facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 11/2002

Počítačová podpora řízení jakosti

2. díl: přehled software pro podporu řízení jakosti

Martin Halva


Na trhu je k dispozici několik softwarových nástrojů, které se liší rozsahem, oblastí použitelnosti, cenou, technickou realizací, servisní a poradenskou podporou apod. Lze je zařadit do následujících kategorií:


. počítačová podpora řízení procesů,
. počítačová podpora auditů,
. počítačová podpora dokumentace systému jakosti,
. počítačová podpora modelování procesů.

Do každé skupiny vybírám reprezentanty, s kterými mám osobní zkušenosti. Upozorňuji, že existují i jiné produkty.

Počítačová podpora řízení procesů

PALSTAT SPC
Jde o jeden z programových modulů softwarového balíku pro počítačovou podporu jakosti, lze jej ale používat samostatně pro statistickou regulaci procesů (Statistical Process Control - SPC). Nástroj je specializován na ruční zadávání dat přes klávesnici počítače, nebo automatický sběr dat z procesu pomocí elektronického měřicího zařízení. Umožňuje vést regulační diagramy, vyhledávat nenáhodná seskupení, která mohou signalizovat vymezitelné příčiny variability procesu, počítat indexy způsobilosti procesu. Program využívá metodiky VDA 4.1, QS-9000 SPC, ČSN ISO 8258. Lze vést regulační diagramy jak pro variabilní, tak pro atributivní znaky. Výhodou programu je možnost provázat data o jednotlivých sledovaných veličinách na databázi dílců a také možnost exportu výsledků do excelovské tabulky. Program je českým produktem.
 

MINITAB
Funkčně velmi dobře vybavený program pro statistické vyhodnocování dat z procesů a jejich analýzy. Nástroj je vhodný pro použití v průmyslových aplikacích při zlepšování procesů. Obsahuje jednak základní funkce potřebné pro výpočty statistických charakteristik datových souborů, korelační a regresní analýzu, analýzu rozptylu, sestrojování časových řad, regulačních diagramů, histogramů, krabicových a bodových diagramů apod. a jednak další pokročilé nástroje pro řízení jakosti, jako je Paretův diagram, Ishikawův diagram, Design of Experiment, studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření (Gage R&R) apod. Tyto rysy předurčují tento program pro profesionální práci např. v rámci projektů Six-sigma. Díky jeho příznivé ceně a vcelku snadnému ovládání jej však mohou využít i všichni ostatní pracovníci v oblasti řízení jakosti, kteří to myslí se zlepšováním procesů vážně. Program je k dispozici v angličtině.

Počítačová podpora auditů

PALSTAT AUDIT Systému
Program z již zmiňovaného českého softwarového balíku je určen pro hodnocení systému managementu jakosti na základě prověrky jakosti. Podporuje tvorbu, zápis a vyhodnocení jednotlivých systémových auditů, včetně tisku protokolu z auditu a přípravy časového plánu. Program automaticky spočítá výsledné hodnocení pomocí příslušného koeficientu. Součástí plánu auditu je i seznam auditorů, auditovaných útvarů, resp. prvků a auditních otázek. Program může sloužit jak pro přípravu a vyhodnocení auditu, který proběhne bez použití počítače, tak pro audit, při kterém budou odpovědi na otázky, nalezená zjištění, neshody apod. zaznamenávány přímo např. do přenosného počítače.

Program obsahuje 4 moduly auditních otázek:
. modul dle metodiky VDA 6díl 1,
. modul dle metodiky QSA dle QS 9000,
. modul dle metodiky TS 16949,
. modul pro tvorbu vlastních auditních otázek systému.


PROQUIS Audit
Program je určen pro plánování, záznam a vyhodnocení auditů. Umožňuje vedení údajů o auditech, vkládání auditních otázek, vedení časového plánu auditu, tisk různých výstupních zpráv. Je možné vkládat neshody a nápravná opatření a spočítat hodnocení na základě zvolených kritérií. Na základě dat shromážděných v průběhu auditu lze provádět analýzu a přezkoumání problémů, které při managementu auditu vznikly. Proquis poskytuje širší podporu i pro plánování a evidenci auditních schůzek včetně evidence zodpovědných osob. Program je v angličtině.

Počítačová podpora dokumentace systému jakosti

PALSTAT AMOS
Výukové programy slouží k vzdělávání v oblasti řízení jakosti. Metodiky jsou zpracovány v elektronické podobě na disketách nebo na CD. Výhodou je i to, že prohlížecí program je velmi nenáročný na hardware. Je z něho možné tisknout nebo pomocí schránky kopírovat texty. Opět jde o český produkt. Z široké nabídky programové skupiny PALSTAT AMOS lze uvést například tyto programy:

. Elektronické normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 10013 Příručka jakosti, Směrnice pro prověřování systémů jakosti ISO 10011,
. Požadavky na systém jakosti podle QS-9000 ,
. QS - 9000 QSA - Hodnocení systému jakosti,
. VDA 6 díl 2 Audit systému QM služby,
. Porovnání norem ČSN EN ISO 9001, 9004, VDA 6 díl 1, QS-9000.

PROQUIS Document Control
Program je určen pro řízení dokumentů systému jakosti. Umožňuje integrovat běžné aplikace (např. MS Office) a spolupracovat s nimi. Poskytuje podporu přístupových práv pro řízení úrovní přístupu k různým dokumentům. Je možné vydávat (vytvářet) nové dokumenty a provádět schvalování a uvolňování již evidovaných. Zaznamenává se kompletní historie změn dokumentů. Pro auditory je tato možnost jistě příznivá. Naopak nevýhodou může být anglické prostředí programu.

ARIS Easy-ISO
Procesně orientovaný nástroj na modelování systému jakosti podniku v návaznosti na požadavky norem řady ISO 9000. Systém je určen pro náročnější aplikace ve větších firmách, ale i např. orgánech státní správy a samosprávy. Vhodné je propojení na systémy ARIS Easy Design a ARIS Toolset, které pomáhají při managementu podniku procesním způsobem. Softwarový nástroj ARIS Easy-ISO obsahuje procesní model ISO 9000, který lze propojit s procesním modelem organizace. Tak lze velmi názorně a dokonce interaktivně dokumentovat systém managementu jakosti organizace včetně příručky jakosti.
 

Počítačová podpora modelování procesů

ARIS Easy Designer a ARIS Toolset
Metoda implementovaná ve skutečně komplexním modelovacím softwaru ARIS je založena na integrovaném konceptu analýzy podnikových procesů. Podnikové procesy jsou popsány formalizovaným způsobem daty uloženými v relační databázi. Tvorba a interpretace těchto dat je zprostředkována názorným grafickým jazykem. Realitu podniku lze modelovat celou řadou metod vhodných pro konkrétní použití, jelikož popisovaná problematika je rozdělena do několika různých pohledů. Integrovaná koncepce zajišťuje konzistenci různých metod popisu bez nutnosti velkého počtu vazeb a souvislostí. Tím je dosaženo konzistentního popisu problému od ekonomicko-administrativní definice požadavku až ke konkrétní realizaci.

Nástroje ARIS obsahují potřebné funkce pro podporu podniků při analýze, návrhu a hodnocení podnikových procesů v rámci Business Process Engineeringu a umožňují jejich snadné pochopení. Přístupy ARrchitektury integrovaných Informačních Systémů (ARIS) jsou založeny na integraci, která se odvíjí od celkového popisu podnikových procesů od nejvyšší úrovně procesů k detailní. Nezbytná vysoká složitost takto vznikajícího modelu je v ARISU vhodně redukována rozdělením do jednotlivých pohledů na procesy. Pohledy jsou znázorňovány speciálními metodami (vhodnými diagramy). Jsou definovány vztahy mezi pohledy a je tak vytvořen celkový model procesů bez redundancí.
 
ARIS obsahuje následující základní typy pohledů na vytvářený procesní model. Datový pohled, který je tvořen stavy a událostmi. Události mohou spustit vykonání určité činnosti, postupu nebo procesu (v ARISu se činnost, postup nebo proces nazývá trochu nešikovně funkce). Funkce, které se mají provést, jakož i jejich vzájemné vztahy tvoří druhý pohled - funkční. Organizační pohled popisuje pracovníky a organizační jednotky, jejich struktury a vazby mezi nimi. Tyto pohledy doplňuje ještě pohled na zdroje a integrující procesní pohled, ve kterém jsou zachyceny vztahy mezi jednotlivými pohledy.
 

ARIS vytváří rámec, ve kterém mohou být vyvíjeny a optimalizovány informační systémy nebo procesy. ARIS je možné propojit s informačním systémem SAP. Vytvořené modely lze v případě zájmu snadno publikovat na internetu. Existují přídavné moduly pro elektronické obchodování (e-commerce), sledování výkonnosti procesů (Performance Management), analýzy ABC, Balanced Scorecard nebo například model veřejných zakázek. Program je dodáván s českou lokalizací.

allCLEAR
Vynikající program, který je určen pro snadné a velmi rychlé vytváření vývojových (postupových) diagramů. Uživatel se při ovládání programu nemusí starat o grafické vyjádření. Diagramy jsou automaticky generovány z textové osnovy, jejíž vytvoření je velice jednoduché. Uživatel může svoji pozornost soustředit plně na řešený problém. Velice snadné a rychlé jsou také změny již hotových vývojových diagramů. K jednotlivým částem vytvořených postupů lze v diagramu přiřazovat odpovědné pracovníky, realizující oddělení apod. pomocí prostorového rozložení diagramu (tzv. Deployment table). Součástí je i allCLEAR Fishbone, který umožňuje vytvářet Ishikawovy diagramy "příčina-následek".

Jedná se o silný nástroj pro vytváření vývojových diagramů, procesních schémat, organizačních diagramů a dalších grafických prvků. Pomocí důmyslného ovládání několika interpunkčními znaménky software umožňuje kontrolovat logickou stavbu diagramu v tzv. náčrtu - osnově (outline), zatímco vlastní diagram allCLEAR sestaví a znázorní sám. Do grafů lze zaznamenávat i data, příkladně množství času, které je zapotřebí k dokončení každého kroku procesu, hodinové náklady či náklady na jeden krok apod.
 

Pokud je k dispozici verze s analyzátorem, lze následně v rámci analýzy nebo simulace procesu prozkoumávat různé cesty včetně pravděpodobnosti, se kterou se jednotlivé cesty uskuteční. AllCLEAR uspořádá výsledky analýzy či simulace a stanoví kritické a optimální cesty. Může se rovněž provést "what-if" analýza - tedy po úpravě diagramu lze analyzovat, jak mohou změny některých kroků ovlivnit celý proces. Např. lze zkoumat, jakým způsobem ovlivní zvyšující se počet komponentů výrobní linky její výkonnost.

Visio 2000
Jde o produkt, který se stal součástí skupiny kancelářských aplikací firmy Microsoft. Visio je grafický program pro kreslení jednodušších diagramů. Ačkoliv je to program velmi jednoduchý, má několik předností. Kreslí se v něm tak, že se přenáší předkreslené standardní symboly na kreslicí plochu. Symboly lze upravovat, doplňovat popiskami, spojovat čarami, stínovat, otáčet, měnit jejich velikost atd. Podobně jako jiné vektorové nástroje umožňuje Visio spojovat obrazce do skupin, se kterými se potom manipuluje jako s celkem.

Velmi dobrá je databáze dodávaných symbolů, které jsou rozděleny do přibližně sta skupin podle zaměření vytvářeného diagramu. Z těchto 100 druhů symbolů lze uvést skupiny, které jsou použitelné pro počítačovou podporu jakosti a procesní přístup. Jde např. o organizační diagramy, vývojové diagramy, diagramy s tématikou TQM, tvorbu algoritmů, systémový návrh a analýza podle metodiky SSADM, projektově zaměřené diagramy, procesní diagramy (technické a podnikové procesy) atd.
 

Závěr
V současné době je již i v České republice na trhu dostatečně široká řada softwarových produktů využitelných k počítačové podpoře řízení jakosti. Jde o různé nástroje, které se liší jak svou funkčností, tak samozřejmě i cenou. Nedostatek jednoduchých, nebo naopak komplexních a silných nástrojů nemůže již dnes být argumentem pro odmítnutí procesního přístupu při řízení jakosti.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -