facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2022 , IT právo

Jak ochránit doménové jméno?

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM


Ochrana doménového jména v době rozmachu moderních tech­nologií stále stoupá na významu. Pro dosažení co nejlepší ochrany a zabezpečení doménového jména mnohdy stačí dodržovat několik základních a vcelku jednoduchých pravidel, která mnohdy ani nejsou nikterak finančně nebo časově náročná. Pokud však chcete jít ještě o něco dále, stojí za to popřemýš­let i o registraci doménového jména jako ochranné známky.


Vlastnictví domény u příslušného registrátora

Doménu si lze dnes zaregistrovat u celé řady registrátorů, přičemž registrací domény a zaplacením s tím souvisejících poplatků se registrující osoba stává vlastníkem domény, se všemi s tím souvisejícími právy. Už samotná registrace domény poskytuje jejímu vlastníku určitou formu ochrany, kdy zpravidla není možné doménu převést nebo u ní provádět změny bez souhlasu nebo součinnosti vlastníka. Při registraci domény je však třeba dávat pozor na řadu okolností, které se na první pohled mohou jevit jako banální, ale postupem času se mohou ukázat jako naprosto klíčové.

Za účelem dosažení co největší ochrany doménového jména je třeba dodržet několik základních pravidel. Za prvé je potřeba nepodcenit skutečnost, že se jedná „jen“ o doménové jméno a jeho registraci provést vždy na tu nejvhodnější osobu. Doménová jména se mohou při zakládání společnosti často zdát jen jako formálně-administrativní záležitost. Je třeba si ovšem uvědomit, že s úspěchem v byznysu rychle stoupá i hodnota doménového jména, nehledě na to, že celá řada společností v dnešní době vyvíjí své podnikatelské aktivity výhradně v online prostoru a doména u nich hraje zcela nepostradatelnou roli.

Je tedy vhodné se vyhnout registracím doménového jména např. na některého ze společníků nebo dokonce jednatelů společnosti, který může ze společnosti časem odejít nebo být odejit (společně s vlastnickým právem k doméně), ale doménu registrovat raději přímo na společnost – jako právnickou osobu, která zůstane jejím vlastníkem bez ohledu na budoucí změny ve vlastnické struktuře. Ze stejných důvodů je pak třeba se absolutně vyvarovat přešlapům typu registrace doménového jména na IT správce ve společnosti, nebo administrativního pracovníka či podobnou osobu.

Při registraci domény je třeba neopomenout důležité detaily, jako např. vlastnický email uváděný při registraci domény nebo přístupové údaje k registraci domény, které jsou potřebné k autorizaci změn ve vlastnictví doménového jména. K těmto údajům by měly mít přístup výhradně osoby oprávněné provádět změny ve vlastnictví domény (např. společníci či jednatelé společnosti), přičemž zadávání obec­ných emailů typu info@společnost.cz jakožto vlastnických emailů k doméně, k nimž má přístup leckterý pracovník ve společnosti, je třeba se zásadně vyvarovat. Za účelem prevence situací, kdy by se některý ze společníků či jednatelů v krizovém momentě rozhodl změnit vlastnická práva k doméně bez vědomí ostatních společníků či jednatelů, lze doporučit doménové jméno uzamknout. U domén s koncovkou .cz takovou funkci umožňuje provozovatel registru doménových jmen CZ.NIC, přičemž v případě uzamčení doménového jména bude veškeré změny nutné autorizovat buď s úředně ověřeným nebo elektronickým podpisem oprávněné osoby.

Za účelem ochrany doménového jména je v neposlední řadě potřeba si dávat pozor také na včasné neprodloužení vlastnictví k doméně, v důsledku čehož lze velmi jednoduše vlastnictví domény pozbýt. Proto lze doporučit uvádět při registraci domény i své telefonní číslo, aby Vás registrátor mohl na blížící se expiraci domény upozornit pří­pad­ně i telefonicky, pokud by upozornění na blížící se expiraci domé­ny, které registrátory zpravidla zasílají emailem, z nějakého důvodu nemohlo být doručeno. V této souvislosti je bezesporu praktické si doménové jméno zaregistrovat na několik let dopředu tak, abyste se vyhnuli potřebě častého obnovování registrace domény.

Registrace doménového jména jako ochranné známky

Jako ochrannou známku si lze dnes zaregistrovat už téměř jakékoliv označení, včetně doménového jména, jenž bude zpravidla tvořit tzv. slovní ochrannou známku. Výhodou registrace doménového jména jako ochranné známky je získání efektivní ochrany před konkurencí, která může mít při obchodním úspěchu registrujícího subjektu často tendenci začít napodobovat znění doménového jména s cílem navo­ze­ní mylného přesvědčení, že se jedná o propojené podnikatelské subjekty nabízející podobné výrobky nebo služby. Při registraci doménového jména jako ochranné známky vzniká jejímu vlastníku výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je chráněna, stejně tak jako i právo zabránit jiným osobám v užívání shodných či podobných označení.

Doménové jméno si lze registrovat buď jako ochrannou známku pro území České republiky (tzv. národní ochrannou známku), nebo jako ochrannou známku pro území Evropské unie (tzv. evropskou ochran­nou známku), případně i pro území dalších státu. Proces registrace různých typů ochranných známek se samozřejmě liší, v České repub­li­ce však tento proces trvá zpravidla několik měsíců a je relativně jednoduchý. Přihláška ochranné známky se podává k Úřadu průmys­lo­vé­ho vlastnictví na předepsaném formuláři a poplatek za její regi­stra­ci (zahrnující možnost zápisu až do tří tříd výrobků nebo služeb) činí 5.000,- Kč. Přihlášku k zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek může podat jak právnická, tak i fyzická osoba a přihlašovatel má v takovém případě právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu později. Po zápisu do rejstříku platí ochranná známka po dobu deseti let, přičemž zápis ochranné známky je možné následně obnovit, a to vždy na dalších deset let.

Závěr

Způsobů ochrany doménového jména existuje relativně mnoho. V případě registrace doménového jména jako ochranné známky se však tato ochrana rozšíří i o možnost účinného a rychlého právního zásahu proti jakémukoliv napodobování či kopírování doménového jména, čehož se lze samozřejmě domáhat i soudní cestou. Toto je bezesporu významný benefit.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM.
Autor článku je zakladatelem advokátní kanceláře MATZNER Legal.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.