facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 5/2011 , ERP systémy

Informační systémy v podnikové praxi

Novinka na trhu odborných publikacíPetr Sodomka, Hana Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované vydání
Oba autoři, kteří jsou zároveň vysokoškolskými pedagogy a spoluzakladateli Centra pro výzkum informačních systémů, nám předkládají rozsáhlou, bohatě strukturovanou publikaci, která v širokém spektru vlastních poznatků, externích odkazů, případových studií a praktických příkladů usiluje o komplexní zmapování problematiky podnikových informačních systémů.


Pětisetstránková kniha je rozdělená do deseti následujících kapitol:

 1. Od sběru informací k učící se organizaci

  Informace jsou v kontextu informačních systémů chápány jako nezbytná součást rozhodovacího procesu. Autoři citují i Petera Druckera, který tvrdí, že informace jsou jediným smysluplným zdrojem pro podnikání, ostatní zdroje jsou druhořadé. Jako systém využívající informace je zde definována tzv. učící se organizace a je tu popsán i současný princip podnikové informatiky v Baťově korporaci.
 2. Teorie a praxe podnikových informačních systémů

  Podmínkami pro úspěšné podnikání jsou strategické řízení a procesní orientace podniku, které současně umožňují i správné fungování podnikového informačního systému. Podle holisticko-procesní klasifikace se podnikový informační systém skládá z ERP (enterprise resources planning) jádra, CRM (custom relationship management) systému zaměřeného na zákazníky, SCM systému řídícího dodavatelský řetězec a MIS – manažerského informačního systému. Toto schéma zastřešuje vrstvu procesů (business processes) a samo je zastřešeno konceptem business intelligence, který bude ještě zmíněn v deváté kapitole.
 3. Budování podnikových informačních systémů

  Podnikový informační systém je chápán jako podpůrný nástroj řízení, od kterého se očekává automatizace rutinních agend, dostupnost informací pro rozhodování a jednotná verze pravdivých informací, přítomná ve všech výstupech systému. Dále je popsán životní cyklus podnikového informačního systému se svými specifiky a velký prostor je věnován i lidskému faktoru, který je klíčový pro úspěch IT projektu. Tato kapitola je doplněna řadou výzkumných zpráv a případových studií.
 4. Plánování a řízení podnikových zdrojů

  Ke klíčovým interním procesům patří výroba, nákup, prodej, ekonomika a lidské zdroje. Obecný ERP systém je vymezen následujícími pěti základními vlastnostmi – automatizace a integrace hlavních podnikových procesů, sdílení dat a standardů v celém podniku, vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase, zpracování historických dat a celostní přístup k prosazování ERP koncepce. Podle oborového a funkčního zaměření se ERP systémy dále dělí na all-in-one, best-of-breed a lite ERP.
 5. Trendy vývoje trhu s ERP systémy

  V úvodu kapitoly je popsána historie a vývoj ERP systémů, dále je specifikován trh s ERP systémy, obchodní modely dodávky a provozu ERP systémů. Velký prostor je věnován charakteristikám českého trhu a možnostem dotačních programů.
 6. Plánování a řízení výroby

  U výrobních podniků se k plánování a řízení přistupuje podle typu výroby (spojitá versus nespojitá výroba, výroba na sklad, výroba na zakázku, montáž na sklad, inženýrské práce na zakázku ad.). Jako hlavní metody a principy jsou zde popsány řízení dle minimální zásoby, MRP, MRP II, kanban, teorie omezení, pokročilé plánování a rozvrhování výroby a adaptivní regulace. U všech metodik jsou uvedeny i konkrétní příklady informačních systémů, které je využívají.
 7. Řízení logistiky a podnikového řetězce

  Logistický proces zabezpečuje rozmístění zdrojů v čase, řídí efektivitu materiálových toků, skladování produktů a s nimi spojených služeb tak, aby vedly k uspokojování zákazníků. V textu je dále popsán princip dodavatelského řetězce a jeho řízení, práce s poptávkami a koncept CPFR (collaborative planning, forecasting and replenishment).
 8. Řízení vztahů se zákazníky

  V této kapitole je popsána CRM koncepce, komunikace se zákazníkem, analýza zpracovaných dat a práce kontaktního centra. I v tomto případě je uvedena řada případových studií.
 9. Manažerské informační systémy

  V této oblasti je nutné správné porozumění odborné terminologii, takže na začátku jsou vysvětleny všechny související pojmy (MIS, EIS, BI, DW, DWH, EDW, OLAP, OLTP, ETL, DSA ad). Následuje popis budování MIS v souvislosti s konceptem balanced scorecard. Prostor je věnován i největším dodavatelům řešení v této oblasti.
 10. Integrace podnikových aplikací

  EAI (enterprise application integration) patří ke stěžejním tématům při realizaci IT projektů. Integrace se obvykle provádí dvěma způsoby: point-to-point, nebo jako integrace na datové úrovni. Velký význam v této souvislosti získává koncept servisně orientované architektury – SOA (service oriented architecture).

Závěr

Jak už je zřejmé ze stručného popisu jednotlivých kapitol, kniha má široký záběr, ale současně jde v jednotlivých částech dostatečně do hloubky. Jednoznačně ji lze doporučit jako učebnici pro vysokoškolské i privátní manažerské vzdělávání. Shromáždění všech podkladů a zdrojů muselo být velmi náročné a čtenářům ušetří spoustu práce. Přes složitost a obsáhlost tématu je text čtivý, nemonotónní a jeho největším kladem je podle mého názoru spojení teoretických poznatků s každodenní praxí.

Recenzoval Jiří Löffelmann

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

Helios
- inzerce -