facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
INGIS 2/2006

IS v rozvodných společnostech

Řešení v Pražské plynárenské

-point.x-


Provoz distribučních společností vyžaduje v současnosti informační systémy, které jsou schopné uchovávat, spravovat a analyzovat velké množství grafických i textových dat a analyzovat je s minimální časovou odezvou, ideálně v reálném čase. Aby mohl být tento požadavek splněn, je třeba integrovat a harmonizovat funkcionalitu mnoha dílčích modulů a specializovaných aplikací. Požadavek na integraci dat je zřejmý. Není totiž postačující disponovat rozsáhlými databázemi s informacemi o produktech nebo zákaznících, ale základní a kritickou úlohou správy dat je umožnění práce nad daty s podmínkou integritní kontroly, aby se předešlo nežádoucí redundanci nebo nekonzistenci dat. Distribuční společnosti navíc vyžadují specializované datové modely, schopné vykonávat analytické funkce nad rozsáhlými geografickými datovými sety. V následujícím textu se podíváme na některé tyto aspekty a ukázku GIS systému v Pražské Plynárenské.IS v distribučních společnostech

Klasickým problémem decentralizovaných informačních systémů je existence duplicitních informací a s tím související možnost vstupu dat o majetku, zákaznících, produktech nebo jiných entitách z několika míst v systému bez kontroly duplicit. Tento aspekt, leč se může zdát samozřejmý, je mnohdy ve značné míře opomíjen. S tímto souvisí problematika verzování. Bez ohledu na typ a zaměření by měl informační systém uchovávat historii dat a informací, díky níž je možné zpětně trasovat kdo a za co je během zadávání dat do systému zodpovědný, nebo jaká verze dat je schválená. S ohledem na GIS systémy se hovoří o tzv. dlouhých transakcích, jejichž dokončení trvá obvykle několik týdnů (například digitalizace modelu vodovodního vedení). Tento přístup vyžaduje jistý způsob prevence před nekonzistentním čtením. Jednou z možností, jak řešit tento problém, je pomocí správy verzí.
Vstup dat do systému není samovolný a uživatelé jej neprovádějí pro to, aby data zadávali protože musí, ale proto, aby jim dříve či později tato data ve svém množství pomáhala při rozhodování a poskytování informací. S tím souvisí aktuálnost a správnost zadávaných dat a z toho vyplývající personální odpovědnost za tato data.


Uživatelské dotazy pro poruchovou službu včetně vazby výstupů do mapy s adresními body a parcelami


Pokud se ale oprostíme od obecných požadavků na informační systém a zaměříme se na informační systémy rozvodných společností, budou pro nás klíčové požadavky kladené na systém podle jeho zaměření, to znamená, jakou úlohu má tento systém plnit vůči koncovému zákazníkovi (připomeňme, že zákazníkem může být i samotný uživatel systému) a také, jakým způsobem jsou data v systému prezentována směrem k uživateli. V prvním případě je cílem nasadit takový systém, který bude speciálně navržen pro podporu podnikových procesů v energetických distribučních společnostech (plynárny, elektrárny a teplárny), vodovodech a kanalizacích nebo dopravě. V druhém případě musíme brát zřetel na uživatele systému a způsob, jakým budou se systémem komunikovat. Zásadní je maximální jednoduchost ovládání softwarového klienta a současně nepřetržitá dostupnost a aktuálnost informací. V současnosti se jeví jako nejpřijatelnější varianta pro uživatele práce ve webovém prostředí (tenkého klienta bez aplikační logiky, která je uložena na centrálním serveru), v němž se dokáží orientovat i méně techničtí uživatelé. Snad nejvýznamnější výhodou této klient/server architektury jsou nízké náklady na administraci technických prostředků informačního systému díky restriktivním opatřením na straně klienta, jednodušší zabezpečení (aplikační data zůstávají na straně serveru) a v neposlední řadě nižší pořizovací náklady na hardware, protože vysoký výkon je požadovaný výhradně na straně serveru.
Z tohoto pohledu nestačí pro pořízení systému na podporu procesů distribuční společnosti implementovat obecný ERP systém (i když s sebou přináší řešení v rozmanitých oblastech lidské činnosti), je totiž třeba přijít s konkrétním datovým modelem, který lze nasadit přímo podle potřeb distributora. Přestože se většinou a priori nepodaří dodat již plně přizpůsobený systém bez dalších úprav, existují v současnosti na českém trhu schémata, šablony či modely určené zejména pro účely distribučních společností. Setkáte se tak s moduly pro správu inženýrských sítí, technickou evidencí majetku, správou dokumentů nebo událostí. Všechny tyto dílčí aplikace mohou být v podniku v nějaké formě již implementovány a zásadní význam pak hraje způsob napojení nových technologií na stávající infrastrukturu, která by měla zůstat zachována. Zjištění možností napojení GIS na podnikové informační systémy představuje klíčový předpoklad pro příznivou dobu implementace s relativně nižšími náklady na dílčí programové úpravy.

Pražská Plynárenská

Informační systémy distribučních společností kladou nároky na grafické zpracování informací a intuitivní práci s geografickými daty. Pro tyto účely jsou využívány specializované geografické informační systémy, které poskytují bohatou základnu analytických funkcí. Na příkladu Pražské Plynárenské si můžeme demonstrovat tyto funkce a ukázat, jakým aplikačním vybavením disponuje a jaká architektura a proč byla zvolena. Jako dominantní dodavatel plynu pro hlavní město Praha se Pražská Plynárenská rozhodla nechat si implementovat informační systém pro pohotovostní a poruchovou službu. Zásadním úkolem systému měla být evidence zásahů pohotovosti a jejich statistické vyhodnocování.
V roce 2002 pověřila Pražská Plynárenská vyhotovením řešení společnost Sitewell. Prezentační vrstva systému měla být koncipována jako kombinace grafických i textových dat, přičemž grafické vyhodnocování dat mělo být řešeno formou dynamických tematických map.
V současnosti obsahuje systém desítky gigabajtů textových i grafických dat. V textové formě jsou v systému evidovány informace o všech vedeních plynárenské společnosti a ostatních inženýrských sítích. Digitální katastrální mapa (DKM) území spravovaného Pražskou Plynárenskou je napojena na soubor popisných informací (SPI) a geodetických informací (SGI), takže uživatel může velmi snadno dohledávat související informace o vybraném prvku na mapě pouhým klepnutím na požadovanou část mapy.

Specializované aplikace

Díky možnosti práce s vrstvami lze zobrazovat podkladovou ortofotomapu Prahy, která slouží jako vizuální prostředek pro snadnější orientaci v prostředí. Třívrstvou architekturu systému naplňuje mapový server Autodesk MapGuide, aplikační server Macromedia ColdFusion a databázový server Oracle Enterprise. V čem je tato architektura vhodná pro GIS řešení? Jako frontend vrstva slouží Autodesk MapGuide umožňující využívat, spravovat a distribuovat GIS data a navrhovat geoaplikace pro internet i intranet. MapGuide poskytuje možnost práce s interaktivními mapami, přistupuje přímo kmnoha dalším typům souborových CAD a GIS formátů – vektorových i rastrových, nabízí dvojí přístup k prohlížení map a geodat podle toho, jaké nároky klade uživatel na prohlížení dat, dotazování nebo analytické funkce. Kromě těchto vlastností obsahuje MapGuide prostředí pro vytváření vlastních aplikací.


Řešení havárie plynového potrubí v PP v modulu řízení událostí společně s obrazovou dokumentací havárie


Aplikační server Macromedia ColdFusion má za úkol zprostředkovávat požadavky na Oracle databázi na provedení uživatelských operací a zobrazení dat. Server má zároveň na starosti vytváření dynamického uživatelského prostředí pro uživatele.
Pro uchování textových informací byla zvolena databáze Oracle Enterprise 9i r2 s ohledem na její robustnost, zvládání zátěže ve špičkách nebo možnostem dalšího rozšíření o prostorovou logiku (Oracle Spatial, Oracle Locator).


Připojení dokumentu během řešení události v rámci poruchového informačního systému v PP


Klíčovou aplikací pro řešení provozních událostí je modul Sitewell IM, který umožňuje sledovat celý proces od nahlášení a evidence události na dispečinku přes provedení prací až po jejich detailní statistickou analýzu. K aplikaci je možné přistupovat nejen z firemního intranetu, ale také prostřednictvím mobilního zařízení. Samozřejmostí jsou individuálně vymezená přístupová práva. Aplikace běží v prostředí standardního webového prohlížeče, z čehož plyne pro koncové uživatele také jeho snadná ovladatelnost.
Pro pracovníky plynárenské společnosti je pochopitelně nezbytností i práce v terénu. Pro tyto účely byla vyvinuta mobilní doprovodná verze Mobile IM, která pracovníkům plynárny umožňuje zadávání údajů k dané havárii či poruše přímo v terénu do PDA zařízení a pomocí mobilního telefonu synchronizovat data s centrálním databázovým serverem. Práce probíhá obousměrně, to znamená, že terénní pracovník určitou podmnožinu dat ze serveru nahrává do PDA a po aktualizaci a zaznamenání změn je odesílá zpět na server.
Další použitou aplikací je modul pro správu dokumentů Sitewell DM, který umožňuje připojit dokumenty k libovolnému objektu, dokáže spravovat multi-dokumenty nebo vyhledávat dle různých kritérií. Velkým přínosem je přehledné uspořádání verzovaných dokumentů podle kategorií a přístupových práv uživatelů.
Technologickým jádrem celého systému je modul Administrace uživatelů (IGIS), který spravuje přístupová práva uživatelů systému, diskusní skupiny, poskytuje možnosti využití interního e-mailingu a je intenzivně využíván ostatními částmi informačního systému.

Přínosy GIS v Pražské Plynárenské

Díky propojení všech důležitých popisných informací s ostatními souvisejícími subjekty (osoby odpovědné za vyřízení havárie, technické charakteristiky plynovodu v určité lokalitě a podobně) se podařilo zefektivnit, a především zrychlit proces řešení havarijních situací. Práci v terénu usnadnil mobilní klient Mobile IM, řešením se zprůhlednila komunikace a zodpovědnost pracovníků za jednotlivé úkoly, zautomatizoval se průběh provozních událostí, rozšířily se možnosti analýzy poruchovosti nebo statistického vyhodnocování. Dále je možné sledovat historii událostí a průběh řešení havarijních situací. V neposlední řadě se díky novému řešení zlepšila komunikace a služby vůči koncovému zákazníkovi
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

SOFTIP triumfoval v Microsoft Awards 2021 ve třech kategoriích

Jan Schwarz, technický ředitel SOFTIPuCelkem tři vítězství si odnesl SOFTIP v rámci oceňování Microsoft Awards 2021. V historicky nejširší konkurenci uspěl slovenský IT dodavatel díky projektům, které spojovala jedna věc – zefektivnily a zjednodušily spolupráci a fungování v rámci velkých společností, které se musely vyrovnat s náhlými změnami podmínek na trhu, ale také ve vlastních interních procesech.