facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 4/2002

IT ve státní správě a samosprávě

Zajímavé projekty prezentované na konferenci ISSS 2002

Ing. Lukáš Grásgruber


Konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), která se letos konala ve dnech 25. a 26. března v Hradci Králové, je každoročně místem hodnocení pokroku v oblasti využití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií (ICT) na místní, regionální i celostátní úrovni. Časopis IT System patřil letos mezi mediální partnery této konference, která s každým dalším ročníkem získává na významu a patří bezesporu mezi nejvýznamnější konference v oblasti IT u nás. Myšlenky, iniciativy a projekty prezentované v rámci ISSS se bezprostředně dotýkají každého z nás, neboť všichni jsme do určité míry v kontaktu s institucemi veřejné a státní správy, které podobně jako komerční subjekty získávají v informačních a komunikačních technologiích nové nástroje pro kvalitnější a efektivnější řízení, pro lepší kontakt se svými "zákazníky".


ISSS zdaleka není jen o vizích, plánech a teoriích. Každoročně je na konferenci prezentována řada velmi zajímavých, konkrétních projektů, které jsou nebo budou realizovány v ČR. Inspiraci je možno získat také z řady zahraničních projektů, protože konference ISSS má od samého počátku důležitý mezinárodní rozměr, který se zvláště v posledních ročnících zvýraznil úzkou spoluprací s podobně orientovanými iniciativami v zemích Evropské unie a účastí významných představitelů Evropské komise.
Velmi pečlivě jsme sledovali dění v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, abychom vám v následujícím článku mohli přinést výběr těch nejzajímavějších projektů a iniciativ, které byly na letošním ročníku konference ISSS představeny.

Přehled fondů a sbírek archivů ČR
Na webové stránce Ministerstva vnitra ČR najdete spoustu zajímavých údajů. Archivní správa Ministerstva vnitra ČR má mj. za úkol vést centrální evidenci archivních fondů a sbírek uložených v archivní síti České republiky. K dnešnímu datu obsahuje více než 130 000 záznamů. Protože se jedná o jedinečný soubor informací, který funguje v databázovém systému (vytvořeném rovněž pracovníky archivní správy), a protože informace mohou být zajímavé i pro veřejnost, schválil ministr vnitra záměr archivní správy poskytovat tyto informace prostřednictvím internetu.
 


Hlavní cenu soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů
na konferenci ISSS 2002 získalo hlavní město Praha. Cenu přebírá Otto Kechner,
náměstek primátora a zastupitel hl. m. Prahy, cenu předává ministr Karel Březina.

Webová prezentace obsahuje údaje o názvu archivního fondu (sbírky), původci, časovém rozsahu, o počtu běžných metrů a o tom, zda je fond zpracovaný a inventarizovaný. Zjistíme tak, ve kterých archivech se nalézají archiválie, které hledáme, z jakého časového období jsou zachovány a zda jsou zpracované či nikoli, což je jedno z hlavních kritérií jejich zpřístupnění. Součástí prezentace je stručný popis postupu při vyhledávání údajů, doplněný příklady. V prezentované aplikaci lze obecně nalézt informace o fondech a sbírkách Státního ústředního archivu v Praze a sedmi státních oblastních archivů (v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích a Zámrsku, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě). Databáze dále obsahuje údaje z Archivu hlavního města Prahy a archivy měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem, 72 státních okresních archivů a dalších. Zastoupena je i evidence archiválií v 77 muzeích a jiných kulturních institucích. Evidence bude pravidelně aktualizována a postupně rozšiřována.

Podávání žádostí prostřednictvím internetu
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje již delší dobu uplatnění elektronického podpisu při podávání žádostí a hlášení změn prostřednictvím internetu. V prosinci 2001 byla slavnostně ukončena výstavba datové sítě systému státní sociální podpory, která pokrývá celou ČR. Tato datová síť umožní podstatné zjednodušení potvrzování dat rozhodných pro přiznání a stanovení výše sociálních dávek. Na internetové adrese www.mpsv.cz v části sociální problematika - státní sociální podpora - formuláře státní sociální podpory najdete více než dvacet elektronických formulářů žádostí, potvrzení, dokladů a prohlášení. Tyto formuláře můžete buď vytisknout a ručně vyplnit, nebo je vyplnit elektronicky, vytisknout, podepsat a výtisk odeslat.

Do datové sítě systému státní sociální podpory byly napojeny také všechny úřady práce a byla vytvořena centrální databáze volných pracovních míst.

Využívání čipových karet v IS SSP
V rámci programu "Elektronické identifikátory ve veřejné správě" bylo vydáno přibližně 4000 kusů profesních čipových karet pracovníkům na úseku státní sociální podpory (SSP) a dalším pracovníkům MPSV. Současně je v rámci programu "Vytváření kontaktních míst veřejné správy" realizován obdobný pilotní projekt vydání, tentokrát klientských, čipových karet klientům SSP (v Praze 2 a v regionu Děčín).
O možnosti použití čipových karet k elektronické identifikaci klientů sociálních systémů uvažovalo MPSV delší dobu. V roce 1997 se připojilo k pilotnímu projektu "Mácha", který v Litoměřicicích realizovaly ještě Ministerstvo zdravotnictví ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Celkem bylo v první fázi občanům vydáno 10 000 čipových karet, které sloužily jako průkaz zdravotní pojišťovny a zdravotní průkaz. Čtečkami byly vybaveny sanitní vozy, nemocnice, někteří lékaři a lékárny. Údaje klientů systému státní sociální podpory byly doplněny do dalších 17 000 čipových karet, vydaných ve druhé fázi projektu. Čtečkami byla vybavena všechna pracoviště SSP okresního úřadu, která jsou určena pro komunikaci s veřejností; byla instalována jednoduchá forma informačního kiosku, kde se mohli majitelé čipové karty přesvědčit o jejím obsahu.

V roce 2000 MPSV v rámci programu čipových karet realizovalo například zpracování převodníku mezi evidencí klientů MPSV a evidencí pojištěnců VZP ČR; vznikly studie proveditelnosti využívání elektronického podpisu na čipových kartách v rámci veřejné správy a studie využití čipových karet pro účely elektronické identifikace osob v návaznosti na jednotnou identifikaci osob ve veřejné správě. Bylo navrženo použití společné čipové karty pro sociální a zdravotní oblast a program využití čipových karet v informačních kioscích pro elektronickou identifikaci osob a dálkový přístup občanů s využitím elektronického podpisu pro provádění vybraných úkonů v rámci IS SSP. (Práce ve VZP byly ale časově posunuty, zatím byl ukončen výběr auditora projektu a bude vypsána obchodní veřejná soutěž na zpracovatele analytické části.) V roce 2001 MPSV v rámci obou programů Akčního plánu realizovalo zpracování podrobné studie předpokladů právní úpravy užití čipových karet ve veřejné správě (zejména v resortu sociálního zabezpečení a zdravotnictví) a studii legislativních předpokladů pro vytvoření KMVS a studii možností využití stávajících pracovišť resortů pro vytváření KMVS.
 
Profesní čipová karta bude bezpečným nástrojem pro vytvoření elektronického podpisu a umožní pracovníkům autentizaci k operačnímu systému počítače a k aplikačnímu programovému vybavení (OKdávky).

V roce 2002 připravuje MPSV v rámci prostředků na realizaci projektů Akčního plánu vydání čipových karet pro ČSSZ a úřady práce, předpokládá i vydání několika čipových karet pro vybrané pracovníky ÚVIS a případně i pro pracovníky dalších orgánů veřejné správy (zejména pro ověřování využití elektronického podpisu).

V letošním roce by měl být vypracován a projednán minimálně na úrovni Rady vlády pro SIP postup plošného celorepublikového nasazení čipových karet, včetně obsahu této čipové karty a stanovení datových, právních, standardizačních a organizačních předpokladů pro jejich vydávání a využívání. Nezávisle na tom by měly být vydány standardy profesní čipové karty.
 
Předpokládá se, že oba projekty profesních i klientských čipových karet MPSV by měly být z velké části realizovány do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Průběžné informace o postupu a výsledcích jsou uveřejňovány na internetové adrese www.mpsv.cz.

Třetí ročník soutěže Geoaplikace roku
Již potřetí je součástí konference ISSS také tematický blok, který se věnuje geografickým informačním systémům a dálkovému průzkumu Země. V rámci tohoto bloku se také koná vyhlášení výsledků soutěže Geoaplikace roku 2001. Projekty zařazené do soutěže byly rozděleny do tří kategorií podle územní působnosti orgánů veřejné správy: první kategorii tvoří Česká republika, druhou regiony, kraje a okresy a třetí města a obce. K datu uzávěrky soutěže (18. 2. 2002) splnilo podmínky soutěže třiadvacet projektů. Vzrostl počet řešení pracujících s metainformacemi a metainformačními systémy.

Geoaplikací roku v kategorii A (tedy ČR), se stal produkt GIS Misys ČR firmy GEPRO ve spolupráci se zeměměřičským úřadem a ministerstvy financí, vnitra a obrany. Geoaplikací roku v kategorii B, tedy regionů, krajů a okresů, se stal projekt pro navigaci vozidel integrovaného záchranného systému vytvořený Krajským úřadem Plzeňského kraje ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou Plzeň Sever. V kategorií C, vyhrazené pro města a obce, se na prvním místě umístil Geografický informační systém města Plzeň firmy Geoba ve spolupráci se statutárním městem Plzeň a správou informačních technologií města Plzně.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -