facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT řešení pro logistiku , ERP systémy

Rozšíření ERP systému o řešení pro dopravu a mechanizaci

Jiří Pech, Tomáš Trojan


Historický vývoj ERP systémů je relativně dlouhý. Na počátku se jednalo o úzce zaměřené systémy na podporu rozhodování v oblasti skladového hospodářství a materiálové zajištění výroby. Postupně se přidávaly další důležité prvky potřebné k efektivnímu řízení podniků. Jednalo se například o řízení lidských zdrojů, finance, logistiku, e-business a jiné. Sladění všech těchto prvků tvoří moderní pojetí ERP systému.


Moderní ERP systémy jsou v dnešní době velice dobře propracované, s širokou nabídkou funkcionalit. Tato propracovanost je nejvyšší u modulů řešících ekonomickou stránku chodu podniků, tedy u modulů nejvíce frekventovaných. ERP systémy jsou samozřejmě vybaveny i částmi, které nejsou tak často požadovány a ekonomický pohled na jejich řešení není prioritou. Jedná se nejčastěji o různá specializovaná skladová hospodářství, řízení výroby, logistická a dopravní řešení apod. Tyto rozšiřující komponenty většinou postačují. Pokud ale uživatel požaduje funkčnost, která není součástí standardizovaného řešení, je řešením buď „dovývoj“, jehož výsledkem je řešení „šité na míru“ se všemi klady i zápory, nebo doplnění systému o specializované řešení od specializované firmy. Softwarové řešení pro dopravu a mechanizaci je jedním z nich.

Procesy dopravy a mechanizace

Procesy provozu dopravně-mechanizačních prostředků jsou na první pohled relativně jednoduché. Na začátku všeho je vždy požadavek, u dopravně-mechanizačního provozu se nejčastěji jedná o požadavek převozu substrátu z místa A do místa B. Požadavky mohou být různého druhu a různého stupně abstrakce.
Příkladem může být jednoduchý požadavek na provedení výkopu, „zašalování“ a následnou betonáž, jehož řešení vyústí v přesnou specifikaci typu potřebných zařízení (vozidla, strojů) s přesným časem a místem nakládky/vykládky a kvalifikací osádky. A to vše v podmínkách neustálých změn, přesunů termínů a s nutností sdílení informací, pokud je provoz řízen více dispečery. Zde už se s výhodou uplatní sofistikovaný plánovací systém připravený na nejrůznější výjimky z daných pravidel a změny, které podobný režim provozu přináší. Výstup tohoto procesu je opět jednoduchý – předání veškeré potřebné informace pro jednotlivé osádky, které se zúčastňují splnění požadavku.
Po splnění požadavku (provedení výkonu) nastává proces stejně důležitý jako plánování a tím je další zpracování údajů získaných z provozu. Specifikem je značná chybovost výkazů o jízdě/práci, vyplňovaných často v časovém stresu, nebo se záměrem „přizpůsobit“ popisovanou skutečnost, a následně velmi obtížná detekce a náprava takovýchto chyb. Ověřené, očištěné od šumů a agregované údaje pak přecházejí ve formě výčetek (mzdové podklady, finanční ohodnocení výkonů), statistik (spotřeby, přepravené substráty, …) apod., do dalších, obecných modulů navazujícího ERP systému. Pomocné evidence (výkony, výnosy, náklady, technicko-ekonomické údaje o prostředcích parku) jsou podkladem pro rozhodovací proces vedoucí k vyšší efektivitě provozu.
Vlastní prostředí dopravního provozu je samostatným mikrosvětem, s vlastním žargonem, nepopsané uceleným způsobem, kde jediným zdrojem informací je empirie a praxe dodavatele má cenu zlata.

Návrh základních vlastností vyhovujícího systému

Základním problémem je skutečnost, že okolo osmdesáti procent objemu informací o provozu dopravních a mechanizačních prostředků se nachází na výkazu o jízdě/práci (vžilo se označení stazka). Správně navržená a vyplněná stazka obsahuje většinu informací potřebných pro vygenerování již naznačených výstupů. Ovšem formát i obsah dokladu je odvozen od činnosti dané firmy, a jen některé údaje jsou společné všem.
Dalším úskalím jsou vazby mezi problémově orientovanými okruhy dat, více či méně se překrývajícími. Příkladem může být mzda navázaná na fakturaci a podmíněná objemem výkonů, typem a objemem přepraveného substrátu, druhem vozidla a nástavby. Nalezení odpovídající sazby pro ocenění představuje prohledávání vícedimenzionálních polí. Posledním „hřebíkem do rakve“ může být použití ne úplně běžných měrných jednotek, například motohodiny, tunokilometry, které se v provozu dopravně-mechanizačních prostředků běžně používají. A prakticky každé pravidlo či popis procesu obsahuje nějakou výjimku vyplývající z provozních potřeb. Konečně, do systému pro dopravu či mechanizaci se promítají legislativní normy týkající se prakticky všech ostatních oblastí – namátkou (mzdové zákony a zákoník práce, zákon o DPH, daňové zákony, …), nemluvě o dopravních specialitách, jakou je například AETR (obeznámenému čtenáři naskakuje husí kůže), ADR apod.
Řešením tohoto problému je vytvoření vysoce flexibilního datového skladiště pro údaje ze stazek a neméně flexibilního systému pro další zpracování dat. A vysoce intuitivního prostředí pro práci uživatele, které neodvádí pozornost od zpracovávaných údajů k obsluze systému.
Dekompozice popsaných procesů na úlohy plánování, skladového hospodářství, mezd, fakturace, kontrolingu, údržby, evidence majetku, … se na první pohled kryje s běžnými moduly prakticky jakéhokoli ERP systému. Logicky se nabízí elegantní řešení: spojit tyto části dohromady podle jednoduchých pravidel. Výsledek ale málokdy (pokud vůbec) dokáže splnit očekávání. Většinou totiž končí zadáváním vybraných potřebných údajů do různých modulů, často několikanásobně, a dokonce nezávisle na sobě, čímž se ztrácí většina možností kontroly logických návazností údajů. Možnosti nápravy chyb odhalených druhotně a s časovým odstupem nechť si laskavý čtenář domyslí.

Výběr řešení a dodavatele.

Softwarové řešení pro dopravu a mechanizaci je možno získat trojím způsobem:

  • zakázkovým vývojem,
  • jako součást komplexních informačních systémů, vyvinuté stylem „all in one“ na stejné platformě a s vyšším či nižším stupněm integrace,
  • jako samostatné řešení od specializovaného dodavatele.

Zkusme zhodnotit jednotlivé varianty:

Zakázkový vývoj

Teoreticky nabízí možnost dokonalého přizpůsobení výsledného produktu požadavkům, ovšem nejsou-li požadavky dokonalé a dodavatel natolik znalý řešené problematiky, aby si je dokázal doplnit, je vysoké riziko rozčarování zadavatele. To skončí buď jeho rezignací a dříve či později novým výběrem, nebo nekonečným dodatečným vývojem, časově i finančně často velmi náročným. I následná údržba a aktualizace takto vytvořeného originálu je podstatně náročnější.

Modul komplexního systému

Největším lákadlem je provázanost (více či méně dokonalá) s ostatními částmi systému a sdílení informací, ovšem podmínkou je nasazení systému jako celku. Aplikace takového modulu do jiného prostředí, je-li možná, z výhody rázem dělá nevýhodu, se všemi riziky popsanými v předchozím bodě. Samostatnou kapitolou je výběr ERP systému jako celku. Jen v nemnoha případech je úroveň vyřešení dopravní problematiky hlavním kritériem výběru. Pokud jsou přijaty pro tuto oblast kompromisy, pravděpodobnost zakázkového „dovývoje“ je vysoká, se všemi již naznačenými riziky.

Aplikace řešení od specializovaného dodavatele

Nejvyšší přidanou hodnotou takové volby je předpoklad, že dodavatel disponuje předběžnou znalostí řešené problematiky a zkušenostmi, hloubka, propracovanost a univerzálnost nabízeného řešení. Nejčastější námitkou je oddělenost takového řešení od zbytku systému a nutnost budování interface, přechodových můstků atd. Tuto námitku lze eliminovat: běžně dostupné komunikační nástroje umožňují komfortní integraci heterogenních systémů, kromě toho specializovaný dodavatel je před řešení podobného problému stavěn pravidelně a v tomto ohledu má jistě zkušenosti. Kromě toho praxe ukazuje, že jistá autonomie modulu doprava může být výhodou.
Pro výběr dodavatele, pokud je možnost výběru, platí stejná pravidla jako pro jiné případy. Přesto je několik aspektů, na které bychom rádi upozornili:

  • Co nejdříve do procesu výběru zapojit odborné útvary dopravy.
  • Vzhledem ke specifičnosti prostředí se doporučují reference získané přímo z odborného útvaru, ne zprostředkované.
  • U referencí je třeba věnovat pozornost náplni referujících dopravních útvarů. Například požadavky kamionové dopravy a dopravního závodu velké stavební firmy mají jen málo překrývajících se oblastí.
  • Pokud je vybírán specializovaný dodavatel, výhodou je různorodost referenčních uživatelů – lze očekávat vyšší flexibilitu systému. Také různorodost navazujících softwarových systémů je téměř zárukou bezproblémové integrace.
  • Konečně výhodou, plně doceněnou až v průběhu implementace, je, pokud profesní životopis členů implementačního týmu na straně dodavatele obsahuje provozní praxi v dopravě či mechanizaci.

Závěrem

Každá osoba, fyzická i právnická, je denně postavena před řešení logistických problémů – koho nebo co, kdy a kam co nejvýhodněji přemístit. A jedná-li se o větší firmu, stává se vyřešení zmíněných problémů klíčovým. Pokud taková firma nesáhla k outsourcingu logistiky a dopravy, byla či bude postavena před nutnost řešit popsanou problematiku. A přispěje-li tento článek k úspěšnému výběru a aplikaci vyhovujícího softwarového řešení, byl jeho účel naplněn měrou vrchovatou.

Autoři článku působí ve společnosti Hobl & Pech, která se zabývá vývojem a poskytováním softwaru pro dopravu a mechanizaci.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.