System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.


Celý proces digitalizace, který byl plánován na několik let a měl být ukončen koncem roku 2020, byl nakonec urychlen s příchodem pandemie. Zaměstnanci museli nečekaně zůstat doma, ale práce úřadu se nesměla zastavit. Během jednoho dne bylo vytvořeno prostředí pro 190 zaměstnanců, kteří nyní mohou plnohodnotně pracovat a přistupovat k interním systémům KÚ bez omezení. Bez technologií VMware by to přitom vůbec nebylo možné zrealizovat.

„Stávající infrastruktura nedávala zaměstnancům kraje dostatečnou flexibilitu a neumožňovala přístup k důležitým datům odkudkoli mimo kancelář. Tím byl značně omezen výkon práce uživatelů – zaměstnanců. Požadavek na změnu technologie byl tedy velmi žádoucí,“ říká vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Miroslav Vacula.

Miroslav Vacula

Cílem celého procesu přechodu na virtuální desktopy VMware Horizon bylo co nejvíce minimalizovat nutnost obměny počítačů Úřadu a do budoucna zavést tenké klienty. Klíčové bylo i zvýšení bezpečnosti uživatelských dat a umožnění bezpečného přístupu k interním systémům z externích lokalit. Data, včetně těch uživatelských, jsou totiž uložena na serverech Krajského úřadu – jejich zálohování je tedy jednodušší a vzhledem k tomu, že neopouští zabezpečené prostředí, minimalizuje se jejich případná ztráta. Navíc komunikací prostřednictvím VMware Horizon nedochází ke kompletnímu přenosu všech dat. Virtuální desktopy nevyžadují VPN připojení, jsou ideálním řešením pro BYOD scénáře nebo pro práci z domova.

Další výhodou je zjednodušený management stanic a vysoká škálovatelnost. Na rozdíl od fyzických počítačů se administrátoři starají pouze o jeden „golden image“, ze kterého je možné velice rychle klonovat nové virtuální desktopy. To přináší časovou a finanční úsporu, ale zároveň to znamená i zvýšenou ochranu proti kyber útokům, protože je značně zjednodušen patch management a zálohování – při každém přihlášení dostává uživatel čistý, aktualizovaný a tím pádem bezpečný virtuální desktop pro práci.

Celý projekt probíhal přesně podle předem daného plánu. Implementaci VMware Horizon zajišťoval partner VMware – společnost Arrow. Náběh byl velmi plynulý a uživatelé přecházeli na novou technologii bezproblémově. Díky všem zainteresovaným stranám včetně pracovníků odboru informatiky KÚ JMK se podařilo na jaře po vyhlášení nouzového stavu během necelého jednoho dne vytvořit virtuální prostředí pro dalších 190 uživatelů (zaměstnanců). Od března 2020 tak může z domova fungovat více než polovina zaměstnanců Krajského úřadu a odbor informatiky zajišťuje „jen“ uživatelskou podporu. V neposlední řadě pak virtuální desktopy umožnily používat i starší hardware pro připojení (prodloužit jeho životní cyklus), který byl přebudován na improvizované tenké klienty. I to byl jeden z důvodů pořízení nové technologie.

„Takto rychlé reakce by nebylo možné dosáhnout s fyzickými zařízeními, klíčové bylo použití virtuálních desktopů běžících na platformě VMware Horizon, které umožnily rozšíření stávajícího prostředí a tím zpřístupnily všechny důležité systémy, aplikace a data pro práci z domova. Veškerá komunikace mezi všemi zaměstnanci a politiky KÚ JMK je plně funkční a zajištěná včetně videokonferencí a výměny dokumentů. Ti zaměstnanci, kteří potřebují k práci i interní informační systémy nejsou ničím omezeni a jsem přesvědčen, že v tomto ohledu mají nadstandardní podmínky,“ sdělil Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky KÚ JMK.

V budoucnu Krajský úřad plánuje mít VMware Horizon jako primární desktopovou aplikaci pro všechny uživatele úřadu, kterých je aktuálně přibližně 730. Následně by chtěl v horizontu přibližně čtyř let celé prostředí postupně migrovat do cloudu – tak, jak bude morálně zastarávat serverová infrastruktura, případně operativně řešit přesun do cloudu pro uvolnění serverového výkonu pro nutné on premise aplikace a systémy. A zde předpokládá využití řešení VMware NSX.


 
Sophos