facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
PříLOHA 9/2002

Technická příprava výroby v KTKwV časopisu IT System pravidelně představujeme novinky a jednotlivé části podnikového informačního systému KTKw. V našem dnešním článku bychom chtěli představit další oblast tohoto systému pokrývající procesy týkající se technicko-ekonomické přípravy výroby, tedy TPV.


Stejně jako v ostatních případech charakterizuje modul TPV provázanost s ostatními moduly informačního systému, využívání jednotné datové základny, jednotnost a jednoduchost ovládání a obsluhy z pohledu koncového uživatele, otevřenost ve vztahu k externím aplikacím, k integraci specifik konkrétního zákazníka a v neposlední řadě univerzálnost použití u zákazníků s různým charakterem a druhem výroby. Svým pojetím je tento modul předurčen pro efektivní správu a práci s informacemi o výrobcích a podporu celé řady výrob (kusová, malosériová, velkosériová, výroba na zakázku nebo na sklad). Připravené údaje slouží i pro zpracování požadované výrobní dokumentace (průvodky výrobního příkazu - zakázky, pracovní lístky, výdejky materiálu,…).
 
Data a jednotlivé tzv. technicko-hospodářské normy (materiálu, výkonu,…) jsou udržována formou struktury, která je sestavena z různých prvků. Informace o výrobcích lze rozdělit do dvou základních okruhů. Struktura a složení výrobku je popsána tzv. kusovníky, které jsou tvořeny sestavami, detaily, materiály a přílohami. Operace, sled operací, rozpiska, seznam pomůcek a další údaje a přílohy k operaci jsou prvky popisující část týkající se technologických postupů (norma výkonu). Přílohami a jejich libovolným formátem je efektivním způsobem umožněna správa i těch podkladů, které jsou jinak spravovány odděleně (např. vrtací plány, podrobné popisy kontrolních operací apod.), případně dnes nejsou používané vůbec (např. videosekvence u montážních operací, výkresová dokumentace z CAD systému).

Variantní kusovníky, časová závislost
Důležitým a do značné míry určujícím prvkem při výběru modulu TPV je možnost pracovat a vytvářet variantní postupy. Tato vlastnost umožňuje popsat výrobky mající podobnou strukturu jedním variantním kusovníkem. Díky tomu lze např. pro výrobek různě barevný specifikovat pouze jeden variantní kusovník, kde typ varianty je v tomto případě barva, kód varianty konkrétní barevný odstín.

Dalším významným prvkem je možnost definice časové závislosti jednotlivých hodnot údajů v postupech. Stanovením časové platnosti u prvků a údajů lze dosáhnout různého chování struktury výrobku v různém období (např. kusovník a následně výrobní příkazy realizované od určitého data budou obsahovat jiné materiály - části výrobku než výrobky, které se vyráběly dříve apod.), to vše za použití stále jedné definice technologického postupu výrobku.

Ve funkcích modulu bylo pamatováno i na potřebu jednotlivých oddělení pracovat na technologických postupech výrobků nejen v předvýrobní etapě, ale i v průběhu výroby. Není potřeba zakládat odděleně samostatné kusovníkové struktury a postupy. Přípravu vyvíjených nebo modernizovaných částí výrobku je možné zadávat do již existujícího postupu bez rizika negativního vlivu na aktuální data používaná pro přípravu výrobní dokumentace, a to využitím možnosti definovat stav prvku (Vývoj, Výroba, Archiv).
 

Podpora při práci s technologickými postupy
Orientace a pohledy na technologický postup jsou usnadněny a zefektivněny jednak použitím unikátního víceúčelového filtru, který umožňuje každou zvolenou variantu nastavení parametrů identifikovat názvem a uložit, což dovoluje rychlým způsobem pracovat pouze s požadovanou částí struktury, dále jejím grafickým vyjádřením (stromová struktura, grafické značky druhu a stavu prvků) a v neposlední řadě také rozčleněním na konstrukční a technologickou část. Důležitou pomůckou usnadňující práci technologů a konstruktérů je možnost kopírování struktury s variantou nastavení parametrů kopírování (vše, postup, kusovník, operace,…). Kopírováním existujících postupů lze velice zefektivnit například tvorbu podobného výrobku nebo výrobku, kde budou použity nové materiály. Ke zjednodušení a zrychlení zadávání informací o výrobku je samozřejmě možno využít podpory řady uživatelsky připravených základních číselníků z typizovanými hodnotami údajů (např. materiály, druh operace, středisko, pracoviště, stav, druh spotřeby, technolog, tarifní třídy, profese a další) a dále i různých speciálních nástrojů a funkcí programu. Pro provádění základních výpočetních operací lze použít vestavěnou kalkulačku s uživatelsky volně definovatelnými vzorci pro výpočet hodnot požadovaných údajů. Oblast tvorby kusovníku je dále podpořena i řadou nástrojů usnadňujících pracné zadávání opakujících se údajů. Jedná se například o nástroje pro podporu automatizovaného generování variant výrobku, možnost přiřazení jednoho materiálu k více prvkům (např. konkrétní materiál k různým sestavám v různých úrovních a výrobkům) apod. Nástrojem Tvorba čísla výkresu pomocí číselníků lze významně snížit chybovost při vzniku označení nových dílů. U strukturovaných čísel lze každé pozici přiřadit určitý požadovaný význam a v číselnících zadat odpovídající hodnoty. Nástroj potom při tvorbě výkresového čísla postupně v roletových menu nabízí příslušné údaje, jejichž hodnoty se po výběru uživatelem přenáší na určitou pozici výkresového čísla. U technologického postupu lze definovat i nastavení kroku číslování operací. Pro vytváření jednotných textů popisu operace a snížení množství chyb lze tvořit texty operace skládáním z typizovaných slovních spojení. I zde je použitá podpora odpovídajícími číselníky. Jednotkový čas TAC lze určit pomocí obecně zadatelných normativů. Rychlá tvorba rozpisky u operace je podporována nástrojem umožňujícím provádět výběr prvků a jejich množství z kusovníku příslušné sestavy. U jednoduchých výrob, kde se neprovádí stanovení norem pomocí normativů, lze zadat ručně pouze mzdu bez vazby na tarifní třídy a čas. K operacím lze specifikovat kooperace s určením konkrétního dodavatele. Pomůcky (nástroje, měřidla, přípravky, ochranné pomůcky,…) uvedené u operace lze členit dle uživatelsky definovaného rozdělení uloženého v číselníku. Modul TPV umožňuje prostřednictvím připraveného rozhraní import dat z CAD systému.

Změnové řízení
Významná podpora a usnadnění rutinní práce je i v oblasti změnového řízení. Veškeré změny jsou automaticky zapisovány do formuláře návrhu změnového řízení. Návrh na změnu je možno automatizovaně předkládat určeným libovolným oponentům (např. elektronicky), evidovat jejich připomínky včetně příloh, podchytit časový průběh a stav rozesílání, respektive schvalování "papírové" dokumentace. Po schválení lze automatizovaně realizovat odsouhlasené změny do technologické dokumentace.

Sestavy, přehledy - výstupy
Všechny výstupy lze upravit filtrovacím nástrojem, i zde s možností identifikace a uchování nastavení jeho parametrů. Takto lze určit množinu dat pro výstup, tvar výstupu (všechny údaje záznamu, pouze hlavní,…), úrovně výstupu (detailní, sumarizovaný) a třídění výstupu. Zpracovaný výstup lze odeslat e-mailem přímo z aplikace, případně exportovat do libovolného formátu (např. XLS, HTML, PDF, PSR,…). Modul TPV nabízí i řadu sestav a přehledů z dat technologických postupů. Mezi základní je možno zařadit sestavy vycházející z normy materiálu - kusovník souhrnný, strukturovaný (zobrazena předem definovaná část struktury výrobku), inverzní (seznam umístění konkrétního prvku ve výrobcích, přehled použití položky). Další skupinou jsou sestavy, které vychází z údajů norem výkonů (pracnost, použité stroje, pracoviště, profese) a údajů jednotlivých operaci. U technologického postupu lze např. použít výstupy - úplný (včetně rozpisek a seznamů pomůcek a příloh), standardní (operace a další údaje), stručný (operace pouze s číselnými údaji a popisem), inverze kooperace (seznam operací prováděných ve stejné kooperaci), operační návodky (podrobný popis operace s náčrtkem - přílohou) a řadu dalších.

V případě využívání kompletního systému včetně modulu Výroba je možno využít hodnoty normativů k porovnání plánovaných a skutečných nákladů. Získané informace mohou sloužit pro objektivizaci norem a následně i k snížení nákladů na výrobu, změnu technologie, atd.

Kalkulace
Mezi propracovanou část modulu patří i oblast kalkulací výrobků. Informace uvedené v postupech lze využít i pro výpočty cen výrobků a v dalších výpočtech určených pro různé účely. Uživatel má možnost nadefinovat si vlastní kalkulační vzorce a příslušný vzorec přiřadit i k výrobku. Je možno používat matematické a logické operátory, logické podmínky určující množiny počítaných hodnot, data z tabulek databáze, konstanty, hodnoty z technologických postupů.

Závěr
Po stručném nastínění možností modulu technicko-ekonomické přípravy výroby (TPV) komplexního podnikového informačního systému KTKw je patrné, že procesy realizované touto částí systému je možné sledovat dostatečně komplexně s možností variabilního zpracování různých informací vzhledem k jejich významu. Současně je díky pomocným nástrojům zajištěn efektivní způsob pořizování dat s minimalizací chybovosti, rychlá tvorba nových postupů včetně kalkulace cen, realizace změnového řízení, vytváření potřebných podkladů pro výrobní dokumentaci a podpora dalších činností. Díky výstupům v široké škále formátů lze data zpracovávat v dalších aplikacích a tím zvýšit jejich význam a hodnotu pro uživatele.

TPV tak svou provázaností na další moduly, důležitostí zpracovávaných a poskytovaných informací a výstupů představuje jeden z významných článků informačního systému pro firmy a společnosti zabývající se výrobní činností. Důsledným využitím možností popisovaného modulu TPV lze významným způsobem přispět ke zkrácení času na přípravu výrobní dokumentace, častějšímu uvádění nových výrobků na trh a jejich modernizaci, operativnímu stanovení ceny výrobku a výrobních nákladů, sledování a vyhodnocování potřebných zdrojů (materiálových, finančních, kapacitních). Dostupnost informací a jejich využívaní, možnost zefektivnění řady činností a následné snížení nákladů se tak může stát významným nástrojem pro operativnější reagování na požadavky trhu, získání nových zákazníků a tím i další rozvoj firmy.

Pozn. red.: Dodavatelem podnikového informačního systému KTKw je společnost KTK SYSTÉM, s. r. o.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Komunikace budoucnosti již dnes

Patrik MonariZa posledních 12 měsíců se radikálně změnil přístup mnoha organizací ke komunikaci, přičemž technologie sjednocené komunikace (UC, Unified Communication) se doslova katapultovaly z kategorie zvýšeného zájmu do kategorie nezbytné. Na to, jak mohou organizace a firmy všech velkostí díky moderním technologiím získat komunikační prostředky budoucnosti již dnes, jsme se zeptali Patrika Monariho, obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Avaya, která se řadí mezi nejvýznamnější celosvětové dodavatele řešení pro komunikaci a spolupráci.

Helios
- inzerce -