facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 6/2002

Systémy řízení údržby v dopravě

Implementace systému řízení údržby Korund v Dopravním podniku Ostrava

RNDr. Lubomír Doležal

Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále DPO) zabezpečuje provoz městské hromadné dopravy na území města Ostravy a v rámci ostravského dopravního integrovaného systému se významnou měrou podílí na zabezpečování provozu příměstských autobusových linek. Mimo městskou hromadnou dopravu zajišťuje též zájezdovou dopravu, servisní opravy a výrobu pro externí zákazníky a prodej reklamy. V majetku DPO jsou dopravní prostředky, tramvajové tratě a trolejbusová vedení včetně podpůrných systémů. Stav vozového parku k 31. 12. 2001 činil 296 tramvají, 66 trolejbusů a 337 autobusů, přičemž délka provozovaných linek dosáhla v loňském roce více než 200 km u tramvají, 70 km u trolejbusů a 800 km u autobusů.

Systém řízení údržby v DPO
Údržba v DPO zahrnuje plánované prohlídky všech stupňů u vozidel MHD a technologických vozidel, jejich opravy a modernizace dle požadavků, plánované prohlídky všech stupňů u vrchní stavby a rozvodných zařízení včetně jejich oprav a modernizace v součinnosti s externími dodavateli, revize a inspekce, opravy veškerých zařízení a majetku a opravy pro externí zákazníky. Vzhledem ke svému rozsahu představuje velmi významnou část celkových nákladů, a proto je systém pro řízení údržby významnou součástí podnikového informačního systému.

Před nasazením systému řízení údržby Korund v DPO byla údržba organizována po jednotlivých, relativně samostatných střediscích, nebyla dodržována jednotná struktura sledovaných ekonomických ukazatelů ve střediscích a nebyla vybudována jednotná normativní základna pro systém údržby. Systém řízení údržby byl počítačově podporován pouze v některých střediscích, systémy ve střediscích však nešlo propojit a použité technologie neumožňovaly rozšíření na celopodnikový systém. Systém neumožňoval detailní sledování vynaložených nákladů a operativní řízení.

V roce 1998 se DPO rozhodl vypsat obchodní veřejnou soutěž na "Reinženýring IS/IT v rámci systémové integrace". Po výběru dodavatele proběhlo v rámci projektu výběrové řízení na dodavatele IS řízení údržby, z něhož po komplexním vyhodnocení vítězně vyšel systém Korund společnosti TESCO SW. Ten zaujal DPO především možností specifických úprav dle přání uživatele a nezávislostí na implementačním prostředí umožňující plnou integraci na podnikový systém na bázi LCS.NORIS a další systémy DPO (viz obr. 1).
 


 

Na základě analýzy potřeb DPO vyplynuly další specifické požadavky na implementovaný systém:

. sjednocení normativní základny,
. hierarchický rozpad zařízení v souladu s evidencí majetku,
. generování nákladových transakcí dle zadaných parametrů,
. trvalé pracovní příkazy pro opakovanou činnost,
. kontrola tvorby zakázek na typy pracovního příkazu a nákladová střediska,
. operativní využívání plánů údržby
. integrace na IS dopravy
. integrace na skladové hospodářství.

Implementace nového systému
Vzhledem ke složitosti a specifičnosti prostředí dopravních podniků oproti jiným odvětvím představuje implementace produktu Korund v DPO jednu z mála skutečně úspěšných implementací systémů řízení údržby v prostředí české dopravy.

Projekt implementace systému řízení údržby Korund byl rozdělen do tří etap. Předmětem první etapy projektu byla analýza stávajícího stavu řízení údržby v DPO, definování a vybudování normativní základny, implementace a integrace systému na podnikový IS a realizace pilotního projektu pro vybrané středisko. V následující etapě byl systém rozšířen do dalších středisek a uveden do zkušebního provozu. Na zkušební provoz navázal ve třetí etapě rutinní provoz systému řízení údržby pro vozidla MHD, technologická vozidla, vrchní stavbu a rozvodné sítě. V současné době probíhá rozšíření systému do zbývajících oblastí (např. správa budov).

DPO v současné době používá následující moduly nového systému: Administrace systému, Číselníky, Díly, Joby, Zařízení, Pracovní příkazy, Preventivní údržba, Plánování, Přístup do účetnictví, Projekty - Zakázky a Uživatelské přehledy. Předmětem dodávky však byly i další moduly jako např. Hlášení, Inspekce, Spolehlivost, Rozpočet, Autorizace, Výkresová dokumentace, Zdroje, Záruky a Bezpečnost, které jsou připraveny pro použití a budou nasazovány postupně.
 

Normativní základna
Jedním z hlavních požadavků na nový systém řízení údržby bylo sjednocení normativní základny, která obsahuje základní číselníky a údaje o dalších základních objektech údržby. Naplňování normativní základny s využitím stávajících dat DPO probíhalo postupně v souladu s implementačním projektem a bylo orientováno do následujících oblastí: číselníky, knihovna standardních prací, databáze zařízení a náhradní díly a materiály.

Číselníky obsahují údaje nezbytné pro provoz jednotlivých formulářů řešení Korund a jsou společné pro všechny jeho moduly. Vzhledem k předcházející absenci centrálního systému řízení údržby musela být řada číselníků nově vytvořena.

V Knihovně standardních prací, neboli "jobů", jsou sdružovány popisy konkrétních prací včetně údajů uživatelského charakteru a statistických údajů. K jobu je možné připojit seznam operací, náhradních dílů, potřebných zdrojů a další uživatelské dokumenty nebo poznámky.

Vzhledem k prioritám projektu byla databáze zařízení v DPO nejprve budována pro oblast vozidel MHD, později byla doplněna o další majetek včetně jednotlivých technologických zařízení. V cílovém stavu bude pomocí nového systému spravován všechen majetek a všechna zařízení DPO.

Náhradní díly a materiály používané v procesu údržby jsou propojeny na systém skladů v ekonomickém systému. V systému Korund byly s automatizovanou podporou vytvořeny dílčí katalogy pro snadnější práci při výdeji, které budou dále doplněny o výkresovou dokumentaci.

Hierarchická struktura objektů údržby
Jedním ze základních stavebních kamenů v systému Korund jsou objekty, na kterých se provádí údržba. Objekty údržby jsou v DPO sdruženy do typů a tyto typy jsou sdruženy do tříd. Třídy odpovídají nejhrubšímu rozdělení objektů údržby a korespondují s majetkovými třídami v majetkové evidenci v ekonomickém systému DPO. Pro evidenci objektů údržby jsou v systému využity tři nástroje: umístění zařízení, zařízení a funkční skupina zařízení.

Pomocí umístění zařízení lze zařízení definovat a popsat jako hierarchickou strukturu komponent, která je v DPO vytvořena podle technického a technologického hlediska. Významnou vlastností hierarchie je přenos a kumulace nákladů z nižších úrovní na vyšší úroveň, což přináší větší možnosti pro sledování nákladů na údržbu.

Evidence zařízení je propojena na majetkovou evidenci. V DPO jsou zařízení nainstalována na konkrétních umístěních, jejich řízeným přesunem na jiná umístění je vytvořen evidenční systém výměnného způsobu oprav a sledování ekonomických a provozních parametrů jednotlivých komponent.
Funkční skupiny zařízení sdružují libovolná umístění zařízení. V DPO je využita v těch případech, kdy topografická struktura komponent neodpovídá členění podle nákladové evidence a jejich logická územně-místní příbuznost je tedy podchycena příslušností k určité funkční skupině. Příkladem jsou úseky tratí, což jsou konkrétní části tratě, kde se spojují umístění z několika hierarchií umístění zařízení.
 

Pracovní příkazy
Dalším z požadavků na nový systém řízení údržby byla implementace trvalých pracovních příkazů pro opakovanou činnost. Pracovní příkazy, na něž musí být zapsáno vše, co se v údržbě realizuje, jsou v DPO používány dvěma způsoby, jako jednorázové a trvalé. Jednorázové pracovní příkazy jsou vytvářeny jednotlivě pro každou u práci, trvalé pracovní příkazy jsou vytvořeny pouze jednou a opakovaně je jejich pomocí evidována provedená práce.
Pracovní příkazy procházejí několika stavy, které dokumentují jejich životní cyklus. Schéma životního cyklu pracovního příkazu (PP) je znázorněno na obrázku č. 2.

Plánovaná údržba
V plánované údržbě lze s automatizovanou podporou sledovat a třídit pravidelně i nepravidelně se opakující práce v údržbě a inspekcích. Plánovaná údržba je založena na připravených příkazech a plánech plánované údržby. V DPO jsou příkazy plánované údržby založeny na připravených standardních pracích - jobech a datová základna pro plány preventivní údržby zařízení vychází ze zákona a vnitropodnikových směrnic DPO.

Spouštěcím mechanismem plánované údržby jsou frekvence a události. Frekvence jsou stanoveny na základě ujetých km, časového průběhu a počtu jednotek (motohodin). Události jsou nástrojem pro automatickou podporu generování příkazů plánované údržby mimo nastavené frekvence.

Přínosy nového systému
V porovnání s výchozím stavem přinesla implementace systému řízení údržby Dopravnímu podniku řadu pozitiv. Jedná se zejména o sjednocení normativní základny pro systém údržby, optimalizaci v rozsahu prováděné údržby, sledování nákladů v jednotné struktuře s možností srovnávacích analýz, průběžné sledování nákladů a operativní řízení. Neméně významným přínosem je budování informační základny, která tvoří základ pro kvalifikované rozhodování a efektivní řízení celé společnosti.

Pozn. red.: Autor článku, RNDr. Lubomír Doležal, pracuje ve společnosti TESCO SW a působí jako vedoucí projektu implementace řešení v Dopravním podniku Ostrava.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -