facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 3/2002

Inovace projektového managementu využitím metody Critical Chain

Critical Chain (CC) jako náročná, někdy nebezpečná, ale především racionální cesta řešení dlouhodobých problémů se zajištěním potřebné účinností managementu projektů.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.


Základní otázka problematiky Critical Chain (CC) zní: Jsou předpoklady účinnosti CC utopií, nebo aktuální nezbytností a tedy úkolem moderního managementu? Projektový management (dále PM) nezbytně vyžaduje inovaci. Musí se přiblížit reálným podmínkám a hledat nové rezervy vyšší účinnosti.


Nepomůže mu žádná izolovaná aktivita, ať jde o technickou, organizační nebo lidskou stránku řízení.

 Jedinou nadějnou alternativou je v současné době inovace celého systému. Moderní software představuje významný faktor PM. Zamyslíme-li se však nad tím, jak dalece se poměrně rychlý vývoj konkrétní podoby software pro PM projevil v jeho účinnosti, budeme zklamáni. Moderní Software společně s pokrokem v komunikacích vytváří sice nový prostor pro vývoj metod, sám však tyto metody nevytváří, ale podporuje či nepodporuje.

Reálný pohled na Critical Chain
Critical Chain je metodou a současně filosofií přístupu a software je vyjádřením algoritmu, který implementaci přístupu umožňuje. Kdo se neztotožní s filosofií přístupu CC a nebude se snažit o komplexní zajištění podmínek pro jeho implementaci, nemusí se zajímat ani o podpůrný software.

 Jedním z důvodů výběru tématu je i moje přesvědčení, že současná úroveň propagace CC je často kontraproduktivní. Lidé instinktivně cítí, že CC se může za určitých okolností stát nástrojem nebezpečným, riskantním. Příliš nadšená, obecná a povrchní propagace CC vzbuzuje nedůvěru nejen u členů týmů, ale i u projektových manažérů. V tomto textu mi jde především o reálný pohled na podmínky pro dosažení přínosu implementace CC.

Pro větší názornost výkladu problematiky softwarové podpory jsem zvolil konkrétní produkt - Pro Chain, spolupracující s MS Project 200. Nejde mi zde o to naučit čtenáře pracovat s konkrétním software, ale ukázat na příkladě konkrétního software podobu a význam souznění přístupu, metody a algoritmu, na jehož základě je založen software podporující PM. Implementaci CC v praxi ovlivňuje celá řada faktorů - software je jedním z významných. Nesmí však být faktorem izolovaným!

Vývoj názorů na Critical Chain
V roce 1999 jsem vystavil na internet svůj první text týkající se CC. Je dostupný z domény www.akamonitor.cz v sekci "Projektový management". Novější verze mého pojetí je obsažena v květnovém čísle časopisu IT System 2001. Od roku 1999 došlo k celé řadě změn, které ovlivnily podmínky implementace CC. Změnily se potřeby, především tlak na čas a intenzitu práce na projektu - T2M (Time-To-Market), změnily se i předpoklady:

. nové komunikační a hardwarové podmínky
. vyšší vzdělanost, posun v chápání rizika, kauzálnější přístup v chápání chování lidí
. projektoví manažeři si lépe uvědomují závislost úspěchu projektu především na motivaci chování odpovědných lidí - řešitelů
 


Základní 4 kroky postupu ProChain ve fázi plánování

Co se bohužel nezměnilo, je skutečnost, že z hlubšího poznání nejsou vyvozovány závěry a na ně navazující aktivity, které by vedly k systémovým změnám! Jednotlivé izolované dílčí inovace nezřídka situaci ještě zhoršují.

Critical Chain - kontroverzní téma
Téma CC je trvale kontroverzní. Problém by se dal přiblížit větou: "všechno něco stojí!". Přejete si vysokou stabilitu zdrojů? Oželíte při tom možnost dosáhnout výrazného zkrácení délky projektu? Myslíte si, že přesným plánováním dosáhnete více než podporou pružnosti reakce na vzniklé situace? Myslíte, že rozdrobením projektu na nejmenší detaily zajistíte podmínky pro 100% osobní odpovědnost (vyvinutí maximálního tlaku na pracovníky)? Oželíte při tom iniciativu zdrojů (lidí), kteří se nebudou bát zdravě riskovat? Atd. Je či není přístup označovaný jako "Critical Chain" nadějnou variantou řešení dlouhodobých problémů PM? Jak se na odpovědi na tyto otázky podílí problematika tvorby a užití software?

Řídit velký projekt bez podpory IS/IT je dnes nemyslitelné. To si dnes uvědomuje každý a každý také zná některý z hlavních softwarových produktů, které PM slouží (MS Project, Primavera, ShureTrack, aj.) Software je naprogramovaný algoritmus a algoritmus odráží metodu (přístup). Volba software je tedy volbou přístupu, ale nemusí to platit naopak a zde může docházet k potížím. Kolik projektových manažerů dnes ví o existenci software podporujícího přístup odpovídající Critical Chain? Ukazuje se, že velké rozšíření software podporujícího klasické přístupy (CPM, PERT) samo o sobě konzervuje setrvání u klasiky i při volbě přístupu. Navíc - software pro klasiku je dnes tak dokonale propracovaný, že se zdá, že na něm již není co vylepšovat!? A tak si často nepovšimneme, že inovace software bez změny přístupu, metody, algoritmu, může být pohybem v bludném kruhu.

Máme-li mít šanci z tohoto bludného kruhu vystoupit, pak:

. musí existovat nový kvalitní software konzistentní s novým přístupem
. o tomto software se musí projektoví manažeři dozvědět
. informace o tomto software musí zahrnovat poměrně podrobné zkušenosti s jeho aplikací
. podání zkušeností a celá osvěta musí mít solidní podobu, aby byla přesvědčivou
. je třeba poznat a popsat podmínky efektivního uplatnění
. nezapomínat na skutečnost, že šance na velký efekt spolu zpravidla přináší větší riziko
 


Grafické zobrazení projektu po vložení vytvořených bufferů

Souhrnně řečeno: je třeba poznat místo software v systému PM založeném na CC. Je třeba otevřeně přiznat, že systém založený na práci s rizikem, na ovládnutí omezení, na změně chování lidí, je systémem velmi nadějným, ale současně velmi riskantním. Zatajování této skutečnosti, kterou potenciální uživatelé detailně sice neznají, ale instinktivně vytuší, není nic jiného, než brždění vývoje.

Charakteristika CC
Pro CC je příznačné:
. snaha motivovat lidský faktor k včasnému začátku činnosti,
. vstup navazující činnosti ihned po dokončení, minimalizace multitaskingu,
. soustředění bezpečnostních rezerv do bufferů, někdy označovaných jako "nárazníky",
. akcent na vazby činností ale současně na vazby zdrojů,
. negativní odchylka v délce činnosti se projevuje především čerpáním bufferu,
. péče o zdroje v CC není "navíc" k péči o čas - je integrální součástí systému,
. CC akcentuje pozornost celku před pozorností detailům,
. CC je pružný, může se změnit v důsledku vložení a úprav bufferů, aktualizace činností,
. CC počítá s možným předčasným čerpáním zdrojů,
. CC je aplikací principů TOC (Theory Of Constraints - teorie omezení).

Přístup CC nechápe rezervy jako něco nežádoucího, co je třeba vyloučit. Podle přístupu CC jsou rezervy racionální, potřebné a představují naopak systémový prvek. Jde o to, jak je s rezervami zacházeno - v plánovací i v realizační fázi projektu. Centrálním problémem CC je proto buffer management, představující zásadní inovaci v software pro CC. Buffer soustřeďuje potřebné rezervy jednotlivých činností projektu. Zajišťuje tím podmínky pro jejich celkové snížení s pozitivním vlivem na délku projektu. Posláním bufferů je zabránit šíření vlivu odchylek z nekritických větví do činností, představujících aktuální CC.

Buffer je nástrojem snadné signalizace potíží s plněním cílů projektu. Buffer management společně se softwarovou podporou UNDO umožňuje modelování variant (What if), a tím nacházení optimálního řešení konfliktů a volbu priorit v rozhodování o projektu. V tomto článku není dost místa pro podrobné slovní opakování základů CC. Ve vsuvce uvádím graficky základní kroky při aplikaci přístupu CC.
 


Prostředí pro aktualizaci - editaci (updating) činností

CC je určen pro moderní management. Vyžaduje určitou kulturu a současně posiluje inovativní prvky v managementu. Učí komplexnímu chápání problematiky rozhodování v soc-ekon. systémech. V roce 2002 již není úplnounovinkou. Přesto není dosud příliš rozšířen. Proč?

Proč se CC nelíbí?

. protože se nehodnotí zkušenosti, také nejsou podrobně k dispozici,
. protože je obava ze ztráty kontroly nad detailem,
. zakořeněná obava z negativního vlivu navazujících činností a poruch v dostupnosti zdrojů,
. neochota pracovat s rizikem, obavy související s neznalostí pravděpodobnosti,
. vytýká se mu nesystémovost - opak je pravdou,
. vytýká se mu málo deterministický přístup,
. dostupnost software, známost software, lokalizace,
. zvýšený nárok na úroveň organizačních systémů a jejich flexibilitu,
. nesprávné chápání dynamické stability,
. vlivy "non-CC" navazujících projektů.

Systém, který není stavěn jako dynamický, je zranitelnější změnami a odchylkami CC dosahuje efektu pouze je-li aplikován jako systém, tedy: lidský faktor, metoda a nástroje (včetně software a IT) v plném harmonickém souladu!

CC věnuje vyváženou pozornost oběma fázím projektu

. plánovací fázi,
. tracking - operativní řízení (monitorování, rozhodování, ovlivňování).

Tolik pozornosti filozofii CC jsme nevěnovali náhodou! Vzhledem k povaze přístupu CC není snadné zajistit pro něj účinný software. Nároky na software proto nejsou nijak malé:

. software se musí vyvíjet společně s přístupem k PM
. software pro CC musí být nástrojem plně konzistentním s CC
. musí podpořit management v obou fázích projektu - plánování i realizace
. musí zajistit podmínky pro buffer management
. musí umožnit globální monitoring, ale snadný přechod k detailům
. musí umožnit uplatnění standardních nastavení parametrů modelu, ale i individualizaci
. musí podpořit práci s rizikem
. musí pomoci objektivizovat některá rozhodnutí o prioritách a konfliktech
. musí vytvořit prostor pro pružnost řízení
. musí podporovat komplexní a globální přístup k projektu

Software je důležitý faktor ovlivňující vyváženost celého systému PM.
 


Grafický záznam negativních odchylek skutečného průběhu projektu od plánu

ProChain - software pro podporu CC
Pro ilustraci softwarového prostředí podporujícího CC jsem zvolil produkt ProChain od firmy stejného jména. Není sice jedinou možnou variantou, ale má pro české podmínky jednu výhodu - navazuje na produkt u nás dobře známý, na Microsoft Projekt (ve verzi 98 i ve verzi 2000). ProChain je samostatně dodáván jako dodatečný modul (jako Add-on) k produktu Microsoft Project. Po instalaci do zvolené verze Microsoft Project se rozšíří menu o nový ovládají panel. Podrobný popis možností není v kontextu tématu nezbytný. Podstatné jsou 4 základní kroky, ilustrované na obrázcích 1 až 5.

Na ProChain je zajímavá symbióza dvou přístupů v provázaném software. Microsoft Project je výrazně orientován na CPM (Critical Path Metod), ProChain na CC. Zdálo by se, že jde o neslučitelnou vazbu.

Přesto ProChain využívá většinu moderních možností zejména analytické podpory Microsoft Project ke svému prospěchu.

Přiložené obrázky ilustrují především prostředí, které slouží k detailnímu ovládání základních 4 kroků postupu ProChain ve fázi plánování:

1. Level Load
převzetí informací o činnostech a zdrojích a jejich vzájemných vazbách z Microsoft Project a vyrovnání zdrojů (ressource leveling).

2. ID Critical Chain
identifikace Kritického řetezu (Critical Chain) tj. sekvenci činností, které na sebe časově navazují s respektováním výsledku prvního kroku. Kritický řetěz může procházet (na rozdíl od Critical Path) více větvemi sítě činností v projektu.

3. Create Buffers

výpočet velikosti bufferů a jejich vložení jako samostatné položky do seznamu činností. Vytvářeny jsou 3 druhy bufferů: project buffer, představující časovou rezervu projektu jako celku, Feeding buffer, představující časovou rezervu chránící kritický řetěz činností před vlivy nekritických větví a resource buffer se speciálním určením týkajícím se včasného zabezpečení zdrojů pro činnosti.

4. Insert Buffers
vložení bufferů do sítě činnosti.

Prostředí pro tyto kroky je uvedeno na obr. 1

Obr. 2 ilustruje grafické zobrazení projektu po vložení vytvořených bufferů. V seznamu činností jsou zařazeny speciální položky vztahující s k bufferům, u proužků jsou uvedeny názvy zdrojů čerpaných danou činností. Na grafu je patrno, že resource buffery nečerpají čas projektu.

Obr. 3. ilustruje prostředí pro aktualizaci - editaci (updating) činností. Pro manuální úpravy parametrů bufferů slouží jiná část prostředí ProChain.

Obr. 4. ilustruje grafický záznam negativních odchylek skutečného průběhu projektu od plánu. Na rozdíl od metody CPM nedochází k posunu konečného termínu projektu ani při prodloužení činností na kritickém řetězu, pokud součet odchylek nepřesáhne plánovanou rezervu. Do té doby odchylky pouze ovlivňují čerpání kapacity bufferů. Černé proužky u položek 8 a 10 ilustrují čerpání bufferů.

Obr. 5. ukazuje prostředí, které vychází dále vstříc potřebám individualizaci nastavení parametrů ovlivňující fungování modelu pro výpočet projektu.
 


Individualizaci nastavení parametrů ovlivňující fungování modelu pro výpočet projektu

Buffer management podporuje globální sledování vývoje projektu a rozhodování o zásadních otázkách osudu projektu. Velikosti bufferu jsou ovlivnitelné přímo i nepřímo. Přímo editováním bufferu, podporovaným z ovládacího panelu ProChain. Nepřímo rozhodnutím o změně velikosti disponibilního zdroje omezujícího postup projektu.

Účelem ilustrace pomocí obrázků prostředí ProChain bylo přiblížit uživatelsky přívětivé a přitom velmi účinné prostředí tohoto programu a alespoň částečně naznačit rozsáhlé možnosti individualizace parametrů modelu (kritici často CC vytýkají přehnané uplatnění globálních standardních nastavení velikosti rezerv atd.).

ProChain má vlastní ovládání aktualizace činností a velikosti bufferů, zajišťující výpočty a grafické zobrazování míry čerpání bufferů. Společně s jednoduchým, ale účinným reportingem tak plně zabezpečuje fázi realizace projektu (tracking). Pro podmínky multiprojektování existuje samostatná verze ProChainu.

Možnosti individualizace nastavení modelu je třeba využívat s plným respektováním filozofie přístupu CC. Míchání deterministického a stochastického přístupu může být nebezpečné.

CC vyžaduje i moderní ekonomické myšlení orientované na využití rizika. Je nástrojem vhodným především pro inovativní prostředí. Implementace CC vyžaduje systémový, komplexní přístup. V rukou manažera, který nerespektuje principy systému, může být CC nástrojem nebezpečným. Tuto skutečnost není správné tajit! CC mění povahu modelu ve srovnání s CPM a vyžaduje jiný přístup jak ve fázi plánování, tak ve fázi implementace projektu.

Největší rezervy v PM souvisejí s chováním lidí a lidé se chovají podle toho, jak jsou motivování a hodnoceni. Na tom sebelepší software sám o sobě nic nezmění. Pokud však motivační systém odpovídá přístupu CC, stává se software mohutným nástrojem zvyšujícím účinnost řízení.

Závěrem
Co chybí k rozšíření přístupu Critical Chain?

. otevřenější a upřímnější propagace CC
. více dostupných zkušeností
. konkrétnější popis nároků na management
. větší přiblížení problematiky řízení rizika širšímu okruhu projektových manažérů
. dostupnost vhodného software, konzistentního s filosofií přístupu CC
. respektování potřeby spojení lidského faktoru s technickými nástroji a s nástroji řízení do jediného provázaného systému PM

CC je v mnoha směrech náročnější než CPM, za určitých podmínek je však výrazně účinnější. Je reálnější a poctivější! Neabstrahuje od reálných skutečností, které nejsou pro projektový management příjemné.

Přístup CC považuji za opravdový, poctivý, reálný, a proto také perspektivně nadějný. V CC vidím náročnou cestu k vyšší účinnosti projektového managementu.

www.akamonitor.cz
 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -