facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
PříLOHA 1-2/2002

Správa dokumentů v předvýrobních etapách

Ing. Michal Kolář


Pojmy, jako jsou CAD nebo ERP, se již běžně objevují v terminologii výrobních a vývojových společností především proto, že tyto systémy jsou prakticky nenahraditelné. Dnešní moderní svět, který usiluje o stále vyšší míru integrace, hovoří o PDM - product data managent, PLM - product lifecycle management nebo dokonce o Collaborative Product Commerce. Je snad PDM nějakým módním zaklínadlem manažerů?


Mnoho firem během minulých let úspěšně zavedlo některý ERP systém, CAx, B2B a další pokročilé technologie. Management těchto společností si však uvědomuje, že moderní metody vývoje, zprůhlednění firmy, dokonalejší plánování a výroba jsou pro dlouhodobý úspěch firmy podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Cílem úspěšné firmy je především opakovaná tvorba zisku, podmíněná stálou konkurenceschopností. A to je záležitostí nejen všech částí společnosti, které se podílí na vzniku, výrobě a prodeji výrobku, ale i kooperujících firem, dodavatelů a vztahů se zákazníky.

Vzniká nutnost stále těsnější spolupráce
Obecným řešením je náhrada těžkopádné sekvenční spolupráce mezi izolovanými útvary (které komunikují formou žádostí, služebních sdělení a porad) efektivní spoluprací, založenou na definovaných procesech, jasných zodpovědnostech a rozhodovacích pravomocích. Taková forma spolupráce umožní řízení projektů a efektivní paralelní práci. Eliminuje tak neproduktivní časy a práci bez přidané hodnoty, plynoucí z obtížného získávání informací, ověřování správnosti, chyb, násobného zadávání dat, zkrátka z toho, že správní lidé nemají správné informace včas a nemohou je sdílet.

PDM od základů mění styl práce všech útvarů
Jde tedy o důslednou orientaci na procesy, o zboření „informačních zdí“ mezi jednotlivými subjekty (útvary, pobočkami, partnerskými společnostmi atp.). Nástrojem, který takovou změnu ve stylu práce umožňuje, jsou PDM systémy, někdy označované též pojmem Collaborative Product Lifecycle Management (cPLM).

Zavedením PDM hrají jednotliví pracovníci a týmy své role (neomezováni tradiční organizační strukturou) v řadě definovaných, kontrolovatelných a řiditelných procesů, na jejichž konci je úspěšný a na trh včas uvedený výrobek. K tomu je především zapotřebí efektivně komunikovat a sdílet informace.
 


PDM v předvýrobních etapách
Zkušenosti společnosti gedas z praxe ukazují, že největších úspor času a nákladů umožňuje dosáhnout implementace PDM systému v předvýrobních etapách ve výrobních průmyslových podnicích, které mají vlastní vývojové oddělení. Důkazem je celá řada implementací podobných řešení především v automobilovém průmyslu.

Přínosy PDM řešení lze demonstrovat na zjednodušeném prototypu větší strojírenské firmy, která ve své centrále zajišťuje strategický nákup, marketing, obchod a vývoj. Výroba probíhá v několika závodech, dislokovaných na různých místech republiky (nebo světa), kde závody řeší technickou přípravu výroby, a zkoušení prototypů. Na vývoji i výrobě spolupracují partneři a subdodavatelé. Firma úspěšně zavedla ERP systém v centrále i na závodech a konstruktéři pracují s CAD systémy. Příslušní pracovníci mají k dispozici PC, připojená do počítačové sítě.

Životní cyklus výrobku
Vývoj nového výrobku v takové společnosti se zavedeným komplexním PDM systémem probíhá zhruba následovně. Marketing definuje obecné požadavky na vlastnosti a design výrobku, čas uvedení na trh a cenové relace. Vývojová konstrukce se následně věnuje konstrukčnímu řešení výrobku a organizaci spolupráce s vývojovými partnery. PDM systém, integrovaný s CAD aplikací podporuje kvalitní týmovou spolupráci a maximálním využití výsledků předchozí práce. To je umožněno díky elektronickému archivu, automatizovanému centrálnímu přidělování čísel výkresů a propracovaným vyhledávacím nástrojům. PDM spravuje verze a revize všech dokumentů, což minimalizuje riziko chyb. Pro každý dokument je zjistitelné, v jakém stavu se nalézá.

Díky PDM mohou pracovníci zodpovědní za přípravu výroby ovlivňovat výrobek již ve fázi vývoje, což významně snižuje počet budoucích konstrukčních změn vyvolaných např. z důvodu vyrobitelnosti. Pokud je PDM systém provázán s ERP systémem (ten spravuje používané materiály, resp. jejich interní číslování) je výstupem práce konstruktéra konstrukční kusovník již s odkazem na interní číslo materiálu v ERP, což následně ušetří práci a čas navazujícímu TPV.

Když je vývoj v patřičném stadiu, dojde ke „zmrazení“ aktuálního stavu - prototypu budoucího výrobku. PDM zpracuje proces „zmrazení“, tzn. pracovník v příslušné roli s potřebným oprávněním spustí proces, který zajišťuje administraci verzí dokumentů, automaticky si vyžádá nutná schválení a postoupí potřebné informace navazujícím oddělením. Vývoj mezi tím pokračuje v práci na dalším prototypu.

Pracovníci TPV jsou systémem PDM informováni a jsou jim zpřístupněny relevantní informace. Z konstrukčních kusovníků jsou vytvářeny kusovníky technologické, dále vznikají výrobní postupy, operační a kontrolní návodky.

Technolog může též zjistit, že např. některá podsestava není na stávajících zařízeních vyrobitelná a je nutná úprava ze strany vývojové konstrukce. Jelikož konstruktér a technolog jsou v různých lokalitách a změna se může týkat i kooperujících firem, vývojových partnerů apod., bez PDM systému by se jednalo o zdlouhavý proces, provázený chybami a nedorozuměními ohledně verzí a revizí výkresů a kusovníků, nutností osobních jednání všech zúčastněných stran apod. V případě PDM je spuštěn standardní efektivní a kontrolovatelný proces, který výše naznačené prodlevy do značné míry eliminuje. Každá informace o změnách je systémem zaznamenána a archivována.

Dalším krokem k sériové výrobě je konstrukce přípravků a speciálního nářadí, probíhající na závodech. Nářadí vyrábí interní nástrojárna na závodě nebo je nutné spustit standardní proces objednání speciálního nářadí od externí firmy, které je opět nutné poskytnout aktuální verze všech potřebných technických podkladů a informovat ji o změnách. Vznikají další technické dokumenty a potřeba komunikace s ostatními útvary.
 

Pro další přiblížení realitě je třeba navázat na centrální vývojovou konstrukci ještě konstrukci sériovou, sídlící na závodech, která provádí jednoduché úpravy ve výkresové dokumentaci. V pokročilejších fázích vývoje bývá též požadována výroba a testování prototypu. Do procesu se tak zapojují prototypové dílny a zkušebny a tedy další pracoviště, která potřebují sdílet informace a své výstupy efektivně poskytovat dále.

S informacemi uloženými v PDM systému pracují po celou dobu i další podnikové útvary, jako např. logistika nebo nákup.

Spolu s vývojem výrobku roste značně složitost prováděných změn i počet vznikajících a upravovaných dokumentů. Bez PDM by tak nabíhaly ve všech útvarech neproduktivní časy a velké množství práce by bylo prováděno bez jakékoliv přidané hodnoty. Větší změny v pokročilejší fázi vývoje s sebou vzhledem ke svému rozsahu již nesou nutnost změnového řízení, které bez softwarové podpory bývá značně zdlouhavé a komplikované. PDM systém pracuje podle přesně nadefinovaného procesu, což vnáší do změnového řízení rychlost, přesnost a kontrolovatelnost.

Předvýrobní přípravou životní cyklus nekončí
Testy a změnová řízení jsou pak nedílnou součástí životního cyklu výrobku i v době jeho sériové výroby. PDM systém je tedy využíván i nadále, neboť se postupem času do výrobních procesů zapojují stále další útvary, týmy, kooperující firmy. PDM systém vytváří integrující prostředí, které umožňuje podnikové procesy efektivně řídit, schvalovat a kontrolovat, a neustále vznikající dokumenty, jejich verze a revize ukládat a sdílet.
 
Není asi třeba zvlášť zdůrazňovat, že informace o průběhu změnových řízení, způsobu rozhodování a schvalovacích procesech vč. související dokumentace jsou „šťavnatým soustem“ pro auditory kvality.

PDM má mnoho různých podob
Všechny produktové informace je třeba vnímat v souvislostech, každá z nich zapadá do určitého kontextu. PDM nástroje pomáhají tyto vazby vytvářet, udržovat a zobrazovat. Historicky systémy správy dokumentů často vznikaly jako nadstavba CAD systému a jsou s ním jednoúčelově a těsně spjaty. Nejedná se pak o obecný PDM systém a jeho výhody ocení pouze pracovníci vývoje.

Některé specializované aplikace pro TPV mají zabudovanou základní podporu jednoduchých změnových řízení. Většinou se však jedná o doplněk standardních funkcí, vzniklý jako ústupek konkrétním potřebám některého z významných zákazníků a je řešen pouze zlomek celé problematiky.

Moduly pro podporu PDM jsou též součástí některých velkých ERP řešení a pro mnoho firem mohou představovat vyhovující řešení, pokud se ztotožní s procesy, které jsou v něm nadefinovány. Obecný robustní PDM systém vychází ze samostatné aplikace, kde nezbytnou integraci s ostatními podnikovými aplikacemi pak obstarávají interface moduly. Tyto PDM systémy pak přinášejí výhodu objektivního, ničím neomezovaného přístupu k problematice a mohou si klást za cíl pokrýt postupně všechny potřebné podnikové procesy.

Proto gedas jako systémový integrátor nabízí svým zákazníkům individuální přístup pro řešení jejich PDM problematiky. Mezi systémy, které se v oblasti automobilového průmyslu prosadily, patří systém eMatrix společnosti MatrixOne. Díky své otevřené architektuře, integračním komponentám ke všem rozšířeným CAD a ERP systémům a internetovou technologií je eMatrix řešení, které dovoluje realizaci komplexní PDM problematiky výrobních podniků i vývojových firem.

Závěrem
Jak je vidět, problematika PDM není módou, ale nezbytným nástrojem pro společnosti globálního, spojujícího se světa. Přínosy vhodného a dobře naimplementovaného PDM systému pro standardizaci a optimalizaci procesů jsou značné. Velký význam má i těsná integrace PDM systému s ostatními podnikovými aplikacemi. Efektivní správa dat vede ke snížení nákladů v předvýrobních etapách a k významnému zkrácení času od formulace požadavků marketingem do uvedení kvalitního výrobku na trh.

Pozn.: Autor pracuje ve firmě gedas ČR.

www.gedas.cz
  

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -