facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 5/2022 , Logistika, řízení skladů, WMS

Yard management pod kontrolou zvyšuje výkon firmy

-tsc-


Pojem optimalizace dodavatel­ských řetězců je v poslední době využíván v různých kontextech. Zboží proudící z výroby k zákazníkovi má různé požadavky na přepravu, skladování, manipulaci, nebo trvanlivost. Všichni se snažíme pomocí optimalizací dosáhnout rychlejšího doručení, snížení nákladů a zlepšení podmínek. Nastávají však i situace, kde se na různé formy optimalizací čeká. Jsou to především provozy příjmů a expedicí které v současnosti bez chybně fungují.


Výrobní a logistické provozy jsou dnes vybaveny různými systémy, aplikacemi, či řešeními pro řízení společnosti, skladu, nebo vztahu se zákazníky. Nástroj pro optimalizaci tzv. prvního nebo posledního yardu je nasazován až ve fázi expanze organizace. Rozvoj firemních aktivit je často spojen s vyšší spotřebou na vstupu a vyšší produkcí hotových výrobků. Nárůst potřebných přepravních kapacit je nutné obsloužit co nejefektivněji.

Cílem provozů je udržet informovanost o příjezdech dodavatelů přepravních kapacit a zajistit tak plynulé odbavení přepravních kapacit. Zajištěním plynulého chodu příjmu, či expedice dochází k rozprostření činností spojených s odbavením nákladních vozidel v čase. Jsou minimalizovány prostoje zaměstnanců a manipulační techniky. V areálu a blízkém okolí se nehromadí dopravci čekající na obsluhu.

Takových výsledků lze dosahovat nasazením lidské síly, která je limitujícím článkem. S růstem společnosti je třeba navýšit personální kapacity na obsluhu a organizaci. I přesto je možné narazit na limit ve formě nedostatku obslužných prostor, nebo při prudkých výkyvech přijíždějících přepravních kapacit.

Další možností je nasazení systému, který pomáhá organizovat činnosti spojené s obsluhou přepravních kapacit na příjmu, či expedici. Řešení na principu rezervace časových oken jsou vhodným nástrojem pro optimalizaci dodavatelských řetězců. Především v kontextu zrychlení přepravy. Pokud přepravce zarezervuje časové okno pro obsluhu nákladního vozu, je rychleji odbaven v místě nakládky i vykládky. Náklad je rychleji u zákazníka a řidič netráví pracovní dobu čekáním.

Time Slot ControlAplikace pro rezer­va­ce časo­vých oken v logis­ti­ce Time Slot Control pomá­há odstra­ňo­vat úzké hrd­lo pro­vo­zu. Mini­ma­li­zu­je vznik doprav­ních špiček a omezu­je nekon­tro­lo­va­né nájez­dy pře­prav­ních kapa­cit. Pomá­há orga­ni­zo­vat a pláno­vat čin­nos­ti spoje­né s obslu­hou náklad­ních vozů na příjmu či expe­di­ci.
Další informace a kontakty naleznete na https://www.timeslotcontrol.com

Mezi výhody aplikace rezervace časových oken patří vysoká míra informovanosti napříč dodavatelským řetězcem. Předávání informací o průběhu a odbavení rezervace v reálném čase. Případné úspory manipulační techniky a personálních výdajů díky optimálně rozvržené obsluze skladu.

Aplikace rezervace časových oken může být propojena s interním systémem zákazníka a dalšími HW prvky, se kterými tvoří ucelený yard management systém pro komplexní řízení dopravy v areálu firmy a přilehlém okolí. Zásobník zakázek pro snadnou distribuci přepravních zakázek. Kamery pro čtení RZ vozidla pro snadnou identifikaci. Automatické závory vpouští vozidla s platnou rezervací časového okna do areálu. Externí LED panely pro vizualizaci informací řidičům a vnitropodnikovou navigaci. Slot Monitor zajišťující informovanost obsluhy skladu. SMS notifikace pro přivolání vozidla z odstavného parkoviště. Takovým způsobem do značné míry automatizovat a digitalizovat řízení dopravy v areálu, optimalizovat činnosti spojené s obsluhou přepravních kapacit a minimalizovat vznik tzv. úzkého hrdla provozu.

Nasazení aplikace pro rezervace časových oken jako Stand Alone řešení probíhá v řádu několika dnů včetně nezbytného proškolení uživatelů. V případě integrace do interního systému a propojení s HW prvky je funkční systém předán zpravidla do několika týdnů.

Obr. 1: Modelová realizace znázorňuje v plném rozsahu, kde napříč areálem dochází k optimalizaci práce pomocí aplikace Time Slot Control a nadstavbového yard Management systému.
Obr. 1: Modelová realizace znázorňuje v plném rozsahu, kde napříč areálem dochází k optimalizaci práce pomocí aplikace Time Slot Control a nadstavbového yard Management systému.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

5 tipů, jak vybrat WMS pro vaši firmu

Řešíte dnes a denně pohyb zboží ve skladu? Warehouse Manage ment System je softwarové řešení navržené, sestavené a vyladěné pro správu a optimali­za­ci skladových operací a obecně veškerých procesů ve skladu. Pomáhá mimo jiné v řízení pohybu zboží, sledování skladových zásob, plánování příchodu a odchodu zboží, a díky těmto superschopnostem zefektivňuje správu skladu.