facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 7-8/2002

Klíčové vlastnosti výkonného manažerského systému

Ing. Václav Houser


Řada českých a slovenských podniků si již uvědomila skutečnost, že nasazení sebedokonalejších informačních technologií typu data warehousing, OLAP, data mining aj. nepřinese samo o sobě efekt, pokud nebudou moderní technologie svázány s konkrétními podnikatelskými rozhodovacími procesy. Základním cílem a klíčem k úspěchu využití systémů MIS - EIS - Business Inteligence se stává zkvalitnění a zefektivnění manažerského plánování. Manažerský informační systém, úzce svázaný s dlouhodobým businessem firmy, přináší praktické efekty v podobě zpřesněných podnikatelských plánů a lepší navigaci celého podniku a jeho jednotek k dosažení stanovených záměrů.


Takto pojímané manažerské informační systémy přestávají být pouhými "analytickými prohlížeči" provozních dat. Stávají se výkonným plánovacím systémem, aktivním nástrojem podporujícím formulaci a modelování strategických a taktických plánů firem, jež jsou spojeny s controllingem dosažených výsledků.
 

Zkusme se stručně zamyslet nad vlastnostmi takto koncipovaného plánovacího systému i nad bezprostředními efekty, které jeho využití provází:

1. Výkonný plánovací systém obsahuje data vztahující se k budoucnosti (formulace cílů, modelování plánů, prognózování, průběžné aktualizace a zpřesňování plánů, pracovní simulace aj.). S plánovými daty jsou v systému integrovány hodnoty ukazatelů o dosahované skutečnosti. Výsledky je možné bezprostředně analyzovat. Lze hodnotit odchylky, provádět reporting výsledků, a přímo tak navigovat odpovědné manažery k problémovým místům a nutnosti korektivních opatření.

2. Nasazení výkonného systému vnáší do procesu tvorby plánu a controllingu výsledků velice cenné momenty dynamiky. Plány přestávají být strnulými dokumenty neschopnými zachytit změny v interních procesech a tržním prostředí. Rychlé přepočty plánovacího modelu umožňují plánovat kontinuálně a aktualizovat plán vždy, když dojde k zásadním změnám předpokladů, na nichž byl založen. Variantní plánování poskytuje možnosti práce s více paralelními verzemi (např. pesimistická, realistická, optimistická). Klouzavé plánování je postupem, při němž plán přestává být sestavován na pevné kalendářní období, ale je měsíčně "rolován" dopředu.

3. Multidimenzionalita, reprezentovaná databázemi OLAP, přináší pro proces plánování a controllingu výsledků zásadní přínos. Tvorba strukturovaných pohledů zpřesňuje a zpřehledňuje vyhledání faktorů a tendencí, jež mají rozhodující vliv na chod organizace. Rozvoj podniku může být plánován a hodnocen daleko plastičtěji z různých úhlů pohledu, v potřebných multidimenzionálních řezech a pohledech.

4. Kvalita plánovacího systému je do značné míry dána způsobem, jakým jsou data, potřebná pro modelování a controlling plánu, vkládána do potřebných struktur. Kromě automatických výpočtů (např. na základě předchozího vývoje, či podle definic vztahů mezi ukazateli) a importu dat z dalších firemních informačních zdrojů (ERP systémy, CRM aj.), musí mít systém k disposici funkce pro přímé zadávání dat. Za optimální lze v této souvislosti pokládat přímé využití MS Excel, který se stal de facto aplikačním standardem v oblastech firemního plánování a controllingu. MS Excel v nové roli klientského nástroje databáze OLAP neklade nároky na osvojení nového prostředí a do plánovacího systému lze integrovat vše hotové, funkční a osvědčené, co bylo ve firmě v Excelu doposud vytvořeno.

5. Podnikatelské plánování je procesem neustálého vyvažování velkého množství protikladně působících vlivů i záměrů a cílů profesních skupin a jednotlivých plánujících úrovní. Výkonný plánovací systém vnáší do podnikových procesů větší vyváženost. Vazby mezi jednotlivými entitami podnikání mohou být plánovány v potřebném nadhledu a v širších, vyvážených souvislostech.

6. Výkonný plánovací systém musí být otevřen změnám v uplatňované metodice plánování a controllingu. Používané metody jsou postupně rozvíjeny, zpřesňovány a modifikovány v souladu s tím, jak se díky využití systému mění, rozvíjí a zdokonaluje "firemní plánovací kultura". Systém přispívá k zavedení firemních standardů v procesech plánování, rozpočtování a reportingu.

7. Výkonný plánovací systém umožňuje daleko snáze provázat víceletou strategii, roční taktiku a každodenní operativnost. Realizaci dlouhodobé strategie v konceptu Balanced Scorecard lze transformovat do ročních taktických plánů a rozpočtů.

8. Výkonný plánovací systém integruje řadu doposud atomizovaných a nekonzistentních plánovacích postupů i informačních systémů na jejich podporu, které sloužily, mnohdy zcela izolovaně potřebám jednotlivých manažerů, podnikovým útvarům a řídícím úrovním.
 

Závěrem
Účinnost informačního systému, zaměřeného na posílení výkonnosti manažerského rozhodování a plánování závisí do značné míry na zvolených postupech implementace. Praktické zkušenosti ukazují, že postupná realizace plánovacího systému, respektující připravenost jednotlivých odborných oblastí, řídících úrovní i manažerů samotných, je vhodnější než metoda "velkého třesku". Klíčový význam má kvalifikovaný návrh systému, jasně formulující cíle řešení a postup realizace. Významnou roli sehrává aktivita odborných pracovníků, kteří jsou za zavedení systému odpovědni.

Pozn. red.: Autor článku zastává pozici ředitele oddělení MIS ve společnosti Minerva ČR, a.s.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -