facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 12/2003

Právní systémyASPI – Automatizovaný Systém Právních Informací
Paragrafin S3
Právní systém WINLEX
Konzultant
Účetní poradce

Problematika práva již dlouho není jen výsadou právníků a znalost některých právních předpisů je dnes nutností téměř pro každého. Nejvíce
potřebují právní informace asi podnikatelé, ale neobejdou se bez nich ani manažeři, účetní, státní úředníci, učitelé na všech typech škol atd. Po roce 1989 došlo a dochází v oblasti legislativy u nás k velkému množství změn a vyznat se v zákonech a dalších právních předpisech není ani pro právníky, natož pro obyčejného smrtelníka vůbec jednoduché. Vědět, které zákony se vztahují k dané oblasti, které platí, a které už ne, je někdy téměř nadlidský výkon. Naši poslanci se nám snaží tuto situaci co nejvíce zkomplikovat a udělat náš právní systém co nejsložitější, i když stále prohlašují, že se snaží zákony zjednodušovat. Proč se některé zákony novelizují ještě dřive, než předchozí novela vešla v platnost, je těžko pochopitelné. Po vstupu České republiky se z pohledu právních předpisů situace nezlepší, právě naopak, kromě českých předpisů budeme muset znát směrnice a nařízení Evropské unie.Nezbývá nám, než se s tímto stavem vyrovnat a pokusit se orientovat v nejdůležitějších předpisech, které potřebujeme pro svou práci i soukromý život. Pořizovat si neustále nové publikace s aktuálním zněním zákonů může být časově i finančně náročné a po určité době se v hromadě různých knih, sbírek zákonů a výstřižků z časopisů stejně přestaneme orientovat a jsou nám více na obtíž než k užitku. Východiskem z této situace může být pořízení právního softwaru, který nám umožní mnohem rychlejší vyhledání požadovaných informací a zabírá na CD nebo disku počítače mnohem méně místa než ta spousta publikací v naší kanceláři. Navíc si pořízením právního softwaru kupujeme i službu, kdy za nás tvůrci systému sledují legislativní změny a dodávají aktuální znění právních předpisů v určitých intervalech dle smlouvy.

Právní software můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou univerzální právní systémy, které obsahují plná znění všech zákonů a dalších právních předpisů (vyhlášek, opatření atd.) od určitého roku až po současnost. Základní výhodou této skupiny je samozřejmě úplnost, a tak máme jistotu, že požadovaný předpis vždy najdeme. Nevýhodou je většinou vyšší cena za pořízení systému i za pravidelné aktualizace a pro některé uživatele může být nevýhodou také větší požadavek na diskový prostor, pokud nebudou spouštět program z CD-ROMu. Vyhledání požadované informace může být v těchto systémech časově náročnější a složitější vzhledem k velkému množství předpisů. Do této skupiny patří například systém ASPI nebo program Právní Info Disk. Tyto systémy jsou určeny především pro právníky, většině dalších uživatelů budou dle mého názoru více vyhovovat systémy patřící do druhé skupiny.

Druhou skupinou jsou oborově zaměřené systémy, které obsahují právní předpisy pouze z určité oblasti, například účetnictví, daně, podnikání, školství, zdravotnictví apod. Nevýhodou je, že některé ze zákonů, které budete potřebovat, nenajdete. Výhodou je úspora peněz za pořízení programu i za aktualizace. Pokud je program vhodně uspořádán, požadovaný předpis najdeme snadněji než v případě univerzálních programů. Uživatel si může zpravidla zakoupit předpisy z těch právních oblastí, které ho zajímají. Do této skupiny programů patří například programy Účetní poradce od firmy MP-SOFT, Winlex od firmy Stormware, Paragrafin S3 od firmy Cígler software, Alfa CD – daňový a právní poradce od firmy Soft Books, PROFIDATA od firmy Atlas consultig či České zákony plus vydávané pražským nakladatelstvím C. H. Beck.

Kromě dvou výše uvedených možností existuje ještě třetí cesta, a to využití zdrojů právních informací na internetu. Těchto zdrojů je v dnešní době celá řada, a tak může být tento způsob získávání informací pro řadu uživatelů výhodný. Zdroje právních informací na internetu jsou buď zdarma, nebo uživatel musí zaplatit určitý poplatek a získá heslo pro přístup do systému.

Jak vybrat vhodný právní systém
Při pořízení právního systému je třeba se především zajímat o obsah systému, zda obsahuje předpisy z těch oblastí, které potřebujeme, a zda obsahuje pouze zákony, nebo i všechny další předpisy (vyhlášky, nařízení, opatření atd.) Dále je třeba se zajímat o to, jak často se daný systém aktualizuje a co za aktualizace zaplatíme. Většina systémů je aktualizována měsíčně nebo čtvrtletně, u některých si může uživatel stahovat aktualizace z internetu po vydání nových předpisů a nemusí čekat na zaslání nového CD.

Pro řadu uživatelů například z oblasti účetnictví a daní je důležitá znalost nejen aktuální úpravy, ale často potřebují znát historická znění zákonů k nějakému datu. Mnoho právních systémů tuto možnost nabízí. Velkou předností právních systémů jsou hypertextové odkazy. Jestliže je v zákoně odkaz na jiný paragraf daného zákona nebo jiného předpisu, nemusí je uživatel pracně hledat a pouhým kliknutím se dostaneme na požadovaný odkaz. U některých systémů jsou tyto odkazy propracovány až do úrovně odstavců paragrafů.

Dalšími kritérii je ovládání právního software, tzn. jak rychle najdu požadovaný předpis, zda ho musím zobrazit celý, nebo si mohu zobrazit jen požadovaný paragraf, zda mohu část nebo celý předpis vytisknout nebo přenést do textového editoru. Výhodou některých systémů je, že uživatel při zakoupení softwaru získává také přístup k internetové verzi a není vázán při práci s předpisy na svou kancelář, kde má program nainstalovaný, ale může s ním pracovat na jakémkoliv počítači připojenému k internetu.

Miloš Grásgruber, Zdeněk Gric, Karel Heinige


ASPI – Automatizovaný Systém Právních InformacíProdukt ASPI je mezi právními systémy na českém trhu nepřehlédnutelný, využívá ho ke své činnosti tisíce subjektů v oblasti státní správy, samosprávy i v soukromé sféře a je zřejmě také nejrozšířenějším systémem poskytujícím právní informace v České republice. Zahrnuje jako jediný právní předpisy České i Slovenské republiky, také předpisy z období Československa od roku 1918 do 1992, a ještě i zákony bývalého Rakouska–Uherska. Komplexně zpracovává předpisy z více jak 80 zdrojů (jako jsou např. věstníky ministerstev a dalších ústředních orgánů, Věstníky právních předpisů krajů, předpisy profesních komor apod.).

Všechny předpisy jsou systémově propojeny podle vzájemných vztahů:
  • aktivních a pasivních derogací (novelizací),
  • prováděcích a nadřazených předpisů,
  • vztahu speciality a subsidiarity.

Všechny texty jsou dostupné v aktuálním znění se zachováním jednotlivých historických časových znění textu až po jeho původní podobu. Všechny změny v textu lze vyhodnocovat (porovnávat).

Ve verzi pro ČR jsou uvedeny i informace o předpisech vydaných v SR po 1. 1. 1993 a naopak, lze tak provozovat současně obě verze a porovnávat například předpisovou úpravu v ČR a v SR.

Systém ASPI byl vyvíjen ve své první podobě pro operační systém DOS už v letech 1988 až 1989. První kroky ASPI jsou spojeny s firmou Byll Software a „duchovními otci“ Ing. Zdenkem Lacinou, JUDr. Jiřím Vomlelou a RNDr. Janem Klíchou. Ke konci minulého století (v roce 1998) došlo nejprve ke spolupráci, a následně k fúzi s nakladatelstvím Codex Bohemia pod hlavičkou ASPI Publishing, což je firma, která podle výpisu z obchodního rejstříku vznikla přejmenováním CODEX Bohemia a je současně právním nástupcem společnosti Byll Software. Tímto byl mimo jiné z trhu vyčleněn významně méně úspěšný produkt JURIX.

Na internetu je možno s omezením bezplatně využívat některé součásti ASPI – Předpisy ze Sbírky zákonů

Výše řečené je jen úvodem pro konstatování, že právní předpisy nejsou tím jediným, co ASPI nabízí. Další částí (říkejme jí podsystém) je literatura a judikatura, která obsahuje citace ze současné i historické právnické a ekonomické literatury a periodik, komentáře a výklady k předpisům, v mnohém též přímo připravovaných výhradně pro tento systém – k dnešnímu dni v počtu více jak 26 000 judikátů a více jak 25 000 komentářů a stanovisek.

Ke dvěma hlavním podsystémům, předpisům a literatuře, se postupem doby nabalovaly další přímo s ASPI dodávané, nebo volitelné samostatné aplikace příbuzné povahy, které tvoří třetí podsystém – volitelné (doplňkové aplikace). Volitelnou součástí dodávky ASPI je Celní sazebník, Vyhlášky hl. města Prahy & Právní předpisy statutárních měst, SKP & OKEČ, Abeceda o bydlení, Lexikon nájemníka, Vybrané předpisy Evropské unie, Velký právnický slovník (převážně latinský), unikátní překlad Kodexu kanonického práva a mohou být přidávány i další.

Systém pracuje na vyhledávání informací, které uživatel zadá v jednom ze tří podsystémů. Kritéria pro vyhledávání se zadávají do formuláře pro zadání dotazu zobrazeného jako okno Zadání při spuštění úlohy. Obsahuje všechny položky, podle kterých lze informace v daném subsystému vyhledávat. Každá z částí systému má svůj vlastní formulář pro zadání dotazu. Díky Windows (dnes už se nepodporuje DOS verze systému) lze přepínat i mezi položkami. Schéma vyhledávání probíhá následovně: po spuštění systému se objeví dle nastavení jeden ze subsystémů a zobrazí se formulář pro zadání dotazu, pomocí něhož se dostanete do seznamu vybraných položek, ve kterých buď může prohlížet konkrétní informace o předpisu, nebo další dotaz pro zadání další specifikace. Po zadání a potvrzení volby se zobrazí seznam a můžete zopakovat cestu až ke konkrétnímu předpisu. Tento princip se opakuje u všech tří podsystémů. Systém nabízí například archivaci vlastních zadání apod.

Úvodní stránka webu ASPI Publishing a rozbalená nabídka Software

Už od počátku vývoje systému ASPI v něm byl implementován fulltextový vyhledávač ByllBase. Dnes se o ByllBase nemluví a vypadá to, že název, a možná i samostatný produkt, zmizel zároveň se zánikem firmy Byll Software. Nicméně se i nadále používá u některých uživatelů a je stále kompatibilní součástí celého systému ASPI jako vlastní uživatelské databáze. Současný poskytovatel ASPI tvrdí, že v produktu funguje vyhledávání v plném textu (full-text search) vyvinuté společností ve spolupráci s pracovištěm komputační lingvistiky MFF UK (tak přesně vznikla ByllBase). Zásadním prvkem této technologie je mimo jiné i to, že umí najít jakýkoliv pojem v jakémkoliv tvaru (pádu, čísle) včetně dosud jinde neviděného rozlišování homonym. Mám ale pocit, že vyhledávací engine v dnešním ASPI nefunguje přesně tak, jak dříve, protože nenachází texty podle školiteli dříve uváděných vzorů.

Cena systému pro jednu instalaci a bez poskytnutí možných slev přijde přibližně na 21 000 Kč, k této částce je nutno připočítat následné náklady na pořizování aktualizací. Ty mohou být jednotýdenní až tříměsíční, u internetové verze de facto denní.

Závěr
Se systémem ASPI sice může pracovat každý, ale efektivně – vzhledem k velkému množství funkcí a možností – ho může uživatel používat až po řádném zaškolení. Zdá se, že plně ho pak využije asi pouze činný právník, neboť jedině ten může ocenit veškeré „lahůdky“, které ASPI nabízí, jako jsou aktivní a pasivní derogace, posuny v časové ose a další. Nicméně přehled referencí naopak přesvědčuje o tom, že dominantní skupinou uživatelů jsou „neprávníci“. Systém je sice náročný na diskový prostor (850 MB), ale u počítačů posledních let není většinou velikost disku problémem. Výhodou může být také možnost používat internetovou verzi ASPI, kde smluvně vázaný zákazník platí pouze za informace, které si vyhledá, a má vždy k dispozici denně plně aktualizovaná data.


Paragrafin S3Jedním z mnoha programů, které se zabývají tematickým okruhem právních systémů, je program Paragrafin. Jako u některých jiných aplikací v této kategorii, i tento systém je vytvářen a udržován softwarovou firmou, která je známá hlavně svým účetním softwarem Money – Cígler Software.

Aplikace existuje ve třech verzích. První z nich, Paragrafin S3, je určena pro provoz na jednotlivých počítačích, a tedy primárně pro malé firmy nebo jednotlivce. Instalace i aktualizace se provádí z dodávaného CD.Tato verze je aktualizovaná třikrát do roka (v lednu, květnu a říjnu).

Verze Paragrafin Net je určena pro instalaci na lokálních počítačových sítích/intranetu. Je aktualizovaná čtyřikrát ročně (v lednu, květnu, červenci a říjnu) a podle informací dodavatele i častěji, dle požadavku uživatelů. Aktualizace se provádí dle volby zákazníka, a to buď zasláním aktualizačního CD, nebo stažením nových dat přímo ze serveru dodavatele. Navíc je u této verze nabízena možnost přizpůsobení vzhledu požadavkům uživatele (vlastní design), zařazení uživatelem používaných interních předpisů, možnost blokování vybraných funkcí nebo dodávka editační databáze pro samostatnou údržbu dat.

Konečně poslední možností, jak využívat tento program, je verze WEB. Ta, jak již název napovídá, umožňuje uživateli využívat tuto aplikaci pomocí internetu na adrese www.paragrafin.cz. Výhodou v tomto případě je pravidelná měsíční aktualizace. Všechny verze jsou samozřejmě, co se týká obsahu, naprosto totožné, rozdíly můžete najít pouze u grafického interface. Ovládání je ale jednoduché a intuitivní, takže přechod z jedné verze na druhou by neměl činit žádné potíže.

Tento právní systém obsahuje klíčové zákony a související předpisy České republiky především z oblastí daňového, obchodního, pracovního a trestního práva. Nedílnou součástí je i vybraná legislativa EU.Všechny tyto normy jsou uvedeny v úplném a aktuálním znění a jsou samozřejmě doplněny i kvalifikovanými komentáři, výběrem z judikatury a vzory nejčastěji používaných smluv. Celkově je v systému zařazeno přes 1 000 úplných textů předpisů doplněných o více než 1 000 komentářů. Všechny tyto texty jsou rozděleny do 81 tematických oblastí.

Vyhledávání informací (zákonů, předpisů, smluv a podobně) je možné podle mnoha kritérií. V praxi to znamená, že vyhledávat můžete podle typu právní normy (zákon, nařízení vlády, vyhláška, smlouva, ostatní), právní oblasti (Advokacie a notářství, Byty–bytová výstavba–nebytové prostory, Daně z příjmů, Mzdové a platové předpisy, Policie, Poplatky, …) a právního oboru (daňová soustava, obchodní zákoník, občanský soudní řád, pracovní právo). Kromě toho lze použít i fulltextové vyhledávání, tedy hledání klíčového slova nebo slovního spojení. V tomto případě můžete vymezit rozsah vyhledávání na obsah právních předpisů, na jejich název, případně normu. Další možností je potom hledání podle názvu předpisu, popřípadě podle jeho číselného označení.

Všechny předpisy jsou vzájemně propojeny pomocí odkazů. V praxi to znamená, že na v textu zobrazený paragraf, komentář nebo související právní předpis můžete kliknout myší a okamžitě se vám zobrazí jeho obsah. Pokud je nějaký předpis příliš dlouhý, můžete jej zobrazit i po částech. Text předpisu si samozřejmě můžete vytisknout, popřípadě zkopírovat do textového editoru, kde ho můžete dále upravovat. To je vhodné zejména u vzorů smluv.

Pár slov na závěr
Vzhledem k informační hodnotě aplikace, jejímu jednoduchému ovládání a pravidelným aktualizacím (především její internetové podoby) se dá polemizovat s podtitulem, který ji přidělila sama vývojářská firma a který zní Právní systém pro podnikatele. Tato aplikace totiž není určena pouze pro tuto cílovou skupinu. Vzhledem ke svému širokému záběru může být nápomocna nejen malým a velkým podnikatelským firmám, ale i subjektům, pro které je vyhledávání právních informací denním chlebem – tedy i právníkům, advokátům a pracovníkům státní či místní správy.


Právní systém WINLEXTvůrcem a dodavatelem systému WINLEX je firma Stormware, která je známější jako dodavatel ekonomického systému POHODA. Právní systém WINLEX obsahuje asi 1 000 předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Všechny předpisy jsou uvedeny v úplném a aktuálním znění, jsou doplněny kvalifikovanými komentáři, výběrem z judikatury a vzory nejčastěji používaných smluv.

Systém je aktualizován třikrát ročně, vždy v lednu, květnu a říjnu. U obsažených předpisů nelze bohužel zjistit historická znění, ale vždy jen ta aktuální. Vyhledat příslušný právní předpis lze několika způsoby. Uživatel může zvolit požadovaný předpis z obsahu, kde lze snadno zobrazit předpisy vztahující se k dané oblasti například k dani z příjmů, cenným papírům atd. Další možností vyhledání předpisu je pomocí hledání zadaného slova nebo několika slov, kde můžeme určit, zda máme prohledávat všechny předpisy, nebo jen vybranou oblast a zda se má výraz vyhledávat pouze v názvech, nebo i v textech předpisů. Další možností vyhledání požadovaného zákona je pomocí volby index, kde najdeme předpisy seřazené podle názvu nebo čísla předpisu. Řazení podle čísla předpisu je však děláno abecedně, což znamená, že předpisy jsou v pořadí 1, 10, 101, 102,… 11, … a až za všemi předpisy, jejichž číslo začíná jedničkou, je přepis číslo dvě, a to bez ohledu na rok vydání. Z tohoto důvodů není řazení příliš přehledné, ale pokud uživatel pochopí logiku řazení, požadovaný předpis jistě najde. Příjemné je, že ve všech případech hledání požadovaného předpisu můžeme nechat zobrazit buď všechny typů předpisů, nebo jen určitý typ předpisu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády atd.).

Po vybrání zvoleného předpisu se nám zobrazí vždy celý předpis, program neumožňuje přímo zobrazení požadovaného paragrafu, ale pomocí vyhledávaní lze požadovaný paragraf rychle nalézt. Pro některé uživatele může představovat nedostatek nemožnost měnit velikost písma při zobrazovaní a tisku zákonů. Při čtení předpisů velmi pomohou dobře zpracované hypertextové odkazy na jiné části zákona nebo na jiné předpisy V textu předpisů jsou nad rámec odkazů daného zákona doplněny poznámky, které uživateli, když například narazí na pojem příjmy ze živnosti, umožní rychlé přepnutí do živnostenského zákona. Výhradu bych měl pouze k nedostatečnému odlišení poznámek vložených tvůrci systému od vlastního textu předpisů. Dobře je vyřešeno zobrazování komentářů k jednotlivým paragrafům, komentář se zobrazí po kliknutí na číslo daného paragrafu.

Zvolený právní dokument lze také snadno vytisknout, popřípadě můžeme označit určitou část zákona a vytisknout jen tu. Systém WINLEX přímo nepodporuje export textů předpisů do jiných programů, ale můžeme k tomu samozřejmě využít funkci kopírování textu.
Systém WINLEX je dodáván za roční předplatné 1 990 Kč.

Závěr
Program WINLEX má velmi příjemné a jednoduché ovládání. Program nedisponuje velkým množstvím funkcí a nastavením, ale pro základní prohlížení a tisk předpisů jsou vyhovující. Obsah systému WINLEX bude pro většinu uživatelů z oblasti podnikání dostačující. Pro některé uživatele například v oblasti účetnictví a daní, kde jsou velmi časté změny zákonů, může být nevýhodou nedostupnost historických znění právních předpisů. Program je třeba pochválit za velmi dobře zpracované hypertextové odkazy na jiné předpisy. Cena programu je velmi příznivá.


KonzultantPočátky vzniku programu Konzultant brněnské společnosti Konzulta se datují do roku 1992, kdy vznikl produkt Daňový poradce jako softwarová knihovna daňové a hospodářské legislativy. Ta umožňovala studovat právní normu komplexně ve všech jejích souvislostech díky hypertextovému zpracování textové databáze a plnotextovému vyhledávání, přesně podle požadavků zaměření firmy na právní a ekonomické poradenství.

Stejně jako v konkurenčních programech může uživatel používat předpis v úplném aktuálním znění i se zapracovanými případnými novelami. Vznik novel lze sledovat v různých časových rovinách k určitému datu pomocí volby účinností novel a postihovat zároveň souvislosti s jinými předpisy, protože ty jsou provázány navzájem aktivními odkazy. Odkazy mohou nabízet například poznámky pod čarou, jiné přepisy, jiné paragrafy, literaturu apod. Konkrétní odkazy jsou vždy v textu podbarveny.

Oken s vyhledanými informacemi v běžícím programu Konzultant si můžete otevřít neomezené množství, záleží jen na tom, jestli se pak v otevřených oknech dokážete orientovat. Méně je někdy více, jak praví staré přísloví.

Ani Konzultant nezůstává pouze u nabídky právních norem a nabízí také judikáty, tedy soudní rozhodnutí z oblasti daňové a účetní, jsou zde i dotazy a odpovědi a stanoviska MF. Kromě toho si zákazník může pořídit vzory smluv a podání, a to ve věcech občansko-, pracovně- a obchodně-právních a také ve věcech daní a poplatků. Dále je možno si pořídit moduly Daně, Účetnictví, Účetní souvztažnosti, Bankovnictví, peněžnictví a cenné papíry, Zdravotnictví/Hygiena, Stavebnictví/Nemovitosti a seznam firem v konkurzu a v likvidaci.

Výhodou je, že každý uživatel si může pořídit pouze ten modul, který využívá pro svou práci, nevýhoda pak tkví v tom, že nemá dostupného nic jiného. Ceny jednotlivých modulů se drží v průměru kolem 2 000 Kč bez DPH, při nákupu více modulů i při dokupování modulů získává zákazník zajímavé slevy, takže ve výsledku nikdy nezaplatí cenu danou součtem cen jednotlivých modulů, ale částku příjemně nižší. V ceně modulu je i jednoroční update dat, který je zasílán na CD čtyřikrát do roka. Většinou vlastně nejde o obyčejný update, ale i o upgrade programu samotného, protože vývoj pokračuje stále dál. Jak jsem zjistil dotazem na hotline, zde také vznikají nejčastější chyby zákazníků, protože před updatem neukončí běh programu Konzultant. To ale jen na okraj, lidé obsluhující tento systém nemusí být skvělí v obsluze PC, a když něco neprovedou úplně správně, bezplatná pomocná linka jim poradí. Sám jsem byl překvapen, že jsem se dovolal na první zazvonění, a také ochotou obsluhy. Zřejmě mnoho práce nemá, což svědčí o kvalitě programu a jednoduchosti pro obsluhu.

Další roční upgrady je nutno přikupovat. Ještě jsem se nezmínil o možnosti kupovat balíky zaměřené na určité pracovní činnosti, ve kterých jsou vybrané moduly, také za velmi příznivou cenu.

Svět bez internetu si dnes už většina podnikatelů nedokáže představit. Program Konzultant má integrované tlačítko, kterým se uživatel dostane na zcela aktuální znění předpisu právě otevřeného aktivního okna, tedy pokud má aktivní připojení k internetu. Jinou variantou pro stávající i budoucí zákazníky firmy Konzulta je služba Konzultant na internetu. Zde si za pomoci internetového prohlížeče a při znalosti uživatelského jména a hesla, které získá zakoupením služby v ceně ročního upgradu, může zjišťovat veškeré informace normálně poskytované standardní verzí programu, a navíc ve zcela aktuální podobě.

Závěr
Program jednoduchý na instalaci, obsluhu i údržbu, který bez problémů využijí odborníci z řad daňových poradců, auditorů, účetních, právníků a pracovníků finančních orgánů. V balíkových verzích najdou pro sebe vhodný produkt také podniky a podnikatelé ze sféry bankovnictví, stavebnictví, realitních kanceláří apod. Konzultant začínal jako většina podobných programů také v prostředí DOS a podpora tohoto operačního systému přežila přelom tisíciletí. Dnes však již podporován není.


Účetní poradceProgram Účetní poradce, který dodává brněnská firma MP-Soft, patří mezi programy, které obsahují především účetní a daňovou legislativu. Dále jsou obsaženy předpisy upravující problematiku sociálního a zdravotního pojištění, obchodní a hospodářské předpisy a některé obecně platné předpisy. Na tvorbě právního obsahu systému Účetní poradce se podílí metodická sekce Svazu účetních.

K základní verzi programu si uživatel může přikoupit další právní oblasti, například majetek a cenové předpisy, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní účetní standardy IAS, celní zákon a související předpisy, účetní a daňovou judikaturu, kapitálový trh a další.

Uživatel může nainstalovat pouze prohlížecí program a data vždy číst z disku, nebo nainstalovat na pevný disk i data. K prohlížení právních předpisů je využit program QuickBook, v současné době ve verzi 6.0.

Předností programu je přehledné členění zákonů a dalších předpisů do skupin a podskupin dle jednotlivých oblastí (např. skupina daně, podskupina daň z příjmů). V každé skupině můžeme lehce zobrazit, které zákony, vyhlášky, opatření či pokyny upravují danou oblast. Program umožňuje zobrazit nejenom aktuální znění předpisu, ale pouhým výběrem ze seznamu můžeme získat i znění předchozí, samozřejmě s uvedením od kdy do kdy platilo. V daném znění zákona jsou zvýrazněny změny proti předchozí verzi, uživatel si může také snadno zobrazit jenom danou novelu zákona a zjistit, jaké změny přinesla. Snadno leze také zobrazit znění konkrétního paragrafu dle jednotlivých novel.

Kromě výběru zákona dle skupin program disponuje dobrým fulltextovým vyhledáváním, které umožňuje nalezení zadaného slova nebo několika slov, při vyhledávání lze zadat i dobu platnosti předpisů, které se mají procházet. K nalezení často používané části zákona také pomohou záložky, založit lze celý předpis, nebo přímo požadovaný paragraf.

Uživatel si může zákon zobrazit celý v plném znění a číst ho postupně jako v papírové podobě, nebo si zobrazit pouze názvy jednotlivých paragrafů a poté si zobrazit požadovaný paragraf. Program obsahuje velmi kvalitní systém hypertextových odkazů na jiné paragrafy či předpisy. Hypertextové odkazy jsou v Účetním poradci zpracovány až na úroveň jednotlivých odstavců paragrafů, to znamená, že pokud je v zákoně odkaz na jiný paragraf a odstavec, pouhým klepnutím na tento odkaz se přesuneme přímo na odkazovaný odstavec jiného paragrafu.

Zákon, nebo zvolený paragraf lze také lehce vytisknout, uložit do schránky nebo exportovat do textového souboru a tak používat i mimo kancelář, kde máme nainstalován program Účetní poradce. Zklamáním pro mě bylo, že v poslední verzi prohlížecího programu 6.0 nelze vytisknout vybranou část zákona, ale jen celý zákon, nebo jeden paragraf. Předchozí verze prohlížecího programu 5.8 umožňuje vytisknou i označenou část zákona.

Program Účetní poradce, to ovšem nejsou jen zákony, systém obsahuje více než 3 000 metodických výkladů k praktickým otázkám z praxe z oblasti účetnictví a daní vypracovaných Svazem účetnictví. Dobrou pomůckou pro praxi i pro studenty je rejstřík pojmů z těchto oblastí, který je také propojen s texty právních předpisů.

Systém účetní poradce je aktualizován čtyřikrát ročně zasláním nového CD. Dále je k dispozici aktualizace po internetu, kde jsou k dispozici novely důležitých zákonů dříve, než je dostane uživatel na CD. Další z předností programu je také existence internetové verze na adrese www.ucentiporadce.cz. Uživatel tak může snadno pracovat s účetním poradcem i mimo svou kancelář kdekoliv, kde je přístup na internet, a internetová verze je navíc průběžně aktualizována. Internetová verze je pro předplatitele zdarma, ostatní uživatelé si mohou zaplatit přístup, cena se počítá dle počtu otevřených zákonů a paragrafů.

Cena Účetního poradce ve verzi standard pro jeden počítač je 6 630 Kč. Ceny za další doplňující moduly jsou od 800 do 3 000 Kč za modul. Cena čtvrtletní aktualizace je 10 % ze základní ceny programu a 20 % z ceny dalších modulů.

Závěrem
Jak vyplývá z názvu, Účetní poradce je určen především pro účetní, auditory a daňové poradce a těmto poskytne většinu potřebných předpisů. Program vyniká především snadným vyhledáním požadovaného předpisu a možností zobrazení historického znění celého zákona, nebo vybraného paragrafu. Významná je také možnost stažení aktuálních informací z internetu a použití internetové verze programu mimo svoji kancelář. Vzhledem k množství funkcí a informací, které tento program poskytuje, je i cena programu příznivá.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -