facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 10/2002

Analyst S3

Otestovali jsme manažerskou nadstavbu ekonomického systému Money S3

Patrik Svoboda


Po recenzi ekonomického systému Money S3 publikované v minulém čísle se nyní zaměříme na jeho nadstavbu - manažerský informační systém Analyst S3. Po něm jistě sáhne vedení řady firem, které nechápou účetnictví jako pouhé "nutné zlo", ale spíše jako zdroj důležitých dat, které mohou poskytnout včasné informace o možných problémech, o tom, jak na tom v té které oblasti firma je a čemu se v rámci finančního řízení či řízení zásob bude užitečné věnovat.


Instalace a zaškolení
Pokud si firma zakoupí produkt Analyst S3, může počítat s bezplatnou instalací a minimálně s úvodním zaškolením od pracovníka dodavatele, firmy Cígler Software. Tím je dosaženo korektní instalace (systém vyžaduje kromě spuštění vlastního instalačního programu také instalaci Microsoft Data Acces Components, případně v závislosti na verzi používaných Office instalaci dalších souborů), předvedením aplikace získá uživatel jasnou představu, jak při používání systému postupovat a jaké možnosti analýz systém přináší. Analyst S3 vyžaduje používání ekonomického systému Money a na počítači nainstalovaný tabulkový procesor MS Excel. Při použití Office 2000 nenastaly na žádném z počítačů při instalaci problémy a postačilo spuštění dvou výše uvedených instalačních programů.

Import dat
Systém využije data uložená v rámci programu Money, která naimportuje do vlastního adresáře systému Analyst S3, což přináší tu výhodu, že nezpomalí chod aplikace Money (pokud například pracují uživatelé současně v síti, může si management provádět různé analýzy), ovšem na druhou stranu je třeba vždy dbát na to, abychom měli načtená aktuální data. Program Analyst S3 přebírá zabezpečení systémem hesel z evidenčního systému Money.
 


Obr. 1: Program je vytvořen ve známém prostředí tabulkového procesoru Excel,
v jehož horní liště se objeví další nabídky (Analyst a Areport), většinou však
uživatel využívá připravených odkazů na ploše pracovních listů

Analýzy zásob a finanční analýzy
Systém umožňuje provádění analýz zásob účetní jednotky a finanční analýzy. Podrobněji jsem se při testování Analystu S3 zabýval jednotlivými možnostmi provádění finanční analýzy (nabídka "analýza účetních informací"), neboť mi připadá pestřejší.

Po výběru účtované firmy, účetního období a provedení importu dat z oblasti účetnictví a zásob a následného tzv. nasazení aplikace si uživatel vybere z řady nabídek. V rámci analýzy účetních výkazů můžeme provádět analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát, přičemž pro oba výkazy lze provést horizontální rozbor (vývoj jednotlivých položek majetku a zdrojů krytí v časové řadě) či vertikální analýzu (sledujeme procentní podíl jednotlivých položek na celek). Pro všechny předdefinované ukazatele lze použít řadu filtrů (vybírat pouze požadovaná střediska, zakázky, na které účtujeme či prováděné činnosti). Pro uvedený rozbor lze použít řadu minimálně dvou a maximálně čtyř let. Vývoj lze sledovat denně, měsíčně, až za roční období. Pro řadu obchodních firem bude jistě podstatné nejen srovnání skutečných hodnot v řadě, ale i porovnání skutečnosti s plánem, přičemž pro sestavení plánových výkazů lze použít výpočet zadaným koeficientem (vycházíme z velmi zjednodušené představy, že se v budoucnu podle odhadu například tržeb budou všechny položky výkazů měnit ve stejném poměru) či použít plánování vycházející z trendu vertikální či horizontální analýzy za zvolené období. Při aplikaci jiných metod plánování v podniku lze jednoduše všechny položky výkazu zadat přímo z klávesnice, což lze využít například i při srovnávání naší firmy s konkurencí.

Analytik využije řady vypočtených poměrových ukazatelů finanční analýzy (pod nabídkou finanční ukazatele najdeme především ukazatele zadluženosti a růstu výsledku hospodaření), dále lze vypočítat ukazatele likvidity (zahrnující i ukazatele solventnosti, pracovního kapitálu, ukazatele na bázi cash-flow), ukazatele rentability (celkového i vlastního kapitálu, nákladové rentability i rentability tržeb). Poslední částí poměrových ukazatelů jsou ukazatelé obratovosti, se kterými se obvykle setkáváme pod označením ukazatele aktivity, jako je doba a rychlost obratu zásob, pohledávek, doba splatnosti závazků apod. Možná by bylo vhodné zařadit i vybrané ukazatele kapitálového trhu, i když na druhou stranu větší akciové společnosti budou zřejmě využívat manažerský informační systém vyšších cenových kategorií. Uživatel si rychle zvykne na použití klávesy F9, kterou při změně některého z filtrů či nějaké položky nastavení přepočte hodnoty ukazatelů. Při dvojkliku na určitý ukazatel jsou číselné charakteristiky doplněny přehledným grafem. Dle mého názoru si v řadě nabízených ukazatelů analytik vybere ten "svůj" a pokud by mu nějaký chyběl, není problém si jej jednoduše v uživatelské části nadefinovat.

Jediné co jsem postrádal, je uvedení metodiky výpočtu ukazatele (představoval bych si například zobrazení vzorce po najetí myší). Ta není uvedena ani v dodávaném krátkém manuálu (54 stran), který je k dispozici v elektronické podobě i v programu. Firma však ochotně soubor s postupem výpočtu zašle například mailem.

Autoři do systému zabudovali i ukazatel Altmanova Z-skóre (tzn. jeden z ukazatelů z oblasti vyšších metod analýzy, tzv. bankrotních modelů). Nabízená verze je však použitelná spíše jen pro zahraniční subjekty, možná by bylo vhodné zařazení aktualizovaného modelu z roku 1983 (ZETA), známého indexu IN (důvěryhodnosti českého podniku) manželů Neumaierových či jiné podoby vycházející více z podmínek našeho trhu. V každém případě by bylo vhodné alespoň uvedení pásma bankrotu, šedé zóny a pásma prosperity, jinak je firma odkázána pouze na vyhledávání v ekonomické literatuře.
 


Obr. 2: V základní nabídce finanční analýzy jsou kromě poměrových ukazatelů
a komplexních charakteristik zabudované také pyramidové rozklady
vrcholového ukazatele - kapitálu v různých svých formách

Simulace
Systém Analyst S3 přináší dle mého názoru velmi dobře použitelnou nabídku, a to jednotlivé vypočtené ukazatele detailněji rozebrat, tedy posoudit vliv jednotlivých položek na změnu uvedeného ukazatele. Ve volbě "simulace položek" si lze dokonce pro dosažení požadované hodnoty příslušného ukazatele nechat spočítat požadovanou hodnotu položky, které musí podnik dosáhnout. V nabídce speciální analýzy si můžeme provést obvyklý pyramidální rozklad, který se zde nabízí v podobě rozkladu ROA, ROE (známý DuPontův rozklad) i ROI. Výsledek hospodaření je možné (stiskem jednoho tlačítka) zadat v podobě před i po zdanění daní z příjmů.

Speciální analýzy
V rámci speciálních analýz si můžeme zobrazit výsledky analýzy, která se snaží komplexněji zobrazit finanční zdraví podniku za použití šestnácti ukazatelů rozdělených do čtyř hlavních skupin (v podstatě rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity). Pod výpočtem těchto všech ukazatelů je zobrazen přehledný pavučinový graf s názorným zobrazením problémové oblasti, které by se měl management dále věnovat. Rovněž nadefinovaná Global rating analýza se snaží pomocí sedmi oblastí ukazatelů celkově posoudit situaci podniku (ve stanovené řadě pozici ohodnotí vždy jedinou známkou - od AAA, což je nejlepší hodnocení, až po C, tedy nejhorší stav) a dá se dle mého názoru použít jako základ finanční úvěrové analýzy banky.
 


Obr. 3: Uživatel si vytvořené tzv. řezy zahrnující potřebné sestavy či ukazatele
může uložit lokálně či zpřístupnit i dalším uživatelům v síti

Vlastní sestavy a reporty
Vzhledem k tomu, že každá obchodní firma pro své analýzy potřebuje specifické sestavy a ukazatele, rád jsem si vyzkoušel, jak obtížné, nebo naopak snadné je jejich vytváření v Analystu S3. Myslím, že uživatel s alespoň základními znalostmi Excelu bude mile překvapen, jak snadné to může být. Stačí otevření tzv. tabulky buď s účetními daty nebo s daty o zásobách a objeví se základní rastr, ve kterém uživatel pracuje s tzv. dimenzemi, jejichž přetažením na příslušné místo vytvoří nadpis sestavy. Přesunem jiné dimenze do určené oblasti určí jednotlivé položky sestavy. Dimenzemi jsou např. roky, měsíce, a především účty. Z nich vybereme, zda nás v sestavě zajímá zůstatek strany MD, Dal, případně některý z plánů, kliknutím vybereme vypisované účty. Volíme hierarchický postup, kdy se kliknutím na položku zobrazí vnořené účty (potomci) a opětovným klikem se sestava opět sníží na předchozí úroveň. Lze tak stanovit, že chceme zobrazit např. určitou část rozvahy (např. stálá aktiva). Kliknutím na účet 311 zobrazíme všechny analytické účty k účtu pohledávek a můžeme si vybrat účet, který nás zajímá - zobrazit tak lze třeba vývoj pohledávek po lhůtě splatnosti. Každou sestavu si lze jednoduše nechat vyjádřit grafem. Tímto postupem si lze nadefinované tzv. řezy uložit pro budoucí použití na disk, a to buď do svého lokálního adresáře nebo sestavu zpřístupnit jako veřejnou v síti.

Pro představu ještě uvedu, že další součástí Analystu S3 je analýza zásob - lze například vyvolat sestavy o prodejích dle středisek, jednotlivých skladů, PSČ odběratelů či zhodnocení skladových pohybů vybraných skladů.

Hodnocení
Dle mého názoru představuje nadstavba Analyst S3 poměrně povedený nástroj za velmi slušnou cenu (od 12 900 Kč), který lze použít managementem každé firmy pro provádění různých analýz finanční situace podniku stejně jako základ pro posouzení úvěrové schopnosti podniku či například pro porovnání s obdobnými subjekty stejného odvětví. Za hlavní přednost považuji jeho otevřenost, možnost nadefinovat si jakékoliv ukazatele či sestavy poměrně jednoduchým způsobem, který si uživatel po nezbytném úvodním několikahodinovém zaškolení jistě rychle osvojí. Za přínosné považuji i možnost výkazy si nechat přeložit jedním tlačítkem do anglické či německé podoby a pro auditované subjekty nebo podniky žádající o úvěr možnost sestavit si výkaz o peněžních tocích.

Pokud bych měl uvést slabší stránky, osobně za nedostatek považuji stále používanou starou terminologii ve výkazech a sestavách (investiční majetek, základní jmění a jiné) a také absenci slušné nápovědy a obsáhlejší uživatelské příručky (především s uvedením konstrukce řady ukazatelů). Rovněž mě překvapilo uvádění aktivního zůstatku účtů 041 a 042 s minusem v sestavách jako něco podezřelého a nežádoucího (účetní jednotka může mít k datu uzávěrky rozpracovanou investici, která ještě nebyla zařazena do užívání).

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -