facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 12/2003

E-learning jako další varianta vzdělávání

Petr Šiko


Trvalé vzdělávání se v dnešní době, kdy hybnou silou obchodu jsou informace, stalo nezbytností. Soustavné školení i sebevzdělávání zaměstnanců formou různých školení, seminářů nebo samostudia je běžnou součástí života každé firmy i jednotlivce. Bohužel, u klasických forem vzdělávání se při obrovské vytíženosti managementu firem i jejich zaměstnanců začínají projevovat problémy, které vzdělávací možnosti omezují a neumožňují naplnit potřeby dané rychlým vývojem podnikatelského prostředí. Jedním z řešení této nové situace mohou být i interaktivní multimediální kurzy využívající moderní informační a komunikační technologie, pro něž se vžilo globální označení e-learning, elektronické vzdělávání.


Elektronická forma vzdělávání
E-learning znamená v širším slova smyslu proces, který na základě počítačových kurzů popisuje a řeší tvorbu, distribuci, řízení výuky a zpětnou vazbu. Je chápán především jako efektivní vzdělávání s nízkými náklady pro kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Elektronické kurzy jsou založeny na programovém vybavení využívajícím nejen texty, ale i obrázky, grafy, zvukové a video záznamy.

Jednotlivé formy e-learningových kurzů nabízejí různý přístup k prezentaci informací – od prosté lineární prezentace přes interaktivní výklad až po komplexní simulace reálných procesů a situací. Program zároveň studentům zajišťuje i zpětnou vazbu ve formě testovacích otázek, voleb z několika možností řešení či vlastních návrhů řešení. Prostřednictvím e-mailu či jiných komunikačních prostředků (ICQ, NetMeeting, chat, videokonference) mohou být navíc studenti v kontaktu s odbornými garanty dané problematiky, kteří jim touto cestou mohou poskytovat konzultace, aniž by museli být přítomni na místě. Tímto způsobem lze při minimálních nákladech suplovat přítomnost lektora na „živých“ prezenčních kurzech.

E-learning ovšem nabízí i nadstandardní možnosti. Už z jeho podstaty vyplývá, že se jedná o účinný systém pro sdílení informací a znalostí . Na rozdíl od běžných forem, kdy jsou informace archivovány v databázích a prezentovány jako "suchá" data, klade e-learning důraz zejména na formu jejich předání a uvedení do souvislostí. Každý, kdo se tímto způsobem seznamuje s novými informacemi, proto mnohem lépe chápe význam prezentovaných dat a mnohem rychleji je také dokáže využít v praxi.

Uplatnění e-learningu
Jsou to právě znalosti zaměstnanců, které tvoří podstatnou část aktiv firmy (know-how). Je důležité, aby znalosti zaměstnanců byly na trvale vysoké úrovni. A proto e-learning nalézá své uplatnění zejména v situacích, kdy organizace potřebuje vyškolit nebo přeškolit v krátkém čase velký počet pracovníků. Například v situacích kdy:

 • přechází na nové informační systémy,
 • zavádí vnitrofiremní postupy a předpisy,
 • operuje na rozsáhlém území nebo má mnoho místně odloučených poboček či pracovišť,
 • potřebuje snižovat náklady spojené se vzděláváním zaměstnanců (cestovné, ubytování, diety),
 • pociťuje, že nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti (z důvodu vzdělávání) narušuje provoz či režim pracovišť,
 • trpí vysokou fluktuací.

Přínosy e-learningu
Nejpodstatnější je to, co e-learning dokáže poskytnout jak studujícím, tak firmě používající jej ke zvyšování znalostí svých zaměstnanců.

Co ocení studující:

 • časovou a prostorovou flexibilitu – účastníci si mohou sami určovat místo a čas pro vzdělávání,
 • volbu individuálního studijního tempa,
 • možnost kdykoliv se vracet k již absolvovaným částem studijního programu – otevřený přístup ke zdrojům vzdělávání,
 • možnost mezioborového vzdělávání – studenti se mohou účastnit kurzů z jiných oblastí,
 • možnost získat nejpotřebnější dovednosti za výhodnou cenu,
 • možnost zapojit se do elektronických konzultací a přiučit se od expertů.

V důsledku zavedení e-learningu dochází ke snížení počtu hodin s lektorem a tím i k úspoře fixních nákladů. Kontakt s lektorem probíhá nepřímo formou elektronické pošty, konferencí, chatu atd. Teprve v závěrečné fázi kurzu může proběhnout diskuze "face to face", jejímž účelem může být jak zpětná vazba ke kurzu, tak ověření znalostí studenta. Hlavní přínosy zavedení e-learningu pro firmu:

 • možnost školení kdykoli a kdekoli, zaměstnanci budou mít rychlý a snadný přístup k dovednostem, které potřebují k úspěšné práci,
 • konzistentní předání informací velkému počtu zaměstnanců v krátkém čase,
 • dosažení maximální produktivity – díky rychlým a flexibilním školením, která se přizpůsobují jedinečným termínovým požadavkům a stylům učení, se výrazně zkrátí doba nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti kvůli vzdělávání,
 • možnost individuálního vzdělávání – realizace individuálních plánů rozvoje,
 • kontrola průběhu vzdělávání, včetně stupně osvojení předepsaných poznatků či dovedností,
 • usnadnění tvorby specializovaných znalostních kurzů (podnikové směrnice, pokyny apod.) a jejich průběžná aktualizace a doplňování .

Organizacím tento způsob výuky umožňuje zefektivnit celý proces vzdělávání zaměstnanců, zejména snížením nároků na finanční a kapacitní zdroje. Systém e-learningu poskytuje možnost lépe sledovat a hodnotit průběh a výsledky vzdělávání. Celý vzdělávací proces lze velice snadno individualizovat podle potřeb jednotlivých studujících. Obsah výukových programů je možno průběžně (a s nízkými náklady) aktualizovat.

Kombinace prezenční a elektronické formy vzdělávání
Nic na světě není dokonalé a ani e-learning se občas nehodí pro všechny typy vzdělávání. Některé znalosti nelze studujícím předat pouze pomocí technologií, a z tohoto důvodu je někdy nutné zachovat v procesu vzdělávání lidský faktor. Jedná se zejména o ta školení, která vyžadují:

 • praktický přístup k aplikaci znalostí (nejen virtuální, ale i manuální – psychomotorické učení) – pravděpodobně těžko se naučíme pomocí e-learningového kurzu plavat nebo řídit automobil,
 • klíčovou podporu spolupráce s ostatními členy (nebo jen vizuální kontakt),
 • přímé sdílení zkušeností s ostatními,
 • neustálou komunikaci či výměnu hmotných objektů,
 • vnímání řeči těla ostatních studujících.

Avšak i v kurzech, které nemohou být prezentovány pouze za pomocí technologií, lze nalézt uplatnění e-learningu. Studující si mohou ještě před vlastním prezenčním studiem pomocí e-learningového kurzu nastudovat teorii a během školení s lektorem se věnovat pouze praktické části.

Realizace projektů e-learningu

Zdeněk Ubry
V současné době většina firem stále více podporuje kvalitní formy vzdělávání svých zaměstnanců, jelikož právě vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou hnacím motorem každé společnosti. Efektivní využívání intelektuálního kapitálu má přímý vliv na hospodářské výsledky firmy. Co se vlastně skrývá pod dnes tak populárním pojmem e-learning? Jedná se v podstatě o multimediálně-interaktivní systém vzdělávání formou počítačových kurzů, které jsou distribuovány prostřednictvím CD-ROMů, internetu či intranetu. Procesu multimediálního vzdělávání využívá kromě textu i mluveného slova, videosekvencí, animací a schémat. Grafická přitažlivost této výuky zvyšuje efektivitu učení, protože studenti nové poznatky nepřijímají jen sluchově, ale vnímají je i vizuálně. Ceny školení v přepočtu na jednoho zaměstnance jsou zejména pro společnosti s vyšším počtem zaměstnanců v porovnání s klasickým fyzickým školením nižší. Ověřování naučených znalostí probíhá automatizovaně pomocí závěrečných testů, do kterých jsou náhodně generovány otázky z databáze. Dalším pozitivem e-learningu je časová flexibilita – zaměstnanci mohou školení absolvovat v době, která jim nejvíce vyhovuje.

Společnost Unicorn Multimedia se již řadu let zabývá realizací interaktivních školení (neboli computer based trainings). Realizace těchto projektů probíhá ve třech základních etapách: příprava, realizace a akceptace.

Příprava
V rámci přípravy je nutno nejprve vydefinovat hardwarové a softwarové požadavky nutné pro používání interaktivního školení. Potom probíhá vytváření grafického návrhu systému školení, součástí je i realizace grafického manuálu a základních vizuálních prvků. Na konci přípravy vznikne scénář, který popisuje obsah všech součástí CBT.

Realizace
Samotná realizace školení probíhá po částech (produktech), které na sebe navazují. Ukončení každé z nich je přitom podmínkou vytvoření následující. Znamená to, že se vždy pracuje pouze na jedné části, až do jejího ukončení a schválení zadavatelem. Ukončená část pak slouží jako výchozí bod pro další práci. Konkrétní počet a rozsah těchto částí závisí na přesném obsahu CBT, které obsahuje výukové lekce, cvičení a závěrečné testy. Některé z nich jsou obohaceny nejen o zvukovou vložku, ale i videosekvence. Postupně tak vznikne finální produkt interaktivního školení. V případě standardního CBT probíhá realizace v těchto fázích:
 • korektní instalace školeného informačního systému (IS),
 • naplnění IS školicími daty,
 • pořízení obrazovek,
 • jádro aplikace CBT (funkčnost uživatelského rozhraní),
 • jednotlivé obrazovky CBT s texty,
 • animace – ilustrační animace při výkladu v lekcích,
 • cvičení – praktická cvičení u vybraných aplikací,
 • testy,
 • zvukový doprovod,
 • závěrečná synchronizace,
 • instalace.
Tato etapa projektu končí předáním plné verze klientovi (verze k akceptačním testům). Tato verze je plně funkční, ale mohou se v ní ještě vyskytovat drobné nepřesnosti a chyby.

Akceptace
Poslední fází každého projektu je akceptace. V této etapě probíhají na straně klienta akceptační testy. Dochází k odstranění případných chyb a k doplnění případných dalších požadavků klienta. Končí vytvořením finální verze a jejím předáním klientovi.

Tento postup využívá společnost Unicorn Multimedia při realizaci projektů interaktivních školení již řadu let. Zajišťuje maximální efektivitu při plnění KKTR (kvalita, kvantita, termín a rozpočet) projektu a vede spolehlivě k cíli, jak se ukázalo při realizaci interaktivních školení například pro společnosti a organizace v oblasti bankovnictví a státní správy.

Autor článku, Zdeněk Ubry, pracuje ve společnosti Unicorn Multimedia, spol. s r. o.


Existuje více modelů jak kombinovat prezenční a elektronickou formu vzdělávání. Každý z nich má svá specifika a hodí se pro jiné typy kurzů.

Model 1: prezenční – elektronická
Tento model umožňuje upevnit, zafixovat a rozšířit znalosti získané na prezenčním kurzu prostřednictvím samostudia vhodných materiálů v elektronické podobě. Intenzita samostudia závisí na motivaci a aktuální potřebě jednotlivého studenta. Nabývání znalostí lze průběžně ověřovat pomocí elektronických testů.

Model 2: elektronická–prezenční–elektronická
Tento model je rozšířením předchozího modelu. Prezenčnímu školení předchází studium elektronického kurzu. V rámci této přípravy na prezenční kurz mohou být studovány jak obecné informace k dané problematice, tak samotná prezentace nebo materiály prezenčního kurzu.

Model 3: prezenční – elektronická – prezenční
Tento model je vhodný zejména pro školení softskills, tedy pro kategorii týmová práce. U těchto typů školení je kladen veliký důraz na praktickou zkušenost a okamžitou interakci s lektorem, popřípadě dalšími studenty.

Model 4: elektronická – prezenční
Tento model klade prakticky nulové požadavky na připravenost studenta. Předpokládá, že student nemá v dané oblasti žádné zkušenosti a znalosti. Model 4 by bylo možné s úspěchem uplatnit například na univerzitách, kde by pomohl zorientovat se studentům s nedostatečnou znalostí problematiky.

Pouze prezenční forma kurzů by měla být zachována například u úvodních a začátečnických školení, která zaměstnanec absolvuje při nástupu do zaměstnání. Zde je prezenční forma důležitá z psychologického hlediska – pro vytvoření příznivé vazby mezi společností a pracovníkem.
Pouze elektronická forma kurzů může být s úspěchem použita pro další samostudium, rozšiřování znalostí pracovníka a jeho informační podpoře v průběhu jeho každodenní práce.

Autor článku, Petr Šiko, je ředitelem společnosti Unicorn Education, s. r. o.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -