkazů) nabízí velký potenciál funkcionality. Ucelené řešení pak vytváří vysoce hodnotné nástroje pro řízení výrobního podniku.

Obr 2


Zabudovaná funkcionalita kanban je úzce integrovaná s podnikovým systémem a nabízí ucelené řešení pro řízení jednotlivých systémů na základě metody kanban, jako je kanban control pro řízení výroby včetně výrobních operací v reálném čase (manufacturing real-time kanbans), řízení návaznosti postupů (manufacturing flow kanbans), řízení nákupu (purchase real-time kanbans) nebo řízení zásob (stock replenishment kanbans). Podstatou metody je sledování stavu zásob nebo poptávaných množství pro výrobu. Ve chvíli, kdy na základě došlého požadavku je identifikována potřeba dodatečného produktu, tj. aby byla zajištěna dosažitelnost materiálu, je v systému automaticky zadán požadavek na příslušný okruh kanban. Komponenty aktivního požadavku kanban request řídí požadavky na stav zásob a směrují poptávku po jednotlivých položkách, které jsou opatřeny příznakem – dle aktuální potřeby – pro určitý okruh řízení kanban control. Navíc je možné zadávat uživatelem definovaná pravidla s příznakem pro aktivaci kanban control v úrovni nižší položky či součásti, v úrovni skladu, nebo dle čísla uskladnění (BIN) či oddělení ve skladu.

Řízení výrobních operací v reálném čase

Modely řízení výrobních operací v reálném čase (odstraňují potřebu vystavovat pracovní příkazy nebo popisy úkolů (jobs) a pomáhají snižovat objem disponibilních zásob ve skladu. Místo plánování položek/výroby na základě jednotlivých objednávek jsou údaje o položkách či materiálech předaných a spotřebovaných v procesu výroby shromažďovány do souhrnu stavu skladových zásob a při dosažení minimální zásoby je aktivován proces doplnění zásob.

Řízení výrobních operací

Na rozdíl od modelů řízení v reálném čase jsou modely řízení výrobních operací zaměřeny na budoucí poptávku a na dynamické výpočty budoucích stavů zásob. Tento postup směrem shora dolů poskytuje přehled o budoucí poptávce. Jak se postupně naplňuje scénář výroby dle modelů kanban, dochází k dynamické aktualizaci poptávky z výroby do nižších úrovní (downstream). Tedy všechny zúčastněné strany – především dodavatelé – mají jasný a průběžně aktualizovaný přehled o budoucí poptávce v reálném čase.

Doplnění stavu zásob v reálném čase

Podobně jako model pro řízení výroby v reálném čase jsou modely pro doplnění stavu zásob v reálném čase určeny k přesunu materiálu v rámci výrobního podniku dle aktuální potřeby – dle konkrétního oddělení či pracoviště výroby, místa odbavení, místa předání zásilky či odběru zákazníkem, nebo jiného místa v podniku. Tato metoda podporuje používání materiálové výdejky/žádanky (material request queues) a jejich řazení do front, které umožní manipulačním pracovníkům snadno nalézt požadované zásoby a rychle zajistit jejich přesun dle momentálního požadavku.

Řízení operací nákupu v reálném čase

Modely pro řízení operací nákupu v reálném čase se používají k rychlému doplnění zásob přímo od dodavatele. Systém informuje oddělení nákupu o požadavku na doplnění stavu zásob a může také automaticky odeslat dodavateli e-mail s požadavkem na dodatečnou dodávku materiálu včetně informace o místě dodávky a naskladnění. Svým rozsahem funkcionality zajišťuje automatizaci procesu doplnění zásob materiálu ze skladu dodavatele do skladu výrobce a pomáhá udržovat naprostý přehled o probíhající poptávce a jejím plnění. Ať již výrobce prosazuje metodu založenou na systému tahu (pulling) nebo tlaku (pushing), má možnost výběru implementace systému v úrovni oddělení/jednotky a místa.

Podpora hybridního přístupu k zavádění lean manufacturing

Je důležité vzít v úvahu, že principy štíhlé koncepce výroby nemohou být aplikovány takříkajíc přes noc. Osvědčuje se přechod ke štíhlé výrobě ve fázích, kdy výrobci mohou sledovat materiálové požadavky a účinnost systému kanban v kombinovaném prostředí. Díky tomu, že výrobci mají možnost si vybrat, jakým způsobem bude určitá položka řízena v úrovni oddělení nebo místa, mohou jejich podniky snadněji přejít na štíhlou koncepci a zároveň úspěšně sladit své MRP plánování se zaváděnými postupy dle kanban.

Využití technologických výhod pro koncepci lean

Díky dobré informovanosti lze docílit vysoké efektivity činností v celém podniku a vybudování silných obchodních vazeb s partnery a zákazníky. V současné době lze využít různé technologie umožňující sdílet informace elektronickou cestou (mobilní a PDA zařízení) a tím udržovat kontakt se svým okolím a vyměňovat si údaje, které jsou nezbytné k zajištění pružné odezvy na měnící se požadavky trhu.

Technologie tedy poskytuje významnou podporu v oblasti optimalizace procesů, výměny informací, zvyšování efektivity a v poskytnutí kvalitní odezvy na vysoké požadavky dnešního trhu.

Autorka působí jako regional consulting manager ve firmě Epicor Software Czech.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Helios
- inzerce -