facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Informace o vybrané akci

Tiskni akci

Využití digitálního dvojčete v moderním vývoji a výrobě

Od:  21.3.2024 09:30
Do:  21.3.2024 14:00
Stav:  Akce již skončila.
Místo:  Hotel Fabrika
Město:  Humpolec
Popis:
Obrázek akceAxiom Tech po­řá­dá 21. břez­na od 9:30 do 14:00 hodin v hum­po­lec­kém ho­te­lu Fab­ri­ka se­mi­nář, na kte­rém ob­je­ví­te mož­nos­ti mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce při ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. S účast­ní­ky bude sdí­let po­stu­py, jak efek­tiv­ně­ji na­vr­ho­vat a při­pra­vo­vat pra­co­viš­tě a stro­je, což po­ve­de k rych­lej­ší, spo­leh­li­věj­ší a eko­no­mic­ky vý­hod­něj­ší vý­ro­bě.

Mezi hlavní probíraná témata bude patřit:
- Zkrácení doby náběhu nové výroby: Představení nástrojů, které umožní urychlit nasazení nových výrobních procesů.
- Průběžné změny a úpravy: Efektivní zpracování změn a úprav v průběhu výroby.
- Procesy štíhlé výroby: Představení, jak lze implementovat procesy štíhlé výroby při návrzích nových a optimalizaci stávajících pracovišť.
- Virtuální zprovoznění (virtual commissioning): Možnost ověřování reálných řídících systémů na digitálním dvojčeti.

Seminář je bezplatný pro všechny registrované účastníky.

WWW stránka:  https://www.axiomtech.cz/24874...
Dostupnost akce:  Pro veřejnost
Typ:  Konference
Kategorie:  IT profesionál
Přiložené soubory:  
Mediální partner:  

Vytvoř novou akci na základě této