facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 4/2002

Informační systém pro řízení zdravotnického zařízení

Fakultní nemocnice Brno implementuje nový IS na platformě Navision Attain

-levi-


Zdravotnictví je oborem, kde efektivní finanční řízení přináší obrovské úspory prostředků. Nedostatečné rozpočty (vzhledem k náročnému poslání zdravotnických zařízení) ale nedávají dostatečný prostor často ani pro řádné odměňování kvalifikovaného personálu, natož pak pro implementaci nových informačních technologií. Perspektivní je tedy jen takové řešením řízení zdravotnických zařízení, které rychle přinese žádané efekty, a přitom nezatíží rozpočty stomilionovými investicemi do software a hardware, protože takové hodnoty samy o sobě neléčí.


Mezi zdravotnická zařízení, ve kterých si management uvědomuje účelnost investice do moderních informačních technologií, patří Fakultní nemocnice Brno, kde právě probíhá rozsáhlá implementace nové podnikové aplikace Navision Attain.

Fakultní nemocnice Brno patří k největším zdravotnickým komplexům v ČR. V rámci této organizace spojuje pracoviště, dislokovaná v městě Brně i mimobrněnská. Jsou to například Porodnice na Obilném trhu, Dětská nemocnice, LDN Babice, Transfúzní oddělení a další. Na specializovaných pracovištích s vysoce erudovaným zdravotnickým personálem a špičkovým technickým vybavením se řeší i velmi složité případy, které jsou předávány z nižších zdravotnických pracovišť. Kromě zajištění medicínských funkcí je poskytován prostor i výuce studentů vysokých i středních škol a zaměstnancům FN Brno.

Modernizace informačního systému
Nedávno se vedení FN Brno rozhodlo modernizovat informační systém nemocnice a podepsalo smlouvu s akciovou společností LEVI Systems smlouvu o převodu funkcí stávajícího informačního systému Navision do nové komplexní podnikové aplikace Navision Attain.

Součástí rozsáhlého projektu je kromě implementace Navision Attain i převod speciálních funkcí stávajícího systému, které jsou unikátním nadstavbovým řešením pro oblast zdravotnictví. Jde například o moduly LÉKÁRNA, KONSIGNAČNÍ SKLADY, OBJEDNÁNÍ STRAVY po síti, sledování a hlídání ROZPOČTŮ na kliniky a oddělení, které přináší funkce ERP systému i na vzdálená pracoviště v rámci zdravotnických zařízení komplexu FN Brno. Je tak umožněno sledování jak zdravotnických údajů, tak ekonomiky včetně jejich vzájemných interakcí.

Rozsah a průběh implementace
Implementace Navision Attain bude zahrnovat převod funkcí stávajícího informačního systému Navision a bude pokrývat klíčové oblasti chodu zdravotnického komplexu, včetně evidence medicínských údajů s vazbou na ekonomiku nemocnice, informační funkce pro vedoucí zdravotnické pracovníky oddělení a management, řízení logistiky zdravotnického a ostatního materiálu, nákupu včetně řízení vztahů s dodavateli, řízení skladů a dalších.

Projekt převodu a implementace bude dokončen do konce roku 2002. Celý projekt nasazení Navision Attain je rozdělen podle klíčových oblastí řešení na jednotlivé etapy, během nichž bude realizován převod funkcí stávajícího systému včetně převodu dat bez přerušení provozu nemocničního informačního systému.
 
Speciální funkce a moduly
Důležitým faktorem, který zvolené řešení nabízí, je vedení účetnictví s přihlédnutím na specifické požadavky, zákony a předpisy, platné pro příspěvkové a zdravotnické organizace. Pro činnosti, specifické pro oblast zdravotnictví bude použito modulů, vyvinutých speciálně pro FN Brno, které tyto požadavky řeší doplněním standardních funkcí. Jde například o modul LÉKÁRNA, který umožňuje objednávání a zajištění dodávky léků z centrální lékárny pro všechna pracoviště v rámci zdravotnických zařízení komplexu FN Brno. Tento modul má úzkou návaznost na ekonomické moduly. Dalším specializovaným modulem je OBJEDNÁNÍ STRAVY, který přenáší požadavky jednotlivých oddělení FN Brno na centrální stravovací komplex s respektováním zdravotnických požadavků na jednotlivé druhy diet i času doručení.

Použitá platforma
Společnost LEVI Systems byla také úspěšná ve výběrovém řízení na dodávku a instalaci serverů pro provoz zmíněného ERP systému. Hlavní částí dodávky je dvojice serverů IBM xSeries 370, osazená čtveřicí procesorů Intel Pentium III Xeon, spojená do clusteru. Aplikační data jsou uložena na diskovém poli RAID-5 typu IBM EXP 300, osazenému disky IBM 36.4 GB 10K-4 Ultra 160 v provedení hot-swap. Zálohování dat zajišťuje magnetopásková knihovna s autoloaderem typu IBM 3600 Series 900GB LTO.

Celý komplex poběží pod operačním systémem Microsoft Windows 2000 Advanced Server. Datová základna celé implementace je postavena na Microsoft SQL Enterprise Serveru 2000. Pro spojení se vzdálenými pracovišti je použito Windows terminálů s využitím ICA protokolu (produkt MetaFrame firmy CITRIX).
 
Vzhledem k důležitému požadavku na nepřetržitý provoz informačního systému 24 hodin denně 7 dní v týdnu, klade realizace tohoto rozsáhlého projektu mimořádné nároky na použitý hardware. Důležitým faktorem je také ochrana dat stávající datové základny s ohledem na velmi přísné požadavky aplikace. Proto byla zvolena pro řešení hardwarové platformy technologie IBM, která je schopna plně vyhovět vysokým nárokům.

Informační systém pro řízení zdravotnického zařízení
Základem pro realizaci řešení "Řízení zdravotnického zařízení" na platformě produktu Navision Attain byly následující specifické potřeby a požadavky zdravotnických zařízení na informační systém:

. nahrazení různých softwarových řešení pro jednotlivé agendy jednou datovou základnou
. zpřístupnění všech informací pracovníkům různých oddělení on-line
. následné využití získaných informací k efektivnímu rozhodování a ekonomickému řízení dle správních jednotek (kliniky, oddělení, střediska)
. potřeba využití získaných historických dat k nezbytným analýzám a statistikám
. skladová evidence léků a zdravotnického materiálu s ohledem na exspirace a dispoziční zásoby (včetně existence konsignačních skladů a použití čárového kódu)
. elektronické objednání léků, zdravotnického materiálu a ostatního materiálu přímo z jednotlivých pracovišť
. výroba IVLP (individuálně vyráběných léčebných prostředků)
. evidence dlouhodobého majetku a dlouhodobého drobného majetku zdravotnického zařízení s ohledem na reprodukční fondy
. evidence vykázaných bodů, finančních částek za zvlášť účtované léky a materiál (ZUL a ZUM) a finančních částek za specializovanou péči hrazenou mimo paušál na zdravotní pojišťovny s vazbou na číslo faktury v účetnictví. Možnost analýz ve vazbě na počet výkonů - nákladové ceny bodu dle jednotlivých nákladových středisek, výkonové ceny bodu dle jednotlivých nákladových středisek atd.
. normování stravy pro pacienty, možnost elektronického objednávání stravy pro pacienty z jednotlivých oddělení
. přenos údajů mezi ekonomickým systémem a nemocničním informačním systémem (dále NIS) za účelem kontroly, příp. vyhodnocení údajů - přenos data přijetí a data propuštění pacienta z hospitalizace za účelem kontroly vydaných receptů v době hospitalizace, a tím snížení chybovosti, přenos údajů o množství vydaných zvlášť účtovaných léků a materiálů do NIS za účelem vyhodnocení spotřebovaného (vydaného) množství a množství vykázaného na zdravotní pojišťovny

Dodavatel
Autorem a dodavatelem řešení "Řízení zdravotnického zařízení" je společnost LEVI Systems a.s.

Ta vznikla v roce 1997 jako součást skupiny firem LEVI, působících od roku 1992 v oblasti IT na trzích v ČR, SR, Německu a Polsku. Od roku 1997 je LEVI Systems certifikován jako Navision Solution Centre (NSC). V roce 2000 došlo ke sloučení aktivit společnosti LEVI Systems s.r.o. s firmami Bit-soft s.r.o. a Navika s.r.o. LEVI Systems tím posílil svou pozici systémového integrátora na trhu IT a rozšířil nabídku svých služeb. V roce 2001 se firma LEVI Systems s.r.o. transformovala na akciovou společnost.

Následující otázky jsme položili panu ing. Petru Koškovi, ekonomickému náměstku Fakultní nemocnice Brno.

Proč jste se rozhodli modernizovat IS? Vyplatí se FN Brno taková investice?

Ekonomický informační systém Navision ve své DOS verzi začal být implementován ve Fakultní porodnici Brno (právním předchůdcem FN Brno) již v roce 1994. Za celou dobu jeho používání jsme dospěli k názoru, že naše volba pro tento systém byla správná a že jsme schopni s tímto systémem kvalitně a efektivně řídit zdravotnické zařízení. S ohledem na plošné nasazení a využívání tohoto systému v naší nemocnici přestaly postupně možnosti DOS verze Navision vyhovovat potřebám dynamicky se rozvíjející a stále se učící FN Brno. Z tohoto důvodu jsme v roce 2000 v rámci strategického plánování učinili rozhodnutí o přechodu na Navision Financials. V průběhu roku 2001 se při plánování tohoto velkého projektu naskytla možnost přechodu na Navision Attain, který by měl uspokojit i ty nejnáročnější potřeby pro řízení nemocnice nad otevřenými účetními knihami. I přes to, že tento přechod znamená pro naši organizaci nemalé finanční zatížení, pevně věříme, že návratnost této investice bude rychlá a že další zdokonalení našich řídících postupů a to jak v oblasti medicínské, tak v oblasti finanční bude kýženým efektem celého procesu.

V čem očekáváte klíčové přínosy nového informačního systému?

Konkurenční prostředí (i přesto že v povědomí občanů není často vnímáno) panuje i v oblasti poskytování zdravotnických služeb a poskytování léčebné péče. Cílem FN Brno je poskytovat co nejlepší péči o naše pacienty na co nejvyšší medicínské úrovni. Nezbytným předpokladem v dnešním velmi dynamicky se rozvíjejícím prostředí jsou kvalitní a stabilní informační systémy. Jde nejen o systém ekonomický, ale také o nemocniční informační systém a systém zajišťující vnitřní komunikaci. Od Navision Attain očekáváme naplnění podmínky stabilního a kvalitního ekonomického informačního systému, který naší nemocnici umožní naplňování strategických cílů.

Nebojíte se nasazování nového informačního systému "za chodu"? Jak vlastně bude přechod na nový systém v praxi vypadat?

Domnívám se, že projekt takového rozsahu, jaký v současné době realizujeme ve FN Brno, je minimálně na půdě zdravotnických zařízení (ale myslím, že i v ostatních oblastech) zcela ojedinělý. Je samozřejmé, že jisté obavy z realizace nasazení nového IS máme. Přípravě tohoto projektu byly věnovány stovky hodin a pracovníci odpovědní za nasazení systému museli vynaložit velké úsilí a prokázat značné schopnosti i operativnost při řešení vzniklých problémů. Harmonogram přechodu je rozplánován v podstatě na jednotlivé hodiny a je průběžně kontrolován. Není v lidských silách zajistit, aby za plného chodu nemocnice došlo ke komplexnímu přechodu na nový IS, a proto jsou zpracovány etapy implementace ve vazbě na jednotlivé využívané moduly. Plně funkční systém Navision Attain s nasazením v současné době užívaných modulů i modulů nově vyvinutých by měl být v listopadu roku 2002 s tím, že jednotlivé dílčí moduly budou nabíhat průběžně.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -