facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 4/2002

ČR na cestě k informační společnosti

Ukázky projektů, které vedou k elektronizaci naší veřejné a státní správy


Digitalizace archívu České správy sociálního zabezpečení
V roce 2001 se ČSSZ rozhodla převést všechny podklady pro výpočet důchodových dávek, které jsou archivovány celá desetiletí, do elektronické podoby. V říjnu 2001 byl odstartován projekt digitalizace nárokových důchodových podkladů uložených v archívu České správy sociálního zabezpečení. Hlavním důvodem převedení podkladů do digitální formy bylo především zjednodušení manipulace a práce s nárokovými podklady a jejich zajištění před možnými přírodními či jinými katastrofami.
 
Na projektu se podílely především společnosti Siemens Business Services (SBS) a Scanservice. Siemens Business Services vystupoval v rámci projektu jako generální dodavatel zajišťující systémovou integraci několika dalších subdodavatelů. Tyto služby zahrnovaly také kompletní projektový management. Firma Scanservice zabezpečovala vlastní převod papírových dokumentů do digitální podoby, tj. velkokapacitní skenování a kontrolu kvality všech naskenovaných obrazů dokumentů. Dodávala také programové vybavení, které umožnilo s využitím čárových kódů na průvodkách dokladů detailně sledovat průchod dokumentů skenovací linkou. Vzhledem k unikátnímu objemu a časové náročnosti byly použity nejvýkonnější dokumentové skenery, pracující po celou dobu projektu v nepřetržitém provozu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

Každý Nárokový podklad provázela Průvodka, která vymezila jednotlivé skenované dávky dokumentů. Každý jednotlivý Nárokový podklad (evidenční list důchodového zabezpečení, poštovní průvodka soudních rozhodnutí a podobně) doprovázela průvodka obsahující tři čárové kódy, které specifikovali příslušnou dávku dokumentů: Rodné číslo, Číslo dávky, Počet Dokumentů v Dávce. Čárové kódy sloužily pro automatickou indexaci Dokumentů a ke kontrole úplnosti skenování Dávky.

Celý projekt, během kterého bylo naskenováno cca 20 milionů dokumentů, trval 75 dní, na projektu pracovalo každý den až 500 pracovníků. Česká republika se tak stala třetím státem v Evropě, který má tyto dokumenty v digitální formě a prvním státem, který tento proces zvládl v tak rekordní krátké době.

Použité technologie:
. Skenovací pracoviště - Kodak
. Servery pro archivaci dat a obslužná počítačová pracoviště - Fujitsu Siemens
. Vysokokapacitní tiskárny - Ricoh
. Databázový systém - Oracle
 


Původní systém archivace papírových dokumentů

Datová síť informačního systému státní sociální podpory
Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo na konci loňského roku provoz datové sítě WAN informačního systému státní sociální podpory. Tato síť pokrývá celou Českou republiku a propojuje všechny složky resortu.

Informační systém státní sociální podpory (IS SSP) byl uveden do provozu 1. října 1995
a v současné době je provozován cca na 400 místech České republiky s téměř 3500 pracovníky a pro 3,5 milionu klientů. Tento systém plošně pokrývá celou ČR a prostřednictvím referátů státní sociální podpory okresních úřadů a kontaktních míst zabezpečuje přiznávání a výplatu dávek. Zpočátku byly investice do IS SSP zaměřeny převážně na aplikační vrstvu, budování lokálního prostředí LAN na OkÚ a nasazování PC a serverů. V roce 1997 vzniklo pevné propojení centra s regionálními pracovišti na bázi Frame Relay. Po přípravách v závěru roku 1998 rozhodlo vedení resortu o zahájení výstavby rozsáhlé datové sítě WAN, která by integrovala všechny složky resortu.

WAN SSP je realizována na bázi pevných datových okruhů. Páteřní síť (meziregionální část) je vybudována na kapacitě 512 kb/s. Okresní sítě jsou připojeny k regionálnímu stupni přenosovou rychlostí 128 kb/s, mezi úřady na stupni okres je síť 64 kb/s. Na místní úrovni je většinou komutované spojení na bázi ISDN infrastruktury.

Na více než 70 pracovištích SSP okresních úřadů byly rovněž instalovány informační kiosky, které umožňují vyhledávání dat a informací přímo občany.

Informační systém pro Centrum včasné intervence
Magistrát města Ostravy již v roce 1999 veřejnou zakázku na dodávku a instalaci informačního systému pro centrum včasné intervence. Centrum včasné intervence (CVI) je zařízení města, jehož prostřednictvím vykonávají sociální, zdravotní a školské orgány, probační úředníci, úřady práce, Policie ČR, městská policie a nevládní organizace systematickou práci s kriminálně rizikovými dětmi a jejich rodinami. Cílem CVI je včasná intervence při delikventním jednání, včasná pomoc dětem opakovaně se dostávajících do sítě orgánů činných v trestním řízení a jejich rodinám, řešení konfliktních situací způsobených delikventním chováním, prevence páchání další trestné činnosti a odklon od případné kriminální kariéry.

Hlavní kritéria: rychlost a bezpečnost
V České republice existuje a dále vzniká celá řada institucí, zařízení a organizací, které se z nejrůznějších stran zabývají kriminálně rizikovými skupinami dětí a mládeže. Veškeré informace předávané mezi zúčastněnými subjekty jsou předávány v "papírové formě", z čehož vyplývá nemožnost jednoduché a účelné agendy, zpracování evidovaných informací a především velká (zhruba měsíční) prodleva mezi evidováním policejního hlášení a jeho distribucí k příslušným orgánům.

Cílem ostravského projektu proto bylo vybudování uzavřeného elektronického informačního systému, kterým bude Centrum včasné intervence informováno o úkonech Policie ČR vůči osobám mladším 18 let. Vybudovaný informační systém dnes umožňuje přenos standardizovaného policejního hlášení (hlášenka) do centra včasné intervence do 24 hodin od uložení a přitom splňuje přísné bezpečnostní požadavky:

. je zcela zabezpečen a oddělen od ostatních sítí a zajištěn proti přístupu neoprávněných osob,
. všechny vstupy uživatelů systému jsou archivovány,
. komunikace v rámci systému je bezpečná (šifrovaná),
. aplikace umožňuje řízený přístup k informacím podle práv uživatelů,
. jsou logovány všechny události a zásahy v systému.

Popis technického řešení
Systém pracuje na dvou na sobě nezávislých serverech, jež spolu nemohou přímo komunikovat (z bezpečnostních důvodů je informační síť PČR úplně oddělena).

Server PČR je nadřazený serveru, který je umístěn v CVI. Obsahuje všechny důležité číselníky a tabulky, které aplikace CVI vyžaduje. Nejzávažnějším problémem bylo vyřešit komunikace těchto dvou serverů pomocí dávkových akcí, a to tak, aby bylo možné zadávat klienty i hlášení jak na straně policie, tak na straně CVI. Přitom je třeba si uvědomit, že servery nepracují on-line. Celý systém je z důvodů spolehlivosti a otevřenosti postaven na technologii Microsoft Windows NT, databáze umístěné na těchto serverech jsou databáze Microsoft SQL Server 7.0.

Přístup k aplikaci je umožněn pomocí internetového prohlížeče, který umožňuje import dat, jejich editace a zpřístupňuje analytické nástroje systému. Komunikaci s Internet Information Serverem zajišťuje protokol HTTPS. Pro analýzy a úpravy výstupů jsou na klientských stanicích instalovány produkty Microsoft Office. Aplikace zajišťující komunikaci klientských stanic s centrální databází je řešena pomocí technologie ASP (Active Server Pages).

Hlavní přínosy systému
Podařilo se významným způsobem urychlit přenos informací od PČR do organizací sociálně nápravného programu. Na základě zaznamenaných údajů umožňuje systém celou řadu statistických pohledů, které významnou měrou dále přispívají k zefektivnění sociální práce. Analytické nástroje použité v aplikaci si zasluhují samostatnou kapitolu.
 
Výhledem do budoucna je připojení více subjektů, které budou moci přímo využívat dostupné údaje. Systém bude v letošním roce procházet další fází vývoje, který citelným způsobem rozšíří stávající možnosti vyhodnocování záznamů.

Pozn.: Zpracováno podle materiálů společnosti AutoCont CZ, a. s., divize Vnitřních IS.
 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -