facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 5/2011 , Automobilový průmysl

Manažerský informační systém může výrazně přispět k úspěchu výrobců autodílůBNS Výroba automobilových dílů je atraktivním a poměrně stabilním oborem podnikání. Základem úspěchu každé firmy v tomto oboru je zařadit se do dodavatelského řetězce a získat v jeho rámci výrobní program. Vzhledem k velmi silnému konkurenčnímu prostředí to není vůbec jednoduché. Navíc nejde jen o to, „zařadit se“, ale také si své těžce získané postavení udržet, či je dokonce dále upevňovat. Nezřídka totiž jeden jediný díl dodávají tři firmy, které si konkurují. A nejen to. O výrobní program, který získá koncern, mohou soutěžit i jednotlivé společnosti v jeho rámci. Už z tohoto prvního odstavce je zřejmé, že v tomto prostředí plném rivality může vyhrát jen ten, kdo dokáže efektivně zvládat své úkoly. A jejich plnění je čím dál více závislé na kvalitní plánovací a analytické podpoře managementu, kterou ve stále větší míře poskytují sofistikované manažerské informační systémy (MIS).


Správné nasazení manažerského informačního systému je závislé na několika předpokladech. V první řadě je potřeba určit míru podnikatelské samostatnosti, kterou daná firma disponuje. Z ní se totiž odvíjí okruh problémů, které management řeší a jimž musí odpovídat funkce MIS a jeho modulární skladba.

Samostatnost firmy je klíčová

Řada výrobců automobilových dílů má majitele a strategický management v zahraničí. To samozřejmě omezuje podnikatelskou samostatnost českého vedení. Rozhodnutí o tom, jaké díly pro jakou automobilku a její značku aut vyrábět, v jakých objemech a za jakou cenu, přicházejí z centrály. Tuzemská firma je pak v podstatě výrobní jednotkou. Zásadním cílem je proto plynulé a bezproblémové plnění výrobních záměrů a úkolů centrály či mateřské společnosti. V takovém případě celá funkční oblast prodejní výkonnosti prakticky neexistuje. MIS je nutné zaměřit zejména do dvou oblastí – jsou jimi operativní řízení výkonnosti a controlling výrobních kapacit. V obou případech je cílem získat podklady pro spolehlivější rozhodování o krytí požadavků výroby interními či externími výrobními zdroji, jako jsou například technologická vybavení či personál. Na významu nabývají analýzy týkající se dosažení nejnižších nákladů, vytížení směn, prostojů, výpadků ve výrobě, zmetkovitosti, dodržování sjednaných termínů apod.
Ve druhé variantě firma disponuje širší podnikatelskou samostatností. Může jít o podnik s tuzemskými vlastníky, nebo o domácí pobočku zahraniční centrály, jež je vybavena silnějšími pravomocemi. V takové situaci musí MIS přispívat k řešení koncepčních a strategických otázek. Musí tedy být nasazen v „plnohodnotné“ podobě a obsahovat procesní a datové modely, které zohledňují zásadní specifika oboru podnikání.

Obr 2: blabla...

Klíčový význam má procesní model

Pro udržení výkonnosti a konkurenceschopnosti výrobců automobilových dílů má podstatný význam správné nastavení procesního modelu plánování. Kvalitní manažerský informační systém podporuje sestavení různých typů plánů a výhledů, které dokáže spojit do jednoho konzistentního celku. Navíc podporuje simulace typu „co se stane, když…“ a „co se má stát, aby…“. Díky tomu se může firma v podstatě permanentně a efektivně přizpůsobovat podmínkám trhu, případně i čelit neúměrnému tlaku automobilek a řetězců.
Z pohledu modelování budoucí výkonnosti je dobře, když zvolený MIS umí pracovat s několika kategoriemi „norem“. Jsou jimi termínované kontrakty, víceleté a roční plány (měsíční), výhledy a odvolávky.
Termínované kontrakty jsou „pevným bodem podnikání“ a přispívají ke stabilitě dodavatelsko-odběratelských vztahů. Kromě obvyklých smluvních parametrů, jako jsou objemy či finance, obsahují smlouvy i závazek (mnohdy spíše diktát) na meziroční víceprocentní snižování nákladů a cen. MIS by s tím měl počítat a promítat to do ročních plánů a dále pak i do zpřesňujících (měsíčních) výhledů (forecasts) od zákazníků. Po nich by měly přijít na řadu odvolávky (fixní objednávky), jež mají charakter expedičního plánu k přesnému datu. S těmi pak korespondují plány výroby dílů.
Dobrý manažerský informační systém dokáže tyto řídicí dokumenty nejen vzájemně provázat, ale dodat jim i tolik potřebnou flexibilitu. Neustálé změny situace na trhu i v dodavatelských řetězcích vyžadují nové a nové formulace objemu plánovaných dodávek. MIS by na ně měl reagovat aktualizacemi plánů a výhledů, které mají poloautomatickou podobu. V závislosti na tom se samozřejmě rodí nové prodejní a výrobní úkoly. A ty je zase třeba, opět za pomoci MIS promítnout do plánování a bilancování kapacit i do kalkulací nákladů.
Těžiště taktického řízení firmy se nachází ve víceletém horizontu, který koresponduje s termínovanými kontrakty. S touto skutečností souvisí i lifetime management – tj. řízení víceletého cyklu životnosti dílu pro určitou automobilku. V tomto pojetí je každý díl obchodně, výrobně a kalkulačně sledován od počátečního uvedení na trh a jeho certifikace přes náběh výroby, dosažení plné kapacity až k závěrečnému útlumu a ukončení výroby.
Procesní modelování výkonnosti podniků automobilového průmyslu má komplexní charakter. Je završeno řešením problémů s řízením likvidity, predikcemi finančních toků a potřebou zajištění průběžné finanční rovnováhy.
Kromě procesního modelu plánování hraje u výrobců automobilových dílů důležitou roli i procesní model analýzy skutečnosti. V této souvislosti je výhodou, má-li společnost k dispozici MIS, který umožňuje kvalitní vizualizaci výsledků podnikatelských aktivit s jasně určenými vazbami a souvislostmi mezi jednotlivými ukazateli. Zásadní význam přitom sehrává analýza příčin odchylek mezi plánem a skutečností.
Speciálně vytvořené analytické panely zaměřují pozornost managementu na ústřední otázky výkonnosti. Mezi ně patří kvalita produkce a spolehlivost dodávek, dosažení nejnižší nákladovosti a konkurenceschopnost v termínech. Manažeři tak dostávají do rukou nástroje pro monitoring klíčových provozních a procesních ukazatelů s vazbou na management kvality. Pomocí zákaznických výsledovek mohou provádět rozbor ziskovosti vztahu s klíčovými zákazníky. Jasné přechodové můstky umožňují sjednotit lokální reporting, koncernový reporting s výkaznictvím podle mezinárodních standardů.

Obr 2: blabla...

Datový model může mít dvě varianty

Stejně jako v procesním modelu by moderní sofistikovaný MIS měl i v datovém modelu zohlednit specifika manažerského řízení při výrobě automobilových dílů. Charakter základního měření výkonnosti ovlivňuje například vstup zákazníka do ceny a kalkulací či speciální postupy a ukazatele, jimiž se řídí obchodní vztahy v oboru (otevřené kalkulace, target costing, vícesložková cena, kalkulační odpisy, …).
Manažerský informační systém typu BNS pracuje s tzv. dimenzními datovými modely. Hodnoty ukazatelů základního měření se díky nim zobrazují ve více rozměrech. Jejich existence pak nabízí více měřitelných úhlů pohledu na výkonnost firmy.
Užitečné je, podporuje-li MIS dva typy modelování produktové dimenze, které odpovídají zvyklostem v oboru. V případě projektově konstruovaného rozměru je každý produkt (díl) dodáván jednoznačně vždy jednomu odběrateli. Dimenze „zákazník“ a „produkt“ pak mohou splynout v jeden „projekt“ s obvykle bohatě členitou stromovou strukturou.
Druhým typem je „platformově“ konstruovaná dimenze produktů. Tento přístup si vynutil současný trend dodávek jednoho dílu do různých značek vozů vyráběných mnohdy i navzájem si konkurujících automobilek. V tom případě mají dimenze „produkt“ a „zákazník“ nezávislou podobu.
Cílem odvětvového řešení MIS pro automobilový průmysl je poskytnout firmám podnikajícím v tomto oboru osvědčený zobecněný návod, jak co nejlépe využít informační, plánovací a analytickou podporu řízení výkonnosti. Principy využité v automobilovém průmyslu se například v celém světě postupně rozšiřují i do dodavatelských řetězců v nábytkářství a elektronice.

Václav Houser
Autor je výkonným ředitelem společnosti Inekon Systems, která je dodavatelem manažerského informačního systému BNS (Business Navigation System).

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.