facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
PříLOHA 6/2002

Jak zhodnotit informační bohatství?

Odpovědí jsou manažerské informační systémy

Ing. Pavel Zítko


Většina firem dnes rozhodně netrpí nedostatkem informací. Sama kvantita informací však nezaručuje jejich kvalitu a použitelnost pro řízení libovolné organizace. Úlohu, jak velký objem disponibilních dat transformovat ve vhodně strukturované informace určené pro podporu rozhodování a řízení, řeší specializované programové vybavení, často označované zkratkou MIS - manažerský informační systém.


Tento segment softwarového trhu prochází překotným vývojem právě v současné době. Příčinou je probíhající informační exploze, umožněná nevídaným rozvojem technologií pro zpracování dat. Objemy dat uchovávaných v podnikových databázích a datových skladech se každodenně zvětšují, tempo jejich růstu se zrychluje a místo megabytů se k měření jejich velikosti používají již převážně gigabyty. Je v lidských silách poradit si s takovým množstvím informací? Jak tyto informace použít ve prospěch firmy či společnosti? Jak zhodnotit toto informační bohatství?

Jedinou možností je využít moderní informační technologie určené pro zpracování velkých objemů dat a jejich prezentaci v množství, struktuře a formě lidsky přijatelné. Neboť i manažer je jenom člověk, navíc stále zaneprázdněný, nemající čas na detaily, ale vždy požadující informace hned, komplexně a často jinak. Pro systémy zpracování umožňující interaktivní prezentaci a analýzu rozsáhlého množství dat se vžil název OLAP, On-Line Analytical Processing. Na trhu naleznete tyto systémy od různých dodavatelů pod již zmíněným označením MIS nebo rovněž jako BI (Business Inteligence), EIS (Executive Information System) či DSS (Decision Support System). Cíl těchto systémů je přibližně stejný, v čem se liší, je funkčnost, výkon, spolehlivost, design a cena.

Řešení MIS Business
Systém MIS Business patří do skupiny produktů společnosti MERLIN. Je koncipován jako otevřený systém, který mohou využívat společnosti z nejrůznějších oborů - od finanční sféry a služeb až po výrobu a distribuci. Umožňuje nasazení v libovolné řídící úrovni, koncovými uživateli jsou jednak vrcholoví manažeři, jednak střední management a pracovníci analytických útvarů.

Každý uživatel MIS Business má k dispozici aplikaci s nabídkou, která je vygenerována podle jeho potřeb a přístupových práv. Nabídka obsahuje připravené sestavy ukazatelů z modulárního zásobníku reportů. Ke standardním modulům patří Ekonomika, Obchod, Lidské zdroje a Klíčové ukazatele. Vedle těchto reportů si uživatel může vytvořit vlastní nabídku obsahující jím vytvořené analýzy a prezentace dat.

Klíčovou vlastností uvedeného řešení je nadstandardní OLAP funkčnost. Všechny reporty jsou dynamické a vícerozměrné. Uživatel si v průběhu práce interaktivně volí, jaká data a jak mají být prezentována, mění úhly pohledu a podrobnost zobrazovaných údajů. Vedle tabulkové formy zobrazení ukazatelů má k dispozici celou škálu grafů, může nastavit vlastní design prezentace a například i zvýraznění hodnot mimo normu. Takto nově vytvořené sestavy může uložit pro opakované použití nebo je distribuovat kolegům.

MIS Business zahrnuje funkčnost pro vytváření vlastních ukazatelů, různých typů analýz (komparační, strukturální, top ten, ABC, ad hoc, what if) a předpovědí. K dispozici je knihovna matematických, statistických a finančních funkcí. Mezinárodní společnosti mohou využít multijazyčnosti aplikace i prezentovaných dat.
 
A jaké jsou technické principy činnosti celého produktu MIS Business? Systém využívá objektovou multidimenzionální databázi a OLAP technologii ORACLE Express. Jako datové zdroje přitom mohou sloužit datové sklady, provozní OLTP databáze s rozhraním ODBC nebo i textové soubory. V automaticky probíhajících dávkách se data z těchto často vzájemně nekompatibilních zdrojů transformují, konsolidují, agregují a ukládají do OLAP databáze, která je optimalizována pro velmi rychlý přístup k multidimenzionálním ukazatelům.

Prostřednictvím aplikace MIS spuštěné na klientských stanicích jsou kladeny požadavky na Express Server, který výsledná data on-line zasílá zpět na PC. Použitá technologie zaručuje, že i u databází velkých řádově desítky GB jsou doby odezvy u většiny dotazů okamžité. Vedle nejčastěji používané architektury klient-server je k dispozici i rozhraní pro uživatele přistupující přes intra/internet a personální provedení pro samostatné PC.

Modul Klíčové ukazatele
Reporty z tohoto modulu integrují ukazatele ze všech ostatních modulů. Jsou určeny pro vrcholový management. Jsou parametrizovány dle zákaznických požadavků. Při koncipování klíčových ukazatelů pro měření výkonnosti podniku se vychází z metodiky Balanced Scorecard.

Klíčové ukazatele podniku dávají odpověď nejen na finanční, ale i nefinanční otázky týkající se stavu a vývoje firmy. Daří se zkracovat průběžné doby vyřízení zakázky? Jsou naši klienti spokojeni se všemi produkty? Vyvíjí se zisk v jednotlivých regionech dle plánu? Roste u jednotlivých profesí průměrná mzda v souladu s růstem produktivity? Zlepšuje se kvalifikační a věková struktura zaměstnanců?

Modul Ekonomika
Modul je určen pro potřeby finančního řízení společnosti. Základními ukazateli jsou zde stavy a obraty účtů. Ve standardním řešení jsou zahrnuty dynamické účetní výkazy, vyhodnocení plánu, analýzy nákladů a výnosů, aktiv a pasiv, systém poměrových ukazatelů (rentabilita, aktivita, likvidita, zadluženost, nákladovost) včetně pyramidového rozkladu ROE.

Rozkladem souhrnných ukazatelů umožňuje systém např. snadno zjistit, co způsobilo pokles rentability v posledních měsících. Plní se plán zisku? Pokud ne, čím je to způsobeno? Rostou náklady rychleji než příjmy? Ve kterých divizích, regionech či produktech? Jaký je vývoj likvidity v posledních měsících?  Jaké jsou pohledávky po splatnosti za jednotlivá období?

Obchodní modul
Tento modul je určen pro podporu řízení a analýz prodeje, nákupů a zásob. Dává odpovědi na dotazy typu: Kolik prodejů uskuteční regionální zástupci a jak se mění prodeje za kvartál? Jaký je poměr mezi skladovými zásobami a měsíčními prodeji? Jaká je předpověď prodeje?

Modul Lidské zdroje
Modul je určen pro personální řízení. Základními sledovanými ukazateli jsou počty zaměstnanců, jejich odpracovaná doba a vyplacená odměna za práci. Systém napomáhá odhalovat odchylky v produktivitě práce, fluktuaci a odměňování. Umožňuje analyzovat portfolio zaměstnanců z různých hledisek (funkčně-útvarové, profesní, věkové, vzdělanostní).

Zakázkově vyvinuté moduly
Přes obecnou podobnost podnikatelských organizací je každá implementace MIS specifická a je nutno ji zákaznicky přizpůsobit. Struktura OLAP databáze, odvozená z pilotního řešení MIS Business, je pro každého klienta upravena na míru. Vzhledem k rozdílnosti datových zdrojů se vždy individuálně řeší datové pumpy. Pro specifické zákazníky z finanční oblasti vyvinula společnost MERLIN rovněž samostatná řešení MIS Faktoring a MIS Leasing.

MIS pro nemocnice
Příkladem odvětvově specializovaného MIS řešení je další z produktů společnosti MERLIN, MIS Hospital - manažerský systém pro řízení nemocnic. Vedle ekonomického a personálně-mzdového modulu obsahuje modul léčebné péče. Umožňuje provádět analýzy počtu pacientů a zdravotnických výkonů, ošetřovacích dnů, bodů, využití lůžkového fondu i ambulantních služeb. Sbírá data z několika nemocničních informačních systémů a zpracované informace prezentuje v OLAP aplikaci. MIS Hospital tak dokáže odpovědět na stěžejní otázky, které jsou rozhodující pro chod moderní nemocnice.
 
Jaký je přínos MIS?
Manažerské informační systémy společnostem přinášejí zejména úsporu času a finančních prostředků. Není třeba již čekat hodiny na zpracování podkladů od provozních či analytických pracovníků či dokonce trávit týdny čekáním na doplnění funkčnosti provozního informačního systému.

Díky komplexním a vhodně strukturovaným informacím a analýzám lze také dosáhnout efektivnějšího řízení společnosti a snížení nákladů. MIS rovněž přispívá ke zvýšení výnosů tím, že zajišťuje kvalitní analýzy obchodní činnosti společnosti, portfolia produktů i klientů, umožňuje snadnější vyhodnocení výsledků obchodů a přesnější předpověď vývoje trhu.

O tom, že kvalitní a efektivní řízení společnosti je nutnou podmínkou podnikatelského úspěchu, nikdo nepochybuje. Metody a nástroje, které při této činnosti manažeři používají, jsou různé. Obecný trend však jasně prokazuje, že konkurenční výhody získají jen ty společnosti, jež jsou vyspělé po informační stránce a jejichž manažeři se dokáží včas a správně rozhodnout - a to bez dokonalých nástrojů typu MIS již nikdy nepůjde.

Pozn. red.: Autor článku, Ing. Pavel Zítko, je vedoucím vývoje MIS ve společnosti MERLIN.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

HPE přináší průlomové řešení pro ukládání dat a doplňuje tak služby HPE GreenLake

HPE GreenLakeSpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila inovace, které transformují úložiště HPE Storage v softwarově definovanou datovou službu. V rámci tohoto oznámení uvádí HPE platformu, jež naplňuje vizi Unified DataOps pro datová prostředí současnosti, přináší cloudový model provozu všude tam, kde se data nacházejí, a sjednocuje datové operace.

Helios
- inzerce -