facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2022 , Plánování a řízení výroby

Když vyrobit produkt nestačí...

Ľudovít Balaj


Ve výrobních podnicích už dávno nestačí zaměřit se pouze na zlep­šo­vá­ní kvality stávající výroby a zvy­šo­vá­ní efektivity samotného výrob­ní­ho procesu. Přesto se některé podniky i pod vlivem Průmyslu 4.0 při zlepšování svých podnikových systémů zaměřují především na tyto dvě oblasti. A to bez tlaku na souběžnou optimalizaci všech ostatních podnikových procesů a bez potřeby poskytovat aktuální a přesné informace o jejich průběhu v rámci celého podniku, nejen konkrétní skupině lidí odpovědných za určitý proces. Jednou z oblastí, na kterou by se měli zaměřit nejen podnikoví stratégové IT, je oblast předvýrobních fází a řízení vývoje nových produktů. Proč?


Kvalita ani efektivita nepřinesou úspěch na trhu

Vyvíjejí se nové materiály, mění se výrobní technologie a mění se i trh ‒ pod heslem „Made-for-Me“ dnes spotřebitelé více hledají individualitu výrobků a služeb, výrazně se zkracuje životní cyklus výrobků a spolu s rozšiřováním funkcí výrobků často roste i složitost výroby a montáže komponent. V tomto prostředí se společnosti snaží být flexibilnější, levnější, rychlejší, a lépe tak reagovat na chování trhu a nové trendy, z nichž nejvýznamnějším je servitizace, tj. přechod od nabízení produktů k nabízení služeb.

Definice Průmyslu 4.0 přirozeně zahrnuje také téma optimalizace výrobních procesů s využitím nejnovějších technologických poznatků a s cílem zvýšit objem výroby. A také produktivity. V posledních letech však růst produktivity ve vyspělých zemích nedosahuje očekávaných hodnot a produktivita některých domácích podniků stále výrazně zaostává za technologicky vyspělým světem. Právě inovace produktů může přispět k dlouhodobému růstu produktivity – nestačí však pouze využívat inovativní technologie, ale je třeba tyto technologie přizpůsobit produktům, které vytvářejí a jsou dostatečně vstřebané trhem. Podaří-li se díky inovacím dosáhnout vyššího prosazení na trhu a zároveň zlepšení hospodářského výsledku podniku, a to i za přispění inovativních technologií, jedná se skutečně o úspěch, který vytváří předpoklad pro další investice.

Projekt jako součást podnikového řízení

Ještě předtím, než teorie čtvrté průmyslové revoluce zaklepala na firemní brány, se začalo volat po projektových manažerech spolu s rostoucí snahou řídit různé firemní činnosti více projektově. Někde na cestě se řízení projektů stalo nedílnou součástí podnikových procesů s nezanedbatelnými přínosy. Často však chybí komplexní systémová podpora pro plánování a řízení projektových činností, rozpočtování a vyhodnocování skutečnosti nebo identifikace rizik a stanovení podmínek pro eliminaci jejich dopadu na průběh a výsledky projektu.

Pravděpodobně nejpokročilejší systémy řízení projektů ve výrobních podnicích se používají při aplikaci modelu řízení ETO (Engineer-to-Order). Na rozdíl od výroby na zakázku (MTO) není při vývoji na zakázku struktura výrobku na začátku výroby předem jasně stanovena. Samozřejmě, že při výrobě na zakázku může zákazník také vznášet požadavky na změnu produktu, nicméně produkt je předem určen a jeho základní design a funkce se obvykle nemění – a procesy řízení změn nebo nástroje pro konfiguraci produktu jsou dostatečné pro řízení dopadu těchto změn na výrobní proces.

I kreativitu je nutné řídit

Přístup ETO k výrobě produktů zahrnuje mnohem kreativnější proces, který vyžaduje mnohem užší vztah se zákazníkem a jehož výsledkem je nakonec jedinečný produkt. Často se vychází ze základního konceptu, který se postupně vyvíjí do podoby konečného výrobku, mnohdy po částech, v různých časových obdobích a za rozsáhlého dohledu technických oddělení nad výrobním a montážním procesem. Před vytvořením základu pro vlastní výrobní proces je nutné pro projekt pořídit konkrétní materiály a komponenty a rozdělit zásoby. Je třeba provádět řadu vzájemně provázaných činností, do nichž jsou zapojena téměř všechna oddělení podniku – zadávat úkoly jednotlivcům nebo skupinám pracovníků a sledovat jejich průběžný výkon, plánovat a řídit dostupnost všech zdrojů (nejen ve výrobě) a zajistit dodržení termínu a finanční efektivitu celého projektu.

Sladit standardní zásady řízení procesů s projektovou integrací dvou nezávislých systémů založených na odlišných principech je náročné. Proto mají přední globálně používané ERP systémy, jako je například IFS Cloud, přímo v jádru podnikových procesů zabudované nástroje pro řízení projektů, které lze využít nejen při aplikaci modelu ETO, ale také při řízení vývoje nových produktů, jehož procesy jsou principům ETO velmi blízké. A z tohoto důvodu roste v podnikové sféře pop­táv­ka po komplexních řešeních, která umožňují datově řídit naprostou většinu obchodních procesů v jednotném prostředí – od komunikace s potenciálními zákazníky až po realizaci dodávek či případné řízení záručního a pozáručního servisu; řešení kombinující různé režimy výroby (včetně MTO či ETO) a zároveň umožňující využívat komplexní funkce projektového řízení všude tam, kde je to nutné a efektivní. Také při řízení konstrukčních kanceláří, prototypových dílen a všech ostatních subjektů zapojených do procesu vývoje nových výrobků.

A jak řídíte vývoj nových produktů vy?

Ĺudovít Balaj Ludovít Balaj
Autor článku je Sales Manager ve společnosti InfoConsulting.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.