facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 10/2002

BPI - Integrace podnikových procesůProcesy a informační technologie Jaká je role informačních technologií při optimalizaci obchodních procesů? Informační a komunikační technologie na jedné straně poskytují nové služby (elementy obchodního procesu) a na straně druhé podporují proces jako celek. Nové elementy představují aplikace a informační systémy, které přinášejí inovativní funkce. Příkladem může být proces vyřizování objednávky - nový element procesu, aplikace z kategorie systémů pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM), poskytuje automatické hodnocení bonity zákazníka. Podnik tak může optimalizovat svůj proces zpracování objednávky a zákazníkům s vysokou bonitou poskytne výhodnější služby než ostatním. Dosáhne tak zvýšení loajality bonitních (a pro podnik velmi zajímavých) zákazníků, případně i snížení počtu problémových obchodních případů, a zároveň i zlepšení cash flow.


Komplexní procesy a aplikace
Ruku v ruce s rozvojem inovativních obchodních modelů a výrobních postupů jde i vývoj nejrůznějších informačních systémů a aplikací, které je podporují. Nový způsob prodeje je podpořen novou aplikací a nové aplikace umožňují nové prodejní postupy. Vzniká tak situace, kdy stále komplexnější obchodní procesy zasahují do neustále rostoucího počtu aplikací, databází a informačních systémů. Obchodní proces přestává být pouhým sledem operací "přijmi objednávku > zaúčtuj > vyrob > zašli zboží", ale s rozvojem nabízených služeb může obsahovat vedle zmíněné kontroly bonity zákazníka také možnost objednání materiálu nebo naplánování Just-In-Time výroby, zajištění financování zakázky, pojištění nebo logistické služby provozované třetí stranou. Zajištění a podpora hladkého výkonu obchodních procesů v prostředí s mnoha aplikacemi je druhou oblastí procesní automatizace, kde hrají informační technologie přímo klíčovou roli.

V současné době je prakticky nemožné počítat s tím, že jediný dodavatel informačních technologií je schopen dodat nejlepší a jediné univerzální řešení pokrývající všechny obchodní procesy provozované v podniku. Z nezávislých studií vyplývá, že jeden IT dodavatel dokáže zajistit pomocí svých produktů maximálně 50 % informačních potřeb podniku. Podle výzkumu mezi společnostmi kategorie Fortune 2000 provozují tyto firmy typicky 52 systémů od různých dodavatelů. Propojení rozličných aplikací do jediného hladce a flexibilně fungujícího celku, neboli aplikační integrace, se stává klíčovým předpokladem pro úspěšnou automatizaci procesů v podniku.

Integrace aplikací "point-to-point"
V zásadě existují dva odlišné přístupy k aplikační integraci. První - takzvaná integrace point-to-point - je založena na vzájemném propojování aplikací mezi sebou. V případě automatizace procesu zpracování objednávky zahrnuje úpravu aplikace pro příjem objednávek (např. elektronický obchod), tak aby mohla přímo komunikovat se systémem pro řízení výroby, s účetní aplikací a dalšími aplikacemi a systémy, které se účastní daného obchodního procesu. Integrace point-to-point vytváří ke každému procesu jeho odraz v "aplikační šňůře" - sérii meziaplikačních propojení, které spojují zúčastněné systémy.

Tento přístup k automatizaci procesů má minimální, mnohdy i nulové počáteční náklady, ale z dlouhodobého hlediska je nepoužitelný. Bouřlivý rozvoj podniku vyžaduje vysokou flexibilitu a neustálé změny obchodních procesů, což znamená v případě integrace point-to-point nutnost opakovaných vícenásobných zásahů do propojovaných aplikací. Již při pouhých osmi systémech je nutné sledovat celkem 56 různých rozhraní. Přístup integrace point-to-point je tedy pro podniky, které jsou "větší než malé", zcela nevhodný.

Podniková aplikační integrace - EAI
Podniková aplikační integrace (Enterprise Application Integration, EAI) představuje efektivní řešení integrace aplikací, které zachovává vysokou flexibilitu při zachování nízkých nákladů na provoz a rozvoj aplikační integrace. Přístup EAI minimalizuje nutné zásahy do jednotlivých propojovaných systémů a koncentruje veškeré otázky aplikační integrace do jediného, centrálně spravovatelného bodu. Podniková aplikační integrace se typicky skládá ze tří základních prvků - integračních adaptérů, které jsou umístěny u propojovaných aplikací a komunikují s nimi přes specifická rozhraní, transportní vrstvy, která pracuje většinou na principu front zpráv a zajišťuje fyzický přenos informací, a konečně integračního serveru, který řídí a spravuje propojení jednotlivých aplikací.

Klíčovým prvkem podnikové aplikační integrace je integrační server. Do tohoto prvku integrační platformy se (pomocí transportní vrstvy) sbíhají zprávy - obchodní události (vznik nové objednávky, vyskladnění zboží…) zachycené pomocí integračních adaptérů v jednotlivých aplikacích. Integrační server takto přijaté události zpracuje a podle své konfigurace odešle zprávy odpovídajícím integračním adaptérům, které je předají do příslušných aplikací.

Jednotlivé integrační adaptéry jsou vyvinuty přesně na míru propojovaným aplikacím a využívají jejich přirozená aplikační rozhraní. Díky jejich použití eliminuje princip EAI nutnost náročných úprav propojovaných aplikací. Soustředění hlavních integračních otázek (jakou zprávu kam zaslat a v jaké formě) do integračního serveru dále zaručuje vysokou flexibilitu aplikační integrace. Při změně obchodních praktik, například způsobu vyřízení objednávky, stačí pouze příslušným způsobem modifikovat nastavení aplikačního serveru a ten již zajistí nové propojení aplikací.

Funkce integračního serveru
Obecně lze identifikovat dvě základní oblasti působnosti integračního serveru. Integrační server musí zejména zajistit správné směrování zpráv - doručení všech nových objednávek do účetního systému. Druhou základní funkcí integračního serveru je problematika formátování zpráv. Jednotlivé propojované aplikace mohou produkovat informace v různém tvaru - od binárních dat až po textové nebo XML dokumenty. Úlohou integračního serveru je nejen zaslat novou objednávku do účetní aplikace, ale zároveň zodpovídat za doručení ve srozumitelné formě nezávisle na tom, z jakého systému (tedy v jakém tvaru) dorazila.

Stejně jako u samotné aplikační integrace, také u integračních serverů existují dva odlišné přístupy k jejich fungování, které se liší způsobem implementace otázek formátování a směrování zpráv. Procedurální přístup přenechává naprogramování transformace zprávy a jejího směrování na programátorovi. Integrační server slouží jako prázdná kostra, která v okamžiku příjmu zprávy spustí programátorem vytvořený kód. Tento přístup přináší určité problémy při údržbě integračního řešení, protože změny obchodní praxe znamenají přeprogramování integračního serveru.

Druhý, deklarativní přístup je založen na vizuálním mapování vstupních a výstupních formátů a specifikování směrovacích pravidel. Deklarativní přístup k aplikační integraci je závislý na kvalitě samotné integrační platformy. Některé integrační adaptéry umožňují přenos metadat (formátů zpráv) z integrovaných aplikací do integračního serveru, v případě jiných produktů očekává programátora náročná definice vstupních a výstupních formátů. Druhým faktorem určujícím kvalitu deklarativní integrace je škálovatelnost integračního serveru. U některých dodavatelů je nutné limitovat počet nebo složitost směrovacích pravidel, v důsledku čehož jsou údržba a rozvoj nastavení integračního serveru velmi obtížné. Obecně ale lze říci, že při zajištění škálovatelnosti a přenosu metadat mezi aplikacemi a integračním serverem zaručuje deklarativní přístup k aplikační integraci vysokou flexibilitu - jakákoliv změna obchodní praxe znamená úpravu směrovacího pravidla, případně přidání nového mapování formátů.

Další rozvoj aplikační integrace
Integrační server je možné využít nejen k prostému propojení aplikací, ale i k dalším činnostem, jako je sledování procesního kontextu, ve kterém probíhá komunikace mezi aplikacemi. Procesní modul integračního serveru může dát do souvislosti objednávku zaslanou z e-commerce aplikace do účetnictví a systému pro řízení výroby se zprávou o výborné platební morálce konkrétního zákazníka a na základě těchto informací zaslat zprávu do skladového hospodářství k okamžitému vyskladnění zboží a zajištění jeho přepravy. Procesní modul integračního serveru může povýšit podnikovou aplikační integraci až ke globální automatizaci obchodních procesů.

Další oblastí, kde může integrační server, respektive podniková aplikační integrace, realizovat přidanou hodnotu, je monitorování obchodních aktivit (Business Activity Monitoring, BAM). Zatímco výše zmíněný procesní modul integračního serveru slouží ke sledování zpráv mezi aplikacemi pro zajištění automatizace procesů, nástroje pro monitoring sledují tyto zprávy a informují o nich uživatele. Protože zprávy předávané mezi aplikacemi jsou odrazem obchodních procesů probíhajících v reálném světě, poskytují nástroje BAM pohled na fungování podniku jako takového. Nástroje pro monitorování obchodních aktivit poskytnou informace o počtu momentálně zpracovávaných zakázek, objemu objednaného zboží a podobně. Managementu podniků se tak otevírají nové způsoby, jak získávat informace o aktuálním stavu podniku a jak jej účinněji kontrolovat.

Dodavatelé EAI
Trh podnikové aplikační integrace je již poměrně dobře strukturován, ale přesto se v dohledné době dají očekávat rozsáhlé akvizice a slučování jednotlivých firem. Podniková aplikační integrace je totiž pouze jedním prvkem z globální technologické platformy pro e-business, která zahrnuje i aplikační servery, relační databáze, prostředky pro integraci business-to-business, podnikové portály nebo vývojové nástroje.

Trh podnikové aplikační integrace je většinou pokryt společnostmi, které se úzce specializují na produkty EAI. Typickým zástupcem této skupiny dodavatelů je společnost TIBCO, jeden z předních dodavatelů řešení EAI pro oblast obchodování s cennými papíry, nebo společnost WebMethods.

Do skupiny tradičních hráčů patří společnosti IBM (produkty MQ Series/WebSphere MQ) a Sybase (díky akvizici společnosti New Era of Networks). Produkty EAI těchto společností vycházejí ze stejných kořenů, dlouholeté spolupráce mezi IBM a New Era of Networks (nyní součást Sybase) a jejich integrační technologie licencovali i další dodavatelé EAI (například BEA Systems).

Poslední skupinu hráčů na poli podnikové aplikační integrace tvoří nově příchozí velké firmy jako Oracle, Microsoft, SAP, Sun Microsystems a další. V jejich případě jde o snahu o doplnění své e-business platformy o produkty EAI. Zatímco společnost Oracle vsadila na vlastní vývoj, jehož prvním výsledkem je produkt Oracle Advanced Queuing, firmy Microsoft a SAP se rozhodly pro partnerská řešení. Již výše zmíněná společnost WebMethods dodává produkty aplikační integrace k systémům SAP a spolupráce s tímto předním dodavatelem řešení ERP se bude pravděpodobně dále rozvíjet. Firma Microsoft již uvedla svého zástupce na poli integračních serverů - produkt BizTalk, nicméně vývoj integračních adaptérů přenechává na svých obchodních partnerech.

Volba platformy EAI
Výběr vhodné platformy pro podnikovou aplikační integraci není jednoduchý. Společnosti uvažující o integraci aplikací by měly pozorně sledovat nabídku jednotlivých dodavatelů vzhledem k jejich stávajícím systémům a plánům do budoucnosti. Některé ze základních otázek, které je nutné položit, zní: Jak bude náročné zapojit mé účetnictví, skladový systém nebo CRM aplikaci apod. do platformy EAI. Existují předpřipravené integrační adaptéry, nebo budou nutné zásahy do jednotlivých aplikací? Odpovědi na tyto otázky předurčují počáteční náklady na implementaci platformy EAI.

Další soubor kritérií směřuje ke kvalitám platformy EAI jako takové: Je možné zachytit komplexní obchodní procesy? Jak náročná bude jejich případná změna nebo rozvoj? Podnik nemůže ustrnout na jednou místě, musí pružně reagovat na změny tržního prostředí, musí nabízet nové produkty a služby, zavádět nové obchodní modely - a tedy neustále měnit své obchodní procesy. Podniková aplikační integrace si klade za cíl umožnit a usnadnit právě tuto změnu vnitřního fungování podniku a druhá sada kritérií předvídá náklady spojené s touto změnou.

Třetí a poslední sada kritérií pro výběr integrační platformy směřuje do budoucna. Plánujeme integraci našeho podniku do komplexních mezifiremních transakcí? Uvažujeme o vývoji podnikového portálu nebo nových distribuovaných aplikací? Tyto otázky nesměřují na vlastní produkty podnikové aplikační integrace, ale do dalších oblastí globální e-business platformy a nabídka dodavatele řešení EAI i v těchto oblastech může být přínosem.

Závěrem lze jen konstatovat, že volba platformy pro podnikovou aplikační integraci představuje velmi náročný proces. Pro správné zhodnocení přínosů a výhod řešení EAI by se na jeho hodnocení neměli podílet pouze zaměstnanci spojení s provozem informačních technologií v podniku, ale také obchodně orientovaní zaměstnanci. Zavedení řešení EAI jako nástroje pro optimalizaci obchodních procesů totiž přinese vedle celé řady přínosů v oblasti IT také výrazné přínosy obchodní. Zhodnocení dopadů na ziskovost podniku, cenu vlastního kapitálu či obrat zásob leží mimo kompetence IT pracovníků, ale je nutnou součástí pro správné zhodnocení návratnosti investice do řešení EAI.

Pozn. red.: Zpracováno s použitím materiálů společnosti Sybase ČR.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -