facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 5/2011 , Automobilový průmysl

Modelárna LIAZ získala silnou informační základnu

propojením ERP systému KARAT s PDM systémem SmarTeamKarat Společnost KARAT Software v nedávné době realizovala implementaci ve společnosti MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., která se zabývá konstrukcí a výrobou nástrojů a přípravků pro automobilový průmysl. V tomto projektu bylo aplikováno propojení ERP systému KARAT s PDM řešením ENOVIA SmarTeam.


Modelárna LIAZ je firma s tradicí v automobilovém průmyslu od roku 1951. Firma je orientována na konstrukci a výrobu nástrojů a přípravků pro automobilový průmysl. Modelárna LIAZ vyrábí například formy pro PUR pěny a PUR díly, měřící a kontrolní přípravky, cubingové přípravky, lisovací nástroje pro obkladové díly automobilových interiérů, modely pro slévárenství. Výroba je založena na numerických technologiích – CAD konstrukci, CNC obrábění, CAQ měření na souřadnicovém měřicím stroji. Primárně je tedy v této firmě uplatňován vývoj a konstrukce nových výrobků, které firma následně i vyrobí. Na každý projekt (výrobek) je potřeba řádně podchytit v systému každou změnu, výrobu prototypu, testování, zkrátka celý cyklus PLM. A právě propojením ERP KARAT se systémem SmarTeam dodává PLM silnou informační základnu a umožňuje řídit vývoj a inovace velmi efektivně.

PDM a PLM

Nové konstrukční systémy a aplikace dovolují inženýrům vytvářet více návrhů větší složitosti než kdykoli předtím. Zároveň se tím zvyšuje riziko problémů se správou a řízením produktových dat a dokumentů. Zkratka PDM (product data management) označuje aplikace, které pomáhají řešit vytváření, správu a publikování dat o produktu.
PLM (product lifecycle management), doslova správa životního cyklu výrobku, pak vytváří souvislou strukturu dat a konsolidované systémy. PLM umožňuje konvergenci CAD, CAM a PDM systémů, zaměřuje se na generování maximálních tržeb z opakovatelného inovačního procesu.

 

Obr 2: blabla...

ENOVIA SmarTeam

Představovat ERP systém KARAT není předmětem tohoto článku. KARAT je firma na IT trhu dostatečně známá a její produkty byly několikrát v tomto časopise publikovány. Dovolím si proto pouze stručně popsat produkt SmarTeam. A to pouze z částí týkajících se realizovaného propojení s ERP systémem.
ENOVIA SmarTeam je univerzální a modulární řešení týmové spolupráce pro menší a středně velké organizace a konstrukční oddělení větších organizací s možností zapojení dodavatelského řetězce.

Obr 2: blabla...


ENOVIA SmarTeam zajišťuje součinnost uvnitř organizace na různých úrovních v oblastech. První oblastí je integrace informací, tedy systém podporující možnost opětovného použití poznatků a vědomostí o produktu, již dříve vytvořených v CAD/CAM systémech, Microsoft Office, Microsoft Project. A dalších programů včetně logických vazeb mezi nimi, s možností komfortního vyhledávání a zobrazování požadovaných informací v celé struktuře produktu. Tedy jakési sběrné místo, ve kterém se koncentrují všechny informace náležící k danému produktu. Ovšem pozor, není tím míněna jen nějaká složka obsahující přidružené dokumenty.
Další oblastí je integrace procesů a zdrojů. Systém účinně automatizuje a řídí obchodní procesy, jako například správu BOM (bill of material, česky kusovník) a změnová řízení, sledování průběhu projektu a optimalizaci toku dat mezi účastníky procesů. Takže u složitějších produktů vidíme i vzájemné vazby mezi hotovými výrobky, jejich komponentami, polotovary, sestavami. Laicky si to lze zjednodušeně představit jako dokumentace k motoru automobilu. Celý motor má nějakou skříň, nějaká ozubená kola, klikovou hřídel, ventily atd., jednotlivé komponenty se skládají do sebe a zároveň mohou být použité v jiném typu motoru a pro nový typ motoru mohou být některé komponenty nově navrženy.

Obr 2: blabla...


Třetí oblastí je business integrace. Systém standardizuje a integruje pracovní metody všech zúčastněných útvarů nezávisle na jejich umístění a zajišťuje součinnost se zákazníky, dodavateli a jejich systémy a technologiemi. To znamená, že konstruktéři potřebují mít informace od výroby, ekonomiky, skladů, že navržené komponenty lze vyrobit nebo nakoupit.

PDM systém v praxi

Vrátím-li se do konkrétního projektu v Modelárně LIAZ, pak mohu nastínit, co správně využívaný PDM/PLM systém umožňuje. V první řadě zde zajistil, že zákazník dostal nastavený datový model pro týmovou spolupráci při návrhu změn nebo nového výrobku.
Dále bylo v projektu vyřešeno bezpečné strukturované ukládání dat a automatické zálohování. Pro snadnější práci bylo řešeno komfortní vyhledávání, rychlá identifikace dat. K úplné informaci o výrobku také patří prohlížení veškeré digitální dokumentace, která je k dispozici. Ke každému výrobku mohou přistupovat různí uživatelé uvnitř i vně organizace, projekt řeší i autorizaci přístupu uživatele k dokumentům, sledování historie dat, řízení jejich verzí a revizí. Tím je také zajištěno, že na vývoji výrobku může probíhat týmová spolupráce více účastníků, ať už při souběžné tvorbě návrhu, nebo při sdílení a delegování úkolů v projektu. Modelárna LIAZ díky tomuto řešení může lépe provádět standardizaci dílů a snáze provádět opětovné použití již jednou vytvořených konstrukčních návrhů.

Obr 2: blabla...


V útvarech technické přípravy výroby (TPV) má využití i další produkt – ENOVIA SmarTeam Engineering Express se speciálně přednastaveným datovým modelem určeným především pro správu a řízení položkových kusovníků. Díky tomuto softwaru tedy získáváme správu standardních (nakupovaných) a vyráběných položek, tvoříme technologické a výrobní kusovníky. V rámci TPV je uživatel schopen z PLM dokumentů ve SmarTeamu generovat technologický a výrobní kusovník, který reprezentuje budoucí výrobek nejpřesněji (1:1). A to nejen finální verzi, ale lze evidovat a spravovat veškerou výrobkovou konfiguraci a vést a řídit celé produktové portfolio. Pro tuto činnost jsou neméně důležité také workflow procesy, schvalovací a změnová řízení. V projektu Modelárny LIAZ je automatizace a řízení obchodní procesů a standardizace toku informací a dat (dokumentace) mezi jednotlivými účastníky (útvary) realizačních procesů také vyřešena.

Dosažené přínosy

Jaké reálné přínosy projekt Modelárna LIAZ přinesl? Jednoznačně v projektu došlo ke zlepšení kvality konstrukčního návrhu. A to především díky snížení množství chyb v dokumentaci. Jednodušší, přehledná a organizovaná evidence zkracuje čas pro přístup nebo vyhledání existujících dat.
V realizovaném projektu také došlo ke snížení nákladů při návrhu nových dílů, a to především díky snížení nákladů na konstrukční změny. Ty klesly dokonce až o 75 procent. Přece jen, je-li celá dokumentace k výrobku a dílům vzájemně propojena, verzována a změny schvalovány, pak dojde jistě i na snížení nákladů na výrobní nástroje a přípravky. Celkově lze přínosy shrnout tak, že došlo ke zkrácení času konstrukčního návrhu u některých výrobků až o padesát procent, čímž se zkrátil čas uvedení nového produktu na trh. A to jistě ocení každá organizace.

Obr 2: blabla...


Další přínosy plynou z efektivní a automatické spolupráce ERP systému s CAD/CAM systémem. IS KARAT umožňuje všechny obvyklé možnosti přenosu dat mezi systémy pomocí přímé spolupráce mezi SQL databázemi ERP a CAD/CAM systémů, respektive PDM systémů. Zákazník realizací takto úzkého propojení získává další informace.
Konstrukční data jsou v CAD systémech propojena s nakupovanými materiály a nakupovanými polotovary, které jsou evidovány jako skladové karty IS KARAT. Systém umožňuje export skladových položek do katalogů z ERP do CAD systémů tak, aby byly podkladem pro tvorbu konstrukčních dat. Přínosem může být také import konstrukčních dat kusovníků do IS KARAT, tedy zejména import jednotlivých výkresů nebo celých stromových rozpadů kusovníků za účelem dalšího zpracování a řízení. Celé kusovníkové rozpisky sestav jsou exportovány do ERP, čímž dochází k snížení náročnosti a významné zrychlení tvorby dat technologických postupů. Získaná konstrukční, respektive technologická data jsou dále procesně řízena a je umožněna jejich validace (kontrola existence skladových položek materiálů, tvorba nových skladových položek materiálů (proces založení skladové karty, vyhledání dodavatele apod.).
Díky propojení všech systémů roste možnost realizace dalších procesních změn, se kterými se uživatelé v praxi běžně setkávají, jako například zaměnitelnost skladových položek, případné technologické a zásobovací změny v získaných datech (přesměrování vyráběné podsestavy či dílu na nakupovaný z hlediska struktury výroby atd.). Našly by se i další přínosy, které doprovázejí ostatní nebo obdobné implementace ERP řešení, jako například snížení nákladů na nákup materiálů.

Jiří Rak
Autor článku je senior account manager společnosti Karat Software.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.