facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2024 , ERP systémy , Trendy ICT

Nesmíme v Česku zůstat pozadu v aplikaci umělé inteligence

říká Robert Fárek, ředitel a předseda představenstva společnosti ITeuroRobert FárekRobert Fárek stojí v čele ostravské softwarové a konzultační firmy ITeuro, která se specializuje na IT řešení pro výrobní firmy a je předním českým partnerem mezinárodní softwarové společnosti Infor. Sešli jsme se, abychom probrali aktuální trendy v oblasti digitalizace výrobních podniků a výzvy, kterým dnes český průmysl čelí.


Pojďme prosím na úvod připomenout, čemu se společnost ITeuro věnuje. Jaká řešení a služby nabízíte? Kdo je vaším typic­kým zákazníkem? Co považujete za své nejsilnější stránky?

Společnost ITeuro je softwarovou společností, která má za sebou už 24 let zkušeností s implementací informačních systémů. Naším typic­kým zákazníkem je výrobní firma střední velikosti se zakázkovou nebo sériovou výrobou. Mezi našimi zákazníky nalezneme ale i velké spo­leč­nos­ti pracující v rámci holdingové skupiny. Obrovským benefitem pro naše zákazníky jsou zkušenosti a znalosti, které jsou uloženy v námi implementovaných informačních řešeních. Jsou to zkušenosti a znalosti z praxe přímo z výrobních firem. Námi dodávané systémy jsou schopny pokrýt všechny základní procesy ve společnosti.

Jedním z trendů, kterému se v IT Systems často věnujeme, je modernizace obchodních procesů B2B, u kterých se stále více uplatňují postupy a technologie typické dříve jen pro B2C. Řešíte s vašimi zákazníky i tuto část firemních procesů?

U obchodních firem je již tento trend spíše běžnou praxí, u těch výrobních jsou naopak tyto procesy řešeny často mimo systém a zbytečně komplikovaně. Prodej prostřednictvím dealerské sítě patří přitom u výrobních společností často mezi důležité prodejní kanály. Modernizace a digitalizace těchto B2B procesů přináší výrobním společnostem nespornou konkurenční výhodu a reálné přínosy. Mezi ty jednoduše měřitelné patří například snížení času a nižší náklady na zpracování nabídky, zvýšení jejich objemu při zachování stejných lidských kapacit, snížení chybovosti a zvýšení marže. S digitalizací a automatizací B2B procesů máme dostatečné zkušenosti a k dispozici potřebné kvalitní produkty. Implementujeme je jak u našich stávajících zákazníků, tak ale i jako samostatné projekty nad různými ERP systémy.

Digitalizace B2B procesů přináší nespornou konkurenční výhodu

Pokud vím, mezi vaše zákazníky patří i společnosti působící v obranném průmyslu, který nyní čelí obrovskému nárůstu po­ptáv­ky v souvislosti se zhoršením bezpečnostní situace v Ev­ro­pě. Je to impulzem pro inovace a nasazení nových tech­no­lo­gií, nebo se firmy pod tlakem naopak uchylují ke kon­zer­va­tiv­ní­mu přístupu k řízení procesů osvědčenými metodami?

Rozhodně to je impulzem pro inovace a nasazení nových technologií. Právě vyšší poptávka motivuje firmy, aby řešily svou efektivitu a zlepšovaly své procesy. Potřeba navýšit průtok výroby při zachování stejných výrobních kapacit je motivátorem pro maximální využívání výrobních prostředků a zdrojů. A tomu mohou výrazně pomoci právě funkcionality informačních systémů. Příkladem může být APS (Advanced Planning and Scheduling), které optimalizuje využívání výrobních kapacit, zrychluje dodací lhůty a zároveň snižuje výrobní náklady.

V obranném průmyslu jsou tak kladeny čím dál vyšší požadavky na oblast řízení kvality. Digitalizace procesů kvality je nezbytností. V této oblasti je bohužel znát chybějící kvalifikovaná pracovní síla. Informační systém je i zde schopen významně pomoci. Lidské znalosti lze z velké části přenést do softwaru, a tím snížit závislost na nedostatku lidských zdrojů.

Systém v cloudu pomáhá pružněji reagovat na potřeby a změny trhu

Když už jsme u té konzervativnosti, jak to vypadá s ochotou českých výrobních podniků přejít do cloudu? Ve světě je migrace do cloudu už delší dobu jasným trendem napříč odvětvími. Jaká je situace v českém průmyslu? Jaké jsou podle vás hlavní výhody cloudových řešení? Jsou s nimi spojena i nějaká omezení a rizika?

V této oblasti vnímám, že se mnoho českých výrobních podniků stále chová hodně konzervativně. Nelze to samozřejmě zcela paušalizovat. Jsou podniky, které již cloudová řešení využívají nebo o nich alespoň začaly přemýšlet a chápou jejich přínosy. Za mne mohu uvést dvě velké výhody. Tou první je bezpečnost, druhou pak rychlost zavádění nových trendů a funkcionalit. Schopnost firem čelit útokům na jejich podnikovou informační infrastrukturu má však své limity. Útoků přibývá a nejedná se pouze o ransomware hrozbu. Často se jedná o útoky vyplývající z aktuální geopolitické situace ve světě. Naplnění požadavků na bezpečnost vyplývající z evropské směrnice NIS2 bude pro spoustu organizací těžkým úkolem. Cloud může být významným ulehčením a řešením, jak naplnit požadavky vyplývající z této směrnice.

Digitalizace procesů je správným směrem, jak řešit udržitelnost

U informačního systému poskytovaného v režimu SaaS (software jako služba) lze také jednodušeji a rychleji nasazovat nové užitečné a potřebné funkcionality a pružněji tak reagovat na potřeby a změny trhu. Firmy zůstávají prostřednictvím SaaS v podstatě stále na aktuální verzi informačního systému. Dá se tedy říct, že drží krok s dobou.

Doba v oblasti informačních technologií je velmi turbulentní. Pokud firmy nebudou schopny držet krok v oblasti informačních technologií, může se stát používání systémů v on-premise režimu brzdou jejich dalšího rozvoje.

Jak se díváte na otázku customizace informačního systému? Loni jsme mluvili o tom, že je vaše řešení postaveno na low-code platformě a nabízí tak možnost vývoje aplikací s minimem kódování. Vaši zákazníci tím mají případné úpravy výrazně snazší. Máte od nich zpětnou vazbu, jak intenzivně tuto možnost využívají?

Jedním z trendů ERP systémů je určitě i low-code platforma. Tvorba vlastních customizačních úprav bez znalosti programování je u našich zákazníků zcela běžnou praxí. Součástí implementace námi dodávaných produktů je tak i školení vlastního vývoje. To obsahuje metodiku, která je důležitá pro slučování zákaznických úprav s novými verzemi systému. Máme s tím dlouhodobou a dobrou zkušenost. Většina našich zákazníků již funguje v režimu tzv. kontinuálního upgradu. Zákazník dostává jednou nebo dvakrát ročně novou verzi systému, při které se slučují jak jeho modifikace, tak i jeho customizační úpravy.

Takže možnost tvorby vlastních úprav považuji za užitečnou a důležitou vlastnost informačního systému. Jen je nutné dodržovat správné, a hlavně osvědčené postupy.

Robert Fárek

A jak vidíte otázku rozšiřování funkčnosti informačního sys­té­mu s cílem pokrýt více procesů ve firmě? Je výhodnější využít otevřenosti moderních systémů a navázat na ně spe­cia­li­zo­va­né aplikace, nebo hledat systém s co nejširším záběrem?

Je pravda, že se aktuálně objevuje trend budování podnikové informační architektury spojením více specializovaných aplikací prostřednictvím moderní integrační platformy. Osobně si myslím, že stále má smysl hledat ERP systém, který je schopen pokrýt maximum procesů ve firmě bez nutnosti dalších integrací. Pokud ale výrobní podnik opravdu potřebuje nějaké speciální řešení, pak pro jeho integraci je určitě vhodné využít integrační platformy. Propojení systému prostřednictvím interface znamenalo v minulosti často „černou díru“, která byla špatně zdokumentovaná a panoval strach cokoliv měnit, byla to brzda dalšího rozvoje společnosti. Dnešní integrační nástroje jsou již také postaveny na low-code platformě. Jsou výborně a přehledně graficky zpracované, dobře se v nich orientuje a obsahují ucelenou sadu nástrojů pro správu a monitoring.

Mnoho IT projektů selže a nedospěje k plánovaným přínosům. Co je podle vás hlavní příčinou, proč IT projekty selhávají? Vidíte problém už ve fázi výběru vhodného řešení, nebo spíše ve fázi implementace? Co je předpokladem na straně dodavatele i zákazníka, aby projekt splnil plánované a očekávané přínosy?

Těch důvodů může být samozřejmě více. Přes špatný výběr systému a neúspěšnou implementaci se také často setkáváme i s mylným předpokladem, že nájezdem nového systému se vše změní a přínosy se dostaví okamžitě a samy. Nové procesy se musí zažít, přínosy se dostaví, ne však najednou, ale postupně. Nesmí se polevit a neskončit pouze nájezdem „toho hlavního“, a méně související oblasti pak již nedořešit. Systémy přináší maximum přínosů, pokud se však využívají správně, komplexně a tak, jak byly navrženy.

Implementace nového systému by měla znamenat i vyčištění starých historických kmenových dat. Udělá se prostě pořádek. Ale je to jako s pořádkem doma. Pokud nebudeme po sobě uklízet průběžně, za chvíli se to zvrhne do starých kolejí. Nové systémy jsou samozřejmě schopny ošetřit spoustu situací tak, aby chybná data nevznikala. Zároveň automatizací a digitalizací procesů lze velmi razantně snížit lidskou chybovost.

Pořád je ale nutné dodržovat procesy a postupy v systému a dbát především na čistotu dat.

Jednou z výzev, kterým dnes podniky čelí, jsou rostoucí požadavky na udržitelnost, které vycházejí nejen z vývoje legislativy, ale i přímo od zákazníků. Pomáháte vašim zákazníkům tuto výzvu řešit?

To slovo už dneska zaznělo mnohokrát. Myslím si, že cloud i v oblasti udržitelnosti může být tím správným směrem. Sdílení hardwarové infrastruktury znamená podstatně nižší uhlíkovou stopu než v případě budování této infrastruktury samostatně v každém podniku. Rovněž i energetická náročnost u sdílených serverů bude přece výrazně nižší.

Digitalizace procesů je pak určitě správným směrem, jak řešit udržitelnost. Redukce papírového plýtvání je stále ve výrobních podnicích výzvou. Bezpapírová dílna přináší spoustu benefitů z mnoha aspektů, životní prostředí je určitě taky jedním z nich.

Maximální využití zdrojů podniků přináší kromě obrovské finanční úspory i pozitivní efekt právě v oblasti udržitelnosti. Pokud budu efektivně využívat stroje, zařízení a materiál, uhlíková stopa výrobního procesu se bude snižovat.

Mohou se čtenáři letos těšit na nějaké novinky od ITeuro? Můžete prozradit něco z vašich plánů na letošní rok?

Aktuálně rozjíždíme náš první projekt implementace systému Infor LN. Tímto produktem rozšiřujeme nabídku námi dodávaných produktů a služeb pro výrobní podniky. Zároveň se nám daří realizovat další implementace konfigurátoru Infor CPQ i mimo hranice České repub­li­ky. V ITeuro jsme pro tento produkt posílili kapacity. V letošním roce máme připraveny další projekty tohoto jedinečného řešení.

Čekají nás i zajímavé projekty našeho hlavního produktu Infor SyteLine jak u nových, tak i u stávajících zákazníků. I v letošním roce pak budeme pokračovat na našich projektech s využitím integrační platformy Infor OS. Součástí této platformy je i umělá inteligence Coleman. Letos chceme začít aplikovat již konkrétní funkcionality Colemana u našich zákazníků. V zahraničí je jeho použití již zcela běžné, v České republice nesmíme zůstat pozadu. Je to určitě oblast, která bude do budoucna našim zákazníkům přinášet reálné benefity a zvyšovat jejich konkurenceschopnost.

Rozhovor připravili Lukáš Grásgruber a Jana Davidová.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.