facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 4/2002

Robert J. Sternberg: Úspěšná inteligence

Doc. Ing. Katolický,, CSc.


Podtitulek této knihy zní: Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. Bez nadsázky mohu prohlásit, že jsem se dlouho nesetkal s tak fundovanou a užitečnou knihou. Autor uvádí dlouhou řadu zdrojů, o které se opíral, rozsáhlý výčet rolí, do kterých ho život postupně zavedl. Teprve na konci knihy si čtenář plně uvědomí, co to pro kvalitu knihy znamenalo. Mám trochu zvláštní zvyk číst knihu odzadu. Podle toho, kam až dojdu dopředu knihy, lehce poznám, jak dalece mne obsah zaujal. Knihu R.J. Sternberga jsem přečetl "zpět i vpřed" celou a nejednou. Je až neuvěřitelné, jaké bohatství myšlenek obsahuje.


Kniha se dobře čte, neunavuje čtenáře zbytečnými definicemi, a přesto hovoří jasně, přesně a srozumitelně. Autor i oficiální recenzent knihy PhDr V. Mertin knihu doporučují pro lidi, kteří potřebují diagnostiku, testování inteligence, pro personální manažery, vedoucí týmů, výchovné pracovníky. Já jsem přesvědčen, že kniha poslouží každému člověku, který potřebuje nebo kterého zajímá problematika úspěšnosti inteligence. Velká část knihy je věnována analýze účinnosti existujících testů inteligence "IQ testy". Čtenář nemusí být teoretikem v oboru psychologie k tomu, aby pochopil význam rozdílu "IQ" - inteligence - úspěšná inteligence. Mnoho lidí, kteří věnovali nesmírné úsilí rozvoji svého vzdělání si klade otázku: "Čím to je, že tolik vzdělaných lidí nedosahuje zdaleka takových úspěchů, jako jejich méně vzdělaní kolegové?" Autor knihy na tuto otázku odpovídá: úspěšná inteligence má tři složky: analytickou, tvůrčí, praktickou.

Lidé, kteří jsou schopni si vybavit fakta, a dokonce i rozumět, je ještě nemusejí používat tak, aby to mělo patřičný efekt pro ně nebo pro druhé. Úspěšná inteligence je inteligence potřebná k dosažení důležitých cílů. Úspěšní lidé nespoléhali příliš na inertní inteligenci (neschopnou pohybu). Inteligence je záležitostí rovnováhy znalostí, kdy a jak užít analytické, tvůrčí a praktické dovednosti. Kniha obsahuje, alespoň z pohledu teorie psychologie, velmi nekonvenční myšlenky. Podle mého názoru však každý člověk, který se nad užitečností své investice do své inteligence alespoň jednou solidně zamyslel, dá autorovi za pravdu v jeho rozborech faktorů úspěšnosti inteligence. Přesvědčivě působí i řada příkladů z vlastního života, které autor ve své knize uvádí a analyzuje.

Budete-li mít pocit, že některá část knihy je zbytečná, pak vězte, že jste pravděpodobně dostatečně nepochopili tu část knihy, kterou jste za zbytečnou nepovažovali! Kniha je SYSTÉMEM poznatků, myšlenek a zkušeností. Autor v knize zdůrazňuje význam vyváženosti různých stránek inteligence a jeho kniha je dobrou ukázkou toho, co znamená vyváženost.

Pokud se čtenáři této recenze bude zdát, že z ní čiší až příliš emotivní přístup, pravděpodobně ještě knihu nedočetl do konce, nebo měl v životě mimořádné štěstí. Pro mne byl obsah knihy vodítkem při strukturování a upřesnění mých osobních životních zkušeností spojených s problematikou úspěšnosti inteligence. Knihu vřele doporučuji!

Olivia Parr Rud: Data Mining
Praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a podporu zákazníků (CRM)
(Vydal: Computer Press, 2001)
Pojem "data mining" (DM) v názvu knihy působí poněkud podivně. Přitahuje čtenáře, kteří vědí o co v data miningu jde a paradoxně odpuzuje právě ty, kdo by se s ním měli, mohli nebo chtěli seznámit. Význam českého slova "dolování" řada lidí vnímá jinak, než odpovídá anglickému originálu mining. I já bych asi uvítal spíš pojem "vytěžování", než dolování, jelikož podstatnou částí procesu data miningu je datové modelování. Z pojetí knihy DM je zřejmé, že jde více o to "dolovat z dat" než o "dolování dat".

Autorka charakterizuje proces DM fázemi:

. příprava dat pro modelování
. výběr a transformace proměnných
. zpracování a vyhodnocení modelu
. ověření modelu
. implementace a údržba modelu.

Autorka charakterizuje obecný cíl DM jako snahu o sloučení různých rozsáhlých a často nekompatibilních dat do systému - modelu umožňujícího odhalení vztahů mezi daty. Podtitulek knihy naznačuje, že metody a techniky DM jsou v knize spojovány s oblastí CRM.

Výrazem tohoto pojetí obsahu knihy je zaměření vybraných kapitol knihy na:

. profilaci a segmentaci
. modelování odezvy
. modelování rizika
. model pravděpodobnosti odchodu zákazníků
. model LTV ( Long Time Value ) - hodnota produktu po dobu jeho existence.

Kniha se soustřeďuje na osvojení praktických znalostí potřebných pro využívání moderních technik modelování dat ve světě marketingu, rizika a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Autorka vychází z poznání, že úspěch jakéhokoliv modelovacího projektu vyžaduje nejen dostatečné porozumění metodologiím, ale také dobrou znalost dat, trhu a celkových obchodních cílů. DM představuje širokou škálu technik a metod používaných v celé řadě dalších odvětví. Patří k nim pojišťovnictví, investiční bankovnictví, veřejné služby, telekomunikace, zásilkové služby, energetika, maloobchod, cestovní ruch, atd.

Autorka se cílevědomě snaží podat látku DM tak, aby byla aplikovatelná v reálném životě firmy - instituce. Hnacím motorem DM je profitabilita. V souladu s tím autorka akcentuje zaměření na segmentaci a profilaci zákazníků a maximalizaci efektivnosti direct-marketingu. Během své pedagogické praxe jsem se setkal s dvěma extrémy: na jedné straně dobrá znalost obsahových otázek aplikační oblasti provázená podceňováním exaktních metod a moderních technik, na straně druhé vysoká znalost moderních exaktních metod provázená potížemi při interpretaci výsledků jejich aplikace. Velice si vážím praktického přístupu autorky knihy DM právě proto, že vychází ze snahy o spojení obsahových poznatků zvolené aplikační sféry s metodami DM. Pokud jste se začetli do této mé recenze a zvažujete zda investovat či neinvestovat čas do studia obsahu knihy, odpovězte si na otázku: "potřebuji zhodnotit svá data ve prospěch firmy?". Plnému pochopení obsahu knihy prospěje znalost základů statistiky a zdravý podnikatelský úsudek. Základní znalosti o metodách statistického a analytického modelování a znalost jazyka systému SAS studium knihy velmi usnadní.

Kniha poslouží analytikům, pracovníkům v oblasti DM a marketingovým manažérům. Je škoda, že při překladu názvu knihy bylo vypuštěno slovo "kuchařka". Vyjadřuje dobře praktické zaměření textu a dodávalo by více odvahy začátečníkům. Kniha obsahuje celou řadu praktických rad a tipů od renomovaných expertů v oblasti DM. Každá kapitola končí stručným souhrnem poznatků. Obsahuje řadu případových studií, z nichž hlavní provází výklad v několika kapitolách knihy - především základními fázemi práce s datovým modelem. Příklady jsou postaveny na využití procedury pro logistickou regresi a programovány jsou v jazyce systému SAS. Kniha poslouží jako všestranný průvodce všemi fázemi procesu DM především pro ty, kdo se s DM setkávají poprvé. Pro zkušenější analytiky poslouží kniha jako užitečná reference. Manažéři získají přečtením knihy základní ponětí o dovednostech a postupech nezbytných pro úspěšnou aplikaci datových modelů. Věřím tomu, že kniha DM pomůže dobře pokrýt rostoucí poptávku po vzdělaných analyticích a odbornících na dolování dat. Podle této knihy se čtenáři naučí připravovat velmi výkonné datové modely ve velmi krátkém čase. Nedílnou součástí knihy je přiložený CD-ROM. Obsahuje vzorové databáze a demoverze dvou programů. Vzorová data jsou doplněna podrobnými popisy jednotlivých proměnných. Program JMP obsahuje řadu funkcí pro interaktivní statistickou analýzu dat. Program DATAFLUX představuje nástroj pro čištění, standardizaci, ověřování a integraci dat z nejrůznějších databází. Na CD jsou uvedeny i popisy obou programů společně s ukázkovými příklady. Nabízený kód může sloužit v roli samostatné modelovací šablony , jelikož kroky probíhající před a po procesu modelování lze aplikovat v jakémkoliv balíku pro datové modelování.

R.A. Brealey, S.C. Myers: Teorie a praxe firemních financí
(Vydal: Computer Press, 2000)

Tato velmi rozsáhlá kniha patří mezi fundamentální světovou ekonomickou literaturu. Svědčí o tom pět vydání anglického originálu a páté (toto komentované) české vydání. Ti, kdo se zajímali o osud originálu jistě nepřehlédli skutečnost, že kniha není osamocená, že na ni navazuje řada podpůrných knih a programů. Patří k nim nejen soubor příkladů vypracovaných pro LOTUS 123 a pro EXCEL, ale i "Instructors Manual" a "Test Bank". V doprovodné literatuře je k dispozici 900 testů a 400 kontrolních cvičení.

Kniha je sama o sobě příkladem perfektně propracované učebnice. Každá kapitola obsahuje kromě výkladových částí také shrnutí, otázky a cvičení a doporučenou literaturu. Co více si může studující přát! Autoři nejdříve analyzují problematiku investičního rozhodování, poté finanční rozhodování a ve třetí části knihy probírají řadu témat, kde se obě oblasti rozhodování prolínají.

Bezesporu nejzajímavější částí knihy je přehled "CO víme?" a "Co nevíme?". Autoři definují 7 nejdůležitějších myšlenek ve financí a 10 nevyřešených problémů.

První přehled je velmi kvalitní osnovou problematiky teorie a praxe firemních financí:

. Čistá současná hodnota
. Model oceňování kapitálových aktiv
. Efektivní kapitálové trhy
. Aditivita hodnot a zákon o zachování hodnoty
. Teorie kapitálové struktury
. Teorie opcí
. Teorie zastoupení

Oproti předchozímu, tj. čtvrtému vydání, obsahuje páté vydání 40% nových otázek, byly vyřazeny dobou překonané příklady, některé části byly přepracovány s cílem zajistit snadnější pochopení obsahu, doplněna byla polemika u těch částí teorie , kde existují odlišné názory na stejný problém. I to svědčí o serióznosti přístupu autorů.
 
Přesto, že jde o velmi fundovaný výklad, předpokládá kniha pouze základní povědomí čtenáře v oblastech účetnictví, statistiky a mikroekonomiky. Překlad, který byl náročnou týmovou prací je hodnocen pozitivně, přesto, že zajištění souladu s kontextem domácí literatury byl nelehký úkol a mohl vyvolat terminologické diskuse. Přesto, že je kniha všeobecně hodnocena jako velmi užitečná nejen pro zemi původu, ale i pro podmínky ČR, jistě by mnohý čtenář uvítal navazující knihu plně adekvátní českým podmínkám, třeba jen pro minimalizaci rizika vlastní interpretace některých pasáží knihy. Autorský kolektiv odvedl velký kus práce. Že to nebyl úkol nijak lehký, o tom svědčí i slova jednoho z autorů, který v závěru knihy uvádí, že kdyby věděl kolik práce kniha bude vyžadovat, nikdy by s ní nezačínal. Zaříká se, že to bude jeho poslední kniha - věřme, že nás "jenom straší" a že se v pravou chvíli dočkáme nových poznatků.

Studium této knihy není procházkou růžovým sadem, ale kdo se chce s tématem firemních financí důkladně seznámit, neprohloupí, když po ní sáhne.

Autorem všech recenzí je Doc. Ing. Katolický, CSc.

http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
 
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -