facebook LinkedIN LinkedIN - follow
CAD I , Plánování a řízení výroby , CAD/CAM/CAE/PLM/3D tisk

PDM/PLM – správa dat od návrhu po údržbu

Jakub Funiok


V dnešní době plné výzev a neče­ka­ných zvratů je potřeba, aby firma dokázala rychle, pružně a přesně iden­ti­fi­ko­vat problém a umět na něj reago­vat. S tím souvisí témata, která jsou dnes otevřená a mluví se o nich prakticky všude. Je to hlavně průmysl 4.0, digitalizace a automatizace celých firem, výroby, procesů a mnoho dalšího. Držet se na technologické špičce, jak se softwary, tak i s vybavením, chce každý. Zároveň je nesmírně důležité porozumět celému procesu, který začíná příchodem poptávky do firmy, až po finální údržbu/servis.


Dnes je zcela běžné, že se tento proces nachází u různých lidí na různých místech. Standardně tento tok informací jde přes různá místa, například ERP (plánování podnikových zdrojů), e-mail, Excel, Word a zpátky mailem nebo na další zainteresované osoby, které vstupují do daného procesu.

Na základě toho, nazvěme to chaosem, se stává, že správná informace nedojde k cílové osobě v určité fázi a v požadovaný čas. Tím se dostaneme do spirály, kdy se výrobek dostane do zpoždění, což vede k následnému domino efektu. Není potřeba zdůrazňovat, že jakékoliv zpoždění stojí peníze. Na základě průzkumu od společnosti Gartner se zjistilo, že až 45 % nových výrobků je zpožděno minimálně o jeden měsíc oproti stanovenému plánu.

Vezměme si příklad z historie, kde to všechno začalo

PLM (Product Lifecycle Management) je koncept, který se začal objevovat v 80. letech minulého století. Původně se PLM týkal pouze správy technických dat výrobku, jako jsou CAD modely nebo technické dokumentace. Avšak s rozvojem informačních technologií a potřebami společností se koncept PLM rozšířil, aby zahrnoval celý životní cyklus výrobku, od konceptu až po ukončení.

V průběhu 90. let se PLM stal populárním nástrojem pro společnosti, které se snažily zlepšit svou efektivitu a snížit náklady. V té době se PLM stal spojnicí mezi CAD a ERP systémy, což umožnilo lepší spolupráci mezi různými odděleními v rámci společnosti.

V novém tisíciletí se PLM dále rozvíjel a zahrnoval nové funkce, jako jsou správa změn, řízení dodavatelského řetězce a analýza dat. Dnes je PLM klíčovým nástrojem pro společnosti, které se snaží zlepšit svou efektivitu, snížit náklady a zajistit, že jejich výrobky jsou bezpečné a splňují průmyslové normy a předpisy. Moderní PLM systémy jsou schopny propojit různá oddělení v rámci společnosti, jako jsou vývoj, výroba, prodej a služby, a umožnit jim spolupracovat na vývoji a životním cyklu výrobku.

S rozvojem cloudových technologií a stále větší potřebou mobility se PLM systémy stávají dostupnějšími a snadněji použitelnými pro společnosti všech velikostí a odvětví. Díky tomu mohou společnosti efektivněji řídit své projekty a zajistit, aby jejich výrobky byly konkurenceschopné.

Jak chápat PLM systém a začlenit ho do firemní struktury?

PLM je podnikový software pro správu dat a procesů souvisejících s životním cyklem výrobku, tedy od jeho vzniku přes konstrukci, návrh, výrobu, prodej a podporu až po likvidaci a vyřazení. Je třeba ho chápat jako úložiště všech informací, které se týkají výrobku, a zároveň jako komunikační kanál mezi zúčastněnými stranami produktu, včetně marketingu, konstrukce, výroby a servisu.

Software PLM pomáhá organizacím spravovat informace a procesy výrobku nebo služby v celém dodavatelském řetězci, včetně dat z položek, dílů, výrobků, dokumentů, požadavků, technických změn a pracovních postupů kvality. Umožňuje také týmům spolupracovat s partnery a zákazníky.

Pojďme se podívat na typický cyklus vývoje produktu, který se standardně skládá z následujících fází, kterými jsou:

1. Koncept a návrh

Koncept a návrh produktu je první fází v životním cyklu produktu. V této fázi se vytváří představa o tom, jak bude produkt vypadat a jaké funkce bude mít. To se provádí na základě analýzy konkurence, mezer na trhu a požadavků zákazníků. Digitální stopa produktu se vytvoří sdružováním informací o vývoji, testech, požadavcích zákazníků a marketingových průzkumech. Kontrola a výběr konceptů je důležitou součástí této fáze, aby bylo zajištěno, že produkt splňuje požadavky zákazníků a normy.

2. Vývoj

Vývoj produktu je druhá fáze v životním cyklu. V této fázi se provádí detailní návrh produktu, včetně návrhů potřebných nástrojů. Ověření, analýza a vývoj prototypů jsou důležitými kroky. Zpětná vazba získaná během tohoto procesu pomáhá vylepšit produkt a učinit jej více úspěšným na trhu. Navíc kontrola kvality a testování produktu se v této fázi provádí, aby se zajistilo, že produkt splňuje všechny požadavky zákazníka a normy.

3. Výroba a uvedení na trh

V této fázi se využívá zpětná vazba získaná během vývoje k vytvoření verze produktu připraveného pro trh. Škálování výroby, uvedení na trh a distribuce produktu jsou klíčovými kroky v této fázi. Kromě toho kontrola kvality a testování produktu se také provádí před uvedením na trh, aby se zajistilo, že produkt splňuje potřebné požadavky. Navíc se společnosti snaží vytvořit podporu pro své produkty pomocí marketingu a prodejních aktivit.

4. Servis a podpora

Tato fáze je klíčovou součástí životního cyklu produktu po uvedení na trh. Tato fáze zahrnuje veškerý zákaznický servis a podporu, jako jsou záruční a pozáruční reklamace, servisní výjezdy, údržba produktu a vyřazování z provozu. Společnosti musí vytvářet a implementovat strategie pro podporu svých produktů, aby zajistily spokojenost zákazníků a prodloužily životnost produktu. Navíc pravidelný monitoring stavu produktu a jeho údržby jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti.

Modulární PLM

V rámci PLM softwaru, který nasazujeme u našich zákazníků, jsou předem definované moduly, které jsou ve své podstatě připravené k „okamžitému“ použití. Mají určité parametry, které vychází z mnohaletých zkušeností od zákazníků, u kterých se systém implementoval a které výrobce postupně začleňoval do svého PLM řešení. Samozřejmostí je, že moduly jsou plně konfigurovatelné, a tedy možnost upravit si je přesně podle svých potřebných požadavků. Na obrázku 1 jsou pojmenované předdefinované moduly, které jsou součástí softwaru.

Obr. 1: Zahrnuté obchodní procesy
Obr. 1: Zahrnuté obchodní procesy

Změnové řízení

Pojďme se nyní podívat na jeden z klíčových modulů PLM systému, a to modul změnového řízení. V každém projektu je potřeba vědět a mít pod kontrolou, jaká revize je právě ta platná, případně jak se to vyvíjí a jaký je plán. V čase se definice produktu mění a konstruktéři chtějí neustále pracovat na jeho vylepšování.

Každá z výše uvedených fází má svého vedoucího, který má pod sebou svůj tým. Ten tým postupně tvoří a tím neustále vznikají nové revize. Pro sladění s navazujícími procesy se ke sdílení, kontrole, schvalování a publikování změn konstrukčních dat používají změnové příkazy. Na základě schválených dat se uzamknou jako základní, zatímco indikátor stavu a verze nebo revize indikuje zralost.

Obr. 2: Správa revizí řízená procesem
Obr. 2: Správa revizí řízená procesem

Na obrázku 2 je znázorněno zcela jasně a přehledně, v jaké fázi se nachází pracovní verze, kdy a kde došlo ke schválení a uvolnění do výroby a na základně toho lze plánovat následující akce. Časová osa říká, že 18. května byla platná revize 3. Ale než se výrobek dostal do výroby, prošel schválením, které bylo 18. srpna, a tím vznikla revize A, která šla do výroby. Revize A byla platná do té doby, než jí nahradila revize B, která byla schválena 9. září a podle které se dále vyrábělo. Takto lze podrobně sledovat celý proces schvalování a mít ho plně pod kontrolou.

Obr. 3: Řízení změn v kusovníku
Obr. 3: Řízení změn v kusovníku

Na obrázku 3 můžete vidět kompletní průřez vývoje daného výrobku, jak se na něm postupně pracovalo. Všechno začalo na položce P1, která začala vznikat v revizi A. K tomu se následně přidala další podsestava, na které začal pracovat někdo další, z čehož se následně stala samostatná položka 2. Na ose lze v čase vidět, jaká je aktuálně platná revize, a tedy se nemůže stát, že by někdo pracoval s jinou verzí než aktuální.

Tohle je pouze jedna z možností využití systému. Jak je uvedeno výše, modulů je víc a možnosti konfigurace jsou v podstatě neomezené.

Řízení kvality

Také řízení kvality (quality management) je důležitou součástí procesu vývoje produktu a je nezbytné pro zajištění kvality produktu. Systém PLM, který nasazujeme u našich zákazníků, je navržený tak, aby umožňoval snadnou implementaci a správu různých norem kvality.

Normy jsou důležité pro zajištění sjednocení postupů a procesů ve vývoji produktu. V systému PLM jsou již obsaženy normy ISO 9001 a IATF 16949 pro automobilový průmysl. Systém PLM umožňuje snadné sledování a splnění těchto norem.

CAPA (Corrective and Preventive Action) je dalším důležitým prvkem kvality managementu. Tuto funkci lze snadno implementovat právě pomocí tohoto systému. Funkce umožňuje snadné sledování a řešení neshod, které mohou nastat během vývoje produktu.

Formuláře pro vstupní kontrolu jsou nástrojem pro správu kvality, sloužícím k registraci a sledování dat o kvalitě vstupních materiálů a komponent. Systém PLM umožňuje snadnou implementaci těchto formulářů a umožní snadné sledování a řešení neshod vstupních materiálů.

Obr. 4: Komplexní plartforma procesů kvality
Obr. 4: Komplexní plartforma procesů kvality

Správa nástrojů a kalibrace měřidel je v systému snadno implementovatelná a správu těchto procesů umí řídit velmi dobře. Tuto funkci lze snadno provázat s existujícími produkty a umožňuje snadné sledování a řešení neshod.

Kvantifikace a kvalifikace neshod je dalším důležitým prvkem kvality managementu. Tyto procesy se vztahují k hodnocení a klasifikaci neshod a pomáhají při rozhodování o tom, jakým způsobem reagovat na neshody. Implementace tohoto prvku do systému je snadná a díky použitým procesům budete moci jednoduše monitorovat a řešit konflikty a neshody.

Dopady a možnost rychle reagovat jsou dalšími důležitými prvky kva­li­ty managementu. Kvalitní systém PLM umožňuje snadné sledování dopadů neshod a umožňuje rychle reagovat na neshody, což pomáhá minimalizovat negativní dopady na kvalitu produktu. Kromě toho systém také umožňuje automatizaci kontrolních seznamů a vytváření kontrolních bodů, což pomáhá zajistit, že všechny důležité procesy kvality jsou správně provedeny a že se důsledně sleduje, aby se předešlo chybám a nedostatkům. Tyto automatizované kontroly a kontrolní body také umožňují snadné sledování a analýzu historických dat, což pomáhá při hledání zdrojů neshod a při nalezení způsobů, jak tyto neshody preventivně eliminovat.

Závěr

Nebojte se implementace systému PLM, nebojte se udělat významný krok vpřed a začít řešit firemní procesy včas. Samozřejmostí je možnost PLM systém napojit na vaše stávající systémy a není potřeba kvůli tomu měnit celé fungování firmy. Můžete tím docílit, že všechna vaše data budou na jednom centralizovaném místě.

Jakub Funiok Jakub Funiok
Autor článku je konzultant ve společnosti Arkance Systems CZ, s. r. o., která má s PLM dlouholeté zkušenosti a poskytuje služby i nástroje potřebné k tomu, aby celý proces správy dat byl nastaven správně a zamezilo se problémům, jako je zpoždění výrobku, nepřehlednost, kdo udělal jaké změny, jaká je platná revize a podobné problémy. Jedním z těchto nástrojů je PLM systém od společnosti Autodesk, který nese název Fusion 360 Manage.

Více informací najde na: Autodesk Fusion 360 Manage - moderní a dostupné PLM řešení (arkance-systems.cz)

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.