facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
PříLOHA 10/2002

FWA v metropolitních sítích

Jan Mokrý


Termín FWA (Fixed Wireless Access) označuje pevné bezdrátové přístupové sítě v pásmu 26 GHz, využívané pro poskytování telekomunikačních služeb firmám a organizacím. Sítě FWA jsou kvalitou a spolehlivostí ekvivalentní pozemním optickým sítím. Článek se zabývá využitím FWA v metropolitních sítích, které jsou charakteristické zvýšenými požadavky na výkon a spolehlivost přenosové infrastruktury.


Co jsou a co vyžadují metropolitní sítě
Pojem metropolitní síť lze čistě technicky definovat jako telekomunikační infrastrukturu vybudovanou na území města. Rozsah, technické řešení a význam sítě se ovšem může podstatně lišit podle toho, kdo, z jakých prostředků a pro jaký účel síť zřizuje a provozuje. Typické možnosti jsou uvedeny dále, v praxi se ovšem často setkáme s jejich kombinací.

Síť vlastněná a provozovaná městem
Slouží k propojení městských úřadů, škol, knihoven, úřadoven policie a podobných subjektů. Často využívá infrastruktury organizací vlastněných městem (např. dopravní podnik, vodárna, apod.). V čisté podobě je zpravidla uzavřená, technické řešení a rozmístění je úzce vázané na potřeby provozovatele. V některých případech se uvažuje i o jejím komerčním využití, významnějšímu prodejnímu úspěchu však brání malá otevřenost sítě, omezené možnosti rozšiřování a investic a také chybějící organizační a personální zázemí (péče o zákazníky, obchod, marketing).

Vlastní infrastruktura je v tomto případě zpravidla založena na vlastním vedení, nejčastěji optickém. Bezdrátové spoje se nasazují jen tam, kde není k dispozici pozemní vedení.

Tato síť se obvykle využívá k propojení lokálních datových sítí spolupracujících subjektů a příčkovému spojení pobočkových telefonních ústředen. Vyžadují se spíše vyšší přenosové rychlosti, bezpečnost a spolehlivost.

Síť vlastněná a provozovaná firmou
Slouží k propojení poboček, dislokovaných pracovišť, dceřinných společností apod. Ještě více než v předchozím případě zde platí, že jde o síť uzavřenou, jejíž technické řešení a rozmístění je úzce vázané na potřeby provozovatele. S komerčním využitím se obvykle nepočítá.

Infrastruktura sítě využívá pozemních i bezdrátových spojů. Posledně jmenované mohou být v závislosti na konkrétních potřebách a možnostech mikrovlnné (ve volných i placených pásmech) nebo optické (laserové).

Síť tohoto typu se využívá pro přístup k centrálnímu informačnímu systému firmy (organizace), sdílení dat, intranet, propojení pobočkových telefonních ústředen apod. Vyžadují se spíše vyšší přenosové rychlosti, krátká doba realizace, flexibilita, bezpečnost a spolehlivost.

Síť provozovaná telekomunikačním operátorem
V tomto případě je hlavním cílem komerční využití sítě, tedy prodej jejích služeb dalším subjektům. Technické řešení sítě a rozmístění přístupových bodů se řídí požadavky trhu. Operátor nemusí být nutně vlastníkem všech částí sítě, rozhodující však je, že garantuje svou službu jako celek (end-to-end) bez ohledu na to, zda k jejímu poskytování využívá i subdodávek.

Síť je v tomto případě nutně koncipována jako otevřená, poskytující jasně definované služby a standardní rozhraní. Protože se jedná o podnikatelský záměr a očekává se návratnost investic, je pochopitelně cílem získání (a udržení) maximálního počtu zákazníků - důležitou roli zde proto hraje obchod, marketing a péče o zákazníky. To vše při co nejnižších nákladech - proto je klíčová správná volba technologie, která dokáže kvalitně, efektivně a rychle zajistit připojení uživatelů. V poslední době se k tomuto účelu začíná prosazovat také FWA.

Taková síť tedy musí být schopna nabídnout řadu telekomunikačních a datových služeb - především pronájem okruhů, přístup k Internetu, propojení sítí LAN a telefonní (hlasové) služby. Další podmínkou je možnost volby přenosových rychlostí v co nejširším rozsahu, aby bylo možné uspokojit malé i větší zákazníky. I zde je samozřejmá bezpečnost a spolehlivost, klíčovou roli však hraje rychlost realizace a cena.

Prostor pro nasazení FWA
Technologie FWA umožňuje poskytovat všechny běžně nabízené telekomunikační a datové služby v rozsahu přenosových rychlostí do 8 Mb/s. Velkou výhodou je zde garantovaná bezpečnost a spolehlivost služeb a krátká doba realizace. Jistým omezením je pouze dosah (pokrytí), neboť je nezbytná přímá viditelnost na základnovou stanici sítě FWA na vzdálenost do cca 5 km, což ztěžuje nasazení této technologie v příměstských zónách.

Na obrázcích jsou některé typické možnosti využití FWA v metropolitních sítích. První z nich je propojení lokálních datových sítí LAN. Princip je totožný, ať už jde o součást privátní sítě města, nebo komerčně nabízenou službu. Naprosto stejným způsobem může být řešeno i příčkové spojení pobočkových telefonních ústředen.

Dalším příkladem je využití FWA pro intranet, tedy sdílení informačních zdrojů (případně aplikací), které nacházejí uplatnění jak v rámci místní správy, tak v podnikové sféře (viz obr. 2).

Výhody FWA v metropolitních sítích
Výše uvedené příklady nevyčerpávají zdaleka všechny možnosti pro nasazení FWA v metropolitních sítích. Tato moderní technologie přináší četné výhody pro všechny typy těchto sítí, hlavní z nich jsou popsány v dalších odstavcích:

Pro městskou síť - FWA splňuje základní požadavky těchto sítí, tj. bezpečnost, spolehlivost a dostatečná přenosová rychlost. Je možné se setkat i s nároky na rychlosti přesahující 8 Mb/s, v těchto případech se však nezřídka spíše než o objektivní potřebu jedná o rezervy v nastavení provozovaných aplikací a zbytečnou režijní komunikaci mezi klienty a servery.

Nasazení FWA přichází nejčastěji v úvahu jako "poslední míle" navazující na stávající optickou páteř metropolitní sítě tam, kde pro město nemá smysl budovat vlastní vedení.

Podstatnou výhodou FWA je eliminace investičních a skrytých provozních nákladů. Jestliže totiž připojení městských subjektů za jasně definovaných podmínek zajišťuje licencovaný operátor, zamezí se tím nehospodárným investicím do vlastní předimenzované infrastruktury a sníží se i personální náklady na kvalifikovanou správu sítě.

Pro firemní síť - Opět platí, že FWA splňuje základní požadavky těchto sítí po stránce bezpečnosti, spolehlivosti a přenosové rychlosti. V komerční sféře je také velmi důležitá flexibilita a rychlost realizace, neboť vývoj ekonomiky vyžaduje rychlé přizpůsobování velikosti i struktury firem měnícím se podmínkám - stěhování, rozdělování či slučování společností je poměrně časté.

FWA zde může buď sloužit jako "poslední míle" navazující na vlastní páteřní síť firmy (organizace), nebo vlastní síť plně nahradit a poskytnout ji jako službu.

Stejně jako v předchozím případě je výhodou nasazení FWA eliminace investičních a skrytých provozních nákladů. Nesmírně důležitá je také již zmíněná rychlost instalace nových přípojek.

Pro síť telekomunikačního operátora - Operátoři metropolitních sítí využívají dnes FWA zejména tam, kde se setkávají s požadavkem zákazníka na garantovanou kvalitu a vyšší přenosovou rychlost. FWA zde téměř výhradně slouží jako "poslední míle" navazující na vlastní páteřní síť metropolitního operátora.
Klíčovou výhodou oproti jiným řešením je krátká doba realizace a možnost nabídnout více služeb na jedné přípojce současně. To dává těmto společnostem významnou konkurenční výhodu a umožňuje jim nabídnout svým klientům takové podmínky a termíny, které by jiným způsobem nebylo možno zajistit.

Závěrem lze konstatovat, že většině metropolitních sítí dokáže FWA nabídnout velice zajímavé řešení pro připojení jejich uživatelů. V praxi již řada takových řešení funguje; o některých z nich bude řeč v některém z příštích článků.

Pozn. red.: Autor článku, Jan Mokrý, pracuje jako product marketing manager ve společnosti STAR 21 Networks.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Komunikace budoucnosti již dnes

Patrik MonariZa posledních 12 měsíců se radikálně změnil přístup mnoha organizací ke komunikaci, přičemž technologie sjednocené komunikace (UC, Unified Communication) se doslova katapultovaly z kategorie zvýšeného zájmu do kategorie nezbytné. Na to, jak mohou organizace a firmy všech velkostí díky moderním technologiím získat komunikační prostředky budoucnosti již dnes, jsme se zeptali Patrika Monariho, obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Avaya, která se řadí mezi nejvýznamnější celosvětové dodavatele řešení pro komunikaci a spolupráci.

Helios
- inzerce -