facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2006 , ITIL – Řízení IT

Enterprise architektura IT

Ing. Marek Novotný


Představte si rozsáhlou nadnárodní organizaci skládající se z mateřské firmy a osmi podřízených společností, disponující sítí dvou set pracovišť, která provozuje 280 různých informačních systémů. Tyto systémy jsou technologicky různorodé, každý z nich podporuje část obchodních procesů. Systémy jsou mezi sebou propojeny, vyměňují si data, která se rovněž sbírají a konsolidují na celopodnikové úrovni. V IT této modelové organizace pracuje tři sta lidí rozdělených do šesti útvarů. Představte si, že jste v roli ředitele IT, který to všechno má na starosti. Musíte zajistit, aby to celé fungovalo. Zároveň je vaším úkolem naplánovat rozumný rozvoj tak, aby to celé fungovalo i za pět let. A váš rozpočet na letošní rok je o dvacet procent menší než vloni.


Enterprise (podniková) architektura IT je disciplína zabývající se modelováním a plánováním rozvoje IT v rozsáhlejších organizacích. Jako samostatný obor nachází uplatnění zejména ve složitějších společnostech s vysokou mírou automatizace a velkým množstvím navzájem propojených systémů. Typickou společností, která se enterprise architekturou zabývá, může být například telekomunikační společnost, banka, společnost z oblasti utilit nebo rozsáhlý výrobní podnik. Jako samostatná disciplína se zpravidla nevyskytuje tam, kde se informační potřeby řeší pořízením několika málo vysoce robustních řešení (například silný ERP systém pokrývající 90 % informačních potřeb společnosti). Naopak se s ní setkáváme u společností, které řeší své vysoce komplexní business požadavky nasazením celé řady navzájem integrovaných řešení a informačních systémů, jejichž počet přesahuje řád desítek. S jistou nadsázkou se dá říci, že enterprise architektura začíná být přínosná u těch organizací, jejichž IT infrastruktura se stává natolik složitá, že je problém ji namalovat na flipchart a udržet v hlavě.


Enterprise architektura je vhodná pro modelování a plánování rozvoje IT v rozsáhlejších organizacích.
Obr. 1: Ukázka modelování rozsáhlejší podnikové architektury IT v aplikaci ARIS Enterprise Architecture Solution


Základní struktura enterprise architektury

Enterprise architektura si klade za cíl řídit a plánovat takto komplexní a různorodé IT tak, aby byl zajištěn rozumný rozvoj IT ruku v ruce s dlouhodobou strategií organizace, s rychlou reakcí na požadavky businessu a zároveň byly minimalizovány provozní a investiční náklady. Představuje souhrn obchodních, informačních, aplikačních a technických strategií a jejich dopadů na obchodní procesy a funkce. Enterprise architektura má čtyři základní stavební kameny: business, informační, aplikační a technickou architekturu.

Business architektura

Zabývá se modelováním businessu organizace. Na nejvyšší úrovni se propojuje s vizí, misí a cíli organizace. Na nižších úrovních zahrnuje oblast business procesů (na konceptuální i detailní úrovni), model zákaznických segmentů, model produktů nebo služeb poskytovaných zákazníkovi, ale i organizační model společnosti. Business architektura se silně prolíná s tradičním managementem, proto je i nejpřístupnější osobám mimo IT. Tak může představovat základní komunikační platformu, na které si business a IT vyměňují informace a požadavky.

Informační architektura

Zabývá se informačními potřebami společnosti. V rámci informační architektury se vytváří datový model společnosti zahrnující definici nejdůležitějších informačních entit. Na detailnějších úrovních se řeší konceptuální, logické a případně fyzické datové modely. Informační architektura rovněž pokrývá oblast datových toků, chcete-li, datových interface.
Obr. 2: Ukázky z aplikace ARIS IT architect – jednoho z nástrojů vhodných pro modelování architektury IT


Aplikační architektura

Zabývá se aplikacemi používanými ve společnosti – jejich popisem a evidencí (hovoříme o aplikačním portfoliu), funkcionalitou, podporovanými obchodními procesy. Poměrně komplexní součástí aplikační architektury mohou být rozhraní mezi systémy, jejichž realizace a údržba mnohdy odčerpává značnou část prostředků IT rozpočtu.

Technická architektura

Zabývá se technologickou stránkou IT. Věnuje se standardizaci v oblasti sítí, hardwaru a softwaru, technických prostředků. Představuje „tradiční IT“ oblast enterprise architektury, nejméně spjatou s businessem. Často bývá první oblastí, kterou se společnosti systematicky zabývají. Její přínosy jsou rovněž nejsnáze a nejrychleji dosažitelné.

Důležitým nástrojem jsou standardy

Jednotlivé oblasti architektury spolu těsně souvisí a navzájem se ovlivňují. Teprve propojením těchto oblastí do jednotného pohledu je možné získat celkový obrázek.


Důležitým nástrojem enterprise architektury jsou standardy.


Důležitým nástrojem enterprise architektury jsou standardy. Zavedením standardů v té které oblasti společnost deklaruje: „U nás se toto dělá takhle“. Přijaté architektonické standardy mohou usnadňovat rozhodování o dalším směřování IT, zjednodušovat proces nákupu a zefektivňovat komunikaci jak s dodavateli, tak uvnitř společnosti.
V oblasti technické architektury standardy popisují technologie, které jsou v dané organizaci zavedené, používají se a jsou rovněž závazné pro další rozvoj organizace. U pokročilejších organizací pak tyto standardy bývají součástí RFP dokumentace. Zavedení technických standardů přináší nesporné výhody snižování technologických rizik, úspory v oblasti provozu a údržby technologií, ale například i snižování investičních nákladů a nákladů na školení.
Standardizace v oblasti businessu je těsně spjata s obchodními procesy. Velkého významu může business architektura nabývat při transformaci či restrukturalizaci společnosti, v těsné vazbě na organizační změny.
Standardizace v oblasti informační architektury často souvisí s požadavkem na zvyšování datové kvality. Čím větší jsou požadavky na vytěžování informací, tím kvalitnější musí být zdrojová data. Datové standardy umožňují organizacím stanovit pravidla, jak mají být jednotlivé informace uchovávány, jednotně chápány v rámci celé organizace a jakým způsobem s nimi lze zacházet. Datové standardy přicházejí ke slovu v těch organizacích, které provozují větší množství různorodých systémů pracujících s obdobnými nebo stejnými informacemi. Typickým příkladem jsou informace o zákazníkovi, které se u některých typů společností vyskytují ve většině provozovaných systémů. Ačkoliv je informační architektura z laického pohledu problém pro experty, právě tato oblast architektury může u některých typů společností představovat rozhodující výhodu oproti konkurenci. Informace mají cenu zlata, a v informačním věku to platí více než dříve.
Standardy aplikační architektury jsou zaměřeny na IT řešení podporující konkrétní oblasti a business procesy. U některých konsolidovaných společností může být relativně jednoduchá, založená na několika málo robustních aplikacích typu ERP. Naopak například organizace holdingového typu nebo organizace s vysokým stupněm automatizace věnují aplikační architektuře velkou pozornost. V dnešní době jsme často svědky situace, kdy akvizice společnosti a její začlenění do širší skupiny s sebou přináší přizpůsobení aplikačním standardům. V praxi to znamená postupné sjednocování informačních systémů v rámci celé skupiny a nahrazení stávajících, jakkoliv funkčních řešení skupinovými standardy. Efektivní a životaschopná aplikační architektura může větším společnostem dlouhodobě uspořit nemalé finanční prostředky.
Obr. 3: Ukázky z aplikace ARIS IT architect – jednoho z nástrojů vhodných pro modelování architektury ITEfektivní aplikační architektura může dlouhodobě uspořit nemalé finanční prostředky.


Přínos pro plánování

Enterprise architektura hraje významnou roli při plánování a rozvoji IT. Architektura je vodítkem, které by mělo být uplatňováno jak na strategické úrovni, tak na detailní úrovni v jednotlivých projektech.
Pro podporu enterprise architektury je k dispozici celá šíře technických prostředků a nástrojů. Řada společností – a nejen těch menších – používá pro modelování enterprise architektury na konceptuální úrovni jen jednoduché nástroje typu Microsoft Visio neb dokonce Powerpoint. Výhodou těchto nástrojů je snadná dostupnost, přenositelnost a prezentovatelnost, zřejmou nevýhodou je nemožnost tyto modely dále rozumně využít. Rozsáhlejší modelování s vyšší mírou detailu bývá v jednotlivých oblastech architektury podporováno specializovanými nástroji. Jako příklad lze uvést nástroje pro modelování business procesů v oblasti business architektury, nástroje pro modelování informačních systémů v informační architektuře, nástroje pro údržbu aplikačního portfolia nebo funkční modelování v aplikační architektuře. Pokročilejší nástroje či programové balíky překrývají více oblastí.
K dispozici jsou rovněž vysoce sofistikované nástroje pokrývající celou šíři záběru enterprise architektury. Na jedné straně jsou to speciální modelovací nástroje s bohatými grafickými možnostmi designu, na druhé straně technologie metadata repository pro údržbu i velmi rozsáhlých modelů na všech úrovních detailu vybavené robustní funkcionalitou pro komplexní dopadové analýzy.
Obr. 4: Ukázky z aplikace ARIS IT architect – jednoho z nástrojů vhodných pro modelování architektury ITBudování enterprise architektury je proces systematického dialogu mezi businessem a IT.


Závěr

Enterprise architektura se může stát užitečným pomocníkem usnadňujícím orientaci v nepřehledném světě IT. Zaváděním jasných kategorií a vytvářením referenčních modelů usnadňuje komunikaci mezi IT odborníky a business uživateli. Nespornou výhodou enterprise architektury je systematický přístup respektující jednotlivé úrovně detailu. Každý problém je pak možno popsat (a zároveň řešit) na odpovídající úrovni, což zjednodušuje komunikaci a šetří čas.
Klíčovým předpokladem správného fungování enterprise architektury je soulad s businessem společnosti. Je nezbytné, aby architektura odrážela jeho požadavky – nejen ty současné, ale i ty plánované, které přijdou na pořad dne za rok nebo za tři roky. Architektura bude právě tak přínosná, jak se podaří nastavit trvalou komunikaci s businessem. Je třeba si uvědomit, že enterprise architektura není něco, co si koupíte, za pár měsíců naimplementujete a od té chvíle to máte. Spíše se jedná o trvalý proces systematického dialogu mezi businessem a IT, na jehož základě se neustále udržují a aktualizují jednotlivé elementy architektury.
Nic na světě není neměnné a v IT světě to platí dvojnásob. Snad žádné jiné odvětví nepřináší takové množství novinek a inovací tak rychle. Proto ani Enterprise architektura nemůže být rigidním neměnným souborem konceptů, standardů a modelů, ale živoucím procesem, který neustále reaguje na změny a sám sebe průběžně aktualizuje. Jedině tak je možné dlouhodobě zajistit, aby IT bylo významným spolutvůrcem obchodního úspěchu, a nikoliv jeho brzdou.

Autor je ředitelem úseku Consulting ve společnosti TietoEnator.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.